85. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları

85. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?
A
Haklarında yakalama emri bulunan kişiler
B
Hakkında icra takibi bulunan kişiler
C
Suç işlerken rastlanılan kişiler
D
Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler
E
Vücudu veya sağlığı mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken kişiler
Soru 2
Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı başvurularında aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
A
T.C. Kimlik Numarası
B
Dört adet vesikalık fotoğraf
C
Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası
D
Temel eğitimden muaf olanlar için sağlık raporu ve öğrenim durumunu gösterir belge
E
Adaylardan alınacak senet
Soru 3
Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan  şirketlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Şirket hisseleri nama yazılı olmalıdır
B
Valilikten faaliyet izin belgesi alınmalıdır
C
Faaliyet alanı münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olmalıdır
D
Özel güvenlik eğitim kurumu açmak isteyen özel güvenlik şirketleri ayrıca izin almak zorundadır
E
Alarm izleme merkezi kurmak için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur
Soru 4
“Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.” Yukarıda kanun maddesi hangi kanunda yazılıdır?
A
2495 sayılı Kanun
B
2559 sayılı Kanun
C
3021 sayılı Kanun
D
5188 sayılı Kanun
E
6136 sayılı Kanun
Soru 5
Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
A
Psikiyatri
B
Göz
C
Kulak Burun Boğaz
D
Üroloji
E
Nöroloji
Soru 6
Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Davut, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Davut'un aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur
B
Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
C
Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek, tutanakla silahı teslim eder
D
Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar
E
Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister
Soru 7
Özel güvenlik görevlileri koruduğu konutlarda girişte görev yaparlar, zaman zaman da çevreyi kontrol ederler. Konutlara girme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak yasa bazı acil hallerde konuta girme görevi vermektedir. Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine, görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez?
A
Yangın çıkması
B
Deprem olması
C
Gürültü yapılması
D
İmdat istenmesi
E
Sel felaketi ile karşılaşma
Soru 8
Suç henüz işlenmiş ya da işlenmekte ise hangi hukuki durum söz konusudur?
A
Cürüm
B
Kabahat
C
Kusur
D
Suçüstü
E
Taksir
Soru 9
Görev yapılan bölgede terk edilmiş şüpheli paket, çanta gibi bir eşya görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangileri yapılmalıdır? I. Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır. II. Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir. III. Çevresi emniyete alınır. IV. Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir. V. Güvenlik güçlerine bilgi verilir
A
I, II, III
B
II, III
C
III, V
D
IV, V
E
Hepsi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?
A
Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir
B
Kanunda sayılan yetkileri, özel güvenlik görevlileri sadece görevli oldukları süre içerisinde ve görev alanlarında kullanabilirler
C
Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir
D
Yakalanan kişi ve emanete alınan eşya genel kolluğa teslim edilir
E
Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar
Soru 11
Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketlerine gördürülmesine karar verme hangi usulle gerçekleşir?
A
Emniyet müdürünün kararı - Valinin izni
B
Özel güvenlik komisyonu kararı - Valinin onayı
C
Özel güvenlik komisyon kararı - İçişleri Bakanının onayı
D
Valinin kararı - İçişleri Bakanının izni
E
Özel güvenlik şirketinin kararı - Valinin onayı
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?
A
Askerliğini yapmış veya tecil etmiş olmak
B
18 yaşını tamamlamış olmak
C
Kamu haklarından yasaklı olmamak
D
Görevin yapılmasına engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
E
Temel eğitimi başarı ile tamamlamış olmak
Soru 13
Görev yapmış olduğu alış veriş merkezinde silahla öldürme olayı ile karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?
A
Genel kolluk gelene kadar olay yerindeki iz ve delilleri kendi imkânları ile toplar ve bunları genel kolluk geldiğinde onlara teslim eder
B
Ölen şahsın üzerini arayarak cebindeki cüzdana bakıp kimliğini tespit etmeye çalışır
C
Şüphelinin, tanığın ifadesini alıp genel kolluğa teslim eder
D
Olay yerini muhafaza altına alır ve genel kolluğu derhal haberdar eder
E
Olay mahallinde maktulün (ölen kişi) akrabaları varsa ölen kişinin üzerinden cüzdan, kimlik kartı, para vb. gibi kıymetli eşyaları almalarına müsaade eder
Soru 14
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; grev yasağına uymayan, ateşli silahını kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine hangi ceza verilir?
A
İdari para cezası verilir, çalışma izni iptal edilir, bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar
B
Hapis ve idari para cezası verilir
C
Para cezası ve ihtar verilir
D
Para cezası verilmez, çalışma izni iptal edilir
E
Mülki amir tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ihtar verilir
Soru 15
Özel güvenlik temel eğitim ve yenileme eğitimi verecek olan özel eğitim kurumları faaliyet iznini hangi makamdan alırlar?
A
Milli Eğitim Bakanlığı
B
Milli Savunma Bakanlığı
C
İçişleri Bakanlığı
D
Valilik
E
Kaymakamlık
Soru 16
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Eğitim ve öğretim kurumlarında silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmaz
B
Özel güvenlik görevlisinin görev alanı içerisinde terkedilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete alma yetkisi vardır
C
Üzerlerinde resmi kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri kanun gereği resmi kıyafetleri üzerlerinde olduğu sürece yetkilerini kullanabilirler
D
İçkili yerlerde silahlı özel güvenlik çalıştırılmasına izin verilmez
E
Özel güvenlik görevlileri spor müsabakalarında silahlı olarak görev yapamaz
Soru 17
Genel kolluk   kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Polis-Jandarma-Belediye Zabıtası
B
Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
C
Jandarma-Sahil Güvenlik-Gümrük Muhafaza
D
Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
E
Polis-Jandarma-Orman Muhafaza
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi  gözaltına alma kararı  vermesi gereken makamdır?
A
Polis
B
Özel Güvenlik Görevlisi
C
Kaymakam
D
Cumhuriyet Savcısı
E
Vali
Soru 19
Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek temel eğitim en az kaç saat olmalıdır?
A
20
B
50
C
80
D
100
E
120
Soru 20
Ankara Şehirler arası Otobüs Terminalinde gece görev yapan özel güvenlik görevlisi hırsızlık ve dolandırıcılık  yaptığından şüphelendiği bir kişiyi terminal içerisinde yakalayıp polise haber vermeden sabaha kadar bekletmiş ve sabahleyin polise teslim etmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdaki hangi suçu işlemiştir?
A
Rüşvet
B
Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
C
Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
D
Hakaret
E
İşkence
Soru 21
Eşya tarifi konusunda aşağıdakilerden hangisi belirleyici hususlardan değildir?
A
Nesnenin cinsi
B
Nesnenin şekli
C
Nesnenin rengi
D
Nesnenin markası
E
Nesnenin fiyatı
Soru 22
Zor kullanmanın, meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir? I-Haksız bir saldırının olması II-Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması III-Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması IV-Orantılı karşılık verilmesi  
A
Sadece III
B
II ve III
C
I,II ve III
D
DI,II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 23
Fatih, çalıştığı özel güvenlik şirketi tarafından  bir  parkta görevlendirilmiştir. Görev esnasında devriye atarken içi görünen bir poşette yeni alınmış kıyafetler olduğunu fark etmiştir. Terkedilmiş bu poşeti alarak güvenlik kulübesinde bulunan güvenli kasaya koyarak emniyete almıştır. Fatih'in yapmış olduğu bu işleme ne ad verilir?
A
Zapt etme
B
Emanete alma
C
Müsadere
D
El koyma
E
Arama
Soru 24
Zor kullanma   konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kademeli olarak artar
B
Şahıs etkisiz hale getirildiğinde son bulur
C
Duruma göre bedeni kuvvet, maddi güç ve silahı içerebilir
D
Zor kullanma yetkisi kullanıldıysa kesinlikle olay mahkemeye taşınmalıdır
E
Zor kullanma ölçüsünü aşan memura cezai sorumluluk vardır
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?
A
Tasnif edilemez
B
Değişmez
C
Benzetilemez
D
Benzemez
E
Değiştirilemez
Soru 26
Bir olayda düzenlenen tutanakta sırasıyla bulunması gereken bölümler tam olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
Başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç, tarih ve saat, imza
B
Başlık, tarih ve saat, başlangıç (giriş), metin, sonuç, imza
C
Tarih ve saat, başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç, imza
D
Başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç, imza, tarih ve saat
E
Başlangıç (giriş), başlık, tarih ve saat, metin, sonuç, imza
Soru 27
Devriye hizmeti ile ilgili verilen cümlelerden hangisi doğrudur?
A
Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır
B
Bir çeşit yangın söndürme hizmetidir
C
Adli kolluk hizmetidir
D
Özel güvenlik teşkilatının eğitiminin yapılmasıdır
E
Gümrük kapılarından giren çıkanların kontrol hizmetidir
Soru 28
Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
Cop kemerde veya elde taşınabilir
B
Tekme ile yapılan saldırılarda cop kullanılabilir
C
Zor kullanma derecelerinde ateşli silah ile aynı orantıda değerlendirilir
D
Sopalı ve taşlı saldırılarda cop kullanılabilir
E
Öncelikli vuruş bölgeleri bel altı kaba etli yerler olmalıdır
Soru 29
ÖGG selçuk'un bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?
A
Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemesi
B
Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmesi
C
Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına alması
D
Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmesi
E
Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların telefonlarını bilmesi
Soru 30
ÖGG Osman'ın, AVM girişindeki kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye karşı hangi davranışı doğrudur?
A
Kişinin üstünü ve eşyalarını zorla da olsa arar
B
Israr etmez ve içeriye girişine izin verir
C
Konuyu genel kolluğa bildirir
D
Kişinin üstünü ve eşyalarını aramak için ısrar etmez ancak içeriye girişine de izin vermez
E
Kişinin üstünü aramasa bile eşyalarını muhakkak arar
Soru 31
Nokta görevi  sırasında aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?
A
El feneri
B
Televizyon
C
Yağmurluk
D
El dedektörü
E
Düdük
Soru 32
"Hareket veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelere denir? Boşluk için hangi seçenek doğrudur?
A
Patlama
B
Bomba
C
Kapsül
D
Fünye
E
Patlayıcı Madde
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevi ifa eden özel güvenlik görevlisinin adli görevlerindendir? I-Suç anında şüphelinin yakalanması II- Sara nöbeti geçiren kişiye müdahale edilmesi III-Olay yerinin muhafaza altına alınması IV-Devriye bittiği zaman rapor sunulması V-Şüpheli gördüğü kişiyi gözlemlemesi
A
I, IV
B
I, II,
C
I, III
D
III, V
E
I, V
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi şüphe uyandıran şahıs olarak değerlendirilmez?  
A
Tedirgin davranışlar ve aşırı terleme
B
Şahsın aşırı sportif olması
C
Üst üste giyilmiş elbise
D
Mevsimle uyumsuz kıyafet giyilmesi
E
Bakışlarını güvenliklerden kaçırması
Soru 35
Özel güvenlik görevlisi Onur, görev bölgesinde suçüstü halinde hırsız yakalamış ve genel kolluğa haber vermiştir. Genel kolluk geldiğinde hırsızı teslim ederken Onur'un tutmuş olduğu tutanak hangisidir?
A
İhbar tutanağı
B
Olay yeri inceleme tutanağı
C
Teslim-tesellüm tutanağı
D
Devir teslim tutanağı
E
İfade tutanağı
Soru 36
Biyolojik unsur ihtiva etmesinden şüphe duyulan açılmamış mektup veya paket bulunduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Mektup veya paket sallanmamalı ve açılmamalıdır
B
Odadan çıkılır ve girişi önleyici tedbir alınır
C
İlgili birime haber verilir
D
Paket elle kontrol edilerek maddenin sertliği anlaşılmaya çalışılır
E
Paketin yeri değiştirilmemelidir
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?
A
Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini her yerde kullanabilir
B
Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini her zaman kullanabilir
C
Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini sadece resmi tatil günlerinde kullanamaz
D
Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilir
E
Yakalama, arama, zor kullanma yetkisi yoktur
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi tutanakla ilgili olarak yanlıştır?
A
Tutanakta düzenleme amacı ve konusunu ifade edecek başlık olmalıdır
B
Tutanak en az üç görevli tarafından imzalanmalıdır
C
Giriş bölümüyle başlamalıdır
D
Metin bölümünde olayla ilgisi olmayan ancak olay hakkında bilgisi ve görgüsü olan kişilerin açık kimlikleri yazılmalıdır
E
Tutanakta tarih ve saat bulunmalıdır
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından biri değildir?
A
Kamera
B
Telsiz
C
El feneri
D
Cop
E
Kelepçe
Soru 40
Konserde görevli olan özel güvenlik görevlisi Tarkan, konserde içki içen ve etrafı rahatsız edici davranışlarda bulunan bir şahsa hangi mevzuata göre nasıl bir işlem yapar?
A
CMK'ya göre gözaltına alır
B
CMK'ya göre arama yapar
C
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre arama yapar
D
Kabahatler Kanuna göre men etme ve genel kolluk gelene kadar bekletme işlemi yapar
E
CMK'ya göre zor kullanır
Soru 41
X-RAY kontrol panelinde FWD tuşu fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Görüntüyü büyütme (zoom) işi yapar
B
Koyu bölgelerin içini tespit eder
C
Konveyör bandının ileri hareketini ve cihaz menülerinin ayarlanmasında menüler arasında dolaşımı sağlar
D
Cismin kendi çizgilerini tespit eder
E
Görüntüyü karartır
Soru 42
El tipi detektörler ile kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri hangisidir?
A
Uyuşturucu madde ve kaçak sigara tespitinde kullanılabilir
B
Organik maddeleri tespit edebilirler
C
Yüksek oranda radyasyonla çalışırlar
D
Çok geniş bir alanda elektrostatik alan oluştururlar
E
Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı sinyal verirler
Soru 43
İş yeri sahibi Aras, personelinin giriş/çıkış saatlerini kontrol etmek ve iş yerinin bazı özel bölümlerini sadece yetkilendirmiş olduğu personelin giriş yapmasını sağlamak için aşağıdaki güvenlik sistemlerinden hangisinden faydalanır?
A
X-Ray cihazı
B
Kapı Tipi Metal Arama Detektörü
C
Kart kontrollü geçiş sistemi
D
Body Scanner
E
El Tipi Metal Dedektör
Soru 44
Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan cihazlara  denir. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
A
Termometre
B
Radyometre
C
Barometre
D
Ultrasonik dedektör
E
Dozimetre
Soru 45
Esenboğa Havalimanında X-Ray operatörü olarak görev yapan Caner, bir yolcunun valizinde düzenek bağlantısı olmayan organik patlayıcı bir madde tespit etmiştir. Bahse konu patlayıcı madde X-Ray cihazının monitöründe hangi renkte görüntülenmiştir?
A
Yeşil
B
Turuncu ve tonları
C
Kırmızı
D
Siyah
E
Mavi ve tonları
Soru 46
İlk yardım ile ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır?
A
Herhangi bir olay/kaza, hastalık ya da yaşamın tehlikede olduğu durumda uygulanır
B
Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir
C
Olay yerinde uygulanır
D
Profesyonel sağlık ekibi gelene kadar sürdürülür
E
Ortamda bulunan araç ve gereçlerle uygulanır
Soru 47
“Aşırı soğuk nedeni ile soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve dokularda kanın pıhtılaşması ile dokuda hasar oluşur. Donmalar üç şekilde derecelendirilir.” Aşağıdakilerden hangisi üçüncü derece donmadır?
A
Deride solukluk, soğukluk hissi olur
B
Kızarıklık ve iğnelenme hissi oluşur
C
Zarar gören bölgede gerginlik hissi olur
D
Su toplanması iyileşirken siyah kabuklara dönüşür
E
Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile ayrılan siyah bir bölge oluşur
Soru 48
Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada “dış kalp masajı/suni solunum sayısı oranı” aşağıdakilerden hangisidir?
A
5/2
B
10/2
C
30/2
D
40/2
E
40/3
Soru 49
Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne isim verilir?
A
Bayılma
B
Şok
C
Koma
D
Havale
E
Ataksi
Soru 50
Yaşam kurtarmak amacıyla solunum ve/veya kalbi durmuş kişiye hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne denir?
A
İlk yardım
B
Temel yaşam desteği
C
Cerrahi müdahale
D
Kemoterapi
E
Radyoterapi
Soru 51
Bebeklerde dış kalp masajı nasıl yapılır?
A
Göğsün ortasına çift elle
B
Göğsün ortasına tek elle
C
Göğsün ortasına dört parmakla
D
Göğsün ortasına üç parmakla
E
Göğsün ortasına iki parmakla
Soru 52
Olay yerinde bilinci açık yaralıya ilk yardımcı tarafından hangi davranışın sergilenmemesi gerekir?
A
İlk yardımcı kendini tanıtır
B
Olaydaki ölü ve yaralı durumunu aktarır
C
Hoşgörülü ve nazik davranır
D
Yaralının endişelerini giderir
E
Sakin ve sabırlı davranır
Soru 53
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
A
İlaçla tedavi etmek
B
Durumun kötüleşmesini önlemek
C
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
D
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
E
Çevre güvenliğini sağlamak
Soru 54
Hangisi uzuv kopmalarında yapılmaz?
A
Kopan parça temiz, su geçirmez, ağzı kapalı bir torbaya konur
B
Kopan parçanın olduğu torba içi buz dolu ikinci torbaya konur
C
Kopan parça direkt buzla temas ettirilir
D
Kopan parçanın muhafaza edildiği torbanın üstüne yaralının adı soyadı yazılır
E
Torba yaralıyla aynı ambulansa konur
Soru 55
Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce taşınmalıdır?
A
Solunum zorluğu çekenler
B
Ölmüş olanlar
C
Ayağı kırık olanlar
D
Karın bölgesi yarası olan
E
Yaşlılar
Soru 56
Yer kabuğu içindeki  kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin  dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?
A
Tsunami
B
Sel
C
Erezyon
D
Deprem
E
Toprak kayması
Soru 57
Telefon santralleri, bilgi işlem odaları, elektrik panoları, ups odaları vb. hassas makinelerin bulunduğu yerlerde hangi tip yangın söndürücü kullanılmalıdır?
A
Halokarbonlu söndürücüler
B
Sulu tip söndürücüler
C
Köpüklü tip söndürücüler
D
Tozlu Söndürücüler
E
D tozlu söndürücüler
Soru 58
F harfi ile sembolize edilmiş yangın sınıfı aşağıdakilerden hangidir?
A
Katı madde yangınları
B
Sıvı madde yangınları
C
Gaz madde yangınları
D
Hafif metal yangınları
E
Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları
Soru 59
Standartlara uygun çalışan bir yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?
A
Sarı
B
Kırmızı
C
Lacivert
D
Beyaz
E
Yeşil
Soru 60
Portatif yangın söndürme cihazlarının duvara montajları zeminden ne kadar yükseklikte yapılmalıdır?
A
50 cm
B
75 cm
C
90 cm
D
110 cm
E
150 cm
Soru 61
Bir yangının söndürülmesi esnasında oksijenle temasının kesilmesi yöntemine ne ad verilir?
A
Boğma
B
Soğutma
C
Üfleme
D
Dağıtma
E
Yakıtı giderme
Soru 62
Gaz kaçağından şüphelenilen bir ortamda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Sigara, çakmak, cep telefonu kesinlikle kullanılmamalıdır
B
LPG taban kısmından süpürülerek gaz tahliye edilir
C
Doğalgaz kapı ve pencereler açılarak tahliye edilmelidir
D
Gaz vanaları kapatılmalıdır
E
Elektrikli cihazlar fişten çekilmelidir
Soru 63
Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden değildir?
A
Bilgisizlik
B
İhmal ve dikkatsizlik
C
Kazalar
D
Yangınlardan korunma önlemlerinin alınması
E
Tabiat olayları
Soru 64
Aşağıdakilerden hangisi esrar maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?
A
Göz bebeklerinde büyüme
B
Çevreye karşı ilgisizlik
C
Uykulu bir hal
D
Göz kızarıklığı
E
Canlılık hissi ve yerinde duramama
Soru 65
Aşağıdakilerden hangisi hayal gösteren (halusinojen) sentetik uyuşturuculardandır?
A
Toz esrar
B
Likit esrar
C
LSD (Lysergic Acid Diethylamide)
D
Amfetaminler
E
Kubar esrar
Soru 66
Etkili iletişim becerisine sahip olmak bir özel güvenlik görevlisine aşağıdaki hangi psikolojik faydayı kazandırır?
A
Depresyona girmesini önler
B
Bunalıma girmesini önler
C
Panik atak riskini azaltır
D
Şizofreniye iyi gelir
E
Stres yönetimi becerisi kazandırır
Soru 67
Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda iletişimin amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Görev alanında bir tehlikenin gerçekleşmesini önlemek
B
Müşteri memnuniyetini sağlamak
C
Görev alanında gerçekleşen bir tehlikenin başarılı şekilde sona erdirilmesini sağlamak
D
Sorun çıkaranlara yaptırım uygulamak
E
Genel işleyişi ve düzeni sağlamak
Soru 68
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
İletişim insanın en temel ihtiyaçlarından biridir
B
Başarılı iletişim sayesinde müşteri memnuniyetini sağlamak kolaylaşır
C
Ast-üst ilişkileri iletişim esasları dâhilinde yürütülürse başarısız olunur
D
İletişim ihtiyaç duyulan alanlarda yeni bilgiler üretilmesine imkân verir
E
Geri bildirim iletişim sürecinin önemli bir ögesidir
Soru 69
İletişim sürecinin tamamlanması için kaynağın hedeften mesajın iletilip iletilmediği ile ilgili bir tepki alması gerekir. iletişimde bu tepki biçimine aşağıdakilerden hangi isim verilir?
A
Kanal
B
Gürültü
C
Geri bildirim
D
Kaynak
E
Hedef
Soru 70
Aşağıdakilerden hangisi dinleme türlerinden biri değildir?
A
Görünüşte dinleme
B
Seçici dinleme
C
Tuzak kurucu dinleme
D
Yüzeysel dinleme
E
Kişisel dinleme
Soru 71
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel işlevleri arasında değildir?
A
Bilgilendirme
B
Eğitme
C
Duyguları dile getirme
D
Yönlendirme
E
Kaygı ve çatışma oluşturma
Soru 72
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?
A
Radyo
B
Dilekçe
C
Gazete
D
Sinema
E
Televizyon
Soru 73
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktörlerdendir?
A
Kültür
B
Duygular
C
Algı
D
Değerler
E
Hepsi
Soru 74
Bir kişinin kendisini karşıdaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini  doğru olarak hissetmesi ve bu durumu ona iletmesini ifade  eden   kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Empati
B
Sempati
C
Anomi
D
Sembolizm
E
Etnosantrizm
Soru 75
Kişiler arası iletişimde karşı tarafa sürekli eleştirel ve genelleyici olan, çözüm odaklı olmaktan uzak mesajlar gönderen bir kişinin, kendini ifade etme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ben dili kullanmak
B
Empati
C
Sempati
D
Antipati
E
Sen dili kullanmak
Soru 76
İnsanlar, yalnızken farklı, grup halindeyken farklı davranırlar. İnsanların bu şekilde başkalarından etkilenmesi durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edebilir?
A
Sosyal etki
B
Uyma
C
Benzeşme
D
Güdü
E
Farklılaşma
Soru 77
Vardiya amiri Mehmet, özel güvenlik görevlisi Ali'yi kış aylarında sıklıkla dış mekan nöbetine göndermekte ve fazla mesai puantajını eksik girmektedir. Ali bunlara itiraz ettiğinde ise hiçbir çözüm önerisine sıcak bakmayarak sürekli tartışma çıkarmaktadır. Bu durumu anlatan kavram hangisidir?
A
Kişiler arası iletişim
B
Mobbing
C
Empati
D
Duyarsızlık
E
Sempati
Soru 78
İnsan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?
A
Düşünce
B
Motivasyon
C
Niyet
D
Davranış
E
İçgüdü
Soru 79
Aşağıdakilerden hangisi bir gruptur?
A
Trafik kazasını seyredenler
B
Belediyenin iş makinesini seyredenler
C
Tıkanmış olan kanalı açmaya çalışan belediye görevlileri
D
Tribündeki seyirciler
E
Tiyatroyu seyredenler
Soru 80
Aşağıdakilerden hangisi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?
A
Anonimlik (isimsizlik)
B
Genellik
C
Tesir altında kalma
D
Duygusallık
E
Rasyonellik
Soru 81
Copla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Güvenlik güçlerinin kullandığı bir savunma silahıdır
B
Yeri geldiğinde öldürücü etkiye sahip olabilir
C
Toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı bir saldırı silahıdır
D
Psikolojik etkisi yoktur
E
Güvenlik görevlisi ile gösterici arasında kolun bir uzantısıdır
Soru 82
Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma metodlarından değildir?
A
Yanma ile yayılma
B
Patlama ile yayılma
C
Sisleme ile yayılma
D
Sıkıştırılmış aerosol ile yayılma
E
Akarak yayılma
Soru 83
Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
A
Anlamsız grup
B
Paniğe kapılmış grup
C
Anlamlı grup
D
Saldırgan grup
E
Amaçlı grup
Soru 84
Aşağıdakilerden hangisi eylem biçimlerinden değildir?
A
Komplekse girme
B
Hakaret
C
Tahrik
D
Yağma
E
Silah kullanma
Soru 85
Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; komisyon kararı aranmaksızın aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izni verebilir?
A
Emniyet müdürü
B
Savcı
C
Hakim
D
Vali
E
Vali yardımcısı
Soru 86
Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?
A
Çatışma
B
Refleks
C
Dürtü
D
Davranış
E
Motivasyon
Soru 87
Buharlaşmayan fakat uzun süre havayı kaplayacak şekilde küçük zerrelere ayrılan, katı veya sıvı halde bulunabilen maddelere ne ad verilir?
A
Aerosol
B
Aşındırıcı madde
C
Likit gaz
D
Kimyasal gaz
E
Gaz
Soru 88
Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
A
Korunan kişinin özellikleri
B
Korunan kişinin talepleri
C
Koruma yapılan mekânın özellikleri
D
Halkın istek ve talepleri
E
Sahip olunan personel sayısı ve mevcut kaynaklar
Soru 89
Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?
A
12
B
3
C
6
D
4
E
8
Soru 90
Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
A
Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
B
Dört araç boyu mesafede
C
Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
D
Önemli kişiyi görecek mesafede
E
İki araç boyu mesafede
Soru 91
Aşağıdakilerden hangisi terörist saldırının safhalarından biri değildir?
A
Hedef seçme
B
Saldırı
C
Plan
D
Bilgi toplama
E
Araç seçimi
Soru 92
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer almaz?
A
İlk yardım bilgisine sahip olmalı
B
Sinirli ve asabi olmalı
C
Fiziki kondisyonu yüksek ve dayanıklı olmalı
D
Silah bilgisi ve atış kabiliyeti yüksek olmalı
E
İletişim becerisi iyi olmalı
Soru 93
Araçlı koruma düzeni olarak tanımlanmayan ifade şekli hangisidir?
A
Tek araçlık koruma düzeni
B
İki araçlı koruma düzeni
C
Üç araçlı koruma düzeni
D
Resmi konvoy düzeni
E
Gümrük konvoyu düzeni
Soru 94
Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın nedenlerinden değildir?
A
Siyasi nedenler
B
Ekonomik nedenler
C
İdeolojik nedenler
D
Bilişsel nedenler
E
Psikolojik nedenler
Soru 95
Aşağıdakilerden hangileri hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlilerinin  kullanabileceği yetkilerdendir? I-Zor kullanma II-ifade alma III-Yakalama IV-Olay yeri inceleme V-Gözaltına alma
A
I - III
B
II - IV
C
IV - V
D
II - IV
E
IV - V
Soru 96
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli sayılmaz?
A
Sağlık Ekibi
B
Koruma Amiri
C
Ekip Amiri
D
Koruma görevlileri
E
Sürücüler
Soru 97
Aşağıdakilerden hangisi polisin önleme araması yapabileceği yerlerden değildir?
A
Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde
B
Konutlarda
C
Umumi veya umuma açık yerlerde
D
Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında
E
Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt araçlarında
Soru 98
Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (eylemin) safhalarından değildir?
A
Buluşma
B
Keşif çalışması
C
Hedef seçimi
D
Saldırının planlanması
E
Kaçış planı
Soru 99
Adli Kolluk Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi adli kolluk değildir?
A
Polis
B
Özel Güvenlik
C
Jandarma
D
Sahil Güvenlik
E
Gümrük Muhafaza
Soru 100
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?
A
Gürültü yaparak çevreyi rahatsız edenleri men etmek
B
Suç işlenmesini önlemek
C
Pasaport vermek
D
İşlenmiş suçları araştırmak
E
Kamu güvenliğini sağlamak
Soru 101
Kesici silahlar hangi silah grubu içerisinde yer alır?
A
Ateşli silahlar
B
Ateşsiz silahlar
C
Biyolojik silahlar
D
Hafif ateşli silahlar
E
Harp silahları
Soru 102
Aşağıdakilerden hangisinde ateşli silahın tanımı tam olarak verilmiştir?
A
Barut gazı ile çalışan silahlardır
B
Canlı varlıkları yaralayıp öldürebilen aletlerdir
C
Mermi adı verilen özel, şekil, ağırlık, büyüklükteki cisimleri, barut gazının etkisi ile uzak mesafelere atan silahlardır
D
Cansız varlıkları parçalayan yok eden silahlardır
E
Suçta kullanılan her türlü aletlerdir
Soru 103
Gaz tabancaları hangi grup silahlar arasında yer alır?
A
Ateşli silahlar
B
Ateşsiz silahlar
C
Biyolojik silahlar
D
Kimyasal silahlar
E
Nükleer silahlar
Soru 104
Uzman personel tarafından yapılan ve gerektiğinde parça değişen bakım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Günlük bakım
B
Kapsamlı bakım
C
Haftalık bakım
D
Yıllık bakım
E
Atış sonrası bakım
Soru 105
Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir?
A
Tetik
B
İğne
C
Horoz
D
Kapsül
E
İğne yayı
Soru 106
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
A
Tetik arızalı olabilir
B
Fişek arızalı olabilir
C
İğne kırık olabilir
D
Tırnak arızalı olabilir
E
Farklı fişek kullanılmış olabilir
Soru 107
Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kriminoloji
B
Balistik
C
Kriminilastik
D
Olay Yeri İnceleme
E
Adli tıp
Soru 108
Aşağıdakilerden hangisi silahı sökmeye başlamadan önce yapılması gereken ilk işlemdir?
A
Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
B
Silah ölü noktaya tutularak horoz düşürülür
C
Sürgü çekilerek namlu parmakla da kontrol edilir
D
Şarjör çıkartılır
E
Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir
Soru 109
Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
A
Atış Menzili
B
Mermi yolu
C
Hatve
D
İlk Hız
E
Hiçbiri
Soru 110
“Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ........... , atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere de  ...............denir.” Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
A
Fişek yatağı - namlu
B
Namlu - hazne
C
Hazne - şarjör
D
Rampa - fişek yatağı
E
Fişek yatağı - hazne
Soru 111
Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
A
Yarı Otomatik
B
Tam Otomatik
C
Tek Hareketli
D
Çift Hareketli
E
Toplu
Soru 112
Tabancaların namlusunda bulunan setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
A
Hatve
B
Rayyür
C
Mermi yolu
D
Gerdel
E
Kapsül
Soru 113
Çap nedir?
A
Namlu içerisindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
B
Yiv ve set sayısıdır
C
Namlu boyudur
D
Silahın kapasitesidir
E
Çekirdeğin namlu içindeki bir tur dönüşüdür
Soru 114
Özel güvenlik görevlilerine, görevli oldukları zaman, görev alanlarında silah taşıma yetkisi hangi kanunla verilmiştir?
A
5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu
B
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
C
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
D
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
E
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanun
Soru 115
Aşağıdakilerden hangisi MP-5  makinalı tabanca modelidir?
A
AK 47
B
A3
C
SAR
D
MPX
E
75B
Soru 116
Poligonda atış esnasında uyulması gereken emniyet kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Mutlaka koruyucu gözlük ve kulaklık kullanılmalıdır
B
Poligonda atış emniyetinden, birinci derecede atış amiri sorumludur
C
Atış esnasında atış yapanların konsantrasyonunu bozacak hareketlerden kaçınılmalıdır
D
Atış esnasında silahta bir tutukluluk oluşursa, silah hedefi gösterir vaziyette beklenir ve atış gözlemcisine bilgi verilir
E
Poligonda talimata gerek yoktur, herkes ferdi olarak atışını yapar
Soru 117
Parmağın tetiğe artan oranda bir kuvvetle baskı yapmasına ne denir?
A
Horoz düşürme
B
Tetik çekme
C
Tetik ezme
D
Ateş etme
E
Tetik kavrama
Soru 118
“Fişek yatağında fişek olup olmadığını tespite yarayan yardımcı emniyet tertibatına   denir.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
A
Kabza emniyeti
B
Horoz emniyeti
C
İğne emniyeti
D
Tetik emniyeti
E
İkaz emniyeti
Soru 119
I-Gerdelin yıpranması II-Şarjör ağzının açılması III-Gerdelin kırılması IV-Gerdel yayının yıpranması V-Gerdel yayının ters takılması Yukarıdaki maddelerin sonucunda meydana gelen silah arıza yerleri aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Hazne arızaları
B
Namluda meydana gelen arıza
C
Nişan tertibatı arızaları
D
Fişek arızaları
E
İğne arızaları
Soru 120
I-Silahta fişek olmayabilir II-İğne yayı kırık olabilir III-Şarjör tutucu pimi arızalı olabilir IV-Barut miktarı az olabilir V-Şarjörde hatalı fişek olabilir Yukarıdakilerden hangileri silahın dolduruş yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir?
A
I-II
B
II-IV
C
I-III-V
D
III-IV
E
I-II-IV
Soru 121
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kapsülün ana görevi barutun nemlenmesini önlemektir
B
Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yola hatve denir
C
Toplu tabancalarda şarjör yuvası bulunur
D
Kovan atma boşluğu sürgü üzerinde bulunur
E
Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere rampa denir
Soru 122
Silah bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?
A
18
B
19
C
20
D
21
E
23
Soru 123
Silahın iğnesinin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Tabanca dolduruş yapamaz
B
Tabanca emniyete alınamaz
C
Fişek ateşlenemez
D
Horoz düşmez
E
Tetik çalışmaz
Soru 124
Şarjör emniyeti hangi silahta vardır?
A
CZ-75
B
Kırıkkale
C
Yavuz 16
D
Beretta 92 FS
E
14'lü Browning
Soru 125
Toplu tabancalarda tırnak nerededir?
A
Namlunun altında
B
Top yuvalarının önünde
C
Tetik korkuluğunun önünde
D
Namlunun üzerinde
E
Toplu tabancalarda tırnak yoktur
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir