65. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları

65. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
A
İdare Mahkemesine
B
Polise
C
İşçi Sendikasına
D
İş Mahkemesine
E
İşveren Sendikasına
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan birisi değildir?
A
Görev dışında çalıştırma yasağı
B
Grev yasağı
C
Görevden uzaklaştırma yasağı
D
Koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırma yasağı
E
Sendikaya üye olma yasağı
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?
A
Genel kolluk
B
Cumhuriyet Savcısı
C
Özel Güvenlik görevlisi
D
Hâkim
E
Kolluk Amiri
Soru 4
ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça kimlik sorma yetkisini kullanmamalıdır. Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangilerinin oluşması gerekir? I. ÖGG’nin genel kolluk ile birlikte görev yapıyor olması gerekir II. Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması gerekir III. Kamu kolluğunun talebi olmalı IV. ÖGG’nin görev yaptığı şirketin sahibinin emri olmalı V. ÖGG’nin görev alanında olmalı VI. İstediği zaman ÖGG kimlik sorabilir  
A
I-II-III-IV
B
II-III-IV-V
C
I-II-III-V
D
III-IV-V-VI
E
I-IV-V-VI
Soru 5
‘Zor kullanma şartları’ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Kanunilik
B
Keyfilik
C
Zorunluluk
D
Ölçülülük
E
Kademelilik
Soru 6
Özel güvenlik komisyonu karar sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Oy çokluğu
B
Üye Tam Sayısı
C
Başkanın oy verdiği üyelerin tarafı
D
Üye tam Sayısının 1/3’ü
E
Üye Tam Sayısının 2/4’ü
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?
A
Olay yerini muhafaza etme
B
Şüpheliyi yakalama
C
Suç aletlerine el koyma
D
Genel kolluğa yardımcı olma
E
Teknik takip yapma
Soru 8
Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi …… kararı üzerine ……iznine bağlıdır.
A
İl Emniyet Müdürü / Vali
B
Kaymakam / Vali yardımcısı
C
İl Jandarma Komutanı / Kaymakam
D
Özel güvenlik komisyonu / Vali
E
Vali / Özel güvenlik komisyonu
Soru 9
5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesine göre, özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
B
Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
C
18 yaşını doldurmuş olmak
D
Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak
E
Özel güvenlik yenileme eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
Soru 10
Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren kaç gün içinde valiliğe verilir?
A
5
B
7
C
10
D
15
E
20
Soru 11
Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?
A
Mülkilik
B
Şahsilik
C
Mütekabiliyet
D
Evrensellik
E
Koruma
Soru 12
Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?
A
7
B
6
C
5
D
4
E
3
Soru 13
5188 sayılı Kanunun 8’inci maddesine göre, koruma ve güvenlik hizmeti için ne kadar ve hangi özellikte ateşli silah bulundurulabileceğini aşağıdakilerden hangisi belirler?
A
Mahallin en yüksek mülki amiri
B
Özel Güvenlik Komisyonu
C
Güvenlikten Sorumlu Vali Yardımcısı
D
İl Asayiş Komisyonu
E
Özel Güvenlik Şirketi Yöneticisi
Soru 14
Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce önemli tesislerin güvenliği hangi Kanunla sağlanmıştır?
A
2495 Sayılı Kanun
B
2559 Sayılı Kanun
C
3201 Sayılı Kanun
D
5188 Sayılı Kanun
E
6831 Sayılı Kanun
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?
A
Silah kullanma
B
Bedeni kuvvet kullanma
C
Göz yaşartıcı gaz kullanma
D
Polis köpeklerini kullanma
E
Basınçlı su kullanma
Soru 16
Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A
Ceza hükümleri getirmesi
B
Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olması
C
Polisin yetkilerinin azaltılması
D
Polis vazife ve salahiyetini tanımlaması
E
Adli kolluğun görev sınırlarının açık bir biçimde belirlenmesi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?
A
Haklarında yakalama emri bulunan kişiler
B
Suç işlerken rastlanılan kişiler
C
Hakkında icra takibi bulunan kişiler
D
Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler
E
Vücudu veya sağlığı mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken kişiler
Soru 18
Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Osman, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Osman’ın aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur
B
Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
C
Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek, tutanakla silahı teslim eder
D
Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar
E
Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister
Soru 19
Genel kolluk ile özel güvenlik personelinin yetkileri karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangileri ortak yetki alanı olarak sayılabilir? I. Zor kullanma II. İfade alma III. Yakalama IV. Olay yeri inceleme V. Arama
A
I – III - V
B
I – II - III
C
II – IV - V
D
II – III - V
E
I – IV - V
Soru 20
Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?
A
İdari görev
B
Kişisel görev
C
Kurumsal görev
D
Önleyici görev
E
Adli görev
Soru 21
Aşağıdaki tutanaklardan hangisi özel güvenlik personelince düzenlenemez?
A
Teslim tesellüm tutanağı
B
Teşhis tutanağı
C
Olay tespit tutanağı
D
Yakalama Tutanağı
E
Koruma altına alma tutanağı
Soru 22
Devriye görevi yaptığı güzergâhta şüpheli bir paket gören özel güvenlik görevlisi Ahmet’in yaptığı ve aşağıda belirtilen müdahalelerden hangisi yanlıştır?
A
Paketin çevresinde mümkün olduğu kadar geniş bir emniyet hattı oluşturur
B
Paketin olduğu bölgeden insanların tahliye edilmesini sağlar
C
Paketin üzerini örter ve kimse dokunmasın diye yanında durur
D
Polis/Jandarma gelinceye kadar çevreden paketle ilgili bilgi toplamaya çalışır
E
Bomba imha uzmanı gelince topladığı bilgileri uzmana aktarır ve direktiflerini alır
Soru 23
Olay yerine gelen ilk ekibin yapmaması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A
Olay yerinin çevre güvenliğini sağlanması
B
Olay yerinden kalabalığın uzaklaştırılması
C
Olayın şüphelilerinin yakalanması ve koruma altına alınması
D
Talep edenlere olay hakkında bilgi verilmesi
E
Yaralıların sağlık kuruluşuna sevk edilmesi
Soru 24
ÖGG Hasan’ın bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?
A
Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemesi
B
Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmesi
C
Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına alması
D
Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmesi
E
Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların telefonlarını bilmesi
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaç ve fonksiyonları olarak sayılamaz?
A
Suç işleme eğiliminde olan kişileri caydırmak
B
Yardım isteyenlere ve olay mağdurlarına yardım etmek
C
Mevcut kamu düzenini korumak
D
İşlenmiş olan suçların izlerini görebilmek
E
Adli kontrol işlemlerini takip etmek
Soru 26
Özel güvenlik görevlisi Ayşe görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan X-Ray cihazından geçmek veya üzerini aratmak istemeyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır?
A
Kolluğa haber verir
B
Yakalama yapar
C
Israr etmez, alışveriş merkezine girmesine izin verir
D
Zor kullanır ve arama yapar
E
Alışveriş merkezine girmesine izin vermez
Soru 27
Özel güvenlik görevlisinin ‘kimlik sorma yetkisi’ ile ilgili yasal düzenleme hangisidir?
A
6136 sayılı Kanun
B
5271 sayılı CMK
C
657 sayılı DMK
D
5237 sayılı TCK
E
5188 sayılı Kanun
Soru 28
Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlarda, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yakalama nedeni belirtilir
B
Elde edilen delillerden bahsedilir
C
Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez
D
Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa belirtilir
E
Yer ve zaman belirtilir
Soru 29
Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suç ile karşılaştığında yapmakla görevli ve yetkili oldukları işlemlerle ilgili aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?
A
Suça el koymak
B
Suçun devamını önlemek
C
Olay yerini ve suç delillerini muhafaza etmek
D
Şüpheliyi tespit ve yakalama
E
Yakalanan kişi ve zapt edilen eşyayı Cumhuriyet Savcılığına teslim etmek
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez.
A
Henüz işlenmiş olan suç
B
İşlenmekte olan suç
C
Suç işlendikten sonra suçun failinin takip edilerek yakalandığı suç
D
Suçu işleyen kişinin polis merkezine giderek itiraf ettiği suç
E
Suçun pek az evvel işlendiğini gösteren delillerle yakalanan kimsenin işlediği suç
Soru 31
Özel güvenlik görevlilerinin kıyafetiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Özel güvenlik görevlileri iklim şartlarına göre ön tarafında şirket logosu bulunan bere giyebilirler
B
Özel güvelik görevlileri, Kurum amirinin takdirine göre serbest kıyafet giyebilir
C
Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler
D
Gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına il özel güvenlik komisyonu izin verebilir
E
Özel güvenlik görevlilerinin üniforma renkleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve Genel Kolluk tarafından kullanılan üniforma renginde veya benzeyen renkte olamaz
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden birisi değildir?
A
Kimlik tespiti
B
Kimlik sorma
C
Yakalama
D
Emanete alma
E
Zor kullanma
Soru 33
5188 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinde ‘ceza uygulaması’ ile ilgili hangi ifade doğrudur?
A
Özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılabilmesi için suçun terör kapsamında olması gerekir
B
Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler ağır cezada yargılanır
C
Özel güvenlik görevlileri bir suç işlemeleri halinde kendilerine avukat tutulması zorunludur
D
Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır
E
Özel güvenlik görevlisinin işlediği suç çalıştığı yerde ise verilecek ceza yarı oranında artırılır
Soru 34
Bir eşya üzerindeki zilyede ait tasarrufyetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılması işlemi hangi kavramla ifade edilir?
A
Emanete alma
B
Kontrol etme
C
El koyma
D
Önlem alma
E
Koruma tedbiri
Soru 35
İş Kanununun 8’inci maddesine göre, süresi en az kaç ay olan iş sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur?
A
24 ay
B
18 ay
C
12 ay
D
6 ay
E
11 ay
Soru 36
İstanbul pazarındaki yangında sabotaj ihtimaliyle iş yeri yanan ve can güvenliği bakımından alana girilmesi tehlike arz eden bir esnada Osman Bey ısrarla iş yerine girmek istemektedir. Özel güvenlik görevlilerinin Osman Beye yönelik yaptıkları yakalama aşağıdakilerden hangisidir?
A
İdari yakalama
B
Önleyici yakalama
C
Koruyucu amaçlı yakalama
D
Adli yakalama
E
Gözaltına alma
Soru 37
AVM de görevli özel güvenlik görevlileri Murat ve Kemal 16 yaşında bir genci hırsızlık yaparken suçüstü yakalar. Yakalamanın devamında yapılamayacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Üstü araması yapılır, suç eşyası, iz ve deliller koruma altına alınır
B
Etkisiz hale getirilir, kelepçelenir ve gözlem altında bekletilir
C
Polise haber verilir
D
Gerekli durumlarda 112 unsurları da çağrılır
E
Gerekli tutanaklar tutulur, tutanakla Polise teslim edilir
Soru 38
Özel güvenlik görevlisi Levent, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?
A
Konuşma bozuklukları
B
Cinsiyeti
C
Boyu
D
Saç rengi
E
Psikolojik durumu
Soru 39
İş Kanununun 20‘inci maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde mahkemeye dava açabilir?
A
2 ay
B
15 gün
C
45 gün
D
1 ay
E
10 gün
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu kararı aranmaksızın özel güvenlik izni verilecek durumlardan değildir?
A
Kişilerin silahlı personel tarafından korunması
B
Toplantı etkinlikleri
C
Konser etkinlikleri
D
Sahne gösterileri etkinlikleri
E
Para veya değerli eşya nakli
Soru 41
Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır
B
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
C
Çekimser oy kullanılabilir
D
Ticaret Odası ve Sanayi Odası Başkanlığının beraber olduğu illerde tek temsilci yeterlidir.
E
Komisyon Başkanı bir Vali Yardımcıdır
Soru 42
Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Kamera sistemlerindeki görüntülerin kayıt altına alınmasını sağlar
B
Maddeleri tespit etmek için içinden geçirilen bagajı x ışınına tâbi tutar
C
Bagajların içindeki metal cisimlere karşı duyarlıdır
D
Bu tip detektörler patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin yaydıkları kokulara duyarlıdır
E
Alarm sistemlerinde hırsızlığa karşı koruma sağlayan detektörler arasındadır
Soru 43
El detektörü ile yapılan kontrolde el detektörünün incelenecek bölge ile mesafesi ne kadar olmalıdır?
A
12,5-17,5 cm uzaklıkta
B
2,5-7,5 cm uzaklıkta
C
7,5-12,5 cm uzaklıkta
D
17,5-22,5 cm uzaklıkta
E
22,5-27,5 cm uzaklıkta
Soru 44
İlkyardım nedir?
A
Yaralıyı hastaneye götürmektir
B
Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir
C
Ambulansta yapılan ilk müdahaledir
D
Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir
E
Hastanede doktor tarafından yapılan müdahaledir
Soru 45
Metal detektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Metal detektörlerin ayarlanmasına Kalibrasyon denir
B
Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cisimleri tespit ederler
C
Kişilerin metal detektöre temas ederek kontrol edilmeleri statik elektrikle yüklenme nedeniyle cihazın yanlış alarm vermesine sebep olur
D
Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verirler
E
Kişilerin üstlerindeki plastikten yapılmış ateşli silahların güvenilir bir metod ile aranmasını sağlar
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi X-Ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir?
A
Kişilerin yanında taşıdıkları bavul
B
Daha önceden tanıdığınız kargo kuryesinin getirdiği paket
C
Kişilerin üzerinde bulunan kemer, cüzdan, el çantası
D
İçinde 6 aylık bebek bulunan çocuk arabası
E
Kişilerin taşıdığı sırt çantası
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir? I- Kartlı geçiş sistemi II- X-ray cihazı III-Metal dedektörü
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?
A
Ortam güvenliğini sağlamak
B
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini desteklemek
D
Hastaya gerekli medikal tedaviyi yapmak
E
Hasta/yaralının durumunun kötüye gitmemesi için gereken önlemleri almak
Soru 49
Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
A
Dil dışarı çekilir
B
Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir
C
Baş-çene pozisyonu sağlanır
D
Hastaya koma pozisyonu verilir
E
Baş yana çevrilir
Soru 50
İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A
Kurtarma, Bildirme, Tedavi
B
Koruma, Kurtarma, Tedavi
C
Bildirme, Tedavi, Koruma
D
Koruma, Bildirme, Kurtarma
E
Koruma, Bildirme, Önleme
Soru 51
Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
A
Koma
B
Anaflaksi
C
Bayılma
D
Şok
E
Düşme
Soru 52
İlk yardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?
A
Hava yolunun açılması
B
Kalp masajı
C
Suni solunum
D
Psikolojik yardım
E
Dilin elle tutulup çekilmesi
Soru 53
Ateşle temas etmesi durumda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
A
Benzin
B
MazotV
C
Zeytinyağı
D
Tiner
E
Gazyağı
Soru 54
Kırık tespitinde doğru uygulama hangisidir?
A
Kırık bölge normal şekline getirilmelidir
B
Açık kırık varsa görünen kemik parçaları temizlenmelidir
C
Yara varsa üzeri kapatılmamalıdır
D
Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır
E
Kırıklar tespit edilmeden hastaneye götürülmelidir
Soru 55
Özel güvenlik görevlisi Kemal, görev yaptığı kurumda şokta olan bir hastayla karşılaşır. Aşağıdaki şıklardan hangisini yapmaması gerekir?
A
Hastayı düz olarak sırtüstü yatırır
B
Hastanın bacaklarını 30 cm kadar yukarı kaldırarak bacakların altına destek koyar
C
Hastanın üzerini örter
D
Sağlık kuruluşuna sevk olana kadar yanında kalır
E
Bol su içmesini sağlar
Soru 56
Özel güvenlik görevlisi Ali, bir patlama sonrası meydana gelen yangından sonra bir yaralıyı kurtarır. İlk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?
A
Yanık üzerine yanık merhemi sürer
B
Su toplamış yerler patlatır
C
Yanık bölgeleri (parmaklar, vb.) birlikte bandaj yapar
D
Kişi hala yanıyorsa üzerine bir battaniye ile kapatıp yuvarlanmasını sağlar
E
Yanmış alandaki derileri kaldırır
Soru 57
Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşerek reaksiyona girmesine ne ad verilir?
A
Parlama ve patlama şeklinde yanma
B
Yavaş yanma
C
Yanma
D
Oksidasyon
E
Yangın
Soru 58
Yanmanın olabilmesi için ortamdaki Oksijen miktarı maksimum % kaç olmalıdır?
A
%5
B
%10
C
%16
D
%21
E
%11
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisi katı madde yangınlarında en etkili söndürme prensibidir?
A
Boğma
B
Yanıcı maddeyi ısıdan ayırmak
C
Su ile soğutarak söndürme
D
Köpük konsantrasyonu kullanmak
E
Metal tozu kullanmaK
Soru 60
Portatif yangın söndürücü tüplerini en etkili şekilde kullanmak için, aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A
Tüpleri bitene kadar sıkınız, yarım bırakmayınız
B
Yangının çıkış noktasından müdahale ediniz
C
Tüpleri aynı anda değişik yönlerden beraberce kullanınız
D
Rüzgara karşı durarak ve tek tek, ard arda kullanınız
E
Rüzgarı, istikametine göre arkanıza alınız
Soru 61
Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?
A
Köpük konsantrasyonları
B
Kuru kimyevi tozlar
C
Hidrojen
D
Halokarbon içerikli kimyasal gazlar
E
Karbondioksit
Soru 62
Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yangına su ile müdahale etmek
B
Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
C
Yangını bölmelere ayırmak
D
Yanan cismi uzaklaştırmak
E
Yangını soğutarak söndürmek
Soru 63
Baz morfinin çeşitli kimyasal işlemlerden ve süreçlerden geçirilmesi sonucu elde edilen uyuşturucuya ………….denir.
A
Esrar
B
Likit Esrar
C
Kokain
D
Eroin
E
Captagon
Soru 64
Afyon grubuna dahil uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemi üzerinde uyuşukluk meydana getirmektedirler. Kliniklerde kullanılan eczalardan olduğundan …… ve yeşil reçete ile hastane ve eczanelerde satılmaktadır. Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Mavi
B
Pembe
C
Mor
D
Beyaz
E
Kırmızı
Soru 65
Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
A
Geri bildirim
B
Mesaj tekrarı
C
Yansıtma
D
Aktarma
E
Görev tekrarı
Soru 66
Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel şartlarından biridir?
A
Yüksek sesle konuşmak
B
İletişimin amacını bilmek
C
İletişimi kısa tutmak
D
Kapalı ortamlarda iletişim kurmak
E
Otoritenin gücünü kullanmak
Soru 67
İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?
A
Empati
B
Tutum
C
Saygı
D
Bilgisizlik
E
Önyargı
Soru 68
İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak neden sakıncalıdır?
A
Sorumlulukları artırdığı için
B
Suçlayıcılık içerdiği için
C
Özgüveni artırdığı için
D
Ekip ruhunu güçlendirdiği için
E
Dayanışmayı artırdığı için
Soru 69
İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?
A
Aktif dinleme
B
Görünüşte dinleme
C
Yüzeysel dinleme
D
Kişisel dinleme
E
Tuzak kurucu dinleme
Soru 70
Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
A
Empati, iletişime girdiğimiz insana saygı duymaktır
B
Empati, iletişime girdiğimiz insanın kişiliğini benimsemektir
C
Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır
D
Empati, iletişime girdiğimiz insana sevgi duymaktır
E
Empati, iletişime girdiğimiz insanın sempatik özelliklerini görmektir
Soru 71
Bir özel güvenlik yöneticisinin aşağıdakilerden hangisini yapması kişiler arası iletişime katkı getirir?
A
Çalışanların hatalarını bularak ilk fırsatta dile getirmesi
B
Tüm sorunların çözümünü yönetimden beklemesi
C
Çalışanların iş yükünü artıracak uygulamalar geliştirmesi
D
Problemleri görmezden gelmesi
E
Personelin kişilik özelliklerine saygı göstermesi
Soru 72
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmanın nedenlerinden biri olamaz?
A
Öğrenmek
B
Susmak
C
Anlamak
D
Etkilemek
E
Paylaşmak
Soru 73
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden biridir?
A
Ortak dil kullanmak
B
Toplumsal statüyü öne çıkarmak
C
Uygun bir kanal kullanmak
D
İletişim kurmaya istekli olmak
E
Önyargısız olmak
Soru 74
Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel ilkelerinden biri olamaz?
A
Tek yönlü iletişim kurmak
B
Anlamaya odaklanmak
C
Sorular sormak
D
Göz teması kurmak
E
Dinlemeye öncelik vermek
Soru 75
Aşağıdakilerden hangisi “Ben Merkezci” yaklaşımı tanımlamak için kullanılabilir?
A
Sadece kendi bildiklerinin doğru olduğuna inanma
B
Çözüm bekleyen bir sorunu çözmeye istekli olma
C
Farklı kültürlere mensup kişilere hoşgörü ile yaklaşma
D
Kişilere ilişkin tutumlarının her zaman doğru olmayabileceğini kabul etme
E
Kendi benliğinin farkına varma
Soru 76
Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?
A
İş yükünün fazlalığı
B
Olumsuz çalışma koşulları
C
İnsan ilişkilerinde başarısızlık
D
Yönetici baskısı
E
Sorun çözme yeteneği
Soru 77
Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerinden değildir?
A
Eylemcilerin sayısının belirlemek
B
Yaygın propaganda yapmak
C
Konuşma yapmak
D
Heyecanı artırmak
E
Eyleme geçiş
Soru 78
Bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullanılan düzen hangisidir?
A
Kama
B
Çember
C
Hat
D
Sağa kademeli hat
E
Birerli kol
Soru 79
Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?
A
Spor seyircileri
B
Çarşı Pazar kalabalığı
C
Toplantı, miting, grev yapmak için toplanan kalabalıklar
D
Geleneksel dini inanç etkinliklerinde bulunanlar
E
Toplantı ve gösteri yürüyüşüne göre hareket eden kalabalıklar
Soru 80
Aşağıdakilerden hangisi kolektif davranışın özelliklerinden değildir?
A
Kültürel normların ve sosyal ilişkilerin kuralları kesinlikle işlemez
B
Etkileşim ve etkilenme son derece yüksektir
C
Grup bağımlılığı geçici ama çok kuvvetlidir
D
Spontane hareketler çıkar ve kontrol edilemez hale gelir
E
Kolektif davranışların kontrol altına alınması daha kolaydır.
Soru 81
Kişilerin olduğu gibi, toplumların da psikolojik özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumun psikolojik özelliklerinden sayılmaz?
A
İrade zayıflığı
B
Taklit, telkin ve etki altında kalma
C
Kariyer
D
Anonimlik
E
Yayılma
Soru 82
“İnsanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine” ne denir?
A
Birey
B
Uyarılma
C
Davranış
D
Tepki
E
Organizma
Soru 83
Topluluğa yeni mensubiyetten kaynaklanan psikolojik özellikler aşağıdakilerden hangisi değildir?
A
Özenti
B
Taklit
C
Duygusallık
D
İrade zayıflığı
E
Özgüven
Soru 84
Aşağıdakilerin hangisi “Zehirleyici (öldürücü) Kimyasal Maddeler” grubuna dâhil değildir?
A
Sinir gazları
B
OC (Biber gazı)
C
Yakıcı gazlar
D
Boğucu gazlar
E
Kan zehirleyici gazlar
Soru 85
Tek kişiyle yapılan korumaya ne denir?
A
Zor koruma
B
Refakat koruma
C
Alan koruması
D
Karo düzeni
E
Baklava formasyonu
Soru 86
Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
A
Bir kişiyle koruma düzeni
B
İki kişiyle koruma düzeni
C
Üç kişiyle koruma düzeni
D
Dört kişiyle koruma düzeni
E
Beş kişiyle koruma düzeni
Soru 87
Spor ve sanatsal etkinlikler gibi ortak bir ilgi alanı bulunan insanların bir araya gelerek oluşturdukları topluluklardır. Tanımı yapılan bu topluluk hangi kalabalık çeşidine işaret eder?
A
İfade kalabalığı
B
Tesadüfi kalabalıklar
C
Kızgın, saldırgan kalabalıklar
D
Dinleyici kalabalıklar
E
Önceden planlanmış toplantılardaki kalabalıklar
Soru 88
Toplumsal olayları kontrol altına alma konusunda bazı genel prensipler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu prensipler içerisinde yer almaz?
A
Organizatörlerle diyalog kurma
B
Toplumsal olayın sonucunu bekleme
C
İkna edici ve inandırıcı olma
D
Provokasyona gelmeme
E
Profesyonel olma
Soru 89
Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Merdivenlerde önemli personelden önce bir koruma personeli çıkarak üst kat emniyetini almalıdır
B
Önemli kişi merdivenlerde bina boşluğuna yakın olmamalıdır
C
Asansörden inerken önce önemli kişi inmelidir
D
Döner kapı mümkünse kullanılmamalıdır
E
Döner kapı kullanılmak zorunda ise önce bir koruma görevlisi içeri girmelidir
Soru 90
İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İki araçlı koruma düzeninde öndeki araç öncü pozisyonundadır
B
Her iki araç seyir halinde iken, tehdit algılama durumlarına göre yerlerini asla değiştirmezler
C
Artçı oto güvenli takip mesafesini koruyarak kavşaklar geçilirken kapamalara dikkat eder
D
Öndeki araç program yerine hızını artırarak önce girer
E
Saldırı esnasında duruma göre şekil alırlar
Soru 91
Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi)koruma görevinin dört aşamasından değildir?
A
Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırabileceği bir güzergâh seçimi
B
Muhtemel tehlikenin varlığı
C
Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
D
Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
E
Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
Soru 92
Siyasi, ekonomik, etnik kökeni vb. nedenlerle ülkesi için önemli olan kişilere önceden tasarlanarak yapılan öldürme girişimlerine ne denir?
A
Silahlı saldırı
B
Kundaklama
C
Cinayet
D
Suikast
E
Gasp
Soru 93
Silahlı bir saldırı esnasında hangisi korumanın yapmaması gerekenlerdendir?
A
VIP’nin derhal saldırı yönünün aksi istikametinde uzaklaştırılması
B
Tüm korumaların, silahlarıyla saldırıya derhal karşılık vermesi
C
Saldırıyı gören korumanın bağırarak ve yön bildirerek arkadaşlarını uyarması
D
VIP’nin en yakın güvenli bölgeye naklinin gerçekleştirilmesi
E
Bir kısım korumalar saldırıya karşılık verirken, diğerlerinin VIP’i uzaklaştırması
Soru 94
Önemli kişinin yaya intikali sırasında korunması için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması yanlıştır?
A
Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmaz, açık alanlarda daraltılır
B
Gidilecek güzergâhlar her seferinde değiştirilmelidir
C
Yürüyüş sırasında her duruma uygun yeni kaçış noktası belirlenmelidir
D
Tedbirler için yeterli kondisyon ve pratiğe sahip olmalıdır.
E
Koruma düzeninde disipline uyulmalı, iltimas, savsaklama veya ihmale yer verilmemelidir
Soru 95
Açı tespitinde saat yöntemi kullanılır. Bu yöntemde “saldırgan saat 9’da” ifadesi hangi yönü ifade eder?
A
Sol
B
Sağ
C
Yukarı
D
Aşağı
E
Arka
Soru 96
Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi hangi makamdan verilir?
A
İçişleri Bakanlığınca
B
İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığınca
C
Emniyet Genel Müdürlüğünce
D
Valiliklerce
E
Kaymakamlıklarca
Soru 97
Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?
A
Her türlü durumda sağında
B
Her türlü durumda solunda
C
Korunan kişinin önünde
D
Korunan kişinin arkasında
E
Silahı kullandığı eline göre bir adım arkada sağ veya solunda
Soru 98
Güzergâh güvenliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Korunan kişinin geçeceği güzergâh saldırılar için en müsait alanlardan biridir
B
Her seyahat için birden fazla güzergâh planlanmalıdır
C
En güvenli güzergâh en kısa olanıdır
D
Aynı yerlere yapılan sürekli seyahatlerde değişik güzergâhlar kullanmak gerekir
E
Gidilecek güzergâh üzerinde mutlaka öncü istihbarat çalışması yapılmalıdır
Soru 99
Spor alanlarında, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri tarafından yapılacak üst aramasında kimden yazılı izin alınır?
A
İl Emniyet Müdüründen
B
İl Spor Güvenlik Kurulundan
C
Müsabaka Güvenlik Amirinden
D
Mülki İdare Amirinden
E
Hâkimden
Soru 100
Özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek her türlü iş ve eylemi kime bildirmelidir?
A
Hâkim
B
Cumhuriyet savcısı
C
Genel kolluk
D
Valilik
E
Bağlı oldukları özel güvenlik şirketi
Soru 101
Uzaktan ve yakından canlıları öldüren veya yaralayan, etkisiz hale getiren, canlı organizmaları hasta eden, cansız varlıkları tahrip veya imha eden aletlerin bütününe ne ad verilir?
A
Kesiciler
B
Deliciler
C
Patlayıcı madde
D
Kimyasallar
E
Silah
Soru 102
Kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kabza Emniyeti
B
Mandal Emniyeti
C
Şarjör Emniyeti
D
Tetik Emniyeti
E
Horoz Emniyeti
Soru 103
Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer alır?
A
Kapsül
B
Horoz
C
Namlu
D
Hatve
E
Tetik
Soru 104
Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere…………………..denir.
A
Çap
B
Rampa
C
Yiv
D
Set
E
Çıkarıcı
Soru 105
Yarı otomatik tabanca nedir?
A
Ateş etmek için sürgünün her seferinde elle çekilip bırakılmak suretiyle şarjördeki bütün fişekleri bu şekilde atan tabancalardır
B
Tetiğe bir kere basıldığında şarjördeki bütün fişekleri atan tabancalardır
C
Şarjör takıldığında direk ateş eden tabancalardır
D
İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancalardır
E
Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliği olan tabancalardır
Soru 106
Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
A
Çerçeve
B
Horoz
C
Çıkarıcı
D
Şarjör
E
Namlu
Soru 107
Yerine getiren yayın görevi nedir?
A
Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar
B
Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar
C
Namluyu kilitleyerek emniyete alır
D
Çekirdeğin deliş gücünü artırır
E
Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar
Soru 108
Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
A
Yiv
B
Set
C
Rampa
D
Hazne
E
Rayyür
Soru 109
Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?
A
Düğün ve eğlencelerde havaya doğru ateş edilir
B
Silahla şaka yapılır
C
Alkollüyken atış yapılabilir
D
Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur
E
Silah temizliği aile efradıyla beraber yapılır
Soru 110
Ateşleme sırasında şarjörde fişek bitmesine rağmen sürgünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gerdel’in arızalı olması
B
İcra yayının kırık olması
C
Horozun kırık olması
D
Tırnağın kırık olması
E
Fişeğin arızalı olması
Soru 111
Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden biri değildir?
A
İğne yayı kırık olabilir
B
İğne kırık olabilir
C
Tırnak kırık olabilir
D
İğne ucu kırık olabilir
E
Fişek hatalı olabilir
Soru 112
Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili olarak belirtilen genel emniyet kuralları arasında yer almaz?
A
Silah başka birine verilirken dolu olup olmadığı kontrol edildikten sonra boş olarak verilir
B
Silahın namlu ağzından içeri bakılmamalıdır
C
Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır
D
Herkes kullandığı silahın özelliklerini bilmek zorunda değildir
E
Tetiği çekmeye niyetlenmedikçe asla tetik parmağı tetik korkuluğunun içerisine konmaz
Soru 113
Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye ......... denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Yiv
B
Tetik korkuluğu
C
Yarı çap
D
Çap
E
İğneli sistem
Soru 114
Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için ilerlediği mesafeye ......... denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Hatve
B
Rayyür
C
Etkili mesafe
D
Mermi yolu
E
Atış mesafesi
Soru 115
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
A
Kovan
B
Kapsül
C
Barut
D
Gerdel
E
Çekirdek
Soru 116
Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
A
Yarı Otomatik
B
Tam Otomatik
C
Tek Hareketli
D
Çift Hareketli
E
Toplu
Soru 117
Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir?
A
Horoz emniyeti
B
Mandal emniyeti
C
Parmak emniyeti
D
Şarjör emniyeti
E
Kabza emniyeti
Soru 118
Aşağıda, silah sökülürken uygulanacak kurallar verilmiştir. Bunların doğru sıralaması hangisidir? 1.Sürgü geriye doğru çekilir 2.Silahın namlusu ölü bir noktaya çevrilir 3.Şarjör çıkarılır 4.Fişek yatağı, gözle kontrol edilir Çekirdek
A
3 – 2 – 1 – 4
B
2 – 3 – 1 – 4
C
4 – 2 – 3 – 1
D
1 – 2 – 3 – 4
E
2 – 4 – 3 – 1
Soru 119
Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin aşınması sonucu hangisi meydana gelmez?
A
Fişeğin hedef üzerindeki delici gücü artar
B
Hedefte nişan alınan noktaların dışına taşma olur
C
Çekirdek havada takla atarak gider
D
Atış menzili kısalır
E
İlk hız düşer
Soru 120
Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı hangisidir?
A
Kriminoloji
B
Kriminal
C
Füzyon
D
Biyolojik
E
Balistik
Soru 121
Namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?
A
Nişan tertibatı
B
Ateşleme tertibatı
C
Boş kovan atma tertibatı
D
Sürgü kapak takımı
E
Horoz tertibatı
Soru 122
Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
B
Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
C
Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
D
Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
E
Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmesi
Soru 123
9x19 mm ifadesinde 19 mm neyi ifade eder?
A
Fişek boyunu
B
Namlu çapını
C
Kovan boyunu
D
Kovan çapını
E
Çekirdeğin çapını
Soru 124
Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?
A
Etkili Menzil
B
Mermi yolu
C
Azami menzil
D
Azami hız
E
Hedef hattı
Soru 125
Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Kimyasal silahlar
B
Ateşli silahlar
C
Biyolojik silahlar
D
Ateşsiz silahlar
E
Yarışma silahları
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir