63. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları

63. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
T.C. 1982 Anayasası madde:15’e göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması sebeplerinden değildir?
A
Savaş
B
Suçların artması
C
Seferberlik
D
Sıkıyönetim
E
Olağanüstü hal
Soru 2
T.C. 1982 Anayasası’nda temel hak ve özgürlükler; koruyucu, isteme ve katılma hakları şeklinde bir sınıflandırma yapılmıştır. Koruyucu haklar; kişinin hakları ve ödevleri başlığı altında sıralanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardan değildir?
A
Kişinin dokunulmazlığı
B
Zorla çalışma yasağı
C
Kişi hürriyeti ve güvenliği
D
Konut hakkı
E
Özel hayatın gizliliği ve korunması
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası madde:12’de belirtilen “Temel Hak ve Hürriyetlerin Nitelikleri”nden değildir?
A
Herkesin kişiliğine bağlı
B
Dokunulmaz
C
Devredilmez
D
Vazgeçilmez
E
Ödev ve sorumluluklar ihtiva etmez
Soru 4
Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışan Fatih’e, işveren tarafından bir sebep gösterilmeden sözleşmesinin feshedildiği bildirilmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu’na (md:20) göre, feshin tebliği tarihinden itibaren iş mahkemesine kaç gün içerisinde dava açabilir?
A
10 gün
B
15 gün
C
45 gün
D
30 gün
E
60 gün
Soru 5
T.C. 1982 Anayasasına göre temel hak ve hürriyetler aşağıdakilerden hangisi ile sınırlanabilir?
A
Uluslar arası sözleşmeler
B
Anayasalar
C
Kanunlar
D
Tüzükler
E
Yönetmelikler
Soru 6
Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışacak olan Bahadır, 4857 sayılı İş Kanunu’na (md:15) göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır?
A
1 ay
B
2 ay
C
3 ay
D
10 ay
E
12 ay
Soru 7
Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışacak olan Ahmet, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre yazılı bir sözleşme hazırlamaya mecbur olmaları için iş süresinin en az ne kadar olmalıdır?
A
1 yıl ve daha fazla
B
2 aydan fazla
C
4 aydan fazla
D
6 aydan fazla
E
10 aydan fazla
Soru 8
Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışan Osman, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre fazla mesai ücreti isteyebilmesi için ir haftada kaç saati aşan çalışma yapmalıdır?
A
35 saati aşan
B
40 saati aşan
C
48 saati aşan
D
45 saati aşan
E
50 saati aşan
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı ÖGHDKUİY Madde:16’ya göre ÖGG’nin suça el koyma yetkilerinden değildir?
A
Suçun devamını önleme
B
Sanığı tespit ve yakalama
C
Olay yerini muhafaza
D
Suç delillerini muhafaza
E
Yetkili mahkemeye teslim etmek
Soru 10
5188 sayılı ÖGHDK Madde:23’e göre ÖGG Altan, göreviyle bağlantılı bir suç işlerse nasıl cezalandırılır?
A
Kamu görevlisi gibi
B
Normal vatandaş gibi
C
İndirimli ceza uygulanır
D
Kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi
E
Şirket sahibi istemezse ceza almaz
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu kararı aranmaksızın özel güvenlik izni verilecek durumlardan değildir?
A
Kişilerin silahlı personel tarafından korunması
B
Toplantı etkinlikleri
C
Konser etkinlikleri
D
Sahne gösterileri etkinlikleri
E
Para veya değerli eşya nakli
Soru 12
Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır
B
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
C
Çekimser oy kullanılabilir
D
Ticaret odası ve sanayi odası başkanlığının beraber olduğu illerde tek temsilci yeterlidir.
E
Komisyon başkanı bir vali yardımcısıdır
Soru 13
Nuh Mermer A.Ş.’nin, önceden almış olduğu güvenlik uygulaması iznini, komisyon kararı ve valinin onayı ile sona erdirmek istemektedir. Bunun için en az ne kadar önce başvurulması gerekir?
A
Bir gün
B
Bir hafta
C
Bir ay
D
Kırk gün
E
İki ay
Soru 14
Abdullah AYDIN, faaliyet alanı münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olacak olan şirketi için aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin iznini alması gerekir?
A
Milli Savunma Bakanlığı
B
Milli Eğitim Bakanlığı
C
İçişleri Bakanlığı
D
Adalet Bakanlığı
E
Gümrük ve Ticaret Bakanı
Soru 15
Yıldırım AVM yetkilileri, mallarda hırsızlık yolu ile eksilme olduğunu tespit etmişlerdir. Ancak bu işin nasıl ve kimler tarafından yapıldığını tespit edememişlerdir. Bunun için ÖGG’nden bazılarını sivil olarak müşteri gibi mağazanın içerisinde dolaştırarak görev yaptırmak istiyorlar. Sizce böyle bir şey mümkün müdür?
A
Hayır olamaz, ÖGG görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler
B
ÖGG’nin başındaki şirket temsilcisi isterse olabilir
C
AVM’nin başındaki şirket yöneticileri isterse olabilir
D
ÖGG’nin başındaki şirket temsilcisi ve AVM’nin başındaki şirket yöneticileri isterse olabilir
E
Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde komisyon izin verebilir
Soru 16
Özel güvenlik eğitim kurumundan silahsız eğitim alan Ali BARIŞ ile silahlı eğitim alan Salih SAVAŞ, eğitim sonucunda güvenlik izni alabilmeleri için haklarında yapılacak olan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması ne kadar sürede tamamlanır?
A
1 ay / 1 ay
B
1 hafta / 1 ay
C
2 hafta / 2 ay
D
2 ay / 2 ay
E
2 ay / 3 ay
Soru 17
Metin Kaya AVM, mevcut özel güvenlik personeli haricinde, sekiz yeni özel güvenlik personelini de işe başlatmıştır. Göreve yeni başlayan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde il valiliğine bildirilmelidir?
A
7 gün içinde
B
10 gün içinde
C
15 gün içinde
D
21gün içinde
E
30 gün içinde
Soru 18
Abdullah AYDIN’a ait özelliklerden hangisi özel güvenlik şirketinde yönetici olmasına engeldir?
A
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B
Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak
C
Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
D
Özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak
E
Devletin güvenliğine karşı işlemiş olduğu bir suçtan affa uğramış olmak
Soru 19
Metin Kaya AVM, şirkette küçülmeye gitmiştir. Sekiz ÖGG personelini işten çıkarmıştır. İşten çıkarılan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde valiliğe bildirilmelidir?
A
7 gün içinde
B
10 gün içinde
C
15 gün içinde
D
21 gün içinde
E
30 gün içinde
Soru 20
ÖGG’nin, kimliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Görevlinin adı ve soyadı belirtilir
B
Görevlinin silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir
C
Üzerinde kimlik kartı olmayan ÖGG kanunun 7. maddesinde sayılan yetkilerini kullanamazlar
D
Kimlik kartını çalıştığı kurum vermeye yetkilidir
E
Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi nokta veya nokta görevlisi ile ilgili değildir?
A
Güvenlik hizmeti alan kişiyi korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek
B
Suçluları takip etmek ve yakalamak
C
Görev bölgesinde yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek
D
Nokta görevlisi suça meyilli kişileri caydırmamalı
E
Nokta görevlisi özel güvenlik görevlisinin görevin bilincinde olmalıdır
Soru 22
Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
A
Kimlik
B
Tanımlama
C
Eşkâl
D
Farklılık
E
Fiziki özellik
Soru 23
Aşağıdaki şahıslardan hangisi kontrol noktası görevlisi için özellikli şahıs sayılmaz?
A
TBMM Başkanı
B
Milletvekili
C
Adliye kâtibi
D
Vali
E
Savcı
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?
A
Milletvekilleri
B
Cumhurbaşkanı,
C
Hamile kadınlar
D
Hâkim ve savcılar
E
Avukatlar ve noterler
Soru 25
Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri–fail–mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ........................ denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Belge
B
Delil
C
Maddi delil
D
İspat vasıtası
E
Bulgu
Soru 26
Bir suçun işlendiğini veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir?
A
Görgü tespit tutanağı
B
Olay tutanağı
C
Nöbet devir teslim tutanağı
D
İhbar tutanağı
E
Tespit tutanağı
Soru 27
Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla şahısların üzerlerini kabaca aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir?
A
Olay tespit tutanağı
B
Suçüstü tutanağı
C
El koyma tutanağı
D
Yakalama tutanağı
E
Üst arama tutanağı
Soru 28
Önleme araması, aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılabilir?
A
Otel odasında
B
Umumi veya umuma açık yerlerde
C
Kamuya açık olmayan işyerlerinde
D
Konutta
E
İkametgâh olarak kullanılan yayla evde
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?
A
Genel emniyeti sağlamak
B
İhtiyacı olanlara yardım etmek
C
Şüphelileri yakalamak
D
Suç işlenmesini önlemek
E
Suçlunun ifadesini almak
Soru 30
Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
A
Elde edilen eşya adli makamlara teslim edilir
B
Sadece el konulan malzeme kolluk kuvvetlerine teslim edilir
C
El konulan eşya tutanakla görevli kolluğa teslim edilir
D
Şahıs bölgeden uzaklaştırılır
E
Hiçbir işlem yapılmaz
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?
A
Kilo ve boy
B
Yüz yapısı
C
Soyut ifadeler
D
Cinsiyet
E
Görülebilir yaralar
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik delil olma ihtimali yoktur?
A
Kıl
B
Barut artığı
C
İzmarit
D
Tırnak
E
Kan
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapması halinde, yapılan bu şeyin yanlış tutum ve davranış sayılacağı ve hukuki sorumluluk gerektirebileceği hallerden biridir?
A
Olayın şüphelilerinin yakalanması ve koruma altına alınması
B
Yaralıların sağlık kuruluşuna sevk edilmesi
C
Olay yerinden kalabalığın uzaklaştırılması
D
Olay yerinin koruma altına alınması
E
Basına bilgi verilmesi
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz?
A
Kapalı devre televizyon Sistemi
B
X-ray cihazı
C
Demir parmaklık
D
Tel örgü
E
Duvar
Soru 35
Özel güvenlik görevlisi, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?
A
Cinsiyeti
B
Konuşma bozuklukları
C
Saç rengi
D
Boyu
E
Psikolojik durumu
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından değildir?
A
Kamera
B
Telsiz
C
El feneri
D
Cop
E
Kelepçe
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği rapor türlerinden değildir?
A
Görsel rapor
B
Sözlü rapor
C
Uzmanlık raporu
D
Elektronik rapor
E
Yazılı rapor
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
A
Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır
B
Tutum ve davranışlarına dikkat etmelidir
C
Görev bölgesinin tamamını kontrol altında tutmalıdır
D
Görev bölgesinde cep telefonu ile görüşebilir
E
Soğukkanlı ve sistemli olmalıdır
Soru 39
Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçilmesine ne denir?
A
Not alma
B
Tutanak
C
İfade alma
D
Rapor yazma
E
Özet çıkartma
Soru 40
Özel güvenli görevlisi Ali ile Veli, devriye görevini yürütürken aşağıdaki adli görevlerden hangisini yerine getiremez?
A
Şüpheliyi muhafaza etmek
B
Delilleri toplamak
C
Genel kolluğa bilgi vermek
D
Suça el koymak
E
Olay yerini muhafaza
Soru 41
Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
A
X-Ray cihazı ile
B
Kamera ile
C
Kartlı okuyucu ile
D
CCTV ile
E
Kapı tipi detektörle
Soru 42
X-Ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?
A
75 cm
B
90 cm
C
110 cm
D
50 cm
E
Fark etmez
Soru 43
CCTV'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kapalı devre televizyon sistemi
B
Kontrol sistemi
C
Açık devre televizyon sistemi
D
Canlı yayın yapma sistemi
E
Renkli televizyon sistemi
Soru 44
Kameralar tarafından oluşturulan görüntünün aktarılacağı ve izleneceği cihaz hangisidir?
A
Barkot okuyucu
B
Turnike
C
Flaşör
D
Monitör
E
Dedektör
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?
A
Duman algılama sistemi
B
Metal algılama sistemi
C
Uyuşturucu madde algılama sistemi
D
Patlayıcı tarama sistemi
E
Yasak yayın algılama sistemi
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım için doğrudur?
A
Olay yerinde, yaşamsal fonksiyonları sürdürmek için yapılır
B
Acil tedavi ünitelerinde gerçekleştirilir
C
Donanımla yapılan müdahalelerdir
D
Hekimler tarafından gerçekleştirilir
E
Kliniklerdeki tıbbi müdahaledir
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımın ABC sindeki “B”yi anlatır?
A
Ekstremitelerin değerlendirilmesi
B
Solunumun değerlendirilmesi
C
Dolaşımın değerlendirilmesi
D
Yaranın değerlendirilmesi
E
Bilincin değerlendirilmesi
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi, boşaltım sistemine ait bir yapıdır?
A
Bağırsaklar
B
Kalp
C
Rahim
D
Beyin
E
Solunum yolları
Soru 49
Kaza mahalline ulaştıklarında, Dr. Mustafa Bey, kazazedenin nefes almadığını tanıladı. Mustafa Bey öncelikle ne yapar?
A
Baş-çene pozisyonu verir
B
Bak-dinle-hisset uygular
C
Yapay solunum yapar
D
Dış kalp masajı yapar
E
112’yi arar
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi, toplardamar kanaması ile uyumludur?
A
Kesik kesik fışkırır tarzda
B
Açık renkli
C
Kalp atımı ile uyumlu
D
Durdurulması zor
E
Sızıntı şeklinde
Soru 51
Aşağıdakilerden hangisinde, yaralıya su ile müdahale edilmez?
A
Yağ yanıklarında
B
Elektrik yanıklarında
C
Sıcak çarpmasında
D
Kimyasal yanıklarda
E
Kaynar su yanıklarında
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisi, donmada ilkyardım için doğrudur?
A
Donuk bölgeye masaj yapılır ve ısıtılır
B
Yaralıya sıcak içecekler verilir
C
Su toplamış bölgeler patlatılır
D
Yaralı sıcak bir ortama alınır
E
Yaralı hareket ettirilir
Soru 53
Yaralıyı omzumuzda taşıdığımızda, yaralı taşıma tekniklerinden hangisini uygulamış oluruz?
A
Üç elle taşıma
B
İtfaiyeci yöntemi ile taşıma
C
Kaşık tekniği ile taşıma
D
Köprü tekniği ile taşıma
E
Altın beşik tekniği ile taşıma
Soru 54
Şokta ilkyardım uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Varsa kanamaya müdahale edilmez
B
Bacaklar vücut seviyesinde tutulur
C
Havayolu açıklığı sürdürülür
D
Yaralının üzeri örtülmez
E
Yaralıya su içirilir
Soru 55
Aşağıdakilerden hangisi, yaşam bulgusudur?
A
Kan basıncı
B
Yemek yeme
C
Terleme
D
Kusma
E
Uyuma
Soru 56
Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
A
Kum
B
Karbondioksit
C
Su
D
Köpük
E
Hepsi
Soru 57
Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerindendir?
A
Yangından korunma önlemlerinin alınmaması
B
Bilgisizlik
C
Kazalar
D
Tabiat olayları
E
Hepsi
Soru 58
Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıldır?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
Boşaldıkça doldurulmalıdır
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?
A
Köpük konsantrasyonları
B
Kuru kimyevi tozlar
C
Karbondioksit
D
Halokarbon içerikli kimyasal gazlar
E
Su
Soru 60
Aşağıdakilerin hangisi yapısal bakımından yangından korunma önlemlerindendir?
A
Bina yapısı
B
İhbar ve alarm sistemleri
C
Tahliyesistemleri(kaçış yolları, yangın merdivenleri)
D
Uyarıcı ikaz levhaları
E
Hepsi
Soru 61
Bir akaryakıt dolum tesisinde çıkması muhtemel yangın aşağıdaki yangın türlerinden hangisidir?
A
A Sınıfı yangındır
B
B Sınıfı yangındır
C
C Sınıfı Yangındır
D
Yanıcı madde yangınıdır
E
Büyük yangınlar sınıfı bir yangındır
Soru 62
Aşağıdakilerden hangisi gaz kullanımında doğru değildir?
A
Gaz kullanımından sonra düğmeler ve dedantör kapatılır
B
Gaz kaçağı kibrit veya mumla kontrol edilir
C
Bağlantı hortumu 125 cm den uzun olmamalıdır
D
Cihazın altına kağıt, plastik örtü vb, konulmaz
E
Hepsi
Soru 63
Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük (FOAM) kullanılmaz?
A
Orman yangınları
B
Havaalanları, uçak hangarları
C
Akaryakıt depolama ve dolum tesisleri
D
Boya, vernik atölyeleri ve depoları
E
Hiçbiri
Soru 64
Aşağıdakilerde hangisi sentetik uyuşturucu değildir ?
A
Ecstasy
B
Koka bitkisi
C
LSD
D
Ketamin
E
Metamfetamin
Soru 65
Etken maddesi THC olan aşağıdakilerde hangisinden esrar elde edilir ?
A
Haşhaş
B
Koka
C
Salvia
D
Kenevir
E
Chat(yemen otu)
Soru 66
Aşağıdakilerden hangisi mesaj iletmek için kullanılan bir iletişim kanalı olabilir?
A
Korkular
B
Sempati
C
Saygı
D
Mekân
E
Önem
Soru 67
İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?
A
Empati
B
Tutum
C
Saygı
D
Bilgisizlik
E
Önyargı
Soru 68
İletişim kazalarının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Saygınlık kazandırması
B
Kurumlara dinamizm kazandırması
C
Yaratıcı fikirler üretmeyi sağlaması
D
İtibar kaybına sebep olması
E
Tecrübe kazandırması
Soru 69
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmanın nedenlerinden biri olamaz?
A
Öğrenmek
B
Susmak
C
Anlamak
D
Etkilemek
E
Paylaşmak
Soru 70
Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel şartlarından biridir?
A
Yüksek sesle konuşmak
B
İletişimin amacını bilmek
C
İletişimi kısa tutmak
D
Kapalı ortamlarda iletişim kurmak
E
Otoritenin gücünü kullanmak
Soru 71
İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak neden sakıncalıdır?
A
Sorumlulukları artırdığı için
B
Suçlayıcılık içerdiği için
C
Özgüveni artırdığı için
D
Ekip ruhunu güçlendirdiği için
E
Dayanışmayı artırdığı için
Soru 72
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Yapıcı olmak iletişimi kolaylaştırır
B
Stres sorun çözmeyi kolaylaştırır
C
Önyargı iletişimi güçlendirir
D
Empati düzensizliğin başlatıcısıdır
E
Kelimeler sözsüz iletişimin vazgeçilmezidir
Soru 73
Aşağıdaki kişilik özelliklerden hangisinin kişilerarası ilişkilere olumlu katkısı vardır?
A
Saygılılık
B
Umursamazlık
C
Pasiflik
D
Şüphecilik
E
Otoriterlik
Soru 74
Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden biridir?
A
Farklı dil kullanmak
B
Geri-bildirim vermek
C
Soru sormak
D
Empati yapmak
E
Saygı göstermek
Soru 75
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sayesinde elde edilen bir fayda değildir?
A
Yeni bilgiler üretilmesi
B
Çatışmaların çözülmesi
C
İnsanların toplumsallaşması
D
Sorunların giderilmesi
E
Kültürel farklılıkların artırılması
Soru 76
Aşağıdakilerden hangisinin stresle mücadele etmeye katkısı vardır?
A
İşleri ertelemek
B
Her zaman mükemmeli aramak
C
Sürekli ilaç kullanmak
D
Yürüyüş yapmak
E
Sorunlarla tek başına mücadele etmek
Soru 77
İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?
A
Aktif dinleme
B
Görünüşte dinleme
C
Yüzeysel dinleme
D
Kişisel dinleme
E
Tuzak kurucu dinleme
Soru 78
Kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Toplumsal yapıya yön veren ve topluma bir kişilik kazandıran ortak davranışlar kalıbına kültür denilmektedir
B
Kültür, bireylerin biyolojik niteliğinin bir sonucu değildir
C
Genç kuşaklara, öğrenme yolu ile geçirilen toplumsal bir mirastır
D
Doğuştan insan güdüsü içerisinde yer alır
E
Toplumsal değer ve davranışlar sistemidir
Soru 79
Toplumun psikolojik özelliklerinden olan ve toplumun iradesinin, bireyin iradesine egemen olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kamu yararı
B
Kamu düzeni
C
İrade zayıflığı
D
Genel irade
E
Egemenlik
Soru 80
Kolektif davranışla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Bireylerin etkileşimi çok yüksektir
B
Birbirini etkileme durumu vardır
C
Güvenlik görevlileri için hiçbir tehlikesi yoktur
D
Bireylerin grup bağımlılığı geçicidir
E
Bireylerin grup bağımlılığı yüksektir
Soru 81
Toplum psikolojisi açısından düşündüğümüzde, kitleyle birlikte hareket eden birey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Bilinçli hareket etme kabiliyeti kaybolur
B
Kitle içerisinde söylem ve eylem birliği oluşur
C
Düşünce hızlı bir şekilde eyleme dönüşebilir
D
Bastırılmış duygu ve düşünceler ortaya çıkar
E
Birey kalıcı bir şekilde inanç yapısını değiştirir
Soru 82
Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkta panik oluşmasına sebep olmaz?
A
Kalabalığa duyacakları şekilde telkin ve uyarılarda bulunulması
B
Kalabalığa müdahale edileceğinin hissettirilmesi
C
Kalabalığı etkisiz hale getirmek için gaz sıkılması
D
Kalabalığın kaçış yollarının tamamen kapatılması
E
Kalabalığın köşeye sıkıştırılması
Soru 83
Aşağıdaki şartlardan hangisi kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilemez?
A
Toplantı ve gösteri yürüyüşünde milletvekili olması
B
Suç unsuru bulundurularak yapılması
C
Bildirimde belirtilen amaç dışına çıkılarak yapılması
D
Hükümet komiserlerince sona erdirildiği halde devam edilmesi
E
İzin verilen yer ve zamanda yapılması
Soru 84
Aşağıdakilerden hangisi spor seyircisinin özelliklerinden değildir?
A
Taraftarlar tahmin edilebilir tarzda hareket ederler
B
Ortak hareket ederler
C
Kışkırtılmaya uygundurlar
D
Taraftarlar arasında iletişim yoktur
E
Ortak düşünceye sahiptirler
Soru 85
İşçilerin topluca çalışmamak sureti ile işyerinde faaliyeti durdurmaları, bir kuruluşun aralarında anlaşarak aynı amaçla topluca çalışmamak için işi bırakmaları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A
Topluluk
B
Grev
C
Lokavt
D
İsyan
E
İstifa
Soru 86
Aşağıdakilerden hangileri sosyal yığının özelliklerindendir? I- Sosyal yığını oluşturanlar birbirlerine yabancıdırlar II- Hiyerarşik yapı vardır III- Hiyerarşik yapı yoktur IV- Teşkilatlanma vardır
A
II, IV
B
I, IV
C
I, III
D
I, II, IV
E
I, III, IV
Soru 87
Güvenlik görevlilerinin topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak, bölmek ve yanlara doğru dağıtmak amacıyla, topluluk veya kalabalık içerisine doğru hareket etmek amacı ile oluşturdukları toplu düzen çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çatı düzeni
B
Yama düzeni
C
Kama düzeni
D
Ayırma düzeni
E
Hat düzeni
Soru 88
Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir?
A
Hedef seçimi
B
Hedef istihbaratı
C
Kaçış
D
Saldırının planlanması
E
Buluşma
Soru 89
Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ………………….denir.
A
Kontrol noktaları
B
Yerleşme noktaları
C
Boğma noktaları
D
Gözetleme noktaları
E
Mecburi istikamet noktaları
Soru 90
Arabalarda önemli kişi aracın hangi kısmında oturmalıdır?
A
Aracın sağ önünde oturur
B
Aracın sol arkasında oturur
C
Aracın sağ arkasında oturur
D
Aracın arkasında ortada oturur
E
Aracın sol önünde oturur
Soru 91
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma hizmetlerinde çalışan özel güvenlik görevlilerinde olması gereken vasıflara uygun değildir?
A
Temel yakın koruma kurallarını bilmelidir
B
Süratli olmalıdır
C
Heyecanlı olmalıdır
D
Ketum olmalıdır
E
Protokolü bilmelidir
Soru 92
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?
A
Medyatik olmalı
B
Fizik kondisyonu yüksek olmalı
C
Pratik zekâlı olmalı
D
Panik ve kargaşada soğukkanlı olmalı
E
Çevreyi iyi gözlemlemeli
Soru 93
Aşağıdakilerden hangisi VİP şahsın acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden biri olamaz?
A
Kolluk kuvvetli binaları
B
Hastaneler
C
Bakanlık binaları
D
Parklar
E
Valilik binaları
Soru 94
Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamasından değildir?
A
Muhtemel tehlikenin varlığı
B
VIP şahsın muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
C
Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
D
Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
E
Saldırganı yakalamak ve muhafaza altına almak
Soru 95
Özel güvenlik görevlisi olan Hakan, Taylan, Hasan, Hüseyin ve Ali, VIP şahsın koruma görevini yürüten koruma ekibinde görev yapmaktadırlar. VIP şahsın araçtan inip görev yaptığı binaya intikali esnasında saat üç yönünden VIP şahsa ateşli silahla saldırı meydana gelmiştir. Saldırı esnasında VIP şahsın sağında görev yapan Taylan en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?
A
60
B
90
C
72
D
120
E
180
Soru 96
Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görevli sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A
VIP şahıs makam aracına binmeden önce araca binmemeye özen göstermelidir
B
Eğer silah taşıyorsa, silahını koltuk altı kılıfı takarak taşımalıdır
C
Kullandığı aracın yakıtını belli seviyenin altına düşmemesine dikkat etmelidir
D
Telsizi sürekli açık olmalı ve dinlemelidir
E
Koruma amirinin talimatlarına harfiyen uymalıdır
Soru 97
İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?
A
Vali
B
Kaymakam
C
İçişleri Bakanı
D
Emniyet Müdürü
E
Garnizon Komutanı
Soru 98
Özel kollukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Olay yerini ve suç delillerini korur
B
Parmakizi ve fotoğraf alır
C
İfade alır
D
Teknik takip yapar
E
Kimlik tespiti yapar
Soru 99
Özel kolluk görevlisinin, sivil kıyafetle görev yapmasına onay verecek makam hangisidir?
A
Mahkeme
B
İl emniyet müdürü
C
Bakanlık
D
İl özel güvenlik komisyonu
E
Sınav komisyonu
Soru 100
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?
A
Kimlik sorma
B
Zor kullanma
C
Arama
D
Yakalama
E
Telefon dinleme
Soru 101
Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden biri değildir?
A
İğne yayı kırık olabilir
B
İğne kırık olabilir
C
Tırnak kırık olabilir
D
İğne ucu kırık olabilir
E
Fişek hatalı olabilir
Soru 102
Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
A
Kapsül
B
Barut
C
Çekirdek
D
Kovan
E
Gerdel
Soru 103
Aşağıdakilerden hangisi sürgü takımında bulunan bir parça değildir?
A
Gez
B
Arpacık
C
Emniyet mandalı
D
İcra yayı ve mili
E
Horoz
Soru 104
Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer alır?
A
Kapsül
B
Horoz
C
Namlu
D
Hatve
E
Tetik
Soru 105
Ateşleme gerçekleştikten sonra kovanın dışarıya atılmasını sağlayan tertibata ............ tertibatı denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Sürgü takımı
B
Fişek yatağı
C
Kovan atma
D
İcra yayı ve mili
E
İğne
Soru 106
Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
A
Çerçeve
B
Horoz
C
Çıkarıcı
D
Şarjör
E
Namlu
Soru 107
Aşağıdakilerden hangisi gövde üzerinde bulunur?
A
Çıkarıcı
B
Şarjör tüpü
C
Çekirdek
D
Boş kovan
E
Kapsül
Soru 108
Aşağıdakilerden hangisi ateşsiz silahlardan değildir?
A
Bıçak
B
Tornavida
C
Çekiç
D
Tabanca
E
Taş
Soru 109
Ateşlenen mermi çekirdeğine yön ve istikamet vermeye yarayan metal boruya ......... denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Namlu
B
Çap
C
Fişek yatağı
D
Kabza
E
Çıkarıcı
Soru 110
Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye......... denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Yiv
B
Tetik korkuluğu
C
Yarı çap
D
Çap
E
İğneli sistem
Soru 111
Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?
A
Tetik korkuluğu
B
Tetik manivelası
C
Sürgü sistemi
D
Yiv ve setler
E
Fişek yatağı
Soru 112
Aşağıdaki parçalardan hangisi çerçeve takımı içerisinde yer almaz?
A
Tetik korkuluğu
B
Tetik
C
Kabza
D
Arpacık
E
Horoz
Soru 113
Yerine getiren yayın görevi nedir?
A
Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar
B
Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar
C
Namluyu kilitleyerek emniyete alır
D
Çekirdeğin deliş gücünü artırır
E
Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar
Soru 114
Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?
A
Düğün ve eğlencelerde havaya doğru ateş edilir
B
Silahla şaka yapılır
C
Alkollüyken atış yapılabilir
D
Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur
E
Silah temizliği aile efradıyla beraber yapılır
Soru 115
Aşağıdakilerden hangisi silah bakım zamanları içerisinde yer almaz?
A
Haftalık bakım
B
Günlük bakım
C
Atış öncesi bakım
D
Üç yıllık bakım
E
Atış sonrası bakım
Soru 116
Namlu içerisinde en geriden en uca doğru dönerek ilerleyen girinti ve çıkıntılardır. Belirtilen ifade aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımıdır?
A
Çap
B
Namlu
C
Yiv ve setler
D
Fişek rampası
E
Fişek yatağı
Soru 117
Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili olarak belirtilen genel emniyet kuralları arasında yer almaz?
A
Silah başka birine verilirken dolu olup olmadığı kontrol edildikten sonra boş olarak verilir
B
Silahın namlu ağzından içeri bakılmamalıdır
C
Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır
D
Herkes kullandığı silahın özelliklerini bilmek zorunda değildir
E
Tetiği çekmeye niyetlenmedikçe asla tetik parmağı tetik korkuluğunun içerisine konmaz
Soru 118
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
A
Kovan
B
Kapsül
C
Barut
D
Çekirdek
E
Gerdel
Soru 119
Tetiğin çekilmesiyle, tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğneye, iğnenin de kapsüle darbe yapması sonucu ateşleme gerçekleşmiş olur'' bu sisteme ne ad verilir?
A
Horozlu iğneli sistem
B
Horozlu sistem
C
İğneli sistem
D
Horozsuz sistem
E
İğnesiz sistem
Soru 120
Biyolojik silahın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Atom çekirdeğinin parçalanması ve birleştirilmesiyle açığa çıkan enerjiden elde edilen silahlardır
B
Canlılar üzerinde etkili virüs, mikrop ve canlıların geniyle oynama ile canlıları yaralama, sakatlama ve öldürme amaçlı kullanılan silahlardır
C
Maddelerin kimyasal özelliklerinden dolayı canlıları öldürücü, yaralayıcı, tahriş edici gibi kalıcı veya geçici tesirler göstermek amacı ile kullanılan silahlardır
D
Mermi adı verilen özel şekilde ve nitelikteki maddeleri barut gazının basıncı ile uzak mesafelere atabilen silahlardır
E
Günlük işlerde kullanılırken silah olarak da kullanılabilen malzemelerdir
Soru 121
Silahın sınıflandırılması aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir
A
Ateşli silahlar-Ateşsiz silahlar-Nükleer silahlar-Biyolojik silahlar-Makineli silahlar
B
Ateşli silahlar- Ateşsiz silahlar-Tam otomatik silahlar- Nükleer silahlar- Biyolojik silahlar
C
Ateşli silahlar- Ateşsiz silahlar-Kimyasal silahlar-Nükleer silahlar-Biyolojik silahlar
D
Ateşli silahlar-Ateşsiz silahlar- Kimyasal silahlar-Kesici ve delici silahlar-Nükleer silahlar
E
Ateşli silahlar-Ateşsiz silahlar- Kimyasal silahlar- Nükleer silahlar-Yakıcı silahlar
Soru 122
Tabancaların namlusunda bulunan setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
A
Hatve
B
Rayyür
C
Mermi yolu
D
Gerdel
E
Kapsül
Soru 123
Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için ilerlediği mesafeye ... ... ... denir? Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Hatve
B
Rayyür
C
Etkili mesafe
D
Mermi yolu
E
Atış mesafesi
Soru 124
Namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?
A
Nişan tertibatı
B
Ateşleme tertibatı
C
Boş kovan atma tertibatı
D
Sürgü kapak takımı
E
Horoz tertibatı
Soru 125
Yarı otomatik tabanca nedir?
A
Ateş etmek için sürgünün her seferinde elle çekilip bırakılmak suretiyle şarjördeki bütün fişekleri bu şekilde atan tabancalardır
B
Tetiğe bir kere basıldığında şarjördeki bütün fişekleri atan tabancalardır
C
Şarjör takıldığında direk ateş eden tabancalardır
D
Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliği olan tabancalardır
E
İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancalardır
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir