8 Aralık 2019 Adaylık Kaldırma Sınavı Çıkmış Sorular

8 Aralık 2019 Adaylık Kaldırma Sınavı Çıkmış Sorular ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen yönetmelikler aşağıdakilerden hangisi tarafından yürürlüğe konulur?
A
Cumhurbaşkanı
B
Devlet Personel Başkanı
C
Hazine ve Maliye Bakanı
D
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
E
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Soru 2
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre ödevler ve sorumluluklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Amir, maiyetindeki memurların hediyesini kabul edebilir ve borç alabilir.
B
Devlet memurları, resmî sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar.
C
Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.
D
Devlet memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler.
E
Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar.
Soru 3
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre genel haklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Devlet memurları, bu Kanun’da belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.
B
Devlet memurları, bu Kanun’da gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.
C
Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.
D
Müracaat ve şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır.
E
Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kuramazlar ancak bunlara üye olabilirler.
Soru 4
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu en geç kaç gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler?
A
5
B
7
C
10
D
15
E
30
Soru 5
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (istisnai durumlar hariç) memuriyete giriş derece ve kademeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A
9/1
B
9/2
C
9/3
D
10/1
E
10/2
Soru 6
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre adaylık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
B
Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.
C
Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.
D
Adaylık devresi içinde veya sonunda, ilgili madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 5 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.
E
İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Soru 7
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hâllerde, hafta tatilini cumartesi ve pazardan başka günler olarak tespit edebilir?
A
İçişleri Bakanı
B
Cumhurbaşkanı
C
Dışişleri Bakanı
D
Hazine ve Maliye Bakanı
E
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Soru 8
Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla - - - - hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam - - - - kadar aylıksız izin verilebilir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
A
üç - üç aya
B
dört - altı aya
C
beş - bir yıla
D
yedi - on sekiz aya
E
on - iki yıla
Soru 9
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göreözürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
A
Kınama
B
Uyarma
C
Aylıktan kesme
D
Devlet memurluğundan çıkarma
E
Kademe ilerlemesinin durdurulması
Soru 10
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren nihayet ne kadar süre içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?
A
Üç ay
B
Altı ay
C
Bir yıl
D
On sekiz ay
E
İki yıl
Soru 11
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre köy ve mahalle muhtarları hakkında ilçelerde soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vali
B
Kaymakam
C
İçişleri Bakanı
D
Cumhurbaşkanı
E
Cumhuriyet Başsavcısı
Soru 12
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre ön inceleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.
B
Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilebilir.
C
İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır.
D
İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlediğini bizzat veya ilgili maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır.
E
Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir.
Soru 13
I. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirir.
II. Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.
III. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması gerekmez.
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre verilenler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Doğru - Doğru - Doğru
B
Doğru - Doğru - Yanlış
C
Doğru - Yanlış - Doğru
D
Yanlış - Doğru - Yanlış
E
Yanlış - Yanlış - Doğru
Soru 14
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre itiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren en geç kaç gündür?
A
Bir
B
Üç
C
Beş
D
Yedi
E
On
Soru 15
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre kaymakamlar için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yargıtay
B
İdare mahkemesi
C
İl ağır ceza mahkemesi
D
Bölge adliye mahkemesi
E
Yargıtay ilgili ceza dairesi
Soru 16
Millî eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıda açıklaması yapılan temel ilke hangisidir?
A
Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
B
Fırsat ve imkân eşitliği
C
Genellik ve eşitlik
D
Eğitim hakkı
E
Yöneltme
Soru 17
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretim kurumlarından biri değildir?
A
Enstitüler
B
Konservatuvarlar
C
Meslek yüksekokulları
D
Mesleki eğitim merkezleri
E
Uygulama ve araştırma merkezleri
Soru 18
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre öğretmenlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.
B
Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.
C
Öğretmenlerin hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar genelgeyle belirlenir.
D
Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.
E
Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.
Soru 19
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi'ne göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görev ve yetkilerindendir?
A
Bilgi toplumuna ilişkin hedef ve strateji tavsiyelerinde bulunmak
B
Gençlik çalışma ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek
C
Yurt yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek, desteklemek ve yurt hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek
D
Öğrencilere verilecek öğrenim kredisi, burs ve diğer yardımlara ilişkin hizmetleri yürütmek ve bunlara dair usul ve esasları belirlemek
E
Yurt dışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütmek
Soru 20
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi'ne göre aşağıdakilerden hangisi Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden değildir?
A
Eğitim ve öğretimin teknoloji ile desteklenmesine yönelik işleri yürütmek
B
Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknoloji ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek
C
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilişim teknolojileri ile bilişim ürünlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek
D
Eğitim ve öğretimde teknolojik imkânların tüm yurt çapında etkin ve yaygın biçimde kullanılmasını ve her öğrencinin bilgi teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak
E
Yaygın eğitim ve öğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak
Soru 21
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi'ne göre öğretmenlerin, alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir?
A
Kanun
B
Tüzük
C
Yönetmelik
D
Genelge
E
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri
Soru 22
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulandığı özel öğretim kurumunu ifade eder?
A
Özel eğitim okulu
B
Özel öğretim kursu
C
Sosyal etkinlik merkezi
D
Mesleki eğitim merkezi
E
Uzaktan öğretim kurumu
Soru 23
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kurum açma izni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İzin başvuruları valiliklere yapılır.
B
Kurum açma izni alınmadıkça, kuruma öğrenci kaydı yapılamaz.
C
Kurumlara ad verilmesine ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir.
D
Valilikçe yapılan inceleme sonucunda açılması uygun görülen okullar dışındaki kurumlara kurum açma izni verilir.
E
Askerî okullar, emniyet teşkilâtına bağlı okullar ve din eğitimi-öğretimi yapan kurumların aynı veya benzeri özel öğretim kurumları açılamaz.
Soru 24
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?
A
İki
B
Üç
C
Dört
D
Beş
E
Altı
Soru 25
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda okul idareleri ve mülki amirliklerce bu Kanun'a göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara kaç Türk Lirası idari para cezası verilir?
A
Elli
B
Yüz
C
Yüz elli
D
İki yüz
E
İki yüz elli
Soru 26
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar en fazla kaç dekar olabilir?
A
30
B
40
C
50
D
60
E
70
Soru 27
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması en geç kaç gün içinde sonuçlandırılır?
A
On beş
B
Yirmi
C
Otuz
D
Kırk beş
E
Altmış
Soru 28
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?
A
Adalet Bakanı
B
Cumhurbaşkanı
C
Yargıtay Başkanı
D
Danıştay Başkanı
E
Hâkimler ve Savcılar Kurulu
Soru 29
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre ilkokula kayıt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.
B
Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması hâlinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.
C
Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir.
D
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
E
63, 64 ve 65 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.
Soru 30
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre devam, devamsızlığın izlenmesi ve izin verme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur.
B
Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi, okul yönetimince e-Okul sistemine işlenir.
C
Öğrencilerin devamsızlıkları, e-Okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir.
D
Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır.
E
Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde 20 güne kadar izin verilebilir.
Soru 31
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir.
B
İl veya ilçe bazında ilgili zümre kararıyla ortak sınavlar yapılabilir.
C
Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez.
D
Ortak sınavların uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönetmelik ile belirlenir.
E
Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır.
Soru 32
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göreMesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul/kurumların eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistem ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A
e-Mesem
B
e-Portfolyo
C
e-Okul
D
Özel eğitim sınıfı
E
Proje
Soru 33
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre ders süresi ve günlük çalışma saatleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İşletmelerdeki mesleki eğitimin gündüz yapılması esastır.
B
Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır.
C
Okulda veya işletmede yapılan staj süresi 60 dakika üzerinden değerlendirilir.
D
Dersler arasındaki dinlenme süresi 15 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 50 dakikadan az olamaz.
E
Dersler, zümre öğretmenler kurulunun önerisi ve okul müdürünün onayı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresiyle sınırlıdır.
Soru 34
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre çalışma takvimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır.
B
Ders yılının başlaması, ara tatiller, yarıyıl tatili, yaz tatili ile ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir.
C
Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik eğitimi, haftada en az iki, en fazla üç gün olacak şekilde planlanır.
D
Bakanlıkça uygulanan proje ve protokoller kapsamında teorik eğitim süresi, uygulanan programın özelliğine göre değişebilir.
E
Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır.
Soru 35
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre ilçe dışında yapılacak etkinliklerde eğitim kurumu müdürlüğü en az kaç gün önceden resmî yazıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüğünü bilgilendirir?
A
3
B
4
C
5
D
6
E
7
Soru 36
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre bayrak töreni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Bayrak, törenden önce indirilir ve törenle göndere çekilir.
B
Törenlerin yürütülmesinden nöbetçi öğretmen sorumludur.
C
Bayrak töreni, Türk Bayrağı ve İstiklâl Marşı’nın anlam ve önemine yaraşır şekilde düzenlenir.
D
İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtası, törene katılanlar tarafından birlikte, bestesine uygun olarak yüksek sesle söylenir.
E
Bayrak törenlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönerge ile belirlenir.
Soru 37
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'ne görebölümler arası çalışmaları koordine etmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Bölüm başkanı
B
Rehberlik öğretmeni
C
Özel eğitim öğretmeni
D
Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü
E
Rehberlik ve araştırma merkezi müdür yardımcıları
Soru 38
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu yılda en az kaç kez toplanır?
A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 39
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'ne göre aşağıda verilen öğrenci/kursiyerlerle ilgili işlemlerden hangisi yanlıştır?
A
Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur.
B
Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.
C
Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere ve e-Kurs Modülüne işlenir.
D
Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.
E
Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenciler/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.
Soru 40
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'ne göre komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur.
B
Kurslarda açılan şube sayısının 3 ve üzerinde olması durumunda kursta görevli öğretmenlerden nöbetçi öğretmen görevlendirilir.
C
Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur.
D
Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir.
E
Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.
Soru 41
Rancho daha okulun ilk günü farklılığını belli ediyor ve dersten atılıyor. Sebebi ise hocasının istediği tanımı değil, kendi düşüncelerinden oluşan cümleleri söylemiş olması. Rancho, farklılığı ile eğitim sistemine karşı duruşunu öğretmenlerine ve arkadaşlarına kendi çabalarıyla göstermeye çalışıyor. Çabaları arkadaşlarının da hayatını etkilemeye yetiyor. İnsanlara zorla bir şey yaptırılamayacağını ya da bir meslek seçtirilemeyeceğini arkadaşlarına, ailesine ve özellikle okul müdürüne kanıtlıyor.
Hakkında bilgi verilen ve Millî Eğitim Bakanlığının aday öğretmenler için önerdiği listede yer alan Aamir Khan'ın filmi aşağıdakilerden hangisidir?
A
İki Dil Bir Bavul
B
Yerdeki Yıldızlar / Taane Zameen Par
C
3 Ahmak / 3 Idiots
D
Koro / Les Choristes
E
Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society
Soru 42
Eğer kişi hangi limana yelken açtığını bilmiyorsa, hiçbir rüzgar işine yaramaz.
Verilen söz, Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzu'nda yer alan Bireysel ve Mesleki Gelişimi Planlama aşamalarından hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A
Öğrenme ortamlarının oluşturulması
B
Mevcut durumun belirlenmesi
C
Paydaşlarla iletişim ve iş birliği kurulması
D
Bireysel ve mesleki gelişime yönelik çalışmalara yer verilmesi
E
Gelişim hedefinin belirlenmesi ve hedefe yönelik stratejinin oluşturulması
Soru 43
Kitaptaki kahraman, gezegenindeki çiçeğiyle pek anlaşamadığı için biraz uzaklaşmaya karar verir. Yolculuğu sırasında uğradığı Dünya gezegeninde Sahra Çölü'nde bir pilot ile karşılaşır. Ondan kendisine bir koyun çizmesini ister. Bizler de kahramanın neden sürekli sorular sorduğunu, çiçeğiyle neden anlaşamadığını ve diğer ziyaret ettiği gezegenlerde karşılaştığı kişilerden neler öğrendiğini pilotun anlatımıyla okuruz.
Hakkında bilgi verilen ve Millî Eğitim Bakanlığının aday öğretmenler için önerdiği listede yer alan Antoine de Saint- Exupèry'nin kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şeker Portakalı
B
Matilda
C
Küçük Prens
D
Küçük Kara Balık
E
Sofie’nin Dünyası
Soru 44
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri belgesinde, çeşitli yeterlik alanları, yeterlikler ve yeterlik göstergeleri belirlenmiştir.
Buna göre;Öğrencilerin derslerde analitik düşünmelerine yönelik etkinlikler hazırlar. şeklinde ifade edilen yeterlik göstergesi aşağıda verilen yeterliklerden hangisinin kapsamındadır?
A
Alan Bilgisi
B
Mevzuat Bilgisi
C
Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme
D
Kişisel ve Mesleki Gelişim
E
Millî, Manevi ve Evrensel Değerler
Soru 45
Hızırın şair kılığına değil şairin Hızır kılığına büründüğü bir şiir kitabıdır. Şair, Hızır kılığında her bir bölümde dünyamızın ve tarihimizin bir başka yerindedir. Bir gün Musa ile Kızıldeniz'i aşarken bir gün ilk vahyin geldiği Hira'dadır.
Hakkında bilgi verilen ve Millî Eğitim Bakanlığının aday öğretmenler için önerdiği listede yer alanHızırla Kırk Saat kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Nurettin Topçu
B
Rasim Özdenören
C
Peyami Safa
D
Sezai Karakoç
E
Nuri Pakdil
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi ders planı hazırlamanın sağladığı yararlardan biri değildir?
A
Her sınıf düzeyinde aynı etkinliklerin gerçekleştirilmesini sağlar.
B
Sınıf yönetim sorunlarının azaltılmasını sağlar.
C
Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli olmasını sağlar.
D
Öğretim etkinliklerinin planlı yürütülmesini sağlar.
E
Programlara uygun olarak derslerin işlenmesini sağlar.
Soru 47
Bir konuyla ilgili olarak yapılması gereken gezi, gözlem ya da deneye hangi plan türünde ayrıntılı olarak yer verilir?
A
Ünitelendirilmiş yıllık plan
B
Eğitim programı
C
Örtük program
D
Ders planı
E
Öğretim planı
Soru 48
Öğrencilerin, öğrenmeye isteklilik düzeylerinin arttırılmasını sağlayan bölüm, ders planının hangi kısmında yer almaktadır?
A
Dikkat çekme
B
Güdülenme
C
Sonuç
D
Gözden geçirme
E
Ön koşul öğrenmelerin hatırlatılması
Soru 49
Aşağıdaki etkinliklerden hangisi öğretimi planlama sürecinde ilk yapılması gerekendir?
A
Kazanımları belirleme
B
İçeriği analiz etme
C
Öğretim yöntemlerini seçme
D
Ölçme aracı hazırlama
E
Öğrenme ortamlarını tasarlama
Soru 50
Öğretmenler planlama yaparken, sınıf ortamında değişen öğrenme ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır.
Buna göre öğretim planları nasıl hazırlanmalıdır?
A
Katı ve değiştirilmez olmalı
B
İdarenin ve velilerin görüşleri
C
Ayrıntılı ve uzun yazılmalı
D
Tüm sınıflarda aynı şekilde uygulanabilmeli
E
Esnek ve değiştirilebilir olmalı
Soru 51
Öğretmenin öğretim sürecinde hangi konuyu işleyeceğini ve bu konunun günlük hayatta ne işe yarayacağını söylemesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A
Dikkat çekmeye
B
Hedeften haberdar etmeye
C
Ön koşul öğrenmeleri sağlamaya
D
Öğrenme çıktılarını izlemeye
E
Öğrencilerin bilgilerini pekiştirmeye
Soru 52
Bir öğretmenin ders planı hazırlarken aşağıdakilerden hangisini dikkate alması gerekli değildir?
A
Bireysel farklılıkları
B
Dersin süresini
C
Kullanılacak materyali
D
Kazanımları
E
Velilerin isteklerini
Soru 53
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş yaklaşımlara göre tasarlanmış bir öğretme-öğrenme ortamı özelliğidir?
A
Öğretim sürecinin en önemli ögesi öğrenilecek bilgidir.
B
Öğretim sürecinde öğretmen otoritedir ve bilginin kaynağıdır.
C
Öğretim programı, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre esnetilebilir.
D
Bilgi, nesnel ve öğrenenden bağımsızdır.
E
Değerlendirmedeki tek kriter üründür.
Soru 54
Öğrencilerin konu hakkında yeterli ön bilgiye sahip olmadığını ve bu yüzden konunun iyi anlaşılamadığını fark eden bir öğretmenin bu konuyu tekrar ele alacağı öğretim sürecinde aşağıdaki öğretim strateji veya yaklaşımlarından hangisini seçmesi daha uygundur?
A
Sunuş yoluyla
B
Buluş yoluyla
C
Araştırma - İnceleme yoluyla
D
Proje tabanlı
E
Probleme dayalı
Soru 55
Öğretme-öğrenme ortamlarında öğrencinin öğrenme çabası içine girmesi ve yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi gereği süreçte doğrudan rol alması Tam Öğrenme Modeli'ne göre aşağıdaki değişkenlerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?
A
Pekiştirme
B
İpucu
C
Dönüt-düzeltme
D
Etkin katılım
E
Öğretim ünitesi
Soru 56
Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı yaklaşımın benimsendiği bir öğretme-öğrenme ortamı özelliği değildir?
A
Öğrenme sorumluluğu tamamıyla öğretmendedir.
B
Öğrencilere öz değerlendirme fırsatları sunulur.
C
Öğrencilerin deneyim ve yaşantılarına büyük önem verilir.
D
Bireysel farklılıklar önemsenir.
E
Öğrenciler bağımsız düşünmeye ve problem çözmeye teşvik edilir.
Soru 57
Gözde Öğretmen derste geri dönüşüm konusunu işlemek istemektedir. Bunun için, elinde birçok plastik şişe, karton ambalaj ve atık malzeme ile sınıfa girmiştir. Tüm malzemeleri masasının üzerine koyduktan sonra,Evimden bir günde çıkan atık malzemeler ne kadar da çokmuş! demiştir.
Buna göre, Gözde Öğretmen yaptığı uygulama ile öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir?
A
Dönüt sağlamayı
B
Dikkat çekmeyi
C
Bilgi düzeyini arttırmayı
D
Hedeften haberdar etmeyi
E
Ön koşul öğrenmeleri hatırlatmayı
Soru 58
I. Kısa sürede çokça bilgi aktarılması yönüyle ekonomiktir.
II. Bilgi düzeyindeki hedeflerin kazandırılmasında kullanışlı ve pratiktir.
III. Öğrencilere bağımsız düşünme ve bilimsel süreç becerileri kazandırılır.
IV. Problem çözme ve gerçek yaşam becerilerinin kazandırılmasında etkilidir.
Numaralandırılmış ifadelerden hangileri öğretim sürecinde proje tabanlı öğretim modelinin kullanılmasının sağladığı avantajlardandır?
A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
II ve IV.
E
III ve IV.
Soru 59
Öğretme-öğrenme ortamlarında öğrencinin pasif dinleyici olması gerektiğini savunan bir öğretmenin öğretim sürecinde aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanması beklenir?
A
Gösteri
B
İstasyon
C
Düşün-eşleş-paylaş
D
Rol oynama
E
Probleme dayalı öğretim
Soru 60
Öğretme-öğrenme ortamlarında probleme dayalı öğrenme modelini kullanan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması bu modele uygun değildir?
A
Gerçek yaşam durumlarına uygun problem seçmesi
B
Süreçte öğrencilere rehberlik etmesi
C
Öğrencileri bilimsel süreç basamaklarını kullanmaya teşvik etmesi
D
Problemin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik seçilmesi
E
Herkesin aynı çözüme ulaşması için tek bir yol haritası sunması
Soru 61
Öğretme-öğrenme ortamlarında öğrencilerin sözel iletişim, kendini ifade etme, sosyalleşme ve grup etkileşimi becerilerini geliştirmesinde aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisi daha az etkilidir?
A
Drama
B
Simülasyon
C
Konuşma halkası
D
Münazara
E
İş birlikli öğrenme
Soru 62
Öğretme-öğrenme ortamında soru-cevap tekniğini kullanan bir öğretmenin sorularına doğru yanıt alamaması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapması beklenir?
A
Verilen cevaplara göre not vermesi
B
Cevaplanamayan soruları ev ödevi olarak vermesi
C
Öğrencilere daha fazla çalışmaları gerektiğini hatırlatması
D
Öğrencileri doğru cevaba götürebilecek ipuçları vermesi
E
Hemen başka bir öğrenciye söz vermesi
Soru 63
Sınıf iklimi; öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşimin oluştuğu, öğretmenin önemli rollerini ve sorumluluklarını yerine getirdiği bir atmosfer olarak tanımlanabilir.
Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir iklime sahip sınıfın özelliklerinden değildir?
A
Öğrenciler, sorumluluklarının farkındadır ve buna göre davranırlar.
B
Öğretmen, sınıf yönetiminin sorumluluğunu öğrencilerle paylaşır.
C
Derste değişik yöntem ve etkinliklere yer verilir.
D
Sınıfta ben dili anlayışı hâkimdir.
E
Öğrenciler arasındaki rekabetçi davranışlar desteklenir.
Soru 64
İyi bir öğretmen, bir ders saatini nasıl geçireceğini ayrıntılı bir şekilde önceden planlamalıdır. Ancak bu planlar aynı zamanda esnek özellikte olmalıdır. Çünkü planda yer almayan olaylar sınıfta aniden ortaya çıkabilir. Mesela; öğrenciler arasında tartışma çıkabilir, pencerelerden biri kırılabilir ya da öğrencilerden biri rahatsızlanabilir. Bu gibi durumlara her zaman hazırlıklı olunmalıdır.
Verilen paragrafta, sınıfın yapısal özelliklerinden hangisi açıklanmaktadır?
A
Özgünlük
B
Tahmin edilmezlik
C
Açıklık
D
Ortak tarih
E
Yakınlık
Soru 65
Fatma Öğretmen, derse başladığı sırada yan yana oturan ve yakın arkadaş olan iki öğrencinin sürekli birbirleriyle konuştuklarını ve diğer arkadaşlarını rahatsız ettiklerini fark etmiştir. Bunun üzerine öğrencileri sert biçimde uyarmış ve ceza olarak teneffüse çıkamayacaklarını söylemiştir.
Buna göre, Fatma Öğretmen'in benimsediği sınıf yönetimi modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gelişimsel
B
Önlemsel
C
İlgisiz
D
Tepkisel
E
Bütünsel
Soru 66
Aşağıdakilerden hangisi etkili sınıf yönetimi için bir öğretmenin sahip olması gereken özelliklerden değildir?
A
Sınıf kuralları koymaktan kaçınmalı ve öğrencileri serbest bırakmalı
B
Davranışlarında tutarlı olmalı
C
Açık fikirli ve kendini sürekli geliştiren bir yapıda olmalı
D
Sunacağı içeriği öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenleyebilmeli
E
İdeal davranışlar sergileyerek öğrencilere rol model olmalı
Soru 67
Öğretmen sınıfa girdiğinde öğrencilerin ayağa kalkması, öğretmeninGünaydın çocuklar! dediğindeGünaydın öğretmenim! demesi otoriteye değil tanınmış, sayılmış olmaya verdikleri cevaptır. Bazı öğretmenler bu durumu yanlış anlamış olmalılar ki öğrencilerine emir verici, korkutucu, cezalandırıcı davranıyorlar ve sadece itaat etmelerini bekliyorlar.
Bu paragrafta eleştirilen hangi tip öğretmenin sınıf yönetim biçimidir?
A
Demokratik
B
Serbest (İlgisiz)
C
Otokratik
D
Gelişimsel
E
Hümanist (İnsancıl)
Soru 68
Sınıf kuralları belirlenirken olumlu örnekler seçmek öğrencilere ne yapmaları gerektiğini doğrudan anlatır. Olumsuz örnekler ise o davranışı yapmamalarını söyler ancak ne yapmaları gerektiğini belirtmez. Olumsuz örnekler öğrenciye seçenek sunar ve istenmeyen diğer davranışlar ortaya çıkabilir. Bu sebeple olumsuz davranışlardan ziyade olumlu davranışlar vurgulanmalıdır.
Aşağıdaki sınıf kurallarından hangisi paragrafta belirtilen yaklaşıma uygun değildir?
A
Sınıfımızı temiz tutalım.
B
Çöplerimizi çöp kutusuna atalım.
C
Birbirimize kaba ve saygısızca davranmaktan kaçınalım.
D
Birbirimizin kişisel eşyalarına özen gösterelim.
E
Sınıfa zamanında girip ders için hazırlıklarımızı tamamlayalım.
Soru 69
• Öğrencinin her zaman doğrudan etkileşime girmediği, belli zamanlarda etkilendiği ögelerden oluşan çevredir.
• Öğrenciyi; kitle iletişim araçları ve çeşitli iletişim teknolojileriyle dolaylı yoldan etkileme gücüne sahip ögeler bu çevre kapsamında yer alır.
Verilen bilgiler sınıf yönetimini etkileyen çevresel etmenlerden hangisine aittir?
A
Sınıf ortamı
B
Okul
C
Yakın çevre
D
Uzak çevre
E
Öğretmen
Soru 70
Sincaba şaşırmayı bıraktığımızda büyümüş oluyoruz, o büyüme gerçekleştikten sonra da çocuk dünyasını anlamak pek mümkün olmuyor. Hızlıca bir geri dönüş lazım hepimize. Çocukla ilgili bir iş yapan herkesin yaptığı işin verimliliğini arttırmak için;Ben çocuk olsaydım ne duymak, ne görmek, ne bilmek, ne yapmak isterdim? Nasıl hissederdim? diye kendine sorması gerekir.
Bu paragrafa göre öğretim sürecinin verimliliğini arttırmak için öğretmenlerin sahip olması gereken beceri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Etkin dinleme
B
Empati
C
Geri bildirim
D
Güdüleme
E
Pekiştirme
Soru 71
Emel Öğretmen, öğretim döneminin ilk dersinde masasına karton bir kutu koymuştur. Öğrencilerinden sınıfta yaşadıkları sorunları isim belirtmeden yazarak, bu kutunun içine atmalarını istemiştir. Her hafta cuma günü bu kutuyu açıp, iletilen sorunları öğrencileriyle paylaşmış ve birlikte çözüm önerileri geliştirmişlerdir.
Emel Öğretmen'in böyle bir etkinlik yapmaktaki amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Soruna odaklanma
B
Empati kurma
C
Karar verme becerilerini geliştirme
D
Seçme-seçilme yaşantısı sağlama
E
Dinleme becerisini geliştirme
Soru 72
Bir öğretmenin, çevresine agresif tavırlar sergileyen öğrencisine aşağıdaki tepkilerden hangisini vermesi sınıf içi iletişim sürecinde ben diline uygundur?
A
Biraz nazik ol ve sinirlerimi bozmayı bırak.
B
Burası mahalle değil ve sen de izlediğin dizilerdeki karakter değilsin.
C
Bu tavrın sorunların olduğunu düşündürüyor ve senin için kaygılanıyorum.
D
Senden korkacağımı sanıyorsan yanılıyorsun, sana sadece kızıyorum.
E
Kendine çekidüzen ver ve bu saçmalığı sonlandır.
Soru 73
Hakan Öğretmen, öğrencileri ile gerçekleştirdiği deneyin her aşamasının video kayıtlarını almıştır. Bu sayede uzun bir ön hazırlık ve pahalı malzemeler gerektiren deneyi tekrarlamadan, anlatacağı konu ile ilgili aşamaları izlettirerek diğer öğrencileri bilgilendirebilecektir.
Buna göre Hakan Öğretmen'in bu uygulaması aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisine örnektir?
A
Ekonomiklik
B
Güncellik
C
Bilinenden bilinmeyene
D
Sosyallik
E
Basitten karmaşığa
Soru 74
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi kapsamında değildir?
A
Meslek lisesi öğrencilerinin fabrikada staj yapması
B
Kimya öğretmeninin maddelerin etkileşimiyle ilgili öğrencilerine deney yaptırması
C
Toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kuralları öğretmek isteyen bir öğretmenin öğrencileri metroya bindirmesi
D
Öğrencilerin hayvan sevgisi kazanmaları için okulların barınaklardan hayvan sahiplenmesi
E
Bir öğretmenin işlediği konu ile ilgili örnekleri günümüzden geçmişe doğru seçmesi
Soru 75
Dersinde sıfatlar konusunu işleyen Veli Öğretmen önce sıfatları tanımlamış ardından sıfatlara örnekler vermiştir. Daha sonra öğrencilerin öğretim sürecinde aktif rol alması için onlara sıfatlarla ilgili sorular yöneltmiş ve akıllı tahtadan görseller paylaşmıştır. Örneklerini çeşitlendirerek dersini sonlandırmıştır.
Buna göre Veli Öğretmen'in öğretme-öğrenme ortamındaki uygulamaları aşağıdaki öğretim strateji veya yaklaşımlardan hangisine daha uygundur?
A
Araştırma-inceleme yoluyla
B
Buluş yoluyla
C
Sunuş yoluyla
D
İş birliğine dayalı
E
Çoklu zeka
Soru 76
Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğretim stratejisinin avantajlarından biri değildir?
A
Kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesini sağlar.
B
Öğrencilerde merak duygusu uyandırarak güdülenmeyi sağlar.
C
Öğretmenler açısından uygulaması ekonomik ve kolaydır.
D
Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir.
E
Öğrencileri bağımsız problem çözmeye yönlendirir.
Soru 77
Burak yine bahçede oturmuş ve etrafına onlarca kişiyi toplamış. Yine başından geçmemiş bir olayı yaşamış gibi anlatıyor olmalı ki herkes pür dikkat onu dinliyor. Hiç takılmadan, duraksamadan öyle güzel anlatıyor, o kadar güzel konuşuyor ki anlattıklarına inanmasak da kendini dinletmeyi başarıyor.
Çoklu Zekâ Kuramı'na göre bu paragrafta Burak'ın hangi zekâ alanına yönelik özellikleri vurgulanmaktadır?
A
Görsel
B
Öze dönük
C
Doğacı
D
Sözel
E
Mantıksal
Soru 78
Salim Öğretmen, sınıf dışı uygulamalar gerektirmeyen ve bir ders süresi içinde gerçekleştirilecek bir öğretim etkinliği planlamaktadır.
Buna göre Salim Öğretmen'in bu öğretim etkinliği için aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisini seçmesi beklenmez?
A
Proje tabanlı öğretim
B
Drama
C
Beyin fırtınası
D
Anlatım
E
Kar topu
Soru 79
Özge Öğretmen,Başarının anahtarı şans mı yoksa çok çalışmak mı? tartışma sorusu için sınıftan iki grup seçmiştir. Bu iki gruptan biri şansın diğeri ise çok çalışmanın başarının anahtarı olduğunu, öğretmenlerden oluşan jüri önünde savunmuştur. Daha sonra jüri, değerlendirmesini yaparak kazanan grubu açıklamıştır.
Buna göre, Özge Öğretmen'in kullandığı tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Panel
B
Sempozyum
C
Zıt panel
D
Sokratik tartışma
E
Münazara
Soru 80
Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek bir öğretim etkinliğinde;
I. Gazete ilanlarının günümüzde gerekliliği ve işlevselliği hakkındaki görüşleri gerekçeleriyle birlikte açıklama
II. Gıda sektöründeki uygulamaları etik ve ahlaki açıdan sorgulama, firmaların ürünleri ve politikaları hakkında değerlendirme yapma
III. Çalışan haklarını yasalar ile güvence altına almış ülkelerin listesini çıkarma ve bu ülkelerin hangi kıtada olduğunu belirleme
uygulamalarından hangilerinin yaptırılmasının bu amaca hizmet ettiği söylenemez?
A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
Yalnız III.
D
I ve II.
E
II ve III.
Soru 81
Öğretmenim onu tanı. Sadece adıyla, soyadıyla, bilgisiyle, akademik başarısıyla değil. Onu, o yapanlarla tanı. En son neye ağladığı, en çok neye güldüğü, neye şaşırdığıyla, ilgisiyle, merakıyla, tutumlarıyla tanı. Çünkü öğrencini insan yapan özellikleriyle tanıdığında onu öğrenmiş olacaksın.
Bu paragrafta, öğretmenlerin öğrencilerini Tam Öğrenme Modeli'ndeki hangi değişken bakımından tanımalarının gerekliliği vurgulanmaktadır?
A
Öğretim hizmetinin niteliği
B
Öğretim ünitesi
C
Dönüt-düzeltme
D
Duyuşsal giriş özellikleri
E
Bilişsel giriş davranışları
Soru 82
Orman yangınlarının önlenmesi ve yeşil alanların korunması konusunda farkındalık kazandırmak isteyen bir öğretmen, öğrencilerini daha önce orman yangını yaşanmış bir bölgeye götürüp burada yangının olumsuz sonuçları hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Daha sonra tüm öğrenciler çevrede incelemelerde bulunmuş ve deneyimlerini sınıf ortamında paylaşmışlardır.
Buna göre, öğretmenin kullandığı yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Görüşme
B
Gezi
C
Gösteri
D
Sergi
E
Sempozyum
Soru 83
Ayşe Öğretmen'in sınıfına başka bir şehirden yeni bir öğrenci gelmiştir. Ayşe Öğretmen, bu öğrencinin yeni geldiği şehre ve yeni sınıfına alışmakta zorluk yaşadığını ve çeşitli uyum problemleri sergilediğini gözlemlemiştir. Bunun üzerine, sınıftaki öğrencilerin yeni arkadaşlarının durumuyla ilgili empati kurması ve olumlu tutumlar geliştirmesi için bir etkinlik planlamıştır.
Buna göre, Ayşe Öğretmen'in planladığı etkinlikte aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisini kullanması daha uygundur?
A
Drama
B
Benzetim
C
Beyin fırtınası
D
Soru-cevap
E
Mikro öğretim
Soru 84
Hastanelerde uzman doktorlar hastalarını tedavi ederken beraberlerindeki asistan doktorlar onları dikkatle izler. Uzman doktor, hastanın durumu ve tedavi yolları hakkında asistan doktorlara açıklamalar yapar. Bu süreçte uzman doktorların gözetiminde hasta tedavi eden asistan doktorlar yanlarında bir uzman doktor olmadan da farklı problemleri çözebilecek uzmanlığa sahip olur.
Paragraftaki öğretim uygulaması aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisine örnektir?
A
Programlı öğretim
B
Philips 66
C
Köşelenme
D
Tanılayıcı dallanmış ağaç
E
Bilişsel çıraklık
Soru 85
Gidin Anadolu köylerine, çöp toplama alanı yoktur. Köylümüz, çıkarttığı atığı değerlendirmenin yolunu pratik zekâsıyla bulmuştur. İşlevini yitiren malzemesini özgün biçimde farklı amaçlar için işlevsel kılmış, elindekinin kıymetini bilip ziyan olmasın diye her zaman yeni bir yol bulmuştur. Köy çeşmesinden akan su boşa gitmesin diye yalak yapmış hayvanları sulamış, kırılan dalı aşılamış, çalıdan süpürge yapmış, eski araba lastiğinden oturak...
Paragrafta aşağıdaki düşünme biçimlerinden hangisine vurgu yapılmaktadır?
A
Yansıtıcı
B
Metabilişsel
C
Yaratıcı
D
Yakınsak
E
Tümevarım
Soru 86
36. 37. ve 38. soruları aşağıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.
(I) Filiz Öğretmen, Fen Bilimleri öğretim programına göre yayımlanmış kazanımlardan bir belirtke tablosu hazırlamıştır. (II) Bu tablodan kritik kazanımları belirlemiştir. (III) Belirlediği kazanımlara ilişkin birer soru yazarak bir test hazırlamıştır. (IV) Sınıf ortalamasının üzerinde puan alan herkesin dersten başarılı olacağını, (V) ayrıca 90 puan ve üzeri alan kişilere de tiyatro bileti hediye edeceğini söylemiştir.
Paragrafa göre Filiz Öğretmen'in hazırladığı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Anket
B
Başarı testi
C
Tanılama testi
D
Tutum ölçeği
E
İlgi envanteri
Soru 87
Numaralandırılmış ifadelerden hangisi mutlak ölçüte örnektir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 88
Filiz Öğretmen'inbelirtke tablosu hazırlaması testin hangi özelliğini öncelikle arttırmıştır?
A
Güvenirliği
B
Madde ayırt ediciliği
C
Duyarlığı
D
Kapsam geçerliği
E
Kullanışlığı
Soru 89
Çoktan seçmeli maddeler hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli adımlardan bir tanesi de, doğru yanıtların belirli bir örüntü içermemesidir. Yanıtların belirli bir örüntüyü izlediği testlerde öğrenciler bu durumu fark ederek bir çok soruyu okumadan doğru cevaplamaktadır.
Buna göre yanıtların belirli bir örüntü izlemesi testin hangi özelliğini doğrudan etkilemektedir?
A
Puanlayıcı güvenirliği
B
Yapı geçerliği
C
Kapsam geçerliği
D
Duyarlığı
E
Kullanışlığı
Soru 90
Çoktan seçmeli test maddesi yazım süreciyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Maddeler ders kitabı gibi bilinen bir kaynaktan olduğu gibi alınmalıdır.
B
Madde kökünde çift olumsuz anlatımlardan kaçınılmalıdır.
C
Maddeler açık, anlaşılır ve net olmalıdır.
D
Madde kökündeki olumsuz ifadeler altı çizili ve koyu renkte yazılmalıdır.
E
Birbirine zıt durumlar seçeneklerde çeldirici olarak kullanılmamalıdır.
Soru 91
Açık uçlu sorulardan oluşan bir sınavda öğretmenin puanlama güvenirliğini arttırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanması daha uygundur?
A
Genel izlenim
B
Sınıflama
C
Sıralama
D
Kontrol listesi
E
Dereceli puanlama anahtarı
Soru 92
Aşağıda bir testte yer alan soru verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi eşit oranlı ölçek düzeyinde bir ölçme sonucu örneğidir?
A) Adana-Mersin arası mesafe 75 km'dir.
B) Hava sıcaklığı 24 ºC'dir.
C) Ankara'nın deniz seviyesinden yüksekliği 850 metredir.
D) Matematik testinden aldığı puan 78'dir.
Doğru yanıt: A
Verilen soru Bloom taksonomisine göre hangi bilişsel alan düzeyindedir?
A
Bilgi
B
Kavrama
C
Sentez
D
Analiz
E
Değerlendirme
Soru 93
Bugün birçoğumuz yolumuzu el yordamı ile bulduk. Birileri bizi ilkokuldan itibaren gözlemlese, erken çocukluğumuzdan lise mezuniyetimize kadar bizlerle ilgili her veriyi saklasa, bu verilere dayanarak bizi ilgi ve yeteneklerimize göre yönlendirse eminim bir çoğumuz başka yerlerde olurduk. İşte biz bu verileri kayıt altına alarak çocuklarımızı kaygıdan uzak biçimde ilgi ve yeteneklerini bütünsel olarak belirleyip bir üst öğretim kurumuna daha doğru yönlendireceğiz.
Paragrafta anlatılan ölçme ve değerlendirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Portfolyo
B
Yapılandırılmış grid
C
Kontrol listesi
D
Kavram haritası
E
Dereceli puanlama anahtarı
Soru 94
Aşağıdaki madde türlerinden hangisinde şansla doğru yanıtlama olasılığı diğerlerinden daha yüksektir?
A
Çoktan seçmeli
B
Açık uçlu
C
Doğru-yanlış
D
Uzun cevap gerektiren
E
Boşluk doldurma
Soru 95
Bir gruba uygulanan başarı testi sonucunda hesaplanan madde ayırt edicilik indeksleri tabloda verilmiştir.
Maddeler
IIIIIIIVV
0.000.400.500.80-1.00
Buna göre verilen maddelerden hangileri yeterli düzeyde ayırt edici değildir?
A
Yalnız III.
B
II ve III.
C
II ve IV.
D
I ve V.
E
III ve IV.
Soru 96
Mustafa Kemal, Tekâlif-i Millîye Emirleri'ni hangi yetkiye dayanarak çıkarmıştır?
A
9. Ordu Müfettişliği
B
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı
C
Meclis Başkanlığı
D
Başkomutanlık
E
Temsil Heyeti Başkanlığı
Soru 97
Mudanya Ateşkes görüşmelerine TBMM adına katılan ve konferansa başkanlık eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A
İsmet Paşa
B
Rauf Bey
C
Cemal Paşa
D
Bekir Sami Bey
E
Ali Fuat Paşa
Soru 98
Millî Mücadele Dönemi'nde gerçekleşen ve çok sayıda Türk subayının şehit düşmesinden dolayıSubay Savaşı olarak da adlandırılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A
I. İnönü Muharebesi
B
II. İnönü Muharebesi
C
Sakarya Meydan Muharebesi
D
Eskişehir-Kütahya Muharebeleri
E
Başkomutanlık Meydan Muharebesi
Soru 99
Tabloda 1 ve 2 olarak gruplandırılmış inkılapların Atatürk ilkeleriyle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
12
• Kabotaj Kanununun
Kabulü
• Türk Dil Kurumunun
açılması
• Yabancı okulların
Millî Eğitim Bakanlığına
bağlanması
Teşvik-i Sanayi
Kanununun
çıkarılması
• Devlet bankalarının
kurulması
• Beş yıllık kalkınma
planlarının
yapılması
 
A
Devletçilik - Cumhuriyetçilik
B
Milliyetçilik - Halkçılık
C
Halkçılık - Cumhuriyetçilik
D
Cumhuriyetçilik - Devletçilik
E
Milliyetçilik - Devletçilik
Soru 100
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde açılan eğitim kurumları arasında yer almaz?
A
Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi
B
Köy Enstitüleri
C
İstanbul Üniversitesi
D
Millet Mektepleri
E
Ankara Hukuk Mektebi
Toplam 100 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir