80. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları

80. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Şüpheliyi en kısa sürede tutanakla Genel Kolluğa teslim eder
B
Şüpheliyi amirine teslim eder
C
Gözaltına alır, kolluğa bilgi verir
D
Çalınan malı sahibine teslim ederek şüpheliyi kolluğa teslim eder
E
Şüpheli şahsın ifadesini alır
Soru 2
Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
A
Jandarma Komutanlığı
B
İl Emniyet Müdürlüğü
C
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
D
Ticaret ve Sanayi Odası
E
Özel Güvenlik Komisyonu
Soru 3
Özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
A
İçişleri Bakanlığı
B
Türkiye Odalar Borsalar Birliği
C
Sanayi ve Ticaret Odası
D
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
E
Özel Güvenlik Daire Başkanlığı
Soru 4
Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A
İl Valilikleri
B
İçişleri Bakanlığı
C
Belediye Başkanlığı
D
Cumhuriyet Başsavcılığı
E
Sanayi ve Ticaret Odası
Soru 5
Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
A
Belediye Başkanı
B
İl Emniyet Müdürü
C
İl Jandarma Komutanı
D
Mülki İdare Amiri
E
Milletvekili
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Komisyonu üyesi değildir?
A
İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
B
Belediye temsilcisi
C
İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
D
Sanayi ve Ticaret Odası temsilcisi
E
Vali Yardımcısı
Soru 7
Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde yaralama şüphelisini hangi makama teslim eder?
A
Mülki İdare Amirliklerine
B
İşverene
C
Cumhuriyet Başsavcılıklarına
D
Yetkili Genel Kolluk Birimine
E
Özel Güvenlik Amirine
Soru 8
“Zor kullanma şartları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Kanunilik
B
Keyfilik
C
Zorunluluk
D
Ölçülülük
E
Kademelilik
Soru 9
Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Genel Kurmay Başkanlığı
C
Özel Güvenlik Daire Başkanlığı
D
Jandarma
E
Valilik
Soru 10
Savunma şirketinde silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi hangi hallerde silahını evinde muhafaza edebilir?
A
Acil ve zorunlu hallerde
B
Mülki amirin izniyle
C
Evinde bulunduramaz
D
Polisin onayı ile
E
5188 sayılı Kanun’un verdiği yetkiyle
Soru 11
Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
A
Affa uğramış olsa bile sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından mahkûm olmamak
B
Taksirle yaralama suçundan 1 yıl veya daha fazla ceza almamış olmak
C
Özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak
D
Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak
E
Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanun’a uygun bir ifade değildir?
A
Özel güvenlik görevlileri ruhsatlı silahları ile konserde görev yapabilirler
B
Para ve değerli eşya nakli gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu, görev alanı sayılır
C
Görev alanı, zorunlu hallerde Komisyon kararıyla genişletilebilir
D
Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı; koruduğu kişi ile birlikte olduğunda ülke genelidir
E
Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar
Soru 13
Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
A
İdare Mahkemesine
B
Polise
C
İşçi Sendikasına
D
İş Mahkemesine
E
İşveren Sendikasına
Soru 14
ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça kimlik sorma yetkisini kullanmamalıdır. Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangilerinin oluşması gerekir? I. ÖGG’nin genel kolluk ile birlikte görev yapıyor olması gerekir II. Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması gerekir III. Kamu kolluğunun talebi olmalı IV. ÖGG’nin görev yaptığı şirketin sahibinin emri olmalı V. ÖGG’nin görev alanında olmalı VI. ÖGG istediği zaman kimlik sorabilir
A
I-II-III-IV
B
II-III-IV-V
C
I-II-III-V
D
III-IV-V-VI
E
I-IV-V-VI
Soru 15
5188 sayılı Kanun’da yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hâle gelen özel güvenlik görevlilerine veya hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisinin kanunî mirasçılarına tazminat ne şekilde ödenir?
A
Silahlı görev yapanlar alabilir
B
Soruşturma bitmeden ödenmez
C
Tüketici Hakem Heyetine gidilir
D
Bilirkişi karar verir
E
İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir
Soru 16
Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren kaç gün içinde valiliğe verilir?
A
5
B
7
C
10
D
15
E
20
Soru 17
Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?
A
Mülkilik
B
Şahsilik
C
Mütekabiliyet
D
Evrensel
E
Koruma
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?
A
Silah kullanma
B
Bedeni kuvvet kullanma
C
Göz yaşartıcı gaz kullanma
D
Polis köpeklerini kullanma
E
Basınçlı su kullanma
Soru 19
Otobüs  terminalinde  özel  güvenlik görevlisi  olarak  görev  yapan  Murat, terminalin   duyarlı   kapısından   geçen şahıs       üzerinde       ruhsatsız       silah olduğunu    tespit    etmiştir.    Murat’ın aşağıdakilerden     hangisini     yapması doğrudur?
A
Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur
B
Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
C
Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek, tutanakla silahı teslim eder
D
Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar
E
Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister
Soru 20
Görev  yerinde,  işlenen  bir  suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?
A
İdari görev
B
Kişisel görev
C
Kurumsal görev
D
Önleyici görev
E
Adli görev
Soru 21
Aşağıdakilerden    hangisi    parmak izinin özelliklerinden biri  değildir?
A
Değiştirilemez
B
Benzemez
C
Arşivlenemez
D
Benzetilemez
E
Değişmez
Soru 22
Belirli          güzergâhlara          bağlı kalınarak          yürütülen          devriye yöntemine ne denilir?
A
Planlı devriye
B
Dairesel devriye
C
Motorize Devriye
D
Geri dönüşlü devriye
E
Olağan devriye
Soru 23
Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik   izni verilen  yerde  en  az  kaç  özel  güvenlik görevlisi görev yapmalıdır?
A
10
B
15
C
20
D
25
E
30
Soru 24
5188 sayılı  Kanun’un  7. maddesi (e)  bendi  özel  güvenlik  görevlilerine; yangın,  deprem gibi  tabii  afet durumlarında  ve  imdat  istenmesi halinde görev alanındaki   işyeri   ve konutlara  girme  yetkisi  vermektedir. Bu yetkiyle özel güvenlik görevlilerine hangi görev verilmiştir?
A
Adli
B
İdari
C
Koruyucu
D
Önleyici
E
Yardım
Soru 25
Alışveriş  merkezinde devriye görevlisi ÖGG Metin ile Kerem’in kullanamayacağı yetki aşağıdakilerden hangisidir?
A
Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
B
İmdat istenmesi halinde görev alanındaki işyerine girme
C
Görev alanı içinde şüpheli paket gördüğünde çevre emniyetini alarak genel kolluğa haber verme
D
Haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama
E
Şüpheli şahısların kimlik tespitini yapma
Soru 26
Kontrol noktasına gelen kişileri güvenlik cihazlarından geçmesini sağlayan  ve  girişte  uyulması  gereken kuralları bildiren personele ne denir?
A
Yönlendirme personeli
B
Koruma personeli
C
Kontrol nokta amiri
D
Devriye personeli
E
Kontrol personeli
Soru 27
  Aşağıdaki yerlerin hangisinde özel güvenlik  görevlilerinin  kimlik  sorma yetkisi yoktur?
A
Liman
B
Hava meydanı
C
İstasyon
D
Toplantı
E
Park
Soru 28
Müzeye gezmeye gelen ve üzerinde taşıma ruhsatlı silahı olan kişi kontrol noktasından  silahı  ile  birlikte  geçmek istemektedir. Kontrol  noktasında görevli ÖGG  Samet’in  davranışı nasıl olmalıdır?
A
Kişiyi içeri alamaz
B
Kişiyi silahı ile birlikte içeri alır
C
Talimatlara göre hareket eder
D
Müze müdürünün kararına göre hareket eder
E
Silahı emanete alıp kişiyi içeri alır
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi  biyolojik delillerdendir?
A
Boya
B
Lif
C
Para
D
Kıl
E
İlaç
Soru 30
Görevli oldukları  fabrikada devriye  görevini  yerine  getiren  ÖGG Selçuk   ile   Çetin’in   hangi   davranışı yanlıştır ?
A
Fabrikanın hassas bölgelerini kontrol etme
B
Şüpheli şahısları izleme
C
Çevreyle iyi iletişim içinde olma
D
Trafiği tanzim etme
E
Ayrı güzergâh kullanmaları
Soru 31
Aşağıdakilerden  hangisi eşkâl tarifinde insanın değişmeyen özelliklerinden biri  değildir?
A
Yanık izi
B
Öfke durumu
C
Kekemelik
D
Dilsizlik
E
Ten rengi
Soru 32
Adli  makamlarca konusunda uzman personele hazırlatılan teknik raporlardır. Tanımı yapılan rapor çeşidi hangisidir?
A
Olay raporu
B
Takip raporu
C
Araştırma raporu
D
Gözlem raporu
E
Bilirkişi raporu
Soru 33
Kontrol noktasında görevli ÖGG Serpil ile Demet’in  kullanamayacağı yetki hangisidir?
A
Zor kullanma
B
Emanete alma
C
Gözaltına alma
D
Yakalama
E
Arama (güvenlik cihazından geçirme)
Soru 34
Aşağıdakilerden  hangisi  telsiz konuşmalarında  dikkat  edilecek hususlardan biridir?
A
Konuşmalarda isim ve rütbe kullanılmalıdır
B
Mesajlar uzun olmalıdır
C
Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod numarası verilerek yapılır
D
Telsizin sesi fazla açılmalıdır
E
Gizli konuşmalar telsizle yapılabilir
Soru 35
Bir mal veya eşya üzerinde  zilyede ait   tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanarak kaldırılmasına ne denir?
A
Muhafaza altına alma
B
Zor kullanma
C
El koyma
D
Arama
E
Gözaltına alma
Soru 36
Genel  kolluğun  denetimi  ve gözetiminde  özel  güvenlik  görevlileri tarafından  hava meydanlarında yapılan aramaya ne denir?
A
Adli arama
B
Önleme araması
C
Üst araması
D
İdari arama
E
İş yeri araması
Soru 37
Olay devam ederken  eylemi gerçekleştiren şahıs/şahısların yakalanmasında düzenlenen   tutanak hangisidir?
A
Yakalama tutanağı
B
Olay tespit tutanağı
C
Arama tutanağı
D
Suçüstü tutanağı
E
Teslim tesellüm tutanağı
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya örnektir?
A
Hava meydanlarında yapılan arama
B
Toplantılarda yapılan arama
C
Terminal girişinde yapılan arama
D
Cenaze törenlerinde yapılan arama
E
Hâkim kararı ile ofiste yapılan arama
Soru 39
Hangisi delillerin özelliklerinden biri değ ildir?
A
Kanuna aykırı olmamalı
B
Olayla ilişkili olmalı
C
Suçun unsurlarından biri olmalı
D
Soyut nesnelerden oluşmalı
E
Olay içinde yer almalı
Soru 40
5188 sayılı Kanun’un  23’üncü maddesinde “ceza    uygulaması” ile ilgili hangi ifade doğrudur?
A
Özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılabilmesi için suçun terör kapsamında olması gerekir
B
Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler ağır cezada yargılanır
C
Özel güvenlik görevlileri bir suç işlemeleri halinde kendilerine avukat tutulması zorunludur
D
Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır
E
Özel güvenlik görevlisinin işlediği suç çalıştığı yerde ise verilecek ceza yarı oranında artırılır
Soru 41
Metal  detektörler  ile  ilgili  olarak aşağıdakilerden hangisi  yanlıştır ?
A
Metal detektörlerin ayarlanmasına kalibrasyon denir
B
Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cisimleri tespit ederler
C
Kişilerin metal detektöre temas ederek kontrol edilmeleri statik elektrikle yüklenme nedeniyle cihazın yanlış alarm vermesine sebep olur
D
Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verirler
E
Kişilerin üstlerinde plastikten yapılmış ateşli silahların güvenilir bir metod ile aranmasını sağlar
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi  X-Ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir?
A
Kişilerin yanında taşıdıkları bavul
B
Daha önceden tanıdığınız kargo kuryesinin getirdiği paket
C
Kişilerin üzerinde bulunan kemer, cüzdan, el çantası
D
İçinde 6 aylık bebek bulunan çocuk arabası
E
Kişilerin taşıdığı sırt çantası
Soru 43
Aşağıdakilerden  hangisi veya hangileri  bir  binaya sadece yetkili/izinli    kişilerin  giriş    çıkışını sağlamak  üzere  kullanılan  bir  cihaz veya sistemdir? I- Kartlı geçiş sistemi II- X-ray cihazı III-Metal dedektörü
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 44
Birden   fazla   kamerayı   elle   veya otomatik  olarak  ekranda   görmemizi sağlar.  Kelime  anlamı  olarak  seçici, değiştirici demektir. Yukarıdaki     tanım     kapalı     devre televizyon  sistemi  (CCTV)  Sistemine ait hangi ekipmanı anlatmaktadır?
A
Monitör
B
Switcher (anahtarlayıcı)
C
Pan-Tilt motor
D
Bullet kamera
E
Lens (mercek)
Soru 45
Kameraların  gece  karanlık ortamlarda sağlıklı bir şekilde görüntü alabilmesi için aşağıdaki aparatlardan hangisi kullanılır?
A
Hareket sensörü
B
El feneri
C
İnfrared aydınlatma cihazı
D
Floresan lamba
E
Nvr kayıt cihazı
Soru 46
Kimyasal reaksiyon alanından ısı alınması  ve  çekilmesi  söndürme  etkisi özelliklerinden hangisidir?
A
Boğma
B
Soğutma
C
Engelleme
D
Yakıtı giderme
E
Akışından kesme
Soru 47
ABC  tozlarının  içeriği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sodyum Klorür
B
Potasyum Klorür
C
Sodyum Karbonat
D
Mono Amonyum Fosfat (MAP)
E
Potasyum Karbonat
Soru 48
Aşağıdakilerden  hangisi yangın söndürücü maddelerden biri  değ ildir ?
A
Köpük
B
Kum
C
Asetilen
D
Kuru Kimyevi Toz
E
Karbondioksit
Soru 49
ı. Sakin olun  çevredekilere  haber verin ıı. Önce yangını söndürmeye çalışın sonra itfaiyeye haber verin ııı. Acil     çıkış     yönlendirmelerine uyarak binayı tahliye edin ıv. Camlardan ve balkondan çıkarak yardım isteyin Yukarıda yangın anında  yapılması gereken davranışlar verilmiştir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru davranış şekilleri bulunmaktadır?
A
I, II, III
B
I, II
C
I, III
D
I, IV
E
I, II, III, IV
Soru 50
Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan  özel güvenlik  görevlisi aşağıdakilerden hangisini  kesinlikle yapmamalıdır ?
A
Ortam havalandırılır
B
LPG ise taban kısmından süpürülerek gaz tahliye edilir
C
Doğalgaz ise tavan kısmından süpürülerek tahliye edilir
D
Yanan lambalar, elektrikli cihazlar derhal kapatılmalıdır
E
Gaz vanalarını kapatmalıdır.
Soru 51
Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden  birisi değildir ?
A
Kimyasal tehlike
B
Patlama tehlikesi
C
Su tehlikesi
D
Çökme tehlikesi
E
Yüksek sıcaklık tehlikesi
Soru 52
Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal  kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya  kesintiye uğratan doğal, teknolojik  veya insan kaynaklı olaylara ne denir?
A
Tsunami
B
Deprem
C
Afet
D
Tehlike
E
Sel
Soru 53
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi söndürme maddesi olarak kullanılan  suyun  avantajlarından  biri değildir ?
A
Ahşap, kağıt, tekstil yangınlarında etkili bir söndürücüdür
B
Zehirleyici etkisi olmayan; kimyasal olarak nötr bir maddedir
C
Potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum vb. kimyasallarla suyun teması hidrojen oluşmasına, dolayısıyla patlamalara neden olur
D
Su, yangın söndürme maddelerinin en ucuzudur
E
Her yerden kolaylıkla temin edilebilir
Soru 54
İlkyardım nedir?
A
Yardım çağırmaktır
B
Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir
C
Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir
D
Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir
E
Ambulansta yapılan müdahaledir
Soru 55
Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en  fazla  kaç saniye dinlenmelidir?
A
2 saniye
B
5 saniye
C
10 saniye
D
20 saniye
E
8 saniye
Soru 56
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli  amaçlarından değildir?
A
Ortam güvenliğini sağlamak
B
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini desteklemek
D
Hastaya gerekli medikal tedaviyi yapmak
E
Hasta/yaralının durumunun kötüye gitmemesi için gereken önlemleri almak
Soru 57
Trafik  kazası  geçirmiş  bir  kimsenin  hava  yolu  açıklığı  nasıl sağlanır?
A
Dil dışarı çekilir
B
Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir
C
Baş-çene pozisyonu sağlanır
D
Hastaya koma pozisyonu verilir
E
Baş yana çevrilir
Soru 58
İlk yardımın temel  uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A
Kurtarma, Bildirme, Tedavi
B
Koruma, Kurtarma, Tedavi
C
Bildirme, Tedavi, Koruma
D
Koruma, Bildirme, Kurtarma
E
Koruma, Bildirme, Önleme
Soru 59
İlk yardımda hangi müdahale temel yaşam desteği  değildir?
A
Hava yolunun açılması
B
Kalp masajı
C
Suni solunum
D
Psikolojik yardım
E
Dilin elle tutulup çekilmesi
Soru 60
Özel güvenlik görevlisi Veli, bir patlama sonrası meydana gelen yangından sonra bir yaralıyı kurtarır.İlk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?
A
Yanık üzerine yanık merhemi sürer
B
Su toplamış yerleri patlatır
C
Kişi hala yanıyorsa üzerini bir battaniye ile kapatıp yuvarlanmasını sağlar
D
Yanık bölgelerine (parmaklar, vb.) birlikte bandaj yapar
E
Yanmış alandaki derileri kaldırır
Soru 61
Kırık tespitinde doğru uygulama  hangisidir?
A
Kırık bölge normal şekline getirilmelidir
B
Açık kırık varsa görünen kemik parçaları temizlenmelidir
C
Yara varsa üzeri kapatılmamalıdır
D
Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır
E
Kırıklar tespit edilmeden hastaneye götürülmelidir
Soru 62
Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi görünüp başka şeyleri düşünmek nasıl bir dinleme türüdür?
A
Görünüşte dinleme
B
Seçerek dinleme
C
Denetçi dinleme
D
Savunucu dinleme
E
Nezaketen dinleme
Soru 63
Kaza  geçirmiş  ve  araç  içinde  olan  bir yaralıyı  eğer  bir  tehlike  söz  konusu  ise omuriliğine   zarar   vermeden   çıkarmak için kullanılan taşıma tekniği hangisidir?
A
Rentek manevrası
B
Ayaklarından tutarak sürükleme
C
Heimlich manevrası
D
Altın beşik
E
İtfaiyeci yöntemi ile taşıma
Soru 64
Aşağıdakilerden  hangisi  doğal kaynaklı uyuşturuculardandır?
A
Sedatifler
B
Extacy
C
Solventler
D
Amfetaminler
E
Afyon
Soru 65
Aşağıdakilerden  hangisi  Eroin maddesinin  vücuttaki  etkilerinden değildir?
A
Göz bebeklerinin büyümesi
B
Ayakta durmakta zorluk çekilmesi
C
Vücut ısısının düşmesi
D
İletişim kurma zorluklarının yaşanması
E
Nabız yavaşlaması ve kan basıncında düşme
Soru 66
Bir işi yapmak için içimizdeki duyduğumuz güçlü isteğe ne ad verilir?
A
Motivasyon
B
Sempati
C
Dürtü
D
Empati
E
İçgüdü
Soru 67
Empati  ile Sempati  arasındaki  fark aşağıdakilerden hangisidir?
A
Empatide duygular önemli değildir
B
Sempatide düşünceler önemlidir
C
Empatide kişiyle beraber acı çeker ya da seviniriz
D
Empatide anlamak, sempatide ise hak vermek ön plandadır
E
Aralarında hiçbir fark yoktur
Soru 68
Günlük  yaşamda  karşılaşılan engeller  ve  zorlamalar karşısında duyulan  ruhsal  gerginlik,  huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A
İletişim
B
Empati
C
Stres
D
Gürültü
E
Motivasyon
Soru 69
Aşağıdakilerden  hangisi  başarılı iletişimin temel şartlarından biridir?
A
Yüksek sesle konuşmak
B
İletişimin amacını bilmek
C
İletişimi kısa tutmak
D
Kapalı ortamlarda iletişim kurmak
E
Otoritenin gücünü kullanmak
Soru 70
İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında  yeterli  bilgiye  sahip olmadan  peşin  olarak  verilmiş kararlara ne denir?
A
Empati
B
Tutum
C
Saygı
D
Bilgisizlik
E
Önyargı
Soru 71
İletişimde “Sen Dili”ni  kullanmak neden sakıncalıdır?
A
Sorumlulukları artırdığı için
B
Suçlayıcılık içerdiği için
C
Özgüveni artırdığı için
D
Ekip ruhunu güçlendirdiği için
E
Dayanışmayı artırdığı için
Soru 72
İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya  çalışarak  dinlemesine  ne denir?
A
Aktif dinleme
B
Görünüşte dinleme
C
Yüzeysel dinleme
D
Kişisel dinleme
E
Tuzak kurucu dinleme
Soru 73
Özel   güvenlik  görevi  sağlıklı  bir empati  becerisi  gerektirir.Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
A
Empati, iletişime girdiğimiz insana saygı duymaktır
B
Empati, iletişime girdiğimiz insanın kişiliğini benimsemektir
C
Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır
D
Empati, iletişime girdiğimiz insana sevgi duymaktır
E
Empati, iletişime girdiğimiz insanın sempatik özelliklerini görmektir
Soru 74
“Seçici dinleme” nedir?
A
Kişiler arasında seçim yapmayı kolaylaştıran dinleme türüdür
B
Konuşma yapacak kişilerin önceden seçilmesini gerektiren iletişim tekniğidir
C
Sözlü iletişimde sıklıkla kullanılan ikna yöntemlerinden biridir
D
İletişim esnasında sorular sorulmasını gerektiren dinleme türüdür
E
Sadece ilgi duyulan hususlara odaklanarak yapılan dinleme türüdür
Soru 75
“Ne  söylediğimizden  daha  önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi  kavramın  önemini vurgulamaktadır?
A
Empati
B
Öğrenme
C
Enformasyon
D
Yaşantı
E
Beden dili
Soru 76
Aşağıdakilerden  hangisi  etkili dinleme  becerisi geliştirmenin yollarından biri  değildir?
A
Soru sorma
B
Hemen sonuç çıkarma
C
Not alma
D
Göz teması kurma
E
Dinlediğimizi belli etme
Soru 77
Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara  müdahalesiyle  ilgili  aşağıdaki  ifadelerden hangisi  yanlıştır?
A
Eylemin çevreye veya güvenlik kuvvetlerine karşı tecavüze dönüşmediği müddetçe huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi sağlanır
B
Farklı görüşteki grupların karşılaşmaları halinde müdahale edilmez, sadece uzaktan takip edilir
C
Dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı topluluk korunup güvenliği sağlanır
D
Topluluktan dışarıya karşı yapılabilecek saldırılar engellenir
E
Provokatörler tarafından topluluğun amacından saptırılması engellenir
Soru 78
Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan  değildir?
A
Sahnede dans edenler
B
Stüdyoda koro halinde şarkı söyleyenler
C
Bilet kuyruğunda bekleyenler
D
Spor salonunda halk oyunları oynayanlar
E
Mahalle sahasında basketbol oynayan çocuklar
Soru 79
Aşağıdakilerden  hangisi  liderlerin topluluğu  etkileme  ve  yönlendirme  için genel  olarak en çok kullandıkları yöntemlerinden birisi  değildir?
A
Sunum yapma
B
Zor kullanma
C
Ödüllendirme
D
İnandırma
E
İkna etme
Soru 80
Güvenpark’ta  meydana gelen yasadışı  eylem  sonrasında  güvenlik  görevlisi  Fatih  ve  arkadaşları bir şüpheliye  kelepçe takarken aşağıdakilerden  hangisini   yapmamalıdır?
A
Fatih kelepçe takacağı kişinin arkasında bulunmalı ve hareketlerini kontrol altında tutmalıdır
B
Kelepçe takıldıktan sonra yerine oturup oturmadığı kontrol edilmelidir
C
Diğer görevlilerin kelepçe takan Fatih’in emniyetini sağlamasına gerek yoktur
D
Şahsın el,kol ve ayak hareketleri yapması gibi davranışları önlenmelidir
E
Şahsın silahlı olup olmadığına dikkat edilmelidir
Soru 81
Aşağıdakilerden  hangisi  özellikle kanunsuz   toplantı   ve   gösteri yürüyüşünde   önderlik   yapan   kişilerin genel özelliklerden birisi  değildir?
A
Etkileyici konuşma yeteneği
B
Üstün fizik yapısı
C
Cesaretli olması
D
Kalabalıktakilerden daha yaşlı olmaları
E
Katı tutumu
Soru 82
Grupla  ilgili  aşağıdaki  ifadelerden  hangisi   yanlıştır?
A
Grup üyeleri tek başlarına iken bazı duygularını frenleyip bilinçaltına atabilirler
B
Grup halinde iken duygular bilinç üstüne çıkar ve sorumluluk duyguları genellikle kaybolur
C
Kişinin grup içinde iken sorumluluk duygusunun azalması ve çoğunluğun gücü arkasına sığınması, istenmedik davranışlarda bulunmasına sebebiyet verir
D
Grupta duygusallık hakim olduğu için, bir hareket yapılacağında çoğu zaman hareketin neden, nasıl ve kime karşı yapılacağı tartışılmaz
E
Grup hareketleri genellikle üyelerinin bireysel istek, beceri ve tutumlarına göre belirlenir
Soru 83
Büyük  grupları  küçük  gruplara bölmek, yanlara  doğru  dağıtmak,  grup içerisindeki  liderleri  ve suçluları yakalamak  amacıyla  kullanılan  düzen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hat düzeni
B
Çember düzeni
C
Kama düzeni
D
Yakın koruma düzeni
E
Bariyer düzeni
Soru 84
Aşağıdakilerden  hangisi  yasadışı  toplumsal  olayları  başlatma usullerinden birisi  değildir?
A
Yaygın propaganda yapmak
B
Heyecanı artırmak
C
Önceden Mülki Amirliğe bildirim yapmak
D
Eyleme geçmek
E
Etkili konuşma yapmak
Soru 85
Belirlenen bir hedefe ve amaca  ulaşabilmek  için  önceden  belirlenmiş plan, yol, usûl ve yöntemlere ne denir?
A
Davranış
B
Strateji
C
Yöntem
D
Taktik
E
Eylem
Soru 86
Şehrin  herhangi  bir  yerinde  meydana  gelen  yasal  olmayan  bir toplumsal   olayı  başlatan  ve  sürdüren topluluklar hedeflerine ulaşmak ve daha etkili  olabilmek  için  kendilerini engellemeye          çalışan  güvenlik  kuvvetlerine  karşı  hangi  taktikleri  uygulamazlar?
A
Dikkatleri başka noktaya çekme
B
Bayrak ve flama açarak marş söyleme
C
Güvenlik kuvvetlerini kuşatma
D
Dağılıyor gözükerek tekrar toplanma
E
Sorumlu güvenlik amiriyle diyaloğa geçme
Soru 87
Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamalarından biri  değildir?
A
Daima bir tehlike vardır. Suikast veya saldırının ne zaman yapılacağını önceden bilmek mümkün değildir
B
Muhtemel tehlikelerden zarar görmeden önemli kişinin gidebileceği bir yol seçimi yapmak gereklidir
C
Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmak şarttır
D
Yakın koruma hizmetlerinde başarı, öncelikle görevlendirilen personelin sayısına bağlıdır
E
Saldırı veya tehlikeyi uygun usul ile bertaraf etmek gereklidir. Korunan kişiye yumurta atılıyorsa hemen silah çekilmemelidir
Soru 88
Aşağıdakilerden  hangisi  uzaktan yapılan  saldırılar  ve  kullanılan silahlarla ilgili doğru bir ifade  değildir ?
A
Hedef bedenen ulaşılamayacak bir mesafededir. 5–10 metreden daha uzaktadırlar. Uzaklık başarısızlığa neden olabilir
B
Saldırının nedeni sadece terör amacına yöneliktir
C
Saldırıda tabanca,çoğu zaman kullanılır. Roketatarlar hatta füzeler de kullanılmaktadır
D
Saldırıda başarılı olmak için özel eğitim gerekir.Çoğu kez özel yeteneklere ihtiyaç vardır
E
İyi bir nişancı ve iyi bir silah gereklidir.
Soru 89
Koruma  amirinin  araçlı  koruma  düzenlerinde  oturduğu  yer  neresi olmalıdır?
A
Makam aracının ön sağ koltuğu
B
Takip aracının ön sağ koltuğu
C
Takip aracının arka sol koltuğu
D
Takip aracının ön sol koltuğu
E
Makam aracının arka sağ koltuğu
Soru 90
Çoklu  yakın  koruma  organizasyonlarında  görevli  sürücüler  aşağıdakilerden  hangisini  yapmamalıdır?
A
Kullandığı aracın yakıtını belli seviyenin altına düşmemesine dikkat etmelidir
B
Eğer silah taşıyorsa, silahını koltuk altı kılıfı takarak taşımalıdır
C
Telsizi sürekli açık olmalı ve dinlemelidir
D
Koruma amirinin talimatlarına harfiyen uymalıdır
E
VIP (Önemli kişi) araçtan inmeden araçtan inmeli ve saygısını göstermelidir
Soru 91
Saldırı  esnasında  VIP  (önemli  kişi) kişi   ile  ilgili   yapılacak  ilk  iş  ne olmalıdır?
A
Korunan kişi saldırının ters istikametine kaçırılmalıdır
B
Karşılık verilmeli kaçılmamalıdır
C
Saldırının üzerine gidilmeli
D
Kalabalık içine gidilmeli
E
Saldırının geçmesi beklenmeli
Soru 92
Aşağıdakilerden  hangisi  gidilecek  güzergâhlarda  hassas  noktalardan  sayılmaz?
A
Hastaneler
B
Yerleşik binalar
C
Köprüler
D
Tüneller
E
Trafik lambaları
Soru 93
Hakim  yerlere  yerleştirilmiş  keskin nişancılar   hangi   koruma   çemberinde bulunur?
A
İç çember
B
Orta çember
C
Dış çember
D
Ara çember
E
Kenar çember
Soru 94
Aşağıdakilerden  hangisi, talebine bakılmaksızın  koruma  altına  alınacak şahıslardan  değildir?
A
Cumhurbaşkanı
B
İçişleri bakanı
C
Milletvekilleri
D
Milli Eğitim Bakanı
E
TBMM Başkanı
Soru 95
Aşağıdakilerden  hangisi  koruma çeşitlerinden  değildir?
A
İşyeri koruma
B
Konut koruma
C
Yakın koruma
D
Beden sağlığını koruma
E
Özel koruma
Soru 96
Özel  güvenlik  görevlisi  genel  kolluğun  görev  alanına  giren  bir  olayla karşılaştığında  aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A
Suçüstü hükümleri çerçevesinde geciktirmeksizin olaya el koyar ve suçun devamını engeller
B
Genel kolluğa haber verir
C
Genel kolluk gelinceye kadar sanık veya sanıkları, olay yerini ve delilleri korur, muhafaza altına alır
D
Genel kolluk gelene kadar şüpheli ve tanıkların ifadesini alır ve olayın soruşturmasını yapar
E
Genel kolluk olaya el koyduktan sonra sanık veya sanıkları, olay yerini, delilleri ve muhafaza altına aldıklarını teslim eder
Soru 97
AVM'de  görev  yapan  özel  güvenlik görevlisi  Ahmet, gerçekleşen  hırsızlık olayının  failini  yakaladığında  yapması gereken  aşağıdakilerden  hangisi olmalıdır?
A
Yetkili özel güvenlik müdürüne haber vermek
B
Cumhuriyet Savcısına haber vermek
C
Valiliğe haber vermek
D
Gözaltına alıp Adliyeye götürmek
E
Muhafaza altına alıp Genel Kolluğa haber vermek
Soru 98
Kamu  düzeni  ve  güvenliğinin  sağlanması   yönünden  5442  sayılı  İl İdaresi  Kanunu  kapsamında ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir?
A
Jandarma Komutanı
B
Emniyet Müdürü
C
Belediye Başkanı
D
Garnizon Komutanı
E
Mülki İdare Amiri
Soru 99
Özel  güvenlik  görevlileri  hangi durumlarda  5188  sayılı  Özel  Güvenlik Hizmetlerine  Dair  Kanunda  belirtilen yetkilerini kullanamazlar?
A
Görev süresi içerisinde
B
Özel güvenlik kimlik kartının yakasında takılı olmadığında
C
Görev alanında
D
Kişi koruma esnasında
E
Geçici özel güvenlik izni verilen yerlerde
Soru 100
Adli  makamlarca  çıkarılan  yakalama  kararı  kişinin  hangi  hakkını kısıtlar?
A
Özgürlük ve güvenlik hakkı
B
Mülkiyet hakkı
C
Yaşama hakkı
D
Konut dokunulmazlığı hakkı
E
Özel hayatın gizliliği hakkı
Soru 101
Bir  tabancanın  tetiğini  çektiğimizde horozu   kurup   düşüyorsa   bu   nasıl   bir sisteme sahiptir?
A
Yarı otomatik
B
Tam otomatik
C
Tek hareketli
D
Çift hareketli
E
Makineli
Soru 102
Ağır  ateşli  silahlar  birkaç  kişinin  yardımıyla  veya  başka  vasıtaların  yardımıyla  kullanılabilen ve  tahrip gücü yüksek olan silahlardır.Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah  değildir?
A
Uzun namlulu silah
B
Obüs
C
Tank
D
Uçak Savar
E
Top
Soru 103
Aşağıdaki  silahlardan  hangisinde  emniyet sistemi yoktur?
A
Mp-5 makineli tabanca
B
Cz-75 tabanca
C
Toplu tabanca
D
Kırıkkale tabanca
E
Yavuz 16 tabanca
Soru 104
Kovan  atma  boşluğu  hangi  parça üzerinde bulunur?
A
Sürgü
B
Namlu
C
Fişek yatağı
D
Gövde
E
Hazne
Soru 105
Aşağıdakilerden  hangisi tabancanın  emniyet sistemlerinden  değildir?
A
Mandal emniyeti
B
Horoz emniyeti
C
Şarjör emniyeti
D
Namlu emniyeti
E
Kabza emniyeti
Soru 106
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel  değildir?
A
İğnenin kırık olması
B
Tetiğin arızalı olması
C
Barutun yetersiz veya nemli olması
D
Kapsülün arızalı olması
E
Tırnağın kırık olması
Soru 107
Ateşli  silahlarda  iğnenin  darbesi  ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?
A
Çekirdek
B
Kapsül
C
Kovan
D
Barut
E
Kovan dip tablası
Soru 108
Aşağıdakilerden  hangisi  şarjörü  oluşturan  parçalar  arasında  yer  almaz?
A
Gerdel
B
Şarjör yayı
C
Şarjör tüpü (gövdesi)
D
Şarjör kapağı ve kilidi
E
Emniyet ve ateş ayar mandalı
Soru 109
Ateşli  silahlarda  iğnenin   kapsüle darbe  yaparak  barutun  ateşlenmesini sağlayan  sistemin  genel  adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fişek verme tertibatı
B
Namlu
C
Kovan atma tertibatı
D
Emniyet tertibatı
E
Ateşleme tertibatı
Soru 110
6136  sayılı  Ateşli  Silahlar  ve Bıçaklar  İle  Diğer  Aletler  Hakkında Kanun  kapsamında  aşağıdakilerden hangisi  ateşli  silah  taşınabilecek yerlerdendir?
A
Eğitim ve öğretim kurumlarında
B
Karayollarında
C
Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde
D
Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde
E
Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde
Soru 111
Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?
A
Yiv
B
Set
C
Çap
D
Hazne
E
Rayyür
Soru 112
Aşağıdakilerden hangisi mermi  çekirdeğinin  atış  mesafesini etkileyen faktörlerden biri  değildir?
A
Çekirdeğin ağırlığı
B
Horozun darbe gücü
C
Havanın yoğunluğu
D
Havanın ısısı
E
Rüzgâr
Soru 113
Aşağıdakilerden  hangisi  hareketli namluda  bulunan  parçalardan  biri  değildir?
A
Fişek rampası
B
Dirsekli kurs
C
Ateşleme iğnesi
D
Yiv
E
Set
Soru 114
Aşağıdakilerden  hangisi  silahın dolduruş  yapmasına  engel  olan faktörlerden biri  değildir?
A
Fişek yatağı kirli olabilir
B
İğne veya yayı kırık olabilir
C
Şarjör yerine oturmamış olabilir
D
Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir
E
Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir
Soru 115
Tabancalarda  tırnağın  kırık  veya tırnak  yayının  deforme  olmasından  kaynaklanan  tutukluk  sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Tetik düşmez
B
Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez
C
Kapsül ateşlenmez
D
Silah otomatik olarak çalışır
E
Silah emniyete alınmaz
Soru 116
Aşağıdakilerden  hangisi  silah  bakım ve temizliği türlerinden  değildir?
A
Günlük bakım
B
Haftalık bakım
C
Aylık bakım
D
Atış öncesi bakım
E
Atış sonrası bakım
Soru 117
“Silahı  emniyetli  olarak  nasıl kullanacağını  öğrenmedikçe  hiç  kimse silah  kullanmamalıdır”  bu   bağlamda Genel  Emniyet  Kuralları  açısından aşağıdakilerden hangisi  söylenemez?
A
Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız
B
Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla silahı doğrultmayınız
C
Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir
D
Silah sürekli dolu halde taşınır
E
Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır
Soru 118
Sökülmüş  silahın  takılması  işleminde  takip  edilecek  yol  aşağıdakilerden  hangisidir?
A
Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
B
Takma işlemenin genel kuralı yoktur
C
Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır
D
Önce şarjör takılır
E
Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir
Soru 119
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili maddesindeki  “Silah bulundurma  ve taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir
B
İl Emniyet Müdürlüğünce belirlenir
C
İl Özel Güvenlik Komisyonunun kararı ve Valinin onayıyla belirlenir
D
Bölge Polis Merkezince belirlenir
E
İlgili kurum, kuruluş tarafından belirlenir
Soru 120
MP-5  makineli  tabanca  da  atış anında  elimizin  yanmasını  önleyen parça hangisidir?
A
Kabza
B
Kovan atma boşluğu
C
Şarjör
D
El kundağı
E
Alev gizleyen
Soru 121
Aşağıdakilerin  hangisinde  yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının  işleyiş  sırası  doğru  verilmiştir?
A
Tetik - tetik manivelası - horoz – iğne
B
Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
C
Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
D
İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
E
Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz
Soru 122
(9x19)'luk fişek denildiği zaman ikinci  rakam  olan  19  kovan  boyunu ifade  ederken, ilk  rakam  olan  9  neyi ifade eder?
A
Çekirdek çapını
B
Kovan çapı
C
Fişek uzunluğu
D
Namlu çapı
E
Kalibre olarak fişek çapı
Soru 123
Aşağıdakilerden  hangisi  kabza kavramada  yapılan  hatalardan  değildir?
A
Kabzayı çok sıkma
B
Sol el işaret parmağını tetik korkuluğunun altına konulması
C
Kabza kavrama esnasında tetik parmağının tetik korkuluğunun dışında olması
D
Sol elin sağ elin altına konulması
E
Silah kabzasının ele tam oturtulmaması
Soru 124
Görevlerde  kullanılan demirbaş silahların devir teslimlerinde silahta herhangi  bir  anormallik (çatlak,  kırık vb.) var ise ne yapılır?
A
Durum görmezlikten gelinir
B
Teslim eden arkadaşa nedeni sorulur
C
Konu mutlaka devir teslim ve rapor defterine yazılır ve hemen üst sorumluya/yetkiliye bildirilir
D
Arkadaş zarar görmesin diye bir şey yapılmaz
E
Göreve başlanmaz
Soru 125
Ülkemizde  silahlarla  ilgili  genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların imal  edilmesi, satılması, taşınması  ve kullanılması  hangi  kanuna  göre yapılmaktadır?
A
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
B
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
C
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
D
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun
E
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir