81. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları

81. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
“Alıcıya iletilmesi istenen konudur. Herhangi bir konuya, olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir’’ ifadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?
A
Alıcı
B
Mesaj
C
Kanal
D
Geri Bildirim (Dönüt)
E
Kaynak
Soru 2
Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine……………………..adı verilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
A
Kitle iletişimi
B
Bireysel iletişim
C
Empati
D
Geri bildirim
E
Eğitim
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
A
Ön kabuller
B
Duyarsızlık
C
Alınganlık
D
Kararlılık
E
Ben merkezcilik (egoizm)
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi iletişimde alıcının taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
A
Alıcı iyi bir dinleyici olmalıdır
B
Alıcı mesajı tam almalı, seçici olmamalı
C
Alıcı bilgi ve birikimi ile mesajı algılayabilme yeteneğine sahip olmalı
D
Alıcı, kaynaktan gelen mesajı anlamaya istekli olmalı
E
Alıcı iletişime istekli olmayıp, iletişime kapalı olabilir
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi dinlemenin yararlarından biri değildir?
A
Öğrenmek
B
Gelişmek, geliştirmek
C
Çatışmaları önlememek
D
Anlaşmazlıkları çözümlemek
E
Motivasyonu yükseltmek
Soru 6
“İnsanlar kıyafetleri ile karşılanır, düşünceleri ile uğurlanır”   atasözünde iletişim açısından aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A
Beden duruşuna
B
Giyim, kuşamına
C
Jestlere
D
Makamına
E
Yüz ifadelerine
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi “ HAYIR” diyebilmenin önündeki engellerden biri değildir?
A
İnsanları incitme korkusu
B
Görevinin sınırlarını belirleme korkusu
C
Mahcup duruma düşürülme korkusu
D
İçimizdeki iyi insanı kaybetme korkusu
E
Başkalarına bağlanma arzusu
Soru 8
Bir insanın kendisini, karşısındakinin yerine koyarak olayları onun gözüyle bakıp, onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ve ona göre davranış sergilemesine iletişimde ne ad verilir?
A
Sempati
B
Tutum
C
Empati
D
İletişim
E
Algılama
Soru 9
Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
A
Empatide duygular önemli değildir
B
Empatide anlama, sempatide ise hak vermek ön plandadır
C
Sempatide düşünceler önemli değildir
D
Empatide, kişiyle beraber acı çeker ya da seviniriz
E
Aralarında hiçbir fark yoktur
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi stresin olumsuz etkilerinden biri değildir?
A
Kısır döngü yaratır
B
Sorunlarla başa çıkmamızı zorlaştırır
C
İş performansını düşürür
D
Beden sağlığı üzerinde önemli zararlı etkileri vardır
E
Bazı durumlarda kendimizi iyi hissetmemizi sağlar
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemi değildir?
A
Kararı hızlı ve etkin bir şekilde almak
B
Yenilikçi çözümler üretmek
C
Farklı alternatifler içerisinde en doğru ve en etkin seçimini yapmak
D
Kendi çözüm yöntemini öne çıkartmak
E
Problemin nedenini anlamaya çalışmak
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?
A
Gülümsemek, neşeli olmaya çalışmak
B
Öfke, korku ve endişeden uzak durmak
C
Kendini diğer insanlardan küçük görmek
D
Kendine karşı anlayışlı olmak
E
Yapılan işin önem ve değerini kabul etmek
Soru 13
Kültür merkezinde çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi, görev alanında el dedektörü ile yaptığı arama esnasında tespit ettiği suç teşkil eden eşyayı emanete alır. Aşağıdakilerden hangisi emanete alma yetkisini kullanabilmesi için gerekli ön şarttır?
A
Eşyanın suç teşkil etmemekle birlikte tehlikesiz olması gerekir
B
Genel kolluğa derhal bildirimde bulunması gerekir
C
Yönetici veya güvenlik sorumlusunun arama esnasında hazır bulunması gerekir
D
Aramanın suç teşkil eden eşyayı tespit edebilmek amacıyla elle yapılması gerekir
E
Aramanın aranan kişinin hemcinsi tarafından yapılması gerekir
Soru 14
Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen belediyeye ait özel güvenlik şirketinde çalışmakta olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri kaç yıl süre ile özel güvenlik alanında görev alamazlar?
A
Bu durum herhangi bir yaptırım gerektirmez
B
Hiçbir zaman
C
Bir yıl
D
Beş yıl
E
Altı ay
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi ile genel kolluk arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde ifade eder?
A
Özel güvenlik görevlisi ancak suç işlendikten sonra ve isterse genel kolluğun emrine girer
B
Genel kolluk, keyfi olarak özel güvenlik görevlisini emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahiptir
C
Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerini yerine getiren, genel kolluğa karşı sorulukları kanunun öngördüğü şekilde düzenlenmiş kişilerdir
D
Özel güvenlik görevlisi ancak yöneticisinin emir verdiği durumlarda genel kolluğun sevk ve idaresine girer
E
Özel güvenlik görevlilerinin görev yaptığı yerler genel kolluğun sorumluluk alanı dışındadır
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Müzeye girişteki arama sırasında haklarında yakalama emri nedeniyle yakalanan kişiler kimlik tespitinin ardından salıverilir. Kimlik bilgileri ivedilikle yetkili genel kolluğa bildirilir
B
Özel güvenlik görevlisi, alışveriş merkezlerinde can ve mal güvenliğinin ve kamu düzenin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla elle üst araması yapabilir
C
Spor müsabakalarına girenlerin üst araması mülki amirin yazılı emrine istinaden genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır
D
Genel kolluğa bilgi verilerek suç eşyasına el konulabilir
E
Özel güvenlik görevlisi genel kolluğun gözetim ve denetiminde alışveriş merkezine giren tüm araçların içini arayabilir
Soru 17
Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A
Eşyalar el dedektörü veya X-ray cihazı ile kontrol edilmelidir
B
X-ray cihazında görevli personel her zaman dikkatli olmalıdır
C
İçeri sokulmaması gereken eşyalar emanete alınmalıdır
D
Suç unsuru tespit edilmesi halinde genel kolluğa bilgi verilmelidir
E
Tespit edilen suç unsurunun zilyedi şahıs gözaltına alınmalıdır
Soru 18
Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kişi noktası
B
Araç noktası
C
Kontrol noktası
D
Nokta
E
Devriye noktası
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
A
Sorumluluk alanında meydana gelen olaylara hemen müdahale eder
B
Sorumluluk alanı dışında meydana gelen olayları, amirine ve genel kolluğa bildirir
C
Görev bitiminde devir teslim yapmadan noktadan ayrılabilir
D
Nokta görevlisi, noktasının civarında yirmişer adımlık mesafede dolaşabilir
E
Nokta görevlisi, zorunluluk olmadıkça nokta içine kimseyi alamaz
Soru 20
Can ve mal güvenliğini sağlamak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek ve vatandaşlara yardımcı olmak üzere görev yapan özel güvenlik görevlilerinin dolaşarak görev yaptığı, sınırları belirli alana ne denir?
A
Nokta bölgesi
B
Devriye bölgesi
C
Devriye görevi
D
DKoruma görevi
E
Kontrol görevi
Soru 21
Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin, görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisine girer?
A
Kişisel hazırlık
B
Fiziksel hazırlık
C
Zihinsel hazırlık
D
Psikolojik hazırlık
E
Sosyolojik hazırlık
Soru 22
Devriye görevlileri en az kaç görevliden oluşmalıdır?
A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 23
Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama, özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer?
A
İdari görevler
B
Adli görevler
C
Yardım görevleri
D
Koruyucu görevler
E
Önleyici görevler
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görev ve yetkilerinden değildir?
A
Genel kollukla birlikte spor alanının iç güvenliğini sağlamak
B
Spor alanlarına sokulması yasak maddelerin içeri sokulmasına engel olmak
C
Spor alanı girişinde genel kolluğun gözetim ve denetiminde arama yapmak
D
Düzeni bozucu davranışta bulunanları müsabaka güvenlik amirine bildirmek
E
Spor alanlarında ateşli silah taşımak
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?
A
Şüpheli şahıslara karşı duyarlı olması
B
Şüpheli paketlere karşı duyarlı olması
C
Şüpheli araçlara karşı duyarlı olması
D
Kaçan şüpheli aracı genel kolluğa bildirmemesi
E
Genel kollukla işbirliği içerisinde olması
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin yetkilerinden değildir?
A
Gözaltına alma
B
Yakalama
C
Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama
D
Emanete alma
E
Zor kullanma
Soru 27
Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Arama
B
Yakalama
C
Zor kullanma
D
Muhafaza altına alma
E
Emanete alma
Soru 28
Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler?
A
Her yerde ve her zaman
B
Görev alanında ve süresinde
C
İl sınırları içerisinde ve her zaman
D
İlçe sınırları içerisinde ve her zaman
E
Belediye sınırları içerisinde ve her zaman
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?
A
Ceza Muhakemesi Kanununun 90’ıncı maddesine göre yakalama
B
Görev alanında, haklarında yakalama emri bulunanları yakalama
C
Görev alanında, haklarında mahkumiyet kararı bulunanları yakalama
D
Kişinin sağlığı bakımından bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
E
Aramalar sırasında suç unsuru taşıyan kişiyi yakalama
Soru 30
Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir?
A
Emanete alma
B
Arama
C
Yakalama
D
Muhafaza altına alma
E
Zor kullanma
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?
A
Zor kullanma sırasında sopa kullanılabilir
B
Direnişi etkisiz hale getirecek şekilde olmalıdır
C
Kademeli olarak artan nispette olmalıdır
D
Direnme ve saldırının, mahiyetine ve derecesine göre olmalıdır
E
Bedeni kuvvet kullanılabilir
Soru 32
Tutanağın en az kaç görevli tarafından imzalanması gerekir?
A
6
B
5
C
4
D
3
E
2
Soru 33
Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?
A
Emanete alma tutanağı
B
Muhafaza altına alma tutanağı
C
Yakalama tutanağı
D
Zor kullanma tutanağı
E
Teslim tesellüm tutanağı
Soru 34
Yakalama tutanağında mutlaka bulunması gereken hususlardan değildir?
A
Yakalananın eşgal bilgileri
B
Yakalama delilleri
C
Yakalama nedeni
D
Yakalama zamanı
E
Yakalama yeri
Soru 35
Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek ile görevli ve yetkilidir. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Olay yerine gelen ilk ekibe
B
Olay yeri inceleme ekibine
C
Genel kolluk ekibine
D
Özel güvenlik amirine
E
Özel güvenlik görevlilerine
Soru 36
Görevli olduğu yerde özel güvenlik görevlilerine yapılan şüpheli paket veya poşet ihbarı ile ilgili yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır?
A
Çevre güvenliği sağlanır
B
Genel kolluğa hemen haber verilir
C
Çevredeki insanlar uyarılarak tahliye edilir
D
Sık sık yapıldığı için ihbar ciddiye alınmaz
E
Şüpheli pakete dokunulmaz, hareket ettirilmez
Soru 37
Özel güvenlik görevlisi Asaf, görev yaptığı Esenler otogarında X-Ray cihazından geçen bir bagajda turuncu renkte bir cisim tespit etmiştir. Bu cisim aşağıdaki seçeneklerden hangisi olamaz?
A
Besin maddesi
B
Narkotik madde
C
Silah
D
Plastik madde
E
Kağıt
Soru 38
Konveyör bandını geriye doğru çalıştırmak için kullanılan X-Ray cihazı kontrol paneli fonksiyon tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A
FWD tuşu
B
REV tuşu
C
EDGE TRACE tuşu
D
HI-PEN tuşu
E
LIGHTER tuşu
Soru 39
I. Işık sinyali II. Ses sinyali III. Titreşim sinyali  Yukarıdaki özelliklerden hangisi el tipi metal dedektörü ile kapı tipi metal dedektörünün ortak özelliklerindendir?
A
I-II-III
B
I-III
C
Yalnız II
D
I-II
E
Yalnız I
Soru 40
Özel güvenlik görevlisi Yalçın, görev yaptığı AVM’de X-Ray cihazının etrafında görev yapmaktadır ve X-Ray cihazından yayılan radyasyondan dolayı tedirgin olmaktadır. Yalçın’ın radyasyona karşı sağlık güvenliğini alması için aşağıdaki cihazlardan hangisini kullanması gerekmektedir?
A
Dozimetre
B
El tipi metal dedektörü
C
İnfrared aydınlatma cihazı
D
El feneri
E
NVR kayıt cihazı
Soru 41
Bazı güvenlik sistem ve cihazlarının kullanım amaçları şu şekildedir; Paket veya bagaj içerisindeki kimyasalların izlerini analiz etmek, Araç altında bölgeye girebilecek patlayıcı madde ve diğer unsurların tespitini yapmak, Paket  veya  bagaj  içerisindeki  tehlikeli veya illegal unsurların tespitini sağlamak, Bir binanın özel birimlerine sadece yetkilendirilmiş personelin giriş yapmasını sağlamak.  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin bir kullanım amacı yukarıda yazılmamıştır?
A
Kartlı geçiş sistemi
B
X-Ray cihazı
C
İz dedektörü
D
Araç altı görüntüleme sistemi
E
Yangın algılama sistemi
Soru 42
Verimli bir yanma reaksiyonu gerçekleşebilmesi için aşağıda verilen şıklardan hangisine daha çok ihtiyaç vardır?
A
Yeterli miktarda ortamda karbon dioksit gazının bulunması gerekir
B
Yeterli miktarda ortamda oksijen gazının bulunması gerekir
C
Yeterli miktarda ortamda karbon monoksit gazının bulunması gerekir
D
Yeterli miktarda ortamda oksiasetilen gazının bulunması gerekir
E
Yeterli miktarda ortamda metan gazının bulunması gerekir
Soru 43
Evrenimizde bulunan yanıcı maddeler aşağıdaki hangi hallerde karşımıza çıkmaktadır?
A
Katı ve sıvı halde
B
Katı, Sıvı ve Aeresol halde
C
Katı, Sıvı ve Gaz halde
D
Katı, Sıvı, Gaz ve Aeresol halde
E
Katı, Gaz ve Aeresol halde
Soru 44
Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
A Sınıfı Yangınlar
B
B Sınıfı Yangınlar
C
C Sınıfı Yangınlar
D
D Sınıfı Yangınlar
E
F Sınıfı Yangınlar
Soru 45
“Sıvı yanıcı maddeler direkt olarak kendileri yanmaz. Çıkardıkları buharları yanar.  Yukarıda verilen bilgiye göre sıvı madde yangınlarında aşağıdaki hangi söndürme yöntemi uygulanmamalıdır?
A
Su ile soğutma yapılmalı ve yanıcı buhar söndürülmeye ve dağıtılmaya çalışılmalıdır
B
Kuru kimyevi toz ile yanıcı maddenin üzeri kaplanarak buhar çıkarması engellenmeli ve böylece yangın söndürülmelidir
C
Köpüklü söndürücüler kullanılarak yanan maddenin üzeri kaplanmalı ve yangın söndürülmelidir
D
Gazlı söndürücüler kullanılarak yanan maddenin üzeri kaplanmalı ve söndürülmelidir
E
Yanıcı maddenin üzerine toprak, taş ve çamur gibi kolay bulunabilecek maddeler dökülerek buhar çıkarması engellenmeli ve yangın söndürülmelidir
Soru 46
Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Her Yıl
B
2 Yılda Bir
C
3 Yılda Bir
D
4 Yılda Bir
E
5 Yılda Bir
Soru 47
Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı (LPG) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Sızıntının olduğu ortamda LPG havaya doğru yükselir ortamı havalandırarak gazı tahliye etmek mümkündür
B
Sızıntının olduğu ortamda LPG soğuk etkisinden dolayı açığa çıkan gaz buz kütlelerine dönüşür
C
Sızıntının olduğu ortamda ısı, ateş kaynağı veya herhangi bir etken olmaksızın oksijen teması ile yanmaya başlar
D
Sızıntının olduğu ortamda LPG yerde birikir ve dağılmaz ortamı havalandırırken bir yandan da süpürerek gazı dağıtabiliriz
E
LPG gazı çok yanıcı bir gazdır zehirleyici ve boğucu etkisi yoktur
Soru 48
Yıldırım tehlikesinden korunmak için aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmalıdır?
A
Dedektör sistemi bütün bina içerisine kurulmalıdır
B
Bina içerisindeki bütün su boruları izole edilmelidir
C
Bina çatısına paratoner sistemi yapılmalıdır
D
Bina içerisinde alarm sistemi kurulmalıdır
E
Yıldırım doğal bir olay olduğundan herhangi bir önleme gerek yoktur
Soru 49
En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır, sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kuru Kimyevi Toz
B
Köpük
C
Kum Taş Çakıl
D
Karbon Di Oksit
E
Halon gazı
Soru 50
Carson ve Stoughton adlı iki kimyager tarafından geliştirilen göz yaşartıcı gaz aşağıdakilerden hangisidir?
A
CN
B
OC
C
CS
D
NC
E
CO
Soru 51
Göz yaşartıcı gazların kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
Kapalı mekanlarda dozajı yüksek göz yaşartıcı mühimmat kullanılmalıdır
B
Rüzgar yönü ve hızı iyi ayarlanmalıdır
C
Kaçış yolları açık olmalıdır, dağılım istikameti önceden belirlenmeli ve ilgililere duyurulmalıdır
D
Olası ilk müdahalelere karşı olay yerinde sağlık ekibi bulundurulmalıdır
E
Kullanım öncesi kalabalık ikaz edilmelidir
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalık türüdür?
A
Çarşı/Pazar kalabalıkları
B
Toplantı gösteri yürüyüşleri
C
Konser izleyicileri
D
Grev için toplananlar
E
Futbol seyircileri
Soru 53
Güvenlik görevlilerinin göstericiler ile görüşürken tavır, davranış veya pozisyonu aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır?
A
Avantajlı pozisyonunu oluşturmalı ve korumalıdır
B
Olası bir fiziksel saldırıya karşılık hazırlıklı olmalıdır
C
Elleri cebinde ve rahat pozisyonda olmalıdır
D
Ayakları omuz genişliğinde açık olmalıdır
E
Otoriter ve resmi varlığı hissettirmelidir
Soru 54
Topluluk veya kalabalık  içerisinde  yol açmak, topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak için kullanılan müdahale düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Saldırı düzeni
B
Savunma düzeni
C
Hat düzeni
D
Çember düzeni
E
Kama düzeni
Soru 55
Gaz maskesine takılarak kullanılan ve gazlı havanın temizlenmesini sağlayan malzemeye ne ad verilir?
A
Gaz süzgeci
B
Maske
C
Kask
D
Koruyucu başlık
E
Gaz fişeği
Soru 56
Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denir?
A
Motivasyon
B
Provokasyon
C
Davranış
D
Atak
E
Etkileşim
Soru 57
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Toplantı ve yürüyüşlere güneş doğmadan başlanamaz
B
48 saat önceden mülki amirliğe bildirim gerekir
C
Açık yerlerdeki toplantılar gece vaktinin başlaması ile biter
D
Kapalı yerlerdeki toplantılar gece 24.00’e kadar yapılabilir
E
Toplantılar istenilen her yerde yapılabilir
Soru 58
Üniversite haricinde görev yapan bir özel güvenlik görevlisinin, ciddi bir kalabalık veya toplumsal olayla karşılaşması halinde öncelikli olarak yapması gereken nedir?
A
Direkt olaya müdahale etmelidir
B
Kolluk görevlilerini bilgilendirmelidir
C
Vatandaştan yardım talep ederek birlikte müdahale etmelidir
D
Olayla ilgilenmemelidir
E
Kamerayla olayı kayıt altına almalıdır
Soru 59
Yangından veya depremden kaçan insanların oluşturduğu kalabalıkla karşılaşan güvenlik görevlilerinin hareket tarzı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Megafonla anons edilerek sakinleştirilmeye çalışılmalıdır
B
Dağılmaları için gaz kullanılmalıdır
C
Dağılmaları için cop kullanılmalıdır
D
Kamerayla olayı kayıt altına almalıdır
E
Hiçbir müdahalede bulunulmamalıdır
Soru 60
Koruma Çemberinde “iç halka” da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A
Koruma VIP (Önemli Kişi)
B
Koruma amiri
C
Özel kalem müdürü
D
VIP’in eşi
E
Keskin nişancı
Soru 61
Aşağıdakilerden hangisi koruma aracına binebilir?
A
Koruma amiri
B
VIP
C
VIP’in eşi
D
VIP’in misafiri
E
Hepsi
Soru 62
Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
A
Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü korumak
B
Korunanın iyi uyumasını sağlamak
C
VIP’in ofis düzenini sağlamak
D
VIP’in ulaşımını sağlamak
E
VIP’in telefon trafiğini takip etmek
Soru 63
Aşağıdaki mevzuatlardan hangisi özel güvenlik görevlisine silah kullanma yetkisi vermektedir?
A
2559 sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu
B
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
C
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
D
6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
E
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
Soru 64
Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Korumalar yerlerini aldıktan sonra VIP araçtan indirilir
B
VIP’in kapısını koruma amiri açar
C
Araç kullanıcısı aracı kesinlikle terk etmez
D
VIP binaya girene kadar aracın kapısı kesinlikle kapatılmaz
E
Hepsi
Soru 65
Bir kişiyle yapılan koruma düzeni refakat korumasıdır. Bu düzende koruma, korunan kişinin neresinde durur?
A
Önünde
B
Arkasında
C
Sağ ya da sol arkasında
D
Sağında
E
Solunda
Soru 66
Koruma personeli tarafından korunan kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması gereken en mantıklı hareket aşağıdakilerden hangisidir?
A
Saldırganı imha edene kadar çatışma bölgesinde kalmak
B
Çatışmayı sürdürmek ve yerel kuvvetlerden yardım istemek
C
Havaya ateş etmek
D
Korunan kişiyi çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
E
Olay yerini boşaltmak
Soru 67
Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
A
Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
B
Dört araç boyu mesafede
C
Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
D
Önemli kişiyi görecek mesafede
E
Çok yakın mesafede
Soru 68
Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
A
Korunan kişinin özellikleri
B
Korunan kişinin talepleri
C
Koruma yapılan mekânın özellikleri
D
Halkın istek ve talepleri
E
Sahip olunan personel sayısı ve mevcut kaynaklar
Soru 69
“Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde, özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya ” kim yetkilidir?
A
Cumhuriyet Savcısı
B
Hakim
C
Özel Güvenlik Yöneticisi
D
Mülki Amir
E
Site Yöneticisi
Soru 70
Bir devlet dairesinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Osman’a, kurumun en üst yöneticisi tarafından “ Kuruma gelen kim olursa olsun silahını alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi üzerine, Osman’ın görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?
A
Aldığı silahları dolapta kilitli tutmalıdır
B
Sadece ruhsatsız silahları almalıdır
C
Sadece vatandaşlara ait ruhsatlı silahları almalıdır
D
Verilen emri olduğu gibi uygulamalıdır
E
Özel güvenlik görevlilerinin silahları emanete alma yetkisi yoktur
Soru 71
Gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına izin vermeye kim yetkilidir?
A
Özel güvenlik şirketi yöneticisi
B
Özel güvenlik şirketi kurucusu
C
Görev yapılan yerdeki en üst yönetici
D
Görev yapılan yerin karakol amiri
E
Özel güvenlik komisyonu
Soru 72
Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine 5188 sayılı Kanunda ön görülen ceza hangisidir?
A
3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
B
6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
C
İdari para cezası ve bir daha özel güvenlik alanında çalışamamak
D
Adli para cezası
E
Uyarma cezası
Soru 73
“Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı, görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel   güvenlik   yöneticisi   ve   görevlisine” uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A
Adli para cezası
B
Kimlik kartları iptal edilir ve bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar
C
İdari para cezası
D
Yevmiye kesimi
E
Hapis cezası
Soru 74
Özel güvenlik hizmetleri  kapsamında,  özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkili olan bakanlık hangisidir?
A
Milli Eğitim Bakanlığı
B
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
C
İçişleri Bakanlığı
D
Milli Savunma Bakanlığı
E
Sağlık Bakanlığı
Soru 75
Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni kim tarafından verilebilir?
A
Vali
B
Emniyet Müdürü
C
Şirket yöneticisi
D
Jandarma Komutanı
E
Güvenlik amiri
Soru 76
Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin görev alanında bir suçla karşılaştığında yapmaları gereken görevleri arasında yer almaz?
A
Suçun devamını önlemek
B
Suça el koymak
C
Savcıyı aramak
D
Şüpheliyi yakalamak
E
Olay yerini ve suç delillerini muhafaza etmek
Soru 77
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinde aranacak sağlık şartları arasında yer almaz?
A
Körlük veya gece körlüğü olmamak
B
İşitme kaybı olmamak
C
Nörolojik rahatsızlığı olmamak
D
Psikiyatrik bir hastalığı olmamak
E
Bel fıtığı
Soru 78
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı Kanun kapsamında uyması gereken yasaklardan değildir?
A
Üniforma ile toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak
B
Sendikaya katılmak
C
Greve katılmak
D
Kimlik kartını başkasına kullandırmak
E
Silahını görev alanı dışında kullanmak
Soru 79
Mevzuatımıza göre aşağıdakilerden hangisi “genel kolluk” tanımı içinde yer alır?
A
Belediye zabıtası
B
Gümrük muhafaza memuru
C
Köy ve kır bekçisi
D
Sahil güvenlik
E
Gardiyan
Soru 80
Aşağıdaki olaylardan hangisinin varlığı halinde, özel güvenlik görevlileri konutlara girme yetkisine sahip olur?
A
Doğal afetler ve imdat istenmesi
B
Gürültü şikayeti üzerine
C
Fuhuş suçu şikayeti üzerine
D
Kavga olayı sırasında
E
Kumar suçu şikayeti üzerine
Soru 81
Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yaparlar
B
Görevleri sırasında işledikleri suçlardan kamu görevlisi gibi yargılanırlar
C
Görevleri sırasında genel kolluğun tüm yetkilerine sahiptirler
D
Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleriyle ilgili suç işleyenler, kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi yargılanırlar
E
Özel güvenlik görevlileri silahlı veya silahsız olarak görev yaparlar
Soru 82
Özel güvenlik görevlilerinin görevleri sırasında üzerlerinde bulundurabilecekleri silah ve teçhizatlar açısından “göz yaşartıcı gaz” taşımalarına izin vermeye kim yetkilidir?
A
İl Emniyet Müdürü
B
Adli Tıp Kurumu
C
Özel Güvenlik Komisyonu
D
İl Sağlık Müdürlüğü
E
Kriminal Laboratuvarı
Soru 83
Özel güvenlik görevlilerine soruşturma yapma yetkisini hangi makam verebilir?
A
Vali
B
Savcı
C
Polis
D
Soruşturma yapma yetkisi yoktur
E
Şirket yöneticisi
Soru 84
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları iş ve özlük hakları itibari ile bağlı oldukları kanunlar arasında yer almaz?
A
5188 Sayılı Kanun
B
4857 Sayılı İş Kanunu
C
Ceza Muhakemesi Kanunu
D
Türk Ceza Kanunu
E
Türk Ticaret Kanun
Soru 85
Görev yaptığı yerde meydana gelen suçun iz ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisinin yaptığı görev hangi kapsamdadır?
A
Tedbir görevi
B
İdari görev
C
Amirin verdiği görev
D
Adli görev
E
Önleyici görev
Soru 86
Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Özel güvenlik görevlileri, üniformalı ve görev saatleri içinde olduğu sürece kendilerine tanınan yetkilerini her yerde kullanabilirler
B
Özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik kimlik kartları yanlarında olduğu sürece silahlarını görev alanı dışında da taşıyabilirler
C
İşlenmiş bir suçun sanığı sadece görev alanı içinde takip edilebilir. Aksi takdirde görev alanı dışına çıkılmış sayılır
D
Görev alanı, zorunlu hallerde Özel Güvenlik Komisyonu kararıyla genişletilebilir
E
Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı, koruduğu kişi ile birlikte olsun olmasın ülke genelidir
Soru 87
Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstünü elle araması hangi hakkın ihlalidir?
A
Kişilik hakkının ihlali
B
Seyahat etme hakkının ihlali
C
İfade özgürlüğü hakkının ihlali
D
Konut dokunulmazlığı hakkının ihlali
E
Hak ihlali değildir
Soru 88
5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla ilgili hangisi yanlıştır?
A
Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir
B
Özel güvenlik kimlik kartları 2 yılda bir yenilenmelidir
C
Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri, 5188 sayılı Kanunun 7. maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar
D
Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir
E
Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir
Soru 89
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İlkyardım, bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir
B
Acil tedavi, acil tedavi ünitelerinde hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahaledir
C
İlkyardımcı önce kendi can güvenliğini korumalıdır
D
112’nin aranması sırasında kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmelidir
E
İlkyardımcı hasta/yaralıyı soğuk tutar ve hasta/yaralının yarasını görmesine izin verir
Soru 90
Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmamaktadır?
A
Karaciğer
B
Mide
C
Bağırsaklar
D
Safra kesesi
E
Akciğer
Soru 91
Aşağıdakilerden hangisi Temel Yaşam Desteği ile ilgili yanlış bir tanımlamadır?
A
Temel Yaşam Desteği ile hayati organlara oksijen gitmesi sağlanır
B
Hava yolu açıklığı değerlendirilmeden hızlıca nefes verilir
C
Solunum, bak-dinle-hisset yöntemi ile değerlendirilir
D
Temel Yaşam Desteğinde kalp masajı yapılarak kalpten kan pompalanması sağlanır
E
Yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar kalp basısı uygulanır
Soru 92
Şokta uygulanan ilkyardım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Hasta/yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır
B
Hasta/yaralının bacakları 30cm kadar yukarı kaldırılır
C
Üzeri örtülerek ısıtılır
D
Yardım gelinceye kadar hasta/yaralının yanında kalınır
E
Ayağa kaldırılarak yürütülür
Soru 93
Sıcak su dökülmesi sonucunda oluşan yanık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Yanık bölgesinde ağrı ve şişlik olur
B
Deride kızarıklık olur
C
Yara oluşmuş ise üzeri temiz nemli bir bezle örtülür
D
Yanık bölgesine yoğurt sürülür
E
İçi su dolu baloncuklar patlatılmaz
Soru 94
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Elektrik yanıklarında öncelikle elektrik kesilir
B
Sıcak çarpmasında hasta/yaralı serin bir yere alınır
C
Donmuş bölgeler ovulmaz kendiliğinden ısınması beklenir
D
Kimyasal madde yanığı olan bölge suyla yıkanır
E
Kimyasal madde ile temas eden kıyafetler çıkarılmaz
Soru 95
Bayılan kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanmamalıdır?
A
Su içirilir
B
Solunum yolu açıklığı kontrol edilir
C
Sıkan giysiler gevşetilir
D
Çevre güvenliği sağlanır
E
Kusma varsa yan pozisyonda tutulur
Soru 96
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kedi köpek ısırmalarındaki hafif yaralanmalarda yara bölgesi 5 dakika sabun ve soğuk suyla yıkanır
B
Arı sokmalarında soğuk uygulama yapılır
C
Arı sokmalarında arının iğnesi görülüyorsa çıkarılır
D
Deniz canlıları sokmasında yara bölgesi hareket ettirilmez ve ovalanmaz
E
Yılan sokmalarında yara bölgesi kesilerek kanaması sağlanır
Soru 97
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Göze yabancı cisim battığında çıkarılır
B
Kulağa kaçan yabancı cisim ince bir aletle çıkarılmaya çalışılır
C
Buruna sokulan yabancı cisim ileri itilerek boğaza gönderilir
D
Buruna yabancı cisim kaçmasında, kuvvetli bir nefes verilerek yabancı cisim atılmaya çalışılır, çıkmıyorsa tıbbi yardım istenir
E
Göze toz kaçmasında, göz yoğun şekilde ovalanmalıdır
Soru 98
Ağaca çarpan bir  araçtaki  sürücüye yapılan ilkyardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Olay yeri görünür şekilde işaretlenir
B
Yaralının yaşam bulguları değerlendirilir
C
Sıkışan bir yeri olup olmadığı kontrol edilir
D
Aracın motoru durdurulur, el freni çekilir
E
İkinci bir tehlike olmasa da yaralı araçtan hızlıca çıkarılır
Soru 99
Alışveriş merkezi girişinde görevli özel güvenlik görevlisi Berna, kendisine yaklaşan bir kişinin uyuşturucu kullandığından şüphelenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şüphesini doğrulayan özelliklerden değildir?
A
Cilt üzerinde dövmeye benzeyen siyah ve mor iğne lekelerinin olması
B
Göz bebeklerinin ebatının büyük ölçüde değişmesi
C
Damarların yüzeye yaklaştığı yerlerde su toplanmasını andıran iltihapların olması
D
Kişinin derin bir şekilde öksürmesi
E
Kişinin gözlerini boş bir noktaya dikmesi
Soru 100
İzne tabi olan, bazı uyuşturucu maddelerin üretiminde kullanılan haşhaşın ekimi, üretimi, kontrolü, hangi kurum tarafından yapılmaktadır?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
C
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
D
Jandarma Genel Komutanlığı
E
Uyuşturucu Bağımlılığı İle Mücadele Derneği
Soru 101
Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A
Metal gömlek-çekirdek-alev kanalı-kurşun
B
Çekirdek-kovan-barut-kapsül
C
Çekirdek-metal gömlek-kurşun-barut
D
Kovan-kovan dip tablası-alev kanalı-yanıcı ecza
E
Kapsül kabı-kurşun-metal gömlek- çekirdek
Soru 102
Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
A
Kovan
B
Kapsül
C
Barut
D
Çekirdek
E
Kovan dip tablası
Soru 103
Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fişek verme tertibatı
B
İğne emniyeti tertibatı
C
Kovan atma tertibatı
D
Emniyet tertibatı
E
Ateşleme tertibatı
Soru 104
I-Sürgü geriye çekilerek bırakılır II-Silah ölü bir noktaya çevrilir III-Şarjör çıkartılır IV-Sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle kontrol edilir V- Söküm işlemine başlanır. Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek hususların doğru sıralaması hangi şıkta verilmiştir?
A
I-II-III-V-IV
B
II-V-III-IV--I
C
II-III-I-IV-V
D
II-V-V-III-I
E
V-III-I-IV-II
Soru 105
Tırnak kırıldığında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Tetik çekilemez
B
Tabanca dolduruş yapmaz
C
Fişek yatağına fişek sürülmez
D
Fişek ateşlemez
E
Fişek /kovan dışarı atılmaz
Soru 106
Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
A
Unutkanlık
B
İhmal
C
Kendine aşırı güven
D
Heyecan
E
Fişek yatağına fişek sürülmemesi
Soru 107
Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?
A
Gövde(Çerçeve)
B
Sürgü(Kapak takımı)
C
Kabza
D
Nişan Tertibatı
E
Ateşleme Tertibatı
Soru 108
Aşağıdakilerden hangisi doğru tetik çekme kuralına uymaz?
A
Tetikte isnat boşluğu alınır
B
Hedefe nişan alındığında tetik hemen çekilmeli
C
Tetik parmağı tetik üzerine doğru yerleştirilir
D
Tetiğe kademeli ezme işlemi yapılır
E
Tetik düşürmek için gereğinden fazla beklenmemeli
Soru 109
Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
A
Yarı otomatik
B
Tam otomatik
C
Tek hareketli
D
Çift hareketli
E
Makineli
Soru 110
Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
A
Tırnak izi
B
Yiv ve Set izi
C
Çıkarıcı izi
D
İğne izi
E
Fişek yatağı
Soru 111
Aşağıdakilerden hangisi çerçeve takımının ve kovan atma tertibatının ortak parçasıdır?
A
Şarjör
B
Tırnak
C
Çıkarıcı
D
Horoz
E
Fişek
Soru 112
Hedefte vuruşlar merkezin altında toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?
A
Atış biraz yukarı nişan alınarak yapılır
B
Atış biraz sağa yukarı yapılmalıdır
C
Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır
D
Atış doğrudur, aynı şekilde atılır
E
Atış biraz aşağı nişan alınarak yapılır
Soru 113
Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?
A
Şarjör kapak kilidi
B
Gerdel
C
Şarjör yuvası
D
Şarjör yayı
E
Şarjör kapağı
Soru 114
Bazı ateşli silahlarda bulunan kilitleme dişlilerinin görevi nedir?
A
Fişeğin düz gitmesini sağlar
B
Fişeğin namludan çıkışını sağlar
C
Barut gazı basıncından azami derecede faydalanmayı sağlar
D
İğneyi sabitler
E
Geri tepmeyi engeller
Soru 115
Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola ……denir? Yukarıdaki boşluğa uygun olanı yerleştiriniz?
A
Rayyür
B
Çap
C
Hatve
D
Kalibre
E
İlk hız (m/s)
Soru 116

Temel atış teknikleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A
Duruş
B
Kabza kavrama
C
Nefes kontrolü
D
Nişan alma
E
Tetik ezmeme
Soru 117
Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Silahını tatile giderken yanında götürebilir
B
Meskun mahalde çantasında taşıyabilir
C
Yetkili kişilerden silahın tamiri ve bakımı için izin alarak yetkili tamircilere götürebilir
D
İşyerine götürüp burada bulundurabilir
E
Aracında kılıf içerisinde şarjörsüz taşıyabilir
Soru 118
Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
A
Mermi yolu
B
Etkili menzil
C
Azami menzil
D
Namlu ağzı çıkış hızı
E
En uzak hedef
Soru 119
Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet sistemi hangisidir?
A
Şarjör emniyeti
B
İğne emniyeti
C
Mandal emniyeti
D
Horoz emniyeti
E
İkaz pim emniyeti
Soru 120
Aşağıdakilerden hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
A
Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
B
Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
C
Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
D
İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
E
Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz
Soru 121
Silahın hangi parçasının eksik olması atışa engel teşkil etmez?
A
İğne
B
Tetik
C
Namlu
D
Gez
E
Fişek yatağı
Soru 122
MP-5 makineli tabancanın kurma kolu parçası ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Silahı elle doldurma ve kurmak için kullanılır
B
Namlunun üst kısmında başka bir bölgeye yerleştirilmiştir
C
Silah doldurulduktan sonra, atış esnasında hiçbir fonksiyonu yoktur
D
Atış esnasında kurma kolu sürgü ile birlikte hareket eder
E
Kurma kolu takılı bırakıldığında, gövde ile birlikte namlu, mekanizma ve iğne grubunu kilitleyerek emniyeti sağlar
Soru 123
Aşağıdakilerden hangisi silahtaki tertibatlardan biri değildir?
A
Fişek verme tertibatı
B
Emniyet tertibatı
C
Nişan tertibatı
D
Kovan atma tertibatı
E
Ateşleme tertibatı
Soru 124
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir silahlı özel güvenlik görevlisinin özelliklerinden değildir?
A
Silahını güvenli kullanır
B
Silahını tanır
C
Silahını kanun ve kurallara uygun kullanır
D
Silahını korur
E
Silah bakımına özen göstermez
Soru 125
Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
A
Gerdel yayı
B
İcra yayı mili
C
Tetik manivelası
D
Kilitleme dişleri
E
Sürgü tutucu pimi
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir