79. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları

79. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
1994/5188
B
2004/5188
C
2012/5188
D
2006/5442
E
2010/3201
Soru 2

Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmaktadır. Silahlı eğitim süresi toplam kaç saattir?

A
100
B
75
C
120
D
142
E
110
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?
A
İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
B
İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
C
Sanayi odası temsilcisi
D
Ticaret odası temsilcisi
E
Belediye yetkilisi
Soru 4

Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
İl Jandarma Komutanlığı
B
İl Emniyet Müdürlüğü
C
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
D
Özel Güvenlik Komisyonu
E
Ticaret ve Sanayi Odası
Soru 5

Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?

A
Özel toplantılarda
B
Spor müsabakalarında
C
Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde
D
İçkili yerlerde
E
Bankalarda
Soru 6

Özel güvenlik görevlileri yakalanan kişi veya suç eşyasını hangi makama tutanakla teslim etmelidir?

A
Yetkili genel kolluk birimine
B
Tanıdık kolluk mensubuna
C
Cumhuriyet Başsavcılığına
D
Mülki idare amirliğine
E
Güvenlik amirine
Soru 7

Şirketlere, faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler. Şirketlere faaliyet izni vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

A
Valilik
B
İçişleri Bakanlığı
C
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
D
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
E
Özel Güvenlik Daire Başkanlığı
Soru 8

Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir?

A
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B
18 yaşını doldurmuş olmak.
C
En az ön lisans mezunu olmak.
D
Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
E
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
Soru 9

Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Valilikler
B
Bakanlıklar
C
Belediye Başkanlığı
D
Cumhuriyet Başsavcılığı
E
Sanayi ve Ticaret Odası
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin tabii olduğu yasaklardan değildir?

A
Görev dışında çalıştırma yasağı.
B
Grev yasağı.
C
Özel güvenlik kimlik belgesini başkasına kullandırma yasağı.
D
Silahı görev alanı dışına çıkarma yasağı.
E
Görev saatleri dışında mesaiye kalma yasağı.
Soru 11

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir?

A
15 gün/Valilik
B
15 gün/Emniyet
C
15 Gün/Belediye
D
30 gün/Valilik
E
30 gün/Emniyet
Soru 12

Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlere uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kimliği iptal edilir
B
İşverenin takdirine göre işlem yapılır.
C
Başka bir firma/kurumda özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilir.
D
Yeniden güvenlik soruşturması yapılır.
E
İş akdi feshedilir.
Soru 13

Özel   güvenlik   görevlilerine    kimlik kartları hangi makamca verilir?

A
İl Emniyet Müdürlüğü
B
İl Jandarma Komutanlığı
C
Valilik
D
Genelkurmay Başkanlığı
E
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 14

Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi kaç saattir?

A
142 saat
B
Sadece silahlı eğitim alırlar.
C
Temel eğitim şartı aranmaz.
D
100 saat
E
75 saat
Soru 15

 “Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Genel kolluk görevlisine
B
Güvenlik görevlisine
C
Kamu görevlisine
D
Emniyet Teşkilatı personeline
E
İşçiye
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?

A
Arama (güvenlik sistemi ve cihazları ile)
B
Kimlik Sorma
C
Yakalama
D
Emanete Alma
E
Soruşturma Yapma
Soru 17

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında, özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?

A
Polis ve bekçilerin
B
Jandarma ve askerlerin
C
Belediye başkanı ve belediye meclisinin
D
İl genel meclisinin
E
Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin
Soru 18

Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

A
Hakim
B
Cumhuriyet Savcısı
C
Mülki Amir
D
Kolluk Amiri
E
Hiçbiri
Soru 19

5188 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri  zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ek önlemler alma yükümlülüğü
B
Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
C
Temel eğitim alma yükümlülüğü
D
Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
E
Güvenlik sorumluluğu yükümlülüğü
Soru 20

Özel güvenlik görevlisi Tarkan, havalimanı bina girişindeki x-ray cihazından sorumlu olarak görev yapmaktadır. Özel güvenlik görevlisi Tarkan bu görevini yaparken hangi kanundan yetki alarak bu görevi yapmaktadır?

A
5442 Sayılı Kanundan
B
5188 Sayılı Kanundan
C
7145 Sayılı Kanundan
D
2559 Sayılı Kanundan
E
657 Sayılı Kanundan
Soru 21

Kontrol noktalarında güvenlik tedbirleri gerektiğinde üç aşamalı olarak yapılır. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü aşama kontrolü ifade etmektedir?

A
Kritik alan giriş kontrolü
B
Bina giriş kontrolü
C
Ana giriş kontrolü
D
Kişi kontrolü
E
Araç kontrolü
Soru 22

Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A
Eşyalar X-ray cihazı ile kontrol edilmelidir.
B
X-ray cihazında görevli personel her zaman dikkatli olmalıdır.
C
Kontrol sonucunda suç unsuru tespit edilmesi halinde genel kolluğa bilgi verilmelidir.
D
Tespit edilen suç unsuruna el konulup şahıs gözaltına alınmalıdır.
E
Görevli personel kontrol esnasında başka işlerle ilgilenmemelidir.
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

A
Nokta görevlisi, zorunluluk olmadıkça noktadan ayrılamaz.
B
Nokta görevlisi, noktasının civarında 20 adımlık mesafede dolaşabilir.
C
Nokta görevlisi, zorunluluk olmadıkça nokta içine kimseyi alamaz.
D
Nokta görevlisi, meydana gelebilecek suçlara karşı her zaman duyarlı olmalıdır.
E
Nokta görevlisi, görev bitiminde devir teslim yapmadan noktadan ayrılabilir.
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından birisi değildir?

A
Çevredeki insanlara güç göstermek.
B
Saldırılara karşı görev yapılan bina ve tesisleri korumak.
C
Suç işleme eğiliminde olanlara karşı caydırıcı olmak.
D
Meydana gelebilecek olaylara müdahale etmek.
E
Bölgede yaşayan insanlara güven vermek.
Soru 25

Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev yapan görevlilere ne denir?

A
Nokta görevlisi
B
Devriye bölgesi
C
Devriye
D
Kontrol görevlisi
E
Koruma görevlisi
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi  devriye yöntemlerinden birisi değildir?

A
Planlı devriye
B
Dairesel devriye
C
Geri dönüşlü devriye
D
Olağan devriye
E
Yaya devriye
Soru 27

Aşağıdakilerden     hangisi     devriyenin önleyici görevlerinden değildir?

A
Görev alanlarına girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme
B
Görev alanlarına girmek isteyen kişilerin üstlerini dedektörle arama
C
Görev alanında haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama
D
Görev alanında caydırıcı olmak amacıyla üniformalı görev yapma
E
Konser, sahne gösterileri vb. etkinliklerde kimlik sorma
Soru 28

Ceza Muhakemesi Kanununun 90’ıncı maddesine göre (suçüstü halinde) yakalama, devriyenin hangi görevlerine girer?

A
Adli görevler
B
Önleyici görevler
C
Yardım görevleri
D
Koruyucu görevler
E
İdari görevler
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?

A
Yaya devriye
B
Bisikletli devriye
C
Motosikletli devriye
D
Olağan devriye
E
Atlı devriye
Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerinden değildir?

A
Görev alanında haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama
B
Olay yerinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri men etme
C
Genel kolluğa derhal bildirmek şartıyla ele geçirdiği suç eşyasını emanete alma
D
Türk Ceza Kanununun 25 inci maddesine göre zor kullanma
E
Konser, sahne gösterileri vb. etkinliklerde kimlik sorma
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi  Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görevlerinden değildir?

A
Genel kollukla birlikte spor alanının iç güvenliğini sağlamak.
B
Spor alanlarında ateşli silah taşımak.
C
Spor alanı girişinde genel kolluğun gözetim ve denetiminde arama yapmak.
D
Spor alanlarına sokulması yasak maddelerin içeri sokulmasına engel olmak.
E
Spor alanı içerisinde düzeni bozucu davranışta bulunanları müsabaka güvenlik amirine bildirmek.
Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlilerinde bulunması gerekli araç ve gereçlerden değildir?

A
Cep telefonu
B
Kelepçe
C
Düdük
D
Cop
E
El feneri
Soru 33

Özel güvenlik  hizmetlerinin mahiyetini, 5188 sayılı Kanunda geçen aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir?

A
Kamu güvenliğini sağlayıcı
B
Özel güvenliği sağlayıcı
C
Kamu güvenliğini belirleyici
D
Kamu güvenliğini tamamlayıcı
E
Kişi güvenliğini sağlayıcı
Soru 34

Aşağıdakilerden  hangisi  tutanağın bölümlerinden değildir?

A
Giriş
B
Başlık
C
Tarih
D
Sonuç
E
Sunum
Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?

A
Görev alanlarını dikkatli bir şekilde gözlemlemesi.
B
Şüpheli şahıslara duyarlı olması.
C
Şüpheli paketlere duyarlı olması.
D
Şüpheli araçlara duyarlı olması.
E
Olayın tespiti halinde genel kolluğa bilgi vermemesi.
Soru 36

Suçluyu, suçun iz ve delillerini, suçta kullanılan eşya ve aletleri, suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarda veya mekânlarda yapılan araştırma ve kontrol işlemi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arama
B
Yakalama
C
Muhafaza altına alma
D
Emanete alma
E
Zor kullanma
Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı arama değildir?

A
Suç işlemeye çalışan kişileri ele geçirmek için yapılan arama.
B
Yaralama olayında kullanılan suç aletini bulmak için yapılan arama.
C
Suç işlemeye yarayan araçları ele geçirmek için yapılan arama.
D
Suçları önlemek için yapılan arama.
E
Genel asayiş ve emniyeti sağlamak için yapılan arama.
Soru 38

Zor kullanmada; güç kullanma aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır?

A
Bedeni kuvvet-maddi güç-silah
B
Maddi güç-bedeni kuvvet-silah
C
Silah-bedeni kuvvet-maddi güç
D
Silah-maddi güç-bedeni kuvvet
E
Bedeni kuvvet-silah-maddi güç
Soru 39

Özel güvenlik görevlilerince düzenlenen tutanağı, şüphelinin imzalamaması ile ilgili işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şüpheliye zorla imzalatılır.
B
Şüphelinin imzalaması şarttır.
C
Şüpheliye imza açılmaz.
D
İmza açılır ama imzadan imtina ettiği yazılır.
E
Tutanak yeniden düzenlenir.
Soru 40

Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Olay yerine gelen ilk ekibe
B
Çevre güvenliği sağlayan ekibe
C
Özel güvenlik amirine
D
Özel güvenlik görevlilerine
E
Olay yeri inceleme ekibine
Soru 41

Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Elektrik kesildiğinde devreye girerek kameranın görüntü almasına devam etmesini sağlar.
B
Bu motor kameranın aldığı görüntüyü kayıt cihazına göndererek, görüntünün kayıt yapılabilmesini sağlar ve güvenlik açısından büyük önem arz eder.
C
Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılan aksama denir.
D
Görüntülenen bölgenin görüntüsünü video sinyallerine çevirerek monitöre aktarır.
E
Görüntüyü yakınlaştırma (zoom) işini yapan aksama denir.
Soru 42

Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Personelin giriş çıkışını takip ve kontrol etmek.
B
Yetkisiz kişilerin girişini engellemek.
C
Hızlı ve seri giriş-çıkış kontrolünü sağlamak.
D
Personelin veya misafirin, bina içerisinde ne tür faaliyetler içinde olduğunu öğrenmek.
E
Özel birimlere sadece yetkilendirilmiş personelin giriş yapmasını sağlamak.
Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

A
CCTV kapalı devre kamera ve kayıt sistemleri
B
X-Ray cihazları
C
Yangın santraline bağlı duman dedektörü
D
Kapı tipi metal arama dedektörleri
E
Üst arama (el ile)
Soru 44

Metal detektör ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 1. Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cisimleri tespit

 2. Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali

 3. Kişilerin üstlerindeki plastikten yapılmış ateşli silahların güvenilir bir metot ile aranmasını sağlar.

A
I-II-III
B
II-III
C
Yalnız II
D
I-II
E
Yalnız I
Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine (CCTV) ait bir unsur değildir?

A
Kamera
B
Monitör
C
Video kayıt cihazı
D
Turnike
E
Lens (mercek)
Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Kalp göğüs boşluğundadır.
B
İnsanda bir tane karaciğer bulunur.
C
Akciğerler, oksijenin kana geçmesini sağlar.
D
Yaşam bulguları değerlendirilirken önce yaralının bilincine bakılır.
E
İnsanın nabzı toplardamarlardan alınır.
Soru 47

Temel  Yaşam  Desteği  ile  ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapılır.
B
Hasta/yaralının solunumu Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile değerlendirilir.
C
Yapay solunum yapmak için hava yolu açıklığını sağlamaya gerek yoktur.
D
Kalp basısı, hasta sert bir zeminde sırt üstü yatarken yapılır.
E
30 kalp basısı ve 2 solunum olmak üzere dakikada 100 bası yapılır.
Soru 48

Mutfakta iş yaparken elinizi kesmeniz sonucunda oluşan kanama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Kanama bölgesinin üzerine temiz bir bezle bastırılır.
B
Açık renkli ve kesik kesik kanıyorsa toplardamar kanamasıdır.
C
Kanamanın durması için hiç dokunmamak gerekir.
D
Kanayan bölge kalp seviyesinden aşağıda tutulur.
E
Kanamanın ciddiyeti, kaybedilen kan miktarına bağlı değildir.
Soru 49

Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Kanama bölgesine en yakın yerdeki baskı noktasına baskı uygulanır.
B
Turnike uygulamasında ip veya tel gibi ince malzemeler kullanılır.
C
Vücut içine olan kanamalara iç kanama denir.
D
Çok sayıda yaralının olduğu yerde tek ilk yardımcı varsa boğucu sargı uygulanır.
E
Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanır.
Soru 50

Atardamar kanamasında fazla kan kaybının nedeni nedir?

A
Atardamar içinde açık renkli kan olduğu için
B
Oksijen yönünden zengin kan olduğu için
C
Besin maddeleri yönünden zengin kan olduğu için
D
Atardamar içinde yüksek basınç olduğu için
E
Atardamarın çapı küçük olduğu için
Soru 51

Yaralanmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılmaz.
B
Kafatası ve omurga yaralanmasında bilinç açıksa ve ikinci tehlike yoksa yaralı hareket ettirilmez.
C
Yaralının baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır.
D
Yaralının bilinç düzeyi değerlendirilir, kanamaları durdurulur.
E
Araç içindeki yaralı, tehlike olmasa bile çıkarılır.
Soru 52

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Elektrik yanıklarında öncelikle elektrik akımı kesilir.
B
Yanık bölgesindeki su toplamış yerler nazikçe patlatılır ve yanık merhemi sürülür.
C
Kimyasal madde yanıklarında bölge bol suyla yıkanır.
D
Sıcak çarpmasında hasta/yaralı serin bir yere alınır.
E
Donmuş bölgeler ovulmaz, kendi kendine ısınması beklenir.
Soru 53

Güvenliğini sağladığınız bir okulda kolunun üzerine düşen bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir uygulamadır?

A
Açık kırık varsa, yara temiz bir bezle örtülür.
B
Kırık şüphesi olan bölge ani hareketlerden kaçınılarak sabitlenir.
C
Çıkık şüphesi varsa, eklem oynatılmadan bulunduğu şekilde tespit edilir.
D
Burkulma durumunda şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır.
E
Açık kırıkta dışarı çıkan kemik parçaları varsa içeriye sokulur.
Soru 54

Bilinç bozuklukları ile ilgili hangisi yanlıştır?

A
Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına bayılma denir.
B
Sara krizinde hastanın yüzüne soğuk su dökülür.
C
Sara krizi geçiren bir kişiye ağızdan herhangi bir yiyecek, içecek verilmez.
D
Sara krizinde kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz.
E
Bilinci kapalı hastanın yaşam bulguları değerlendirilir ve 112 çağırılır.
Soru 55

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

A
Solunum yoluyla zehirlenmede hasta/yaralı derhal temiz havaya çıkarılır.
B
Sindirim yoluyla zehirlenmede hasta kusturulmaya çalışılmaz.
C
Solunum yoluyla zehirlenmede tıbbi yardıma gerek yoktur.
D
Cilt yoluyla zehirlenmede bölge bol su ile yıkanır.
E
Sindirim yoluyla zehirlenmelerde zehirli maddenin türü ve ne zaman içildiği önemlidir.
Soru 56

Aşağıdakilerden  hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

A
Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.
B
Su baskınlarına müdahale etmek
C
Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak
D
Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak.
E
Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.
Soru 57

Aşağıdakilerden  hangisi  yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?

A
Yüksek sıcaklık tehlikesi.
B
Patlama tehlikesi.
C
Yangın safhalarındaki tehlikeler.
D
Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler.
E
Çökme tehlikesi
Soru 58

LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar?

A
B sınıfı
B
C sınıfı
C
A sınıfı
D
D sınıfı
E
F sınıfı
Soru 59

Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

A
Yıldırım düşmesi
B
Sıçramalar
C
Bilgisizlik
D
Aşırı hava sıcaklıkları
E
Doğalgaz kaçağı
Soru 60

Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir

A
Söndürme ekibi
B
Koruma ekibi
C
İlk yardım ekibi
D
Teknik destek ekibi
E
Kurtarma ekibi
Soru 61

Aşağıdakilerden hangisi  sel anında yapılmaması   gereken davranışlardan biridir?

A
Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk edilmelidir.
B
Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araç kullanılmamalıdır.
C
Elektrik çarpılmalarına karşı elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır.
D
Hızla akan su üzerindeki köprülerden uzak durulmalıdır.
E
Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır.
Soru 62

Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

A
O2 (oksijen)
B
CO (karbonmonoksit)
C
CO2 (karbondioksit)
D
N2 (azot)
E
H2O (su)
Soru 63

Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?

A
Toprak kayması
B
Erozyon
C
Tsunami
D
Heyelan
E
Çığ
Soru 64

Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ne ad verilir?

A
Tolerans
B
Manevi bağımlılık
C
Maddi bağımlılık
D
Psikolojik bağımlılık
E
Yoksunluk
Soru 65

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?

A
Alkol ve türevleri
B
Kenevir ve türevleri
C
Sentetik uyuşturucular
D
Afyon ve türevleri
E
Kokain ve türevleri
Soru 66

“Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

 
A
İletişim
B
Beden dili
C
Mimik
D
Etkileşim
E
Mesaj
Soru 67

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel özelliklerden değildir?

A
Yaş
B
Cinsiyet
C
Resmiyet
D
Eğitim
E
Kültür
Soru 68

“Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A
Stres
B
Endişe
C
Etkileşim
D
Motivasyon
E
Kaygı
Soru 69

“Bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye …………… denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A
Beden dili
B
Sempati
C
Etkileşim
D
DJest
E
Mimik
Soru 70

Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

A
Kişi içi iletişim
B
Kişiler arası iletişim
C
Örgüt içi iletişim
D
Kitle iletişimi
E
Grup iletişimi
Soru 71

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?

A
Kendini tanımak
B
Kendini açmak
C
Alınganlık
D
Karşımızdakini dinlemek
E
Kendini doğru ifade etmek
Soru 72

Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?

A
Genel yaklaşım
B
Problemin tanımlanması
C
Seçeneklerin yaratılması
D
Karar verme
E
Probleme problemle yaklaşmak
Soru 73

“Karşılaşılan engeller ve zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk haline ………………denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A
Heyecan
B
Korku
C
Endişe
D
Utanma
E
Stres
Soru 74
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri stresin kaynaklarındandır?
 1. Rol belirsizliği
 2. Rol çatışması
 3. Engelleme
 4. Çalışma koşulları
A
I
B
I-II
C
I-III
D
II-IV
E
I-II-III-IV
Soru 75

İletişimde bir mesajı iletmek için kanallar kullanılır. Bu kanallar aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?

 1. Söz

 2. Ses

 3. Beden Dili

 4. Gürültü

 
A
I
B
I-II
C
I-II-III
D
I-II-IV
E
I-II-III-IV
Soru 76

Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?

A
Düşünceler
B
Bedenin duruşu
C
Bakışlar
D
Başın hareketleri
E
Jestler
Soru 77

Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

A
Mesaj tekrarı
B
Yansıtma
C
Görev tekrarı
D
Geri bildirim
E
Kodlama
Soru 78

Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?

A
Grup
B
Kalabalık
C
Toplum
D
Örgüt
E
Cemaat
Soru 79

Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık  türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Organize pasif kalabalık
B
Organize aktif kalabalık
C
Organize olmayan pasif kalabalık
D
Organize olmayan aktif kalabalık
E
Saldırgan kalabalık
Soru 80

Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?

A
Gazlı ortam derhal terk edilmeli, temiz havaya çıkılmalıdır.
B
Göz kapakları mümkün olduğunca çok açılıp kapatılmalıdır.
C
Burun temizlenerek, normal nefes almaya gayret edilmelidir.
D
Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerler ovuşturularak yıkanmalıdır.
E
Vücuda krem, merhem, losyon vb.. maddeler sürülmemelidir.
Soru 81

Aşağıdakilerden hangisi cop ile öncelikli vuruş bölgelerinden biri değildir?

A
Kalça
B
Baldır
C
Ön kol bölgeleri
D
Belden alt kısmı
E
Boyun
Soru 82

Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Nefes darlığı, diyaframda kasılma
B
Aşırı derecede göz yaşı ve yanma
C
İşitme kaybı
D
Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı
E
Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve göz yaşına bağlı olarak geçici görememe
Soru 83

 Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan kalabalık türleri arasında yer almaz?

A
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri
B
Çarşı-pazar kalabalıkları
C
Ani karışıklık nedeniyle oluşan kalabalıklar
D
Meraklı seyircilerin oluşturduğu kalabalıklar
E
Rastgele oluşan kalabalıklar
Soru 84

Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışlarıyla, bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

A
Psikiyatri
B
Felsefe
C
Toplum Psikolojisi
D
Nöroloji
E
Siyaset bilimi
Soru 85

Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saldırı düzeni
B
Savunma düzeni
C
Sağa ve sola hat düzeni
D
Çember düzeni
E
Kama düzeni
Soru 86

Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir?

A
Gaz süzgeci
B
Gaz maskesi
C
Kask
D
Koruyucu başlık
E
Gaz filtresi
Soru 87

Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stand açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir?

A
Üniversite yönetiminin bilgilendirilmesi
B
Grubun faaliyetlerine son vermesi için ikaz edilmesi.
C
Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilerek takviye kuvvet talep edilmesi.
D
Rektörün bilgisi ve onayı olmaksızın genel kolluk çağrılması.
E
Kalabalık sayısı artmadan dağılımlarının sağlanması için müdahale edilmesi.
Soru 88

Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?

A
Dış Halka-Basit Halka-Bileşik Halka
B
Dış Halka-Orta Halka-Karmaşık Halka
C
İç Halka-Dış Halka-Girift Halka
D
Dış Halka-Orta Halka-İç Halka
E
Savunma Çizgisi
Soru 89

Belediye Başkanının 24 saat esasına göre güvenliğinin sağlandığı faaliyete ne denir?

A
Koruma
B
İzleme
C
Gözetleme
D
Kollama
E
Fark ettirme
Soru 90

Yakın koruma hizmetlerinde standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?

A
11’li koruma düzeni (karışık)
B
Tekli koruma
C
İkili koruma
D
Üçlü koruma
E
Dörtlü koruma (açık V düzeni)
Soru 91

Koruma görevlisi “Ali” koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Ali kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?

A
İnsanların ellerine
B
İnsanların eşkâline
C
İnsanların kıyafetine
D
İnsanların gözlerine
E
İnsanların yüzüne
Soru 92

Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkamet giriş ve çıkışları
B
Araca binerken veya inerken
C
Alışveriş merkezleri
D
Trafik ışıklarında
E
İş yeri giriş ve çıkışları
Soru 93

Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?

A
Sabit fikirlidir.
B
Ölümü göze almıştır.
C
İnsancıldır.
D
İkna edilmeleri zordur.
E
İçine kapanıktır.
Soru 94

Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

A
Paravanlar
B
Güvenlik şeritleri
C
İstinat duvarları
D
Zincir
E
Kordonlar
Soru 95

Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde   asansör kullanılırken yapılmamalıdır?

A
Asansördeki herkes indirilmelidir.
B
Asansör içerisinde kapı tarafında bulunulmalıdır.
C
Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir.
D
Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir.
E
Asansörden önce koruma personeli inmelidir.
Soru 96

Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan genel kolluk aşağıdakilerden hangileridir?

A
Özel Güvenlik
B
Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
C
Ordu Kolluğu
D
Belediye Kolluğu
E
Çarşı ve Mahalle Bekçileri
Soru 97

AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi Şener hırsızlık yapan birisini suç üstünde yakalarsa aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

A
Yakaladığı kişiye ilişkin genel kolluğa bilgi verir.
B
Yakaladığı kişinin ifadesini alır.
C
Yakaladığı kişiyi genel kolluğa teslim eder.
D
Yakaladığı kişinin üzerindeki suç unsurlarından arındırılmasını sağlar.
E
Yakalanan kişinin güvenliğini sağlar.
Soru 98

Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmandan değildir?

A
Silah
B
Tornavida
C
Çelik yelek
D
Telsiz
E
El feneri
Soru 99

Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır?

A
Not alıp sahibine verilir
B
Depoda koruma altına alınır
C
Mülki amire teslim edilir
D
Sahibine verip görev alanına girişini engeller
E
Yasal işlemi yapılmak üzere genel kolluğa teslim edilir
Soru 100

Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

A
Şüpheli ve mağdur aynı yerde bulundurulur.
B
Kalabalığı ve ilgisiz kişileri olay yerinden uzaklaştırılır.
C
Olay hemen genel kolluğa bildirerek ve ilk ekibin gelmesi sağlanır.
D
Olay yerinde bulunan suç delilleri muhafaza edilir.
E
Güvenlik ve sağlık tedbirleri alınır
Soru 101

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları hangi kanuna göre düzenlenir?

A
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
B
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
C
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
D
2559 sayıl Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
E
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
Soru 102

Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah değildir?

A
Uzun namlulu silah
B
Obüs
C
Tank
D
Uçak Savar
E
Top
Soru 103

Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

A
Sürgü
B
Namlu
C
Fişek yatağı
D
Gövde
E
Hazne
Soru 104

Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

A
Gerdel
B
Şarjör kapağı
C
Rampa
D
Fişek çıkartıcı
E
Fişek yatağı
Soru 105

Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?

A
Mandal Emniyeti
B
Horoz Emniyeti
C
Şarjör Emniyeti
D
Namlu Emniyeti
E
Kabza Emniyeti
Soru 106

Aşağıdaki silahların hangisinde emniyet sistemi yoktur?

A
Mp5 Makineli Tabanca
B
Cz- 75 Tabanca
C
Toplu Tabanca
D
Kırıkkale Tabanca
E
Yavuz 16 Tabanca
Soru 107

Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

A
Gerdel
B
Şarjör kapağı
C
Şarjör yayı
D
Şarjör iğnesi
E
Şarjör kapak kilidi
Soru 108

Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?

A
Yiv
B
Set
C
Çap
D
Hazne
E
Rayyür
Soru 109

Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?

A
İğnesinin kırık olması
B
Tetiğin arızalı olması
C
Fişeğin arızalı olması
D
Kapsülün arızalı olması
E
Tırnağın kırık olması
Soru 110

Aşağıdakilerden hangisi silahta kovanın dışarı atılmasında etkilidir?

A
Gerdel
B
Tırnak ve Çıkarıcı
C
Hazne
D
Tetik Tespit Pimi
E
Şarjör
Soru 111

Rayyür nedir?

A
Çekirdek ağırlığıdır
B
Kapsül içindeki yanıcı maddedir.
C
Silah markasıdır.
D
Namlu içindeki genişliktir.
E
Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir.
Soru 112

(9x19)’luk Fişek denildiği zaman ilk rakam olan 9 çekirdek çapıdır. Diğer rakam olan 19 neyi ifade eder?

A
Kovan boyu
B
Kovan çapı
C
Fişek uzunluğu
D
Namlu çapı
E
Kalibre olarak fişek çapı
Soru 113

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir?

A
Tetik
B
İğne
C
Horoz
D
Kapsül
E
Tırnak
Soru 114

Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?

A
Günlük Bakım
B
Haftalık Bakım
C
Atış Öncesi Bakım
D
Atış Sonrası Bakım
E
Saatlik bakım
Soru 115

Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?

A
İğne veya yayı kırık olabilir.
B
Fişek yatağı kirli olabilir.
C
Şarjör yerine oturmamış olabilir.
D
Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir.
E
Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir.
Soru 116

Aşağıdakilerden hangisi gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme verilen isimdir?

A
Nişangâh sistemi
B
Kabza sistemi
C
Atış sistemi
D
Mandal emniyeti sistemi
E
Nefes tekniği sistemi
Soru 117

Hazne nedir?

A
Boş kovandır
B
Dolu fişektir
C
Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yerdir
D
Fişek yatağıdır
E
Şarjör yuvasıdır
Soru 118

Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

A
Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
B
Tırnak-çıkarıcı
C
Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
D
Namlu- iğne-horoz
E
Şarjör- horoz- namlu
Soru 119

Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kriminoloji
B
Kriminalistik
C
Olay Yeri İnceleme
D
Balistik
E
Toksikoloji
Soru 120

“Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda Genel Emniyet    Kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız.
B
Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla silahı doğrultmayınız.
C
Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir.
D
Silah sürekli dolu halde taşınır.
E
Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.
Soru 121

Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Çekirdeğin ağırlığı
B
Havanın yoğunluğu
C
Havanın ısısı
D
Horozun darbe gücü
E
Rüzgâr
Soru 122

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun/Yönetmelik kapsamında silah taşıma/bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?

A
18-7
B
19-3
C
21-5
D
25-2
E
20-5
Soru 123

Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?

A
Gerdel yayı
B
İcra yayı mili
C
Tetik manivelası
D
Kilitleme dişleri
E
Sürgü tutucu pimi
Soru 124

14’lü Browning tabanca hangi özellikli emniyet sistemine sahiptir?

A
Tetik
B
Mandal
C
Horoz
D
Şarjör
E
Kabza
Soru 125

Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
B
Takma işlemenin genel kuralı yoktur.
C
Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır.
D
Önce şarjör takılır.
E
Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir