67. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları

67. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Kolluk teşkilatları tabi oldukları mevzuata, görev yeri ve zamanına göre sınıflandırıldığında özel güvenlik teşkilatı hangi kolluk sınıfı içinde yer alır?
A
Özel kolluk
B
Genel kolluk
C
Yardımcı kolluk
D
Özerk kolluk
E
Şehir kolluğu
Soru 2
Emre ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Konusu suç teşkil eden emir hiçbir zaman yerine getirilmez
B
Kanuna aykırı emir alan ast, bu aykırılığı emri verene bildirir
C
Kanuna aykırı emir yazı ile yenilenirse, emir yerine getirilir
D
Konusu suç teşkil eden emir yazı ile yenilenirse, yerine getiren sorumlu olmaz
E
Emir ifası istenen hizmetin söz veya yazı ile ifadesidir
Soru 3
Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?
A
Mülki idare amirinin sözlü talimatı ile
B
Kolluk amirinin yazılı emri ile
C
Sulh ceza hâkiminin kararı ile
D
Cumhuriyet savcısının emri ile
E
Herhangi bir makamdan izin almaksızın doğrudan
Soru 4
Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İbrahim, görev alanı içerisinde düşürülen bir bayan cüzdanını emanete alır. Birkaç saat sonra müracaatta bulunan bir bayan cüzdanını düşürmek suretiyle kaybettiğini bildirir. Söz konusu cüzdanın müracaatçı bayana ait olduğu anlaşıldıktan sonra İbrahim cüzdanı sahibine iade ederken aşağıda belirtilen hangi tutanağı tutmalıdır?
A
Tebliğ - tebellüğ tutanağı
B
Teslim - tesellüm tutanağı
C
El koyma tutanağı
D
Salıverme tutanağı
E
Görgü tespit tutanağı
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmaya ilişkin şartlardan biri değildir?
A
Saldırı haksız olmalıdır
B
Saldırı mutlaka kişinin yaşama hakkına yönelik olmalıdır
C
Savunma sırasında saldırı devam ediyor olmalıdır
D
Savunmada zorunluluk bulunmalıdır
E
Savunma ile saldırı arasında orantı olmalıdır
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran sebeplerden değildir?
A
Haksız tahrik
B
Kanunun hükmünü yerine getirme
C
Meşru savunma
D
Zorunluluk hali
E
Hakkın kullanılması
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi zorunluluk halinin şartlarından değildir?
A
Bir hakka yönelik ağır ve muhakkak tehlike bulunmalıdır
B
Tehlikenin ağırlığı ile kullanılan vasıta arasında orantı bulunmalıdır
C
Tehlikeden başka suretle korunma imkânı bulunmamalıdır
D
Tehlikeye bilerek neden olunmamalıdır
E
Tehlike doğal afetlerden kaynaklanmalıdır
Soru 8
İş Kanununa göre, seferberlik sırasında günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Cumhurbaşkanı
B
Başbakan
C
Bakanlar Kurulu
D
Türkiye Büyük Millet Meclisi
E
İçişleri Bakanı
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin görevlerinden değildir?
A
Eşyaları X-Ray cihazından geçirmek
B
Toplantı, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde kimlik sormak
C
Terk edilmiş eşyayı emanete almak
D
Kişiyi bir tehlikeden korumak amacıyla yakalamak
E
Suçüstü halinde ifade almak
Soru 10
“Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla ……………………. yaptırmak zorundadır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası
B
Ödenek tahsisi
C
Hizmet içi eğitim
D
Maaş kesintisi
E
Fon kesintisi
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?
A
Haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama
B
Haklarında mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama
C
Kişiyi mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla yakalama
D
Suçu işlerken rastlanan kişileri yakalama
E
Hakkında suç ihbarı yapılan kişiyi yakalama
Soru 12
İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?
A
İçişleri Bakanı
B
Başbakan
C
Vali
D
Kaymakam
E
İl emniyet müdürü
Soru 13
Özel güvenlik görevlilerine sağlanan yasal haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz
B
Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz
C
Görevini yerine getirirken yaralanan özel güvenlik personeline tazminat ödenir
D
Özel güvenlik görevlileri sendikalara üye olabilir
E
Özel güvenlik görevlileri grev yapabilir
Soru 14
Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre aşağıdaki yerlerden hangisinde önleme araması yapılamaz?
A
Umuma açık yerlerde
B
Toplu taşıma araçlarında
C
Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapıldığı yerlerde
D
Konutlarda ve kamuya açık olmayan iş yerlerinde
E
Yükseköğretim kurumlarında
Soru 15
Özel güvenlik görevlileri yakalama yetkilerini kullandıkları bir olayı en seri vasıtayla kime bildirmek zorundadır?
A
Genel kolluğa
B
Cumhuriyet savcısına
C
Valiye
D
Sulh ceza hakimine
E
Kaymakama
Soru 16
Yakaladığı kişiyi yetkili makama derhal bildirip teslim etmeyen ve görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle tutan özel güvenlik görevlisinin işlediği suç nedir?
A
Yakalama yetkisinin aşımı
B
Gözaltına alma yetkisinin aşımı
C
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli hali
D
Görevi ihmal
E
Görevi kötüye kullanma
Soru 17
Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
A
Şüpheliyi yakalamak
B
Yetkili kolluğa bilgi vermek
C
Olay yerini ve delilleri koruma altına almak
D
Delilleri toplamak
E
Tanıkları tespit edip kolluğa bildirmek
Soru 18
Aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?
A
İçkili yerlerde
B
Bankalarda
C
Sağlık tesislerinde
D
Eğitim ve öğretim kurumlarında
E
Talih oyunları işletmelerinde
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmaya engel suçlardan değildir?
A
Taksirle yaralama
B
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
C
Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
D
Zimmet
E
Fuhuş
Soru 20
Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde ……… yaşından küçükler çalıştırılamaz. Cümlesinde boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Yirmibir
B
Onbeş
C
Onsekiz
D
Yirmibeş
E
Onyedi
Soru 21
Umumî veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında oyun ve temsil verilebilmesi veya çeşitli şekillerde gösteri düzenlenebilmesi için mahallin en büyük mülkî amirine, en az kaç saat önceden yazılı bildirimde bulunulmalıdır?
A
Yirmidört
B
Otuzaltı
C
Yetmişiki
D
Kırksekiz
E
Bildirim zorunluluğu yoktur
Soru 22
Özel güvenlik görevlisi Cafer ve Mevlüt ikamet alanı olan bir sitenin güvenliğini sağlamaktadırlar. Amirleri kendilerine devriye görevini caydırıcı amaçlı olarak yapmaları talimatını vermiştir. Bu durumda Cafer ve Mevlüt caydırıcı amaçlı devriye görevini nasıl yapmalıdır?
A
Üniformalı olarak
B
Bağırarak
C
Sivil olarak
D
Cop sallayarak
E
Bisikletli olarak
Soru 23
Özel güvenlik görevlisi Faruk bir fabrikada gece vardiyasında görev yapmaktadır. Devriye görevi esnasında fabrika müdürünün odasının kapısının kırık olduğunu fark eder. Durumu sıralı amirlerine bildirir ve konu ile ilgili olarak bir rapor tanzim eder. Raporu tanzim eden Faruk aynı zamanda aşağıda belirtilen hangi hukuki durumla karşı kaşıya kalabilir?
A
Sanık
B
Mağdur
C
Tanık
D
Müşteri
E
Seyirci
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaçlarından değildir?
A
Suç işlenmesini önlemek
B
Can ve mal emniyetini sağlamak
C
Suç işlenmesine karşı caydırıcı tedbirler almak
D
Olaylara müdahale etmek
E
Kamu düzeninin bozulmasını sağlamak
Soru 25
Eşkâl tarifinde aşağıdakilerden hangisi insanlarda değişmeyen niteliklerden değildir?
A
Belirgin sakatlıklar
B
Kişinin üzerindeki kıyafetin rengi
C
Kekemelik, pelteklik
D
Sağırlık
E
Dilsizlik
Soru 26
Özel güvenlik görevlisi Necdet bir fabrikada gece vardiyasında görev yapmaktadır. Devriye görevi esnasında hırsızlık şüphelisi bir şahıs ile karşılaşır. Şahıs Necdet’i görünce duvardan atlayarak kaçar. Necdet’in kaçan şüpheli şahsın eşkâl tarifinde aşağıdaki bilgilerden hangisine yer vermesi eşkâl tarifinde önemli değildir?
A
Göz rengi
B
Kilo ve boyu
C
Cinsiyeti
D
Memleketi
E
Yüz şekli
Soru 27
Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisi kapsar?
A
Fiziksel hazırlık
B
Psikolojik hazırlık
C
Zihinsel hazırlık
D
Sosyolojik hazırlık
E
Antropolojik hazırlık
Soru 28
Üniformalı devriye hizmetinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Suçluyu yakalamak
B
Suçlunun kaçmasını engellemek
C
Suçlunun suça devam etmesini engellemek
D
Suç aletini ele geçirmek
E
Suçun işlenmesini önlemek ve caydırıcılık
Soru 29
Raporlar iki veya daha fazla kişi tarafından imzalanması halinde hukuken hangi tür belge halini alır?
A
Tebliğ
B
Not
C
Tutanak
D
Tebellüğ
E
Yazılı Emir
Soru 30
Özel güvenlik görevlileri görev yapılan bölgede terk edilmiş bir eşya (Paket, Çanta vb.) görmeleri halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisini / hangilerini yapmalıdır? I-Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır II-Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir III-Çevresi emniyete alınır IV- Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir
A
II
B
III, V
C
II, III
D
II, III
E
I,II, III
Soru 31
Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
A
Kimlik
B
Tanımlama
C
Eşkâl
D
Fiziki özellik
E
Farklılık
Soru 32
Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki tutanaklardan hangisini düzenleyemez?
A
Üst arama tutanağı
B
Yakalama tutanağı
C
Buluntu eşya tutanağı
D
Yüzleştirme tutanağı
E
Teslim ve tesellüm tutanağı
Soru 33
Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
A
Kovan ve çekirdek korunması için bir araya toplanır
B
Şahısların elleri yıkatılmaz
C
Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
D
Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
E
Çekirdek ve kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarından değildir?
A
Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar
B
Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar
C
Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
D
İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
E
Olayın tanıklarının masumiyetini ispata yarar
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevi esnasında dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
A
Yüksek seviyede görünür olmalıdır
B
Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır
C
Görev bölgesini iyi tanımalıdır
D
Sistemli ve devamlı olmalıdır
E
Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde maddi delilleri etkileyen faktörlerden değildir?
A
Mağdur ve mağdur yakınları
B
Hava koşulları
C
Basın mensupları
D
Sanık ve sanık yakınları
E
Cumhuriyet Savcısı
Soru 37
Özel güvenlik görevlileri Ayşe ve Fatma devriye görevi esnasında, görev alanı içerisinde düşürülmüş bir küpe bulurlar. Buluntu küpeyle ilgili tanzim edecekleri tutanakta aşağıda belirtilenlerden hangisine yer vermelerine gerek yoktur?
A
Bulunduğu tarih ve saat
B
Yaklaşık ağırlığı
C
Üretildiği yer
D
Kaç ayar olduğu
E
Bulunduğu yer
Soru 38
Özel güvenlik görevlilerinin sorumluluk alanında suç işleyen birisini ele geçirdikleri zaman, aşağıda belirtilen tutanak türlerinden hangisini tanzim etmeleri gerekir?
A
Zapt etme tutanağı
B
Teslim tesellüm tutanağı
C
Yangın tutanağı
D
Yakalama tutanağı
E
Olay tutanağı
Soru 39
Güvenlik görevlisinin kalabalık oluşumlarında toplumun huzurunun sağlanması için alacağı tedbirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Bireysel tepkilerden çok toplumsal tepkiler engellenmelidir
B
Toplum huzuru bireylerin ve işyerlerinin güvenliğinden geçer
C
Alınan tedbirler kalabalığın özelliğine göre değişir
D
Güvenlik görevlisi insan psikolojisini bilmelidir
E
Güvenlik görevlisi olaylara profesyonelce yaklaşması ve davranması gerekir
Soru 40
Tesislere girişten evvel içeri girecek şahısların, taşıtların ve eşyaların güvenlik amaçlı kontrollerin yapıldığı yere ne denir?
A
Nokta
B
Çevre kontrol noktası
C
Ana giriş kontrol noktası
D
Bina giriş noktası
E
İç saha kontrol noktası
Soru 41
Grubun bireye ve topluma etkileri grup dinamiği kavramı ile ifade edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu kavram içerisinde sayılmaz?
A
İnsan davranışı grup içinde/dışında aynıdır, değişmez
B
Bireyin grup içerisinde kurallara uyma davranışı değişkendir
C
Bireyin tutumu grubun ortak tutumu değilse yaptırım uygulanabilir
D
Lider grubu ve bireyi etkilemede önemli bir role sahiptir
E
Grup içerisinde birey riske girme eğiliminde olur
Soru 42
Devriye hizmetinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A
Huzur ve güven ortamını sağlama hizmetidir
B
Mal, can ve ırza karşı koruma hizmetidir
C
Suçları önlemeye yönelik bir hizmettir
D
Toplumu sindirme suretiyle suçların önlenmesi hizmetidir
E
Yardım isteyenlere yardım etme hizmetidir
Soru 43
Terör ve şiddet hareketleri yaratarak, devletin siyasi bütünlüğünü bozma veya başkalarına zarar verme amacında olan gruplar aşağıdakilerden hangisiyle değerlendirilir?
A
Anlamlı gruplar
B
Amaçlı gruplar
C
Saldırgan gruplar
D
Paniğe kapılmış gruplar
E
Referans gruplar
Soru 44
Saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve dağıtma amaçlı olan copu kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?
A
Caydırıcılık vasıtası olarak kullanılır
B
Uzaklaştırmak ve etkisiz hale getirmek için kullanılır
C
Hassas bölgelere vurulmaması konusunda dikkatli olunmalıdır
D
Cop zor kullanmayı gerektirmeyen durumlarda kullanılır
E
Cop zor kullanmayı gerektirmeyen durumlarda kullanılır
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazlarda uygulanması gereken ilkyardım tedbirlerinden değildir?
A
Gazlı ortam terk edilmelidir
B
Gazdan etkilenen kişi sakinleştirilerek, psikolojik olarak rahatlatılır
C
Terlemeyi engellemek için fazla hareket edilmez
D
Vücuda krem, losyon vb. maddeler sürülmemeli
E
Gözler ovuşturulmamalı, sıcak su ile yıkanmalıdır
Soru 46
Hangisi yasadışı eylem yapan bir topluluğun denetim altına alınması veya dağıtılması için önerilen taktiklerden değildir?
A
Küçük bölümlere ayırarak aralarındaki haberleşmeyi kesmek
B
Panik havası oluşturarak kendiliğinden dağılmasını sağlamak
C
Lideri gruptan tecrit ederek uzaklaştırmak
D
Kalabalığın dikkatini dağıtmak
E
Yayılmasını ve güçlenmesini önlemek
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden inisiyatif kullanma olarak değerlendirilemez?
A
Suçun işlenmesine göz yummak
B
Topluluğun saldırgan tavır ve davranışlarını azaltma çabası
C
Topluluğun saldırgan tavır ve davranışlarını azaltma çabası
D
Eylem anında suçluyu etkisiz hale getirmeye çalışmamak
E
Topluluğun destek ve güvenini kazanmaya çalışmak
Soru 48
Aşağıdaki hangi durumda özellikle soğuk havalarda 20-30 dakika geçse bile yapay solunum ve kalp masajı başlanmalıdır?
A
Kalp krizine bağlı kalp ve solunum durmasında
B
Yüksekten düşmeye bağlı kalp ve solunum durmasında
C
Suda boğulmaya bağlı kalp ve solunum durmasına
D
Suda boğulmaya bağlı kalp ve solunum durmasına
E
Kırıklarda
Soru 49
“Seçici dinleme” nedir?
A
Kişiler arasında seçim yapmayı kolaylaştıran dinleme türüdür
B
Konuşma yapacak kişilerin önceden seçilmesini gerektiren iletişim tekniğidir
C
Sözlü iletişimde sıklıkla kullanılan ikna yöntemlerinden biridir
D
İletişim esnasında sorular sorulmasını gerektiren dinleme türüdür
E
Sadece ilgi duyulan hususlara odaklanarak yapılan dinleme türüdür
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi copun kullanma şekillerinden değildir?
A
Kolun uzantısı olarak kullanılır
B
Yakalamak için kullanılır
C
Etkisiz hale getirmek için kullanılır
D
Kişi taşımada kullanılır
E
Kelepçe olarak kullanılır
Soru 51
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda göz yaşartıcı gaz kullanımında dikkate alınması gerekenlerden değildir?
A
Hava şartları
B
Etki ve etki alanı
C
Mühimmatın depo mevcudu
D
Kaçış yolları
E
Kalabalığın özelliği
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisi iletişim problemlerinin çözümüne yardımcı olabilir?
A
Problemi görmezden gelmek
B
Sessiz kalmak
C
Yüksek sesle konuşmak
D
Empati kurmak
E
Önyargılı davranmak
Soru 53
Koruma personelinin zor kullanma tedbirlerinden olan silah kullanma da dikkat etmesi gereken en temel husus nedir?
A
Koruma personelinin tehlikeli bir durum hissetmesi halinde silah kullanabilir
B
Koruma personeli meşru müdafaa şartları oluşması durumunda silah kullanabilir
C
Koruma personeli tecrübelerine göre silah kullanabilir
D
Koruma personelinin koruduğu kişinin emir vermesi halinde silah kullanabilir
E
Koruma personeli en az iki kişi olması halinde silah kullanabilir
Soru 54
Özel güvenlik görevlisinin kılık-kıyafeti ve teçhizatı, kişilere hangi türde mesaj verir?
A
Sözlü mesaj
B
Manidar mesaj
C
Sözsüz mesaj
D
Yazılı mesaj
E
Açımlayıcı mesaj
Soru 55
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Soru sormak, yanlış anlamaların önüne geçilmesi için gereklidir
B
İnsanların ihtiyaçları bilinirse iletişim sorunlarının çözülmesi kolaylaşır
C
Jestler mesajın başarılı şekilde iletilmesine katkıda bulunur
D
“Sen dili” etkili iletişimin en önemli gereklerindendir
E
Ortamdaki gürültü mesajın başarılı şekilde iletişimini zorlaştırır
Soru 56
Telaffuz hangi iletişim türünün unsurlarından biridir?
A
Sözlü iletişimin
B
Yazılı iletişimin
C
Yorumlayıcı iletişim
D
Sözsüz iletişimin
E
Savunucu iletişimin
Soru 57
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin öğelerinden biri olan “kaynak” öğesinin tanımıdır?
A
İletişimde kullanılan kanalın diğer adıdır
B
İletişim sürecini başlatan öğedir
C
İletişim sürecindeki geribildirimdir
D
İletişimde mesajın içeriğini gösteren öğedir
E
İletişimin başarısını gösteren öğedir
Soru 58
İletişim süreci ne zaman başarılı olmuş sayılır?
A
Başladıktan yaklaşık 3 saniye sonra
B
Mesaj yazılı olarak iletildiği zaman
C
Başladıktan yaklaşık 5 saniye sonra
D
Mesaj kaynaktan gönderildiği anda
E
Mesaj alıcı tarafından anlaşıldığı zaman
Soru 59
Bak – dinle – hisset yöntemi içerisinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yer almaz?
A
Şah damarından nabız kontrolü yapmak
B
Göğüs kafesinin hareketlerini izlemek
C
Kazazedenin solunum sesini dinlemek
D
Kazazedenin nefesini yanaklarımızda hissetmeye çalışmak
E
Göz bebeklerine bakmak
Soru 60
Tek yönlü iletişimde aşağıdaki iletişim öğelerinden hangisi yoktur?
A
Mesaj
B
Kanal
C
Geri bildirim
D
Alıcı
E
Kaynak
Soru 61
İletilmek istenen bir mesajı anlayabilmek öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A
İyi bir dinleyici olmaya
B
Sempatik olmaya
C
Grup içinde popüler olmaya
D
İyi bir lider olmaya
E
İnsanları yönetebilmeye
Soru 62
Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin üstün yönlerinden biridir?
A
Geribildirimin anında verilmesini sağlar
B
Jest ve mimikler daha etkilice kullanılabilir
C
Özgüvenin geliştirilmesine katkıda bulunur
D
Geri bildirim ihtiyacını ortadan kaldırır
E
Mesaj istenen şekilde düzenlenebilir
Soru 63
Önemli kişinin korunması sırasında dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırı için ilk savunma hattı aşağıdakilerden hangisidir?
A
İç halka
B
Dış halka
C
Orta halka
D
Dar halka
E
Küçük halka
Soru 64
Net olmayan bir mesajı daha iyi anlayabilmek için ne yapılmalıdır?
A
Eleştiri yapılmalıdır
B
Tevazu gösterilmelidir
C
Yargılama yapılmalıdır
D
Sorular sorulmalıdır
E
Şüpheci davranılmalıdır
Soru 65
Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?
A
İletişim sürecini hatalardan arındırır
B
İletişimin başlamadan bitmesine sebep olur
C
Kişilerin akıllarının okunmasını sağlar
D
Geribildirim verilmesine imkân tanır
E
Yorumların doğru yapılmasını sağlar
Soru 66
Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gaz kullanım yerlerinden değildir?
A
Toplumsal olaylarda kalabalığı dağıtmak için
B
Uçak kaçırma, bina, araç vb. operasyonlarda eylemcileri etkisiz hale getirmede
C
Bireysel savunma amacıyla
D
Bireysel savunma amacıyla
E
Kalabalığın büyüklüğü dikkate alınarak büyük grubun ortasına atılmalıdır
Soru 67
Özel güvenlik personelince silahlı olarak kişilerin korunması İllerde hangi makamın iznine bağlıdır?
A
İl emniyet müdürü
B
Başsavcı
C
Vali
D
Yetkili mahkemelerce
E
Kişilerin bağlı bulunduğu polis merkezince
Soru 68
Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
A
Konut Koruma
B
Kişi Koruma
C
Yaya Koruma
D
Araçlı Koruma
E
İşyeri Koruma
Soru 69
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre illerde kurulan özel güvenlik komisyonunun başkanı kimdir?
A
Kaymakam
B
İl emniyet müdürü
C
Vali
D
Vali yardımcısı
E
İl jandarma komutanı
Soru 70
Meskûn mahalde ve yakın koruma görevi yapan görevliler taşıyacağı silah seçiminde ilk hızı ve azami menzili düşük, kullandığı mermi çapı büyük silahlar tercih ederler. Bunun sebebi aşadakilerden hangisi değildir?
A
Atış yapıldıktan sonra mermi hedefi delip geçerek üçüncü kişilere zarar vermemesi
B
Hedefi bulmayan atışların üçüncü kişilere verecek zararı en az menzil tercih ederek azaltmak
C
İlk hızı düşük silahların yakın hedeflerdeki etkisi uzak hedeflere göre daha etkili olması
D
Kullandığı mermi çapı büyük silahların tek atışta hedefteki etkisiz hale getirme olasılığının yüksek olması
E
Tek atışla birden fazla hedefi etkisiz hale getirmek
Soru 71
Orta seviye koruma derecesi bulunan bir korunan kişi için gerekli alan araç sayısı an kaç olmalıdır?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 72
Özellikle kapalı depo ve tanklarda çıkan akaryakıt yangınlarında etkili bir söndürücü olan köpüğün söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soğutarak söndürme
B
Bölerek söndürme
C
Oksijenle irtibatı keserek söndürme
D
Yanıcı maddeyi ortadan kaldırarak söndürme
E
Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme
Soru 73
Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinin görevlerinden değildir?
A
Başlangıç yangınlarına müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek
B
Yangın nedeniyle çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek
C
Yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak
D
Yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak
E
Yangın sonrasında hasar tespiti yaparak maddi kayıpların boyutunu belirlemek
Soru 74
Yakın koruma hizmetlerinde hangi tür koruma tedbiri sağlanmaktadır?
A
Aktif koruma tedbiri
B
Pasif koruma tedbiri
C
Hızlı koruma tedbiri
D
Yavaş koruma tedbiri
E
Kontrollü koruma tedbiri
Soru 75
Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?
A
İş yeri koruma
B
Konut koruma
C
Yakın koruma
D
Gizli koruma
E
Özel koruma
Soru 76
Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?
A
0,5 metre
B
1 metre
C
1,5 metre
D
2 metre
E
3 metre
Soru 77
Her insanın kendine mahsus olan biri diğerine benzemeyen; parmak izi ve göz retinası kullanılarak şifre kullanmaksızın kimlik doğrulamasını yapan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fiziki güvenlik sistemleri
B
Elektronik güvenlik sistemleri
C
Biometrik güvenlik sistemleri
D
Görüntü güvenlik sistemleri
E
Mekanik güvenlik sistemleri
Soru 78
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik ve genel kolluğun ortak görevlerindendir? I- Yardım isteyen ve yardıma muhtaçlara yardım etmek II-Suçları aydınlatmak III-Suç işlenmesini önleyici tedbirler almak IV- Gerektiğinde kimlik tespiti yapmak
A
I, IV
B
I, III
C
II, III
D
I, II, III
E
I, III, IV
Soru 79
Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
A
İstinat duvarları
B
Paravanlar
C
Kordonlar
D
Zincirler
E
Güvenlik şeritleri
Soru 80
Aşağıdakilerden hangisi karanlıkta görüntü veren kameralardandır?
A
IP kameralar
B
Dome kameralar
C
Zoom kameralar
D
CCD kameralar
E
Infrared kameralar
Soru 81
Termal kamera ……………….. bağlı olarak görüntü almak amacı için kullanılır. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır?
A
Göz retinasına
B
Parmak izine
C
Vücut ısısına
D
Damar yapısına
E
El yapısına
Soru 82
Aşağıdakilerden hangisi yağ yangınlarında söndürücü madde olarak kullanılamaz?
A
Halokarbon içerikli kimyasal gazlar
B
Köpük konsantrasyonları
C
Karbondioksit
D
Su
E
Kuru kimyevi tozlar
Soru 83
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?
A
Yağmurlama sistemi
B
Kuru tozlu (AB sistemleri
C
Koruyucu söndürme sistemleri
D
Köpüklü söndürme sistemleri
E
Karbondioksitli söndürme sistemleri
Soru 84
Sel sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlış hareket tarzıdır?
A
Bulunduğunuz yerden ayrılmayın
B
Su yatağı ve çukur bölgeleri terk edin
C
Elektrik kaynaklarından uzak durun
D
Sel sırasında aracınızdaysanız asla su ile kaplı yoldan gitmeye çalışmayın
E
Sel sularına girmeyin
Soru 85
Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki birleşimlerin hangisi gereklidir?
A
Yanıcı madde – Isı
B
Oksijen – Hidrojen – Azot
C
Yanıcı madde – Oksijen - Isı
D
Oksijen – Isı – Karbondioksit
E
Yanıcı madde – Azot – Isı
Soru 86
Elektrik akımının olduğu alanlarda hangi davranış şekli yanlıştır?
A
Elektrik akımı sigortadan kapatılır
B
Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır
C
Yangın oluşması durumunda kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile müdahale edilir
D
Elektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır
E
Metal kısımlara dokunulmaz
Soru 87
İlk yardım nedir?
A
Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir
B
Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir
C
Olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut imkânlarla yapılan ilaçsız uygulamalardır
D
Ambulansta doktor tarafından yapılan müdahaledir
E
İlaçlarla yapılan ilk tedavidir
Soru 88
Genel kolluk ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Gerekli şartlar oluştuğunda zor kullanma yetkisi bulunmaktadır
B
Görev bitiminde evine giden polis memuru görmüş olduğu suça el koyamaz
C
Genel kolluk branşı olmayan bir konuda olaya müdahale edemez
D
Genel kolluk özel güvenlik görevlilerine her türlü emir verebilir
E
Hiçbir surette genel kolluklar görevli oldukları il sınırları dışında görevlendirilemez
Soru 89
Özel güvenlik görevlisi Hasan görev alanı içerisinde bir adam öldürme olayı ile karşılaşır. Hasan olay yerini muhafaza altına alır. Aşağıdakilerden hangisi Hasan için yanlış bir davranıştır?
A
Hasan olay yerini muhafaza altına aldıktan sonra derhal genel kolluğa haber verir
B
Hasan olay yerine genel kolluk gelene kadar hiçbir kimsenin girmesine izin vermez
C
Genel kolluk olay yerine geldikten sonra yardım isterse yardım eder
D
Olay yeri ile ilgili gözlemlerini, görgü tanıklarını ve olay ile ilgili almış olduğu notlarını genel kolluğa bilgi olarak aktarır
E
Hasan’ın iş yerindeki sorumlu müdürü farklı bir talimat verir ise genel kolluğun yardım talebinden daha önceliklidir
Soru 90
Özel güvenlik ve genel kolluk birlikte aynı yerde görev yaptıkları esnada aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Özel güvenlik genel kollukla birlikte çalıştığından dolayı zor kullanma kademesine dikkat etmeyebilir
B
Özel güvenlik zor kullanma sınırını aştığı takdirde sorumluluk genel kolluğa aittir
C
Görev alanındaki tüm sorumluluk genel kolluğa aittir
D
Özel güvenlik genel kolluğun gözetim ve denetimi altında kendi iş tanımı içerisindeki görevleri yapmalı 5188 sayılı kanuna göre hareket etmelidir
E
Özel güvenlik genel kolluğun her türlü emrini yerine getirmelidir
Soru 91
Aşağıdakilerden hangisi “Uyuşturucu Madde” özelliklerinden değildir?
A
Merkezi sinir sistemi üzerinde etki eder
B
Alışkanlık yapmaz
C
Akli, fiziki ve psikolojik dengeyi bozar
D
Doğal, sentetik veya yarı sentetik olarak bulunur
E
Kanunen kullanılması ve bulundurulması yasaktır
Soru 92
Amfetaminler hangi grup uyuşturuculardandır?
A
Merkezi sinir sistemini yavaşlatanlar
B
Afyon türevleri
C
Merkezi sinir sistemini bozanlar
D
Merkezi sinir sistemini uyaranlar
E
Hayal gösterenler
Soru 93
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’sindeki *A* harfini tanımlar?
A
Nabzın varlığını
B
Bilinç kontrolü
C
Solunum değerlendirmesi (Bak-dinle- hisset)
D
Dolaşımın değerlendirilmesi
E
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
Soru 94
Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?
A
Kalça ile diz arası
B
Diz ile ayak arası
C
Diz ekleminin olduğu yer
D
Ayak bileği ile topuk arası
E
Ayak bileği ile topuk arası
Soru 95
Dış kanamalarda kanamayı durdurmada uygulanacak en son yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kanayan bölgeyi yükseltme
B
Atar damarlara baskı uygulama
C
Turnike uygulama
D
Elle-bezle bastırma
E
Kanamanın durmasını bekleme
Soru 96
Isı ile oluşan yanıklarda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Yaşam bulguları değerlendirilir
B
Oluşan kabarcıklar patlatılır
C
Yanık üzerine hiçbir madde sürülmez
D
Yanıklı bölgelere bandaj yapılmaz
E
Hepsi yanlıştır
Soru 97
Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tıkanması olan, öksüren ve zorla konuşup yardım isteyen kişiye uygulanan ilk yardım olmalıdır?
A
Heimlich manevrası
B
Rentek manevrası
C
Şok pozisyonu
D
Öksürmeye teşvik etmek
E
Sıvı vermek
Soru 98
Ateşli havale ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Vücut sıcaklığı 37 derecenin üzerinde olan herkeste görülür
B
En sık yaşlılarda görülür
C
İlk yardım olarak öncelikle hasta /yaralı ıslak havlu ya da çarşafa sarılır
D
Hasta / yaralı buz dolu küvete sokulur
E
En sık bebeklerde görülür
Soru 99
Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?
A
Tespit sadece kırığın olduğu kemiğe yapılmalıdır
B
Tespit sadece kırığın olduğu kemiğe yapılmalıdır
C
Yumuşak bir bezle önce sarılmalıdır
D
112’den yardım istenmelidir
E
Kişi sakinleştirilmelidir
Soru 100
Akrep sokmalarında ilkyardımda ne yapılmalıdır?
A
Sokulan yer kesilerek kan akıtılmalıdır
B
Hasta hareket ettirilmemeli, sokulan yere soğuk uyguma yapılmalıdır
C
Sokulan yer emilmelidir
D
Kan dolaşımını engellemek için sokulan yere turnike uygulanmalıdır
E
Kan dolaşımını engellemek için sokulan yere turnike uygulanmalıdır
Soru 101
Yerine getiren yay kırıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A
Fişek yatağındaki fişek ateşlenmez
B
Ateşleme sonrasında boş kovan atılamaz
C
Boş kovan şarjöre sıkışır
D
Silah kesinlikle çalışmaz
E
Fişek yatağındaki fişek ateşlenir ancak sürgü yeni fişek süremez
Soru 102
Tırnak kırıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A
Boş kovan normal olarak dışarı atılır
B
Boş kovan dışarı atılamaz
C
Ateşleme hiç olmaz
D
Boş kovan atılır yeni fişek sürülür
E
Silah çalışmaz
Soru 103
Tetiğe basıldığında horoz düşüp ateşleme gerçekleşmediğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Fişek yatağında fişek yoktur
B
Fişek arızalı olduğu için ateşleme olmamış olabilir
C
Tetiğe sert basıldığı için ateşleme olmayabilir
D
İğne kırık olabilir
E
Şarjörde fişek yoktur
Soru 104
Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
A
Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
B
Silah ölü bir noktaya çevrilir
C
Şarjör çıkartılır
D
Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir
E
Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir
Soru 105
Atış yapılmamış olsa da silahın ana parçalarının el yordamıyla sökülerek yağlanıp temizlenmesi hangi bakım türüdür?
A
Günlük bakım
B
Haftalık bakım
C
Aylık bakım
D
Atış sonrası bakım
E
Periyodik bakım
Soru 106
Silah temizliğinde kullanılan, ucuna bez veya fırça takılan, metal veya plastikten yapılan çubuğa ne denir?
A
Harbi
B
Süngü
C
Cop
D
Yiv
E
Set
Soru 107
Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol hangi şıkta doğru verilmiştir?
A
Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir
B
Takma işleminin genel kuralı yoktur
C
Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
D
Önce şarjör takılır
E
Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
Soru 108
Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
A
Tırnak - çıkarıcı
B
Çıkarıcı - kovan atma boşluğu
C
Tırnak - çıkarıcı - kovan atma boşluğu
D
Namlu - iğne - horoz
E
Şarjör - horoz - namlu
Soru 109
Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
A
Alev gizleyen
B
Gez - arpacık
C
Namlu
D
Sürgü
E
Şarjör
Soru 110
Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çekirdek
B
Barut
C
Kovan
D
Kapsül
E
Kovan dip tablası
Soru 111
Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parça sağlar?
A
Yerine getiren yay pimi
B
Sürgü tutucu pimi
C
Yerine getiren yay
D
Rampa
E
Tırnak
Soru 112
Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Kapak takımının çıkartılması II. Şarjörün çıkartılması III. Yerine getiren yayın çıkartılması IV. Namlunun çıkartılması V. Tabancanın boşaltılması
A
II-V-I-III-IV
B
V-IV-III-II-I
C
I-II-III-IV-V
D
V-III-IV-II-I
E
III-II-I-V-IV
Soru 113
Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?
A
Namlu
B
Sürgü
C
Horoz
D
Yiv
E
Set
Soru 114
Aşağıdakilerden hangi seçenek daha kapsamlı olarak iyi atıcıyı ifade etmektedir?
A
İyi nişan alan
B
Hedefi vuran
C
Silahını hedefe çabuk doğrultan
D
Kendi kurallarına göre atış yapan
E
Güvenlik kurallarına uyarak atış yapan
Soru 115
Sağ el ile silah kullanan bir kişinin, tetik parmağını yerleştirme hatasını yapması sonucu vuruşları hedefin hangi yönünde toplanır?
A
Hedefin altında
B
Hedefin üstünde
C
Hedefin ortasında
D
Hedefin sol kısmında
E
Hedefin sağında
Soru 116
Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gruplaşma sol yukardadır
B
Gruplaşma sağ yukardadır
C
Hedefte gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık
D
Gruplaşma sağ aşağıdadır
E
Gruplaşma sol aşağıdadır
Soru 117
Doğru nisan alma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
B
Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
C
Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
D
Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
E
Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
Soru 118
Kalibre nedir?
A
Namlunun uzunluğudur
B
Çekirdeğin namluda aldığı yoldur
C
Fişeğin çapıdır
D
Fişeğin uzunluğudur
E
Namlunun çapıdır
Soru 119
Boş kovan üzerinde hangi iz yoktur?
A
Vurulan hedefte meydana gelen tahribatın bıraktığı iz
B
İğne izi
C
Çıkarıcı izi
D
Tırnak izi
E
Fişek yatağı izi
Soru 120
Bir koruma görevlisinin kişisel araç- gereçlerinde aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?
A
Silah ve gerekli mühimmat
B
Mevsime uygun giyecek
C
Kalem, not defteri
D
Pense, tornavida
E
Kelepçe, düdük, el feneri
Soru 121
Namlu içindeki girintilere ne denir?
A
Yerine getiren yay
B
Ateşleme tertibatı
C
Gerdel
D
Set
E
Yiv
Soru 122
Atış sırası bekleyen fişeğin işgal ettiği yere …………. denir? Boş bırakılan yere uygun olanı işaretleyiniz.
A
Tırnak
B
Üst kapak takımı
C
Hazne
D
Namlu
E
Kabza
Soru 123
Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……….. denir? Boş bırakılan yere uygun olanı işaretleyiniz.
A
Fişek yatağı
B
Süngü
C
Hazne
D
Yiv
E
Set
Soru 124
Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye ne denir?
A
Yarıçap
B
Çap
C
Namlu boyu
D
Çekirdek boyu
E
Atış mesafesi
Soru 125
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
A
Çekirdek
B
Kovan
C
Barut
D
Kapsül
E
Tırnak tutucu
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir