9 Aralık 2018 Adaylık Kaldırma Sınavı Çıkmış Sorular

9 Aralık 2019 Adaylık Kaldırma Sınavı Çıkmış Sorular ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu aşağıdakilerden hangisi hakkında uygulanmaz?
A
Belediyelerde çalışan memurlar
B
İl Özel İdarelerinde çalışan memurlar
C
Belediyelerin kurdukları birliklerde çalışan memurlar
D
Genel ve Katma Bütçeli Kurumlarda çalışan memurlar
E
Belediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkâr memurları
Soru 2
I. Niteliklerini
II. Hizmet şartlarını
III. İlerleme ve yükselmelerini
IV. Atanma ve yetiştirilmelerini
V. Ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, devlet memurları ile ilgili yukarıdakilerden hangilerini düzenler?
A
Yalnız IV.
B
Yalnız V.
C
Yalnız I, II ve III.
D
Yalnız II, III, IV ve V.
E
I, II, III, IV ve V.
Soru 3
I. İşçi
II. Memur
III. Taşeron
IV. Sözleşmeli personel
Yukarıdakilerden hangileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen istihdam şekillerindendir?
A
Yalnız I.
B
Yalnız II ve III.
C
Yalnız III ve IV.
D
Yalnız I, II ve IV.
E
I, II, III ve IV.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nunödevler ve sorumluluklar bölümünde zikredilen hususlardan biri değildir?
A
Liyakat
B
Sadakat
C
Mal bildirimi
D
Davranış ve iş birliği
E
Tarafsızlık ve devlete bağlılık
Soru 5
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 5 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (istisnai durumlar hariç) memuriyete giriş derece ve kademeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A
10/3
B
9/1
C
9/2
D
9/3
E
8/1
Soru 6
Kurum ve kuruluşlar bu Kanun'a göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % - - - - oranında engelli çalıştırmak zorundadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A
1
B
3
C
5
D
7
E
9
Soru 7
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar hakkında takip edilecek usul aşağıdakilerden hangisidir?
A
Adaylık süreleri bir yıl uzatılır.
B
Cumhuriyet başsavcılıklarınca haklarında soruşturma açılır.
C
Adaylıkları kaldırılır fakat resen görev yeri değişikliği yaptırılır.
D
Atandıkları sınıftan daha alt düzeyde başka bir sınıfa atamaları yapılır.
E
Disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.
Soru 8
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na görekademe ve kademe ilerlemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.
B
Son beş yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.
C
Kademe ilerlemesi ile ilgili onay merci atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.
D
Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.
E
Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.
Soru 9
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine en fazla kaç gün babalık izni verilir?
A
Beş
B
Yedi
C
On
D
On beş
E
Yirmi
Soru 10
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göreyetki almadan gizli bilgileri açıklamak fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
A
Kınama
B
Uyarma
C
Aylıktan kesme
D
Devlet memurluğundan çıkarma
E
Kademe ilerlemesinin durdurulması
Soru 11
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre ilçe belediye başkanları hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vali
B
Kaymakam
C
İçişleri Bakanı
D
İl Belediye Başkanı
E
Cumhuriyet Başsavcısı
Soru 12
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri
II. Bakan Yardımcıları
III. Kaymakamlar
IV. Valiler
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yukarıdakilerden hangilerinin hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili tarafından yapılır?
A
Yalnız II
B
Yalnız I ve III
C
Yalnız III ve IV
D
Yalnız I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 13
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre valiler için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A
Danıştay
B
İdare Mahkemesi
C
Bölge İdare Mahkemesi
D
İl Ağır Ceza Mahkemesi
E
Yargıtayın İlgili Ceza Dairesi
Soru 14
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetler ile ilgili zorunluluklardan biri değildir?
A
İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin kimlik numarasının bulunması
B
İhbar ve şikâyetler ile ilgili iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması
C
İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi
D
İhbar ve şikâyetlerin soyut nitelikte olmaması
E
İhbar ve şikâyetlerin genel nitelikte olmaması
Soru 15
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun bizzat öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil en geç kaç gün içinde verir?
A
Yedi
B
On
C
On beş
D
Otuz
E
Altmış
Soru 16
İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıda açıklaması yapılan temel ilke hangisidir?
A
Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
B
Fırsat ve imkân eşitliği
C
Genellik ve eşitlik
D
Eğitim hakkı
E
Süreklilik
Soru 17
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin kapsam, amaç ve görevlerinden değildir?
A
Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak
B
Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak
C
Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak
D
İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek
E
Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak
Soru 18
Mecburi ilköğretim çağı, çocuğun - - - - yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, - - - - yaşını bitirip - - - - yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
A
5-12-13
B
5-13-14
C
5-14-15
D
6-13-14
E
6-14-15
Soru 19
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi'ne göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının hizmet birimleri arasında yer almaz?
A
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
B
İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
C
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
D
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
E
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Soru 20
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi'ne göre öğretmenlere verilecek meslek öncesi, meslek içi ve diğer eğitimlere ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A
Tüzük
B
Kanun
C
Yönetmelik
D
Kanun hükmünde kararname
E
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri
Soru 21
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi'ne göre yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını Bakanın onayına sunmak görevi Millî Eğitim Bakanlığının hangi hizmet birimine aittir?
A
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
B
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
C
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
D
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
E
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
Soru 22
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre eğitim-öğretim ve kurumların yönetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu/ kurucu temsilcisi, kurumun eğitim-öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine karışabilir.
B
Kurumlarda uygulanacak öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi, resmî kurumlarda uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir.
C
Bünyesinde birden fazla kurum bulunduran kurumlara genel müdür ve genel müdür yardımcısı atanabilir.
D
Kurumun veya yönetimleri birleştirilen kurumların bir müdür tarafından yönetilmesi esastır.
E
Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu olabilir.
Soru 23
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre özel öğretim kurumuna; Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması hâlinde brüt asgari ücretin kaç katı idari para cezası uygulanır?
A
Üç
B
Beş
C
On
D
On beş
E
Yirmi
Soru 24
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu hakkında dilekçe sahiplerine en geç kaç gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir?
A
Beş
B
On
C
On beş
D
Otuz
E
Kırk beş
Soru 25
I. Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini
II. Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini
III. Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre kurum ve kuruluşlar, bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, ilgilinin yukarıdakilerden hangilerini yapmalarını sağlarlar?
A
Yalnız I.
B
Yalnız III.
C
Yalnız I ve II.
D
Yalnız II ve III.
E
I, II ve III.
Soru 26
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre birleştirilmiş sınıflar da dâhil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı en fazla kaç olabilir?
A
30
B
35
C
40
D
45
E
50
Soru 27
I. Mülki amirler
II. Zabıta teşkilatı
III. İlköğretim müfettişleri
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre yukarıdakilerden hangileri ilköğrenim çağındaki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler?
A
Yalnız I.
B
Yalnız I ve II.
C
Yalnız I ve III.
D
Yalnız II ve III.
E
I, II ve III.
Soru 28
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir?
A
3
B
5
C
10
D
12
E
15
Soru 29
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göremesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla sağlık ve güvenlik koşulları da dikkate alınarak gerekli donatımı yapılmış eğitim, öğretim, uygulama ve üretim yapılan ortam ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A
Atölye
B
Laboratuvar
C
Eğitim kampüsü
D
Alan
E
Dal
Soru 30
Ortaöğretim kurumlarında derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ve önünde hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında matematik ve fen bilimleri grubu derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az - - - - öğrencinin talep etmesi hâlinde bu derslerin öğretimi birinci yabancı dille de yapılabilir.
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A
8
B
10
C
12
D
15
E
20
Soru 31
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre haftalık ders programının düzenlenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Uygulamalı meslek dersleri, imkânlar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde planlanır.
B
Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmamasına özen gösterilir.
C
Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır.
D
Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, engelli öğretmenler, engelli çocuğu bulunanlar, süt izni kullananlar, fiziki şartlar ve pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur.
E
Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi durumunda, teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise öğleden sonraki saatlerde yer verilmesine özen gösterilir.
Soru 32
Ana sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla - - - - ayını dolduran ve - - - - ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir.
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
A
36 – 48
B
36 – 66
C
48 – 66
D
48 – 72
E
66 – 72
Soru 33
I. Sınavlara geçerli özrü olmadan katılmayan, projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez.
II. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç üç iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.
III. Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır.
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlarla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız I.
B
Yalnız I ve II.
C
Yalnız I ve III.
D
Yalnız II ve III.
E
I, II ve III.
Soru 34
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez.
B
Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar.
C
Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir.
D
Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 20 dakika önce başlar, son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 10 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir.
E
Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.
Soru 35
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göreilkeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Sosyal etkinlik çalışmaları, öncelikle ders saatleri içinde uygulanır. Bu çalışmalar zorunlu hâllerde ders saatleri dışında da uygulanabilir.
B
Sosyal etkinlik çalışmalarında; öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri göz önünde bulundurulur.
C
Sosyal etkinlik çalışmaları, öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları kapsamında yürütülür.
D
Her öğrenci, en az bir sanat veya spor dalında beceri kazanacak şekilde uygun bir öğrenci kulübü ile ilişkilendirilir ve bu kulübün çalışmalarına katılır.
E
Sosyal etkinlikler kapsamında yürütülen bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinden de yararlanılır.
Soru 36
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre eğitim kurumunda düzenlenecek sosyal etkinlikler için aşağıdakilerden hangisi tarafından izin verilir?
A
İlçe millî eğitim müdürlüğü
B
Eğitim kurumu müdürlüğü
C
İl millî eğitim müdürlüğü
D
Mülki idare amiri
E
Valilik
Soru 37
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre öğretmenler kurulunca belirlenen öğrenci kulüplerinin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Kurum müdürü
B
Danışman öğretmen
C
Kurum müdür yardımcısı
D
Öğrenci kulübü temsilcisi
E
Sınıf veya şube rehber öğretmeni
Soru 38
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre bölümlerden gelen rapor ve yazıların yazılmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A
Bölüm başkanı
B
Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü
C
Rehberlik ve araştırma merkezi müdür yardımcısı
D
Rehberlik ve araştırma merkezinde görevli rehberlik öğretmeni
E
Rehberlik ve araştırma merkezinde görev alan özel eğitim öğretmeni
Soru 39
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi özel eğitim öğretmeninin görev ve sorumluluklarındandır?
A
Bireylerin kendini tanımasını sağlar ve gelişimlerini destekler.
B
Bireylerin, eğitsel değerlendirme ve tanılama çalışmalarına katılır.
C
Bölümüyle ilgili toplantılar düzenler ve düzenlenen toplantılara katılır.
D
Psikososyal, koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri ekibinde yer alır.
E
Özel eğitim bölümünde görevlendirilmesi hâlinde eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde görev alır.
Soru 40
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre rehberlik servislerinde görevli rehberlik öğretmenlerinin çalışma süreleri haftalık kaç iş saatidir?
A
15
B
18
C
27
D
30
E
40
Soru 41
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'ne göre kurs merkezi ve kurs açma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler, birinci dönemde Ağustos ayı, ikinci dönemde Ocak ayı, yaz dönemi kurslarında ise Mayıs ayı sonuna kadar belirlenir.
B
Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.
C
Açılan bir kursa kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılmaz. Ancak değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.
D
Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Olağanüstü durumlarda bu süreler millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir.
E
Kurslar, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen okul veya kurum müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır.
Soru 42
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nde kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü kaç saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir?
A
2
B
4
C
6
D
8
E
10
Soru 43
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecinde bir yol haritası niteliğinde olan ve 2017-2023 yılları arasında gerçekleştirilecek eylemleri kapsayanÖğretmen Strateji Belgesi hazırlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Öğretmen Strateji Belgesi'nde yer alan temel amaçlardan biridir?
A
Eğitim çalışanlarının bilimsel etkinliklere katılmaları konusunda teşvik edilmesi
B
Mesleki gelişim faaliyetlerinde görev alacak eğiticilerin standartlarının belirlenmesi
C
Öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve mesleğin statüsünü güçlendirmek
D
Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlardan diğer programlara geçiş imkânlarının sağlanması
E
Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli’nin (OTMG) güncellenerek uygulamaya geçirilmesi
Soru 44
Samsun'un Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş, dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldu. 2014 yılında Oyuncak Kumbarası projesini başlattı. Proje kapsamında kumbaralarda toplanan oyuncaklar, ihtiyacı olan köylerdeki anaokullarına gönderildi. Yaklaşık 40 anaokuluna oyuncak ve kırtasiye desteği verildi. Proje kapsamında yaklaşık 5 bin oyuncak toplandı. Projeye Samsun'dan ve Türkiye genelinden birçok kişi ve kurum destek verdi. Akkuş, bunun gibi birçok proje gerçekleştirdi ve bu projelerle diğer öğretmenlere ve öğrencilere örnek oldu.
Nurten Öğretmen'in gerçekleştirdiği proje ve çevresinde yarattığı etki, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlik Belgesi'nde belirlenmiş olan yeterlik alanlarından veya yeterliklerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A
Mesleki Bilgi
B
Tutum ve Değerler
C
Eğitim Öğretimi Planlama
D
Öğrenme Ortamları Oluşturma
E
Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme
Soru 45
Millî Eğitim Bakanlığının aday öğretmenler için önerdiği film listesinde yer alan, Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın kaleme aldığı ve dünya çapında birçok yabancı kanalda da yayınlanan medeniyet tarihi belgeseli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Batıya Doğru Akan Nehir
B
Dünyaya Doğan Güneş
C
Asya’nın Kandilleri
D
Bi Dünya Yaşam
E
İki Dil Bir Bavul
Soru 46
Öğretim planlarının işlevsel ve esnek olmasının en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Okul yönetim uygulamalarını kolaylaştırması
B
Eğitim materyallerinin kullanışlılığını artırması
C
Öğrencileri proje çalışmalarına yönlendirmesi
D
Öğretmenin alan bilgisini yenilemesi
E
Öğrencinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermesi
Soru 47
Ziya Öğretmen, dersiyle ilgili günlük plan hazırlarken kullanacağı araç ve gereçlere de bu planda yer vermektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ziya Öğretmen'in kullanacağı araç ve gereçleri seçerken dikkat edeceği özelliklerden biri değildir?
A
Basit, sade ve anlaşılır olmalıdır.
B
Kazanımların ve konunun özelliklerine uygun olmalıdır.
C
Öğrenci düzeyine ve gelişimine uygun olmalıdır.
D
Tek bir duyu organına hitap etmelidir.
E
Güncellenebilir ve dayanıklı olmalıdır.
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi bir ders planı hazırlarken hedefleri yazmanın faydalarından biri değildir?
A
Eğitim ve öğretimi planlı ve sistemli hâle getirmek
B
Öğrenme ortamlarının amacını daha net ve anlaşılır hâle getirmek
C
Öğretmene rehberlik ederek öğretim ortamını düzenlemek
D
Değerlendirme için gerekli ölçütleri sağlamak
E
Öğrencileri bireysel çalışma etkinliklerine yönlendirmek
Soru 49
Bir ders planında, suyun elektrolizi ile ilgili bir deneye yer verilmiştir.
Buna göre bu deneyin yönergesine ders planının hangi aşamasında yer verilmelidir?
A
Hedeften haberdar etme
B
Gelişme
C
Güdüleme
D
Değerlendirme
E
Sonuç
Soru 50
Görsel sanatlar öğretmeni Nihal Hanım, sınıfa birçok afiş, poster, ilan, reklam kâğıtlarıyla gelmiş ve herkesten, istediği makas ve yapıştırıcıları çıkarmalarını istemiştir.
Buna göre Nihal Hanım'ın öğretimin planlanması sürecinin hangi bölümünü gerçekleştirdiği görülmektedir?
A
Dikkat çekme
B
Güdüleme
C
Hedeften haberdar etme
D
Ön koşul öğrenmelerin hatırlanması
E
Değerlendirme
Soru 51
Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin ders planı hazırlarken kendisine sorması gereken sorulardan biri değildir?
A
Öğrencilerimin ne bilmesini ve ne yapabilmesini istiyorum?
B
Öğretim programında bu konuya ilişkin hangi hedefler yer almalıdır?
C
Hangi ön öğrenmeler bu dersin temelini oluşturacaktır?
D
Hedeflere en etkili şekilde ulaşmayı sağlayacak etkinlikler nelerdir?
E
Öğrencilerimin dersin hedeflerine ulaşıp ulaşamadıklarını nasıl yoklamalıyım?
Soru 52
Bekir Öğretmen, bir ders sürecini planlarken, gelişme bölümünde öğrencilerin etkin katılımını sağlamak amacıyla;
I. anlatım,
II. örnek olay,
III. gösterip yaptırma,
IV. gösteri
gibi yöntem ve tekniklerden hangilerine yer vermelidir?
A
Yalnız III.
B
Yalnız I ve II.
C
Yalnız I ve IV.
D
Yalnız II ve III.
E
Yalnız II ve IV.
Soru 53
Yapılandırmacı yaklaşımın egemen olduğu bir öğrenme ortamında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?
A
Sınıfa gerçek yaşam problemleri getirilerek, çözülmesi teşvik edilir.
B
Öğrenciler üst düzey sorular sormaya teşvik edilir.
C
Sadece ürün değil, ürün-süreç yönelimli değerlendirme esastır.
D
İş birliğine dayalı öğretim yöntemi kullanılarak öğrencilerin birbirinden öğrenmesi sağlanır.
E
Öğrenme, durumlardan ve çevre şartlarından etkilenmez, nesneldir.
Soru 54
Belli bir konu hakkında tartışmak için sınıfta münazara grupları oluşturan bir öğretmen, öğrencilerini eleştiriye açık olmaları yönünde uyarmıştır. Bir sonraki derste ise öğretme hızı konusunda kendisini uygun bir dille eleştiren öğrencisine azarlayarak karşılık vermiştir.
Bu öğretmenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi özellikle söylenebilir?
A
Söylemleri ile davranışlarının çelişkili olduğu
B
Öğrencilerine olumlu model olduğu
C
Mesleğini sevdiği
D
Bireysel farklılıkları dikkate aldığı
E
Demokratik olduğu
Soru 55
Bir öğretmen, öğretme - öğrenme ortamlarında altı şapkalı düşünme tekniğini kullanarakkırsal bölgelerden kentlere göç konusu hakkında farklı bakış açıları geliştirilmesini hedeflemektedir.
Buna göre bu konu hakkında siyah şapkanın görüşünü yansıtan ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
İstanbul, Ankara, Adana en çok göç alan şehirlerimizdendir.
B
Yeni bir yaşam, yeni bir heyecan ve mutluluk getirecektir.
C
Kentlerde nüfusun artması demek iş gücünün artması demektir.
D
Artan nüfus, kentlerde kötü yapılaşmaya ve ulaşım sorunlarına neden olacaktır.
E
Yatay yapılaşma ile olası problemlerin önüne geçilebilir.
Soru 56
Öğretme-öğrenme ortamlarında sıklıkla anlatım yöntemini kullanan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?
A
Kısa sürede çokça bilgi aktarmak
B
Öğrenme eksikliklerini gidermek
C
Bilgi düzeyinde hedefleri gerçekleştirmek
D
Konunun soyut kavramlarını açıklamak
E
Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek
Soru 57
Öğrencilerin grupla çalışma, iletişim, tartışma, farklılıklara saygı gibi sosyal becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmenin öğretme - öğrenme ortamlarında aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisini kullanması daha uygundur?
A
Anlatım
B
Gösterip yaptırma
C
Akvaryum
D
Bireysel çalışma
E
Programlı öğretim
Soru 58
Öğretme - öğrenme ortamlarında konunun bütün olarak görülebilmesi ve temel bilgiler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması için aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisinin kullanılması daha uygundur?
A
Soru - Cevap
B
Kavram Haritaları
C
Beyin Fırtınası
D
Gösteri
E
Drama
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisi iş birliğine dayalı öğrenme ilkelerine göre düzenlenmiş bir öğretme - öğrenme sürecinin özelliklerinden değildir?
A
Öğrencilerin sosyal beceriler geliştirmesine katkı sunar.
B
Ödül bireysel değil tüm gruba yöneliktir.
C
Grup üyeleri birbirlerinin çalışmalarına katkı sağlar.
D
Rekabet ve yarışma havası içinde öğrenme vardır.
E
Grup değerlendirmenin yanında bireysel değerlendirme de önemlidir.
Soru 60
Öğretme-öğrenme ortamlarında istasyon tekniğini kullanan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?
A
Öğrenci merkezli bir süreç yürütmek
B
Öğrencilerin ortak çalışma becerilerini geliştirmek
C
Öğrencilerin katılımdan keyif aldığı, eğlenceli bir öğrenme ortamı sunmak
D
Öğrencilerin farklı alanlarda üretkenliğini arttırmak
E
Kalabalık sınıflarda zamanı ekonomik kullanmak
Soru 61
Eğitim fakültelerinin öğretmenlik uygulamalarıyla ilgili derslerinde aday öğretmenlerin yetiştirilmesi için genellikle mikro öğretim tekniği kullanılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tekniğin öğretmen adayları için sağladığı yararlardan biri değildir?
A
Yüzyüze eğitim ve iletişim ortamı sağlar.
B
Tekdüze bir öğretmen profili oluşturmada etkilidir.
C
Yansıtıcı öğretmen anlayışının gelişmesine katkı sağlar.
D
Sınıf ortamında karşılaşılacak sorunları önceden görmeyi sağlar.
E
Öğretmen adaylarına kendilerini değerlendirme fırsatı tanır.
Soru 62
Öğrencilerine basketbol atışlarından turnikeyi öğretmek isteyen bir öğretmenin, bu konudaki psikomotor öğrenmeleri gerçekleştirmek için öğretim sürecinde aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanması daha uygundur?
A
Gösterip Yaptırma
B
Soru - Cevap
C
Probleme Dayalı Öğrenme
D
Tartışma
E
Beyin Fırtınası
Soru 63
Sınıf yönetimi sürecinde öğretme - öğrenme ortamı çeşitli etmenlerden etkilenmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi öğrenci davranışlarını etkileyen sınıf içi etmenlerden biri değildir?
A
Sınıfın yapısı ve ortamı
B
Öğretim yöntemi
C
Öğrenci özellikleri
D
Ailelerin sosyoekonomik düzeyi
E
Öğretmen davranışı
Soru 64
Seda Öğretmen derslerinde sıklıkla grup çalışması yaptırmaktadır. Bu çalışmalar sırasında birbirleri ile anlaşamayan öğrencilerin olduğunu gözlemlemiş ve sonraki grup çalışmalarında bu öğrencileri bir araya getirmemiştir.
Bu durumda Seda Öğretmen'in benimsediği sınıf yönetimi modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tepkisel
B
Gelişimsel
C
Önlemsel
D
Demokratik
E
İlgisiz
Soru 65
Öğrencilerle aranıza yüksek disiplin duvarlarını çekerek,Burada patron benim! mesajı vererek ve ceza ile korkutarak çağın gerektirdiği niteliklere sahip bireyler yetiştiremezsiniz! Bu tarz bir öğretmen tutumu üreten, sorgulayan ve liderlik vasıflarına sahip bireyler yerine söylendiğinde yapan, yaratıcılıktan uzak insan yığınları yetiştirir.
Bu paragrafta eleştirilen ve sakıncalarından söz edilen hangi tip öğretmenin sınıf yönetim biçimidir?
A
Demokratik
B
Otokratik
C
Serbest (İlgisiz)
D
Hümanist
E
Koruyucu
Soru 66
Çok bilgiye sahip olmak, bu bilginin en iyi şekilde aktarılacağı anlamına gelmez. Öğretmenlerin nasıl öğretebilecekleri konusunda da bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.
Bu paragrafta vurgulanan öğretmen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Genel kültür
B
Genel yetenek
C
Konu alan bilgisi
D
Mevzuat bilgisi
E
Öğretmenlik meslek bilgisi
Soru 67
Sınıf yönetimini etkileyen en önemli unsur öğretmendir.
Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminde başarılı bir öğretmende olması beklenen özelliklerden değildir?
A
Hoşgörülü ve sevecen olma
B
Farklı inanç, görüş ve gruplara saygılı olma
C
Öğrencilere itaat etmeyi öğretme
D
Kendini geliştirmeye açık olma
E
Çatışmaları arabuluculuk, hakemlik yaparak çözme
Soru 68
Ayşe Öğretmen üniversiteden mezun olduktan sonra genellikle disiplin sorunlarının yaşandığı bir okula tayin olmuştur. İlk dersinde sınıfta bir öğrencinin diğer öğrenciler üzerinde hakimiyet kurduğunu fark etmiştir. Aynı öğrenci, Ayşe Öğretmen tarafından sorulan her soruya alaycı bir şekilde cevap vermektedir.
İstenmeyen öğrenci davranışı karşısında Ayşe Öğretmen aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak yapmalıdır?
A
Sorunun nedenini anlamaya çalışma
B
Sorunu okul yönetimine yönlendirme
C
Sınıf kurallarını hatırlatma
D
Genel sözlü uyarı
E
Doğru davranışı gösterme
Soru 69
I. Öğrencilere ad takarak samimi bir ortam oluşturmaya çalışma
II. Ne yapılmayacağından ziyade, ne yapılacağını anlatan bir dil kullanma
III. İletişim süreçlerinde baskın olmaya çalışma
Yukarıdakilerden hangileri sınıfında sağlıklı bir iletişim süreci kurmak isteyen bir öğretmenin göstereceği davranışlardandır?
A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
Yalnız I ve III.
D
Yalnız II ve III.
E
I, II ve III.
Soru 70
Mehmet Öğretmen,Demokrasi konulu bir makale okurken, arka sıralarda oturan bir öğrencinin başka bir dersin ödevini yaptığını fark eder. Bunun üzerine makalenin geri kalanını bu öğrenciye okutturmaya devam eder.
Buna göre Mehmet Öğretmen, öğrencinin olumsuz davranışı karşısında hangi yola başvurmuştur?
A
Sorumluluk verme
B
Göz teması kurma
C
Öğrenciyi uyarma
D
Sen dili kullanma
E
Ben dili kullanma
Soru 71
Sınıfta fiziksel yerleşim, öğretim amaçlarına göre değişir. Örneğin; öğrenci merkezli bir öğretim anlayışında sınıf içi iletişimi destekleyen bir sınıf düzeni oluşturulmalıdır.
Buna göre öğrenci merkezli bir öğretim anlayışını benimseyen bir öğretmenin aşağıdaki sınıf yerleşim biçimlerinden hangisini en az kullanması beklenir?
A
Küme
B
U düzeni
C
Çalışma istasyonu
D
Geleneksel sıralı
E
Konferans masası
Soru 72
Zamanı etkili kullanmak isteyen bir öğretmen için;
I. Dersin amaç ve içeriğine uygun öğretim yöntem ve teknikleri seçer.
II. Derste yapacağı etkinlikleri planlar ve bu plana uygun davranır.
III. Zamanın çoğunu sınıf dışı ortamlardaki gürültüleri azaltmak için harcar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
Yalnız I ve II.
D
Yalnız I ve III.
E
Yalnız II ve III.
Soru 73
Her öğretmenin,Öğretmenim! Bunlar günlük hayatta ne işimize yarayacak? sorusuna vereceği bir cevabı olmalıdır. Ayrıca öğrencilerin güdülenmesinin sağlanması için konunun gerçek yaşamla ilişkisi açıklanmalı ve derslerde buna yönelik etkinliklere yer verilmelidir.
Bu paragrafta aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisinin önemi vurgulanmıştır?
A
Ekonomiklik
B
Sosyallik
C
Bilinenden Bilinmeyene
D
Öğrenciye Görelik
E
Yaşama Yakınlık
Soru 74
Bu stratejide öğretim sürecinin merkezinde öğrenci vardır. Öğrenci bilgiyi, merakına dayalı olarak kendi kendine keşfederek öğrenir. Öğrenciye hangi sonuca ulaşması gerektiği söylenmeden kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varması beklenir.
Bu paragrafta bahsedilen öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Buluş Yoluyla
B
Sunuş Yoluyla
C
Tutor Destekli Öğretim
D
Örnek Olay
E
Benzetim
Soru 75
Kalabalık kafelerde arkadaşlarımla sohbet etmek yerine deniz kenarında dalgaların sesini dinlemeyi veya yalın ayak çimlerde yürümeyi tercih ettim hep. Kendimi, yaptıklarımı ve pişmanlıklarımı düşündüm daha mutlu bir ben için.
Bu sözü söyleyen bir kişinin Çoklu Zekâ Kuramı' na göre;
I. sosyal,
II. özedönük,
III. doğacı zekâ
alanlarından hangilerinin ön plana çıktığı söylenebilir?
A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
Yalnız I ve II.
D
Yalnız II ve III.
E
I, II ve III.
Soru 76
Bir öğrencinin öğrenmeye istekli olması ve gönüllü olarak zaman ayırması Okulda Öğrenme Modeli'nin hangi temel ögesi ile ilişkilidir?
A
Sebat (Sabır)
B
Yetenek
C
Fırsat
D
Öğretimin Niteliği
E
Öğretimden Yararlanma Yeteneği
Soru 77
Sokrates'e göre erdem ve bilgi özdeştir. Bilgi edinen, zihinsel kapasitesini arttıran kişi yaşamında iyiye yönelecek, iyi bir yaşam süren kişi erdem sahibi olacak ve mutluluğa ulaşacaktır. Bu ise sadece eğitim ile mümkündür. Eğitim, bireyin ruhunu, kötü yanlarını dizginleyecek bir bekçiye yani doğru işleyen bir akla sahip olmasını sağlayacaktır.
Bu paragrafta eğitimin;
I. bilişsel,
II. duyuşsal,
III. psikomotor
öğrenme alanlarından hangilerine yaptığı katkı vurgulanmıştır?
A
Yalnız I.
B
Yalnız III.
C
Yalnız I ve II.
D
Yalnız II ve III.
E
I, II ve III.
Soru 78
I. Müzik derslerine severek katılma
II. Notaları sırasıyla söyleme
III. Rasyonel sayılarla işlem yapma
IV. Fen bilimleri konularına ilgi duyma
Numaralanmış ifadelerden hangileri Tam Öğrenme Modeli'nin duyuşsal giriş özellikleri ile ilişkilidir?
A
Yalnız I ve II.
B
Yalnız I ve IV.
C
Yalnız II ve III.
D
Yalnız II ve IV.
E
Yalnız III ve IV.
Soru 79
Probleme Dayalı Öğrenme Modeli'nin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Problemin çözümü için hipotez kurma
B
Çözümle ilgili kaynak tarama
C
Problemin farkına varma ve sınırlama
D
Hipotezleri test etme
E
Raporlaştırma
Soru 80
Birçok üniversite; çalışan, şehir dışında ikamet eden ve derslere devam konusunda zorlanan öğrenciler için dijital platform üzerinden derslerin yayınlanmasını sağlamaktadır. Bu platforma farklı ortamlardan öğrenciler eş zamanlı olarak erişebilmekte ve dersi anlatan öğretim üyesi ile etkileşime girebilmektedir.
Bu paragrafta öğrencilere sağladığı imkânların vurgulandığı öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Uzaktan Eğitim
B
Okulda Öğrenme
C
Beyin Temelli Öğrenme
D
Probleme Dayalı Öğrenme
E
İş Birliğine Dayalı Öğrenme
Soru 81
Bir öğretmen, öğrencilerine olası bir yangın durumunda yapılması gerekenlerle ilgili bir eğitim planlamaktadır.
Buna göre bu öğretmen aşağıdaki etkinliklerden hangisini gerçekleştirirse daha kalıcı bir öğrenme sağlamış olur?
A
Konuyla ilgili bir sunum yapma
B
Gerçek bir yangın videosu izletme
C
İtfaiyecilik ile ilgili bir makale okutma
D
Planlı bir tatbikat yaptırma
E
Bir iş güvenliği uzmanını sınıfa davet etme
Soru 82
Öğrencilerine üst düzey bilişsel beceriler kazandırmak isteyen bir öğretmenin öğretim sürecini aşağıdaki strateji, yöntem veya tekniklerden hangisine göre düzenlemesi daha uygundur?
A
Anlatım
B
Gösteri
C
Konferans
D
Sunuş Yoluyla Öğretim
E
Proje Temelli Öğretim
Soru 83
Aşağıdakilerden hangisi ev ödevlerinin yararları arasında gösterilemez?
A
Öğrencilerin öğrendiklerini tekrar etmesini ve pekiştirmesini sağlar.
B
Yetiştirilemeyen konuları öğrenci kendi başına öğrenir.
C
Sorumluluk ve görev bilinci kazandırır.
D
Bağımsız çalışma, araştırma yapma alışkanlığı kazandırır.
E
Öğrencinin kendi çalışma tarzını geliştirmesine yardımcı olur.
Soru 84
Duyuşsal alan hedeflerinin kazandırılmasında aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisi diğerlerine göre daha az etkilidir?
A
Gösteri
B
Konuşma Halkası
C
Rol Oynama
D
Örnek Olay
E
Drama
Soru 85
Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen bir aptaldır, ondan sakının!
Bilmeyen ve bilmediğini bilen bir öğrencidir, ona öğretin!
Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır, onu uyandırın!
Bilen ve bildiğini bilen akıllıdır, onu izleyin.
Marshall Mcluhan tarafından söylenen bu sözde hangi düşünme biçimine vurgu yapılmaktadır?
A
Eleştirel düşünme
B
Yaratıcı düşünme
C
Empatik düşünme
D
Metabilişsel düşünme
E
Analitik düşünme
Soru 86
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçülebilen bir özelliktir?
A
Müziğe duyulan ilgi
B
Derse karşı geliştirilen ön yargı
C
Okulda bulunma isteği
D
Sınav kaygısı
E
Hazırlanan proje sayısı
Soru 87
87 ve 88. soruları verilen paragrafa göre yanıtlayınız.
Bir kurum, personel ihtiyacını karşılamak üzere 100 çoktan seçmeli sorunun sorulduğu 100 dakikalık bir sınav yapmıştır. Sınavda 80 ve üzeri sayıda doğru yanıtı olan adaylar başarılı sayılacaktır. Ancak uygulama esnasında adayların çoğu zaman yönetimi konusunda sıkıntı yaşamış ve soruların tamamına erişememiştir. Sınav sonuçları açıklandığında başarılı aday sayısının sadece iki olduğu görülmüştür. Bu da kurumun personel ihtiyacının oldukça altındadır.
Aşağıdaki ölçme ve değerlendirme kavramlarından hangisi bu paragrafta yer almamaktadır?
A
Ölçme aracı
B
Soru tipi
C
Ortalama
D
Ölçüt
E
Değerlendirme
Soru 88
Personel ihtiyacının karşılanması için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması uygun değildir?
A
Mutlak ölçüt yerine bağıl ölçüt kullanılması
B
Test sorularının kolaylaştırılması
C
Ölçüt değerinin düşürülmesi
D
Sınav süresinin artırılması
E
Birden fazla değerlendiricinin kullanılması
Soru 89
Bir yabancı dil kursu verdiği eğitim sonunda öğrencilere sınav uygulamakta ve bu sınavdan 70 ve üzerinde puan alanlara sertifika vermektedir.
Buna göre bu kursun yaptığı değerlendirmenin amacı ve ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tanıma ve yerleştirme - Bağıl
B
Düzey belirleme - Mutlak
C
İzleme - Bağıl
D
Tanıma ve yerleştirme - Mutlak
E
Düzey belirleme - Bağıl
Soru 90
I. Proje ödevlerinin puanlarına göre sıralanması
II. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test için cevap anahtarının oluşturulması
III. Sınavda 55'in altında puan alan öğrencilerin dersi tekrar etmeleri
Yukarıdakilerden hangileri ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak bir yargıya varma sürecine örnektir?
A
Yalnız II.
B
Yalnız III.
C
Yalnız I ve III.
D
Yalnız II ve III.
E
I, II ve III.
Soru 91
91, 92 ve 93. soruları tabloya göre yanıtlayınız. Umut Öğretmen, sınıfında uyguladığı matematik başarı testine ilişkin sonuçları aşağıdaki gibi tablolaştırmıştır.
Tablo: Matematik Başarı Testi Sonuçları
9 Aralık 2018 Aday Kaldırma Sınavı Soruları Online
Sınıfın matematik başarı testi aritmetik ortalaması kaçtır?
A
58
B
60
C
63
D
65
E
68
Soru 92
Matematik başarı testi sonuçlarının modu (tepe değeri) kaçtır?
A
20
B
40
C
50
D
70
E
100
Soru 93
Matematik başarı testi puan dağılımının ranjı (aralığı) kaçtır?
A
20
B
40
C
60
D
80
E
100
Soru 94
Uğur Öğretmen, dönem sonu sınavlarda kullanmak üzere 10 çoktan seçmeli maddeden oluşan bir test hazırlamıştır. Ancak bu testin yeterli olmayacağını düşünerek madde sayısını 25'e çıkartmıştır.
Buna göre Uğur Öğretmen testin hangi özelliğini öncelikle arttırmıştır?
A
Güvenirlik
B
Madde ayırt ediciliği
C
Kullanışlık
D
Madde güçlük düzeyi
E
Sabit hata miktarı
Soru 95
Bir psikolojik danışman, öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına katılıp katılmama durumlarının akademik başarı üzerindeki etkisini araştırmak istemektedir.
Buna göre bu araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akademik başarı
B
Kursa katılıp katılmama
C
Öğrenciler
D
Cinsiyet
E
Sınıf düzeyi
Soru 96
Mustafa Kemal, askerî idadiyi bitirdikten sonra harp okulunda eğitim almak için aşağıdaki şehirlerden hangisine gitmiştir?
A
Manastır
B
Sofya
C
Selanik
D
Şam
E
İstanbul
Soru 97
I. Dünya Savaşı'nda 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal ve emrindeki Türk ordusunun; Anafartalar, Conkbayırı, Arıburnu ve Kireçtepe'de destan yazarak düşmana geçit vermediği cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A
Makedonya Cephesi
B
Çanakkale Cephesi
C
Kafkas Cephesi
D
Suriye-Filistin Cephesi
E
Galiçya Cephesi
Soru 98
Yeni Türk Devleti'nin ekonomi politikalarına yön verecek Misak-ı İktisadi kararlarının kabul edildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A
Maarif Kongresi
B
Sivas Kongresi
C
İzmir İktisat Kongresi
D
Balıkesir Kongresi
E
Erzurum Kongresi
Soru 99
I. TBMM'nin açılması
II. Saltanatın kaldırılması
III. Türk Tarih Kurumunun açılması
IV. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
Verilen gelişmelerden hangileri doğrudan Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir?
A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
Yalnız II ve IV.
D
Yalnız I, II ve IV.
E
I, II, III ve IV.
Soru 100
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması'ndan sonra Türkiye'nin dış politikada çözmeye çalıştığı sorunlardan biri değildir?
A
Osmanlı’dan kalan borçların ödenmesi
B
Nüfus mübadelesi
C
Türkiye-Suriye sınırının tespiti
D
Boğazlar sorunu
E
Kapitülasyonların kaldırılması
Toplam 100 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir