62. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları

62. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Türkiye’de özel güvenlik anlayışının temeli 1981 yılında 2495 sayılı Kanun ile atılmıştır. Bu Kanunu yürürlükten kaldıran ve halen yürürlükte olan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
A
2002
B
2005
C
2004
D
2008
E
2009
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketlerinde kurucu ve yönetici olma şartlarından biri değildir?
A
Yöneticilerin dört yıllık yüksekokul mezunu olmaları
B
Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları
C
Genel Kolluktan emekli olanlardan dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz
D
Haklarında valilikçe yapılan güvenlik soruşturmasının olumlu olması
E
Silahlı özel güvenlik görevlisi olur sağlık raporunun olması
Soru 3
5188 sayılı Kanunun 7’inci maddesinde belirtilen “Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
B
Olay yerinde delil toplama ve mağdurun ifadesini alma
C
Tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme
D
Görev alanında, haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama ve arama
E
Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
Soru 4
Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kararlar oy çokluğu ile alınır
B
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
C
Çekimser oy kullanılamaz
D
Yılda en çok üç kez toplanır
E
Vali Yardımcısının başkanlığında toplanır
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilir?
A
Şirket tesisleri
B
Sağlık tesisleri
C
Talih oyunları işletmeleri
D
Eğitim ve öğretim kurumları
E
İçkili yerler
Soru 6
5188 sayılı Kanunun 8’inci maddesine göre, koruma ve güvenlik hizmeti için ne kadar ve hangi özellikte ateşli silah bulundurulabileceğini aşağıdakilerden hangisi belirler?
A
Mahallin en yüksek mülki amiri
B
Özel Güvenlik Komisyonu
C
Güvenlikten Sorumlu Vali Yardımcısı
D
İl Asayiş Komisyonu
E
Özel Güvenlik Şirketi Yöneticisi
Soru 7
5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesine göre, özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
B
Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
C
18 yaşını doldurmuş olmak
D
Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak
E
Özel güvenlik yenileme eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinde polisin ve özel güvenliğin görev alanını düzenleyen kanun numaraları doğru olarak verilmiştir?
A
2559 – 6136
B
5271 – 2559
C
5237 – 5188
D
2559 – 5188
E
5237 – 5271
Soru 9
5188 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinde ‘ceza uygulaması’ ile ilgili hangi ifade doğrudur?
A
Özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılabilmesi için suçun terör kapsamında olması gerekir
B
Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler ağır cezada yargılanır
C
Özel güvenlik görevlileri bir suç işlemeleri halinde kendilerine avukat tutulması zorunludur
D
Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır
E
Özel güvenlik görevlisinin işlediği suç çalıştığı yerde ise verilecek ceza yarı oranında artırılır
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi “zor kullanma” şartlarından biri değildir?
A
Kanunilik
B
Keyfilik
C
Zorunluluk
D
Ölçülülük
E
Kademelilik
Soru 11
5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisinin el koyma işlemi ve zapt etme yetkisi hangi kavramla ifade edilmiştir?
A
Önlem amacıyla alma
B
Zorla alma
C
Emanete alma
D
Gözetim altına alma
E
Kontrol altına alma
Soru 12
Disiplin cezası verilen özel güvenlik görevlisi aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurabilir?
A
İş Mahkemesine
B
Aile Mahkemesine
C
İdare Mahkemesine
D
Tüketici Mahkemesine
E
Vergi Mahkemesine
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan birisi değildir?
A
Görev dışında çalıştırma yasağı
B
Grev yasağı
C
Görevden uzaklaştırma yasağı
D
Koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırma yasağı
E
Sendikaya üye olma yasağı
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan birisi değildir?
A
6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır
B
Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilenler, denetim süresi tamamlanıncaya kadar silahlı özel güvenlik görevlisi olamazlar
C
Askerlik görevini yapmış olmaları gerekir
D
Kamuya ait bir sağlık kuruluşundan “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu aranır
E
Silahlı çalışma izni olanların kimlik kartlarını yenileme aşamasında, sağlık raporu istenilmez
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi TCK’da (madde 24-26) belirtilen hukuka uygunluk sebeplerinden birisi değildir?
A
Kanunun hükmünü yerine getirme
B
Meşru savunma (müdafaa)
C
Zorunluluk (zaruret) hali
D
Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası
E
Görevli olma
Soru 16
Bir eşya üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılması işlemi hangi kavramla ifade edilir?
A
Emanete alma
B
Kontrol etme
C
El koyma
D
Önlem alma
E
Koruma tedbiri
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden birisi değildir?
A
Kimlik tespiti
B
Kimlik sorma
C
Yakalama
D
Emanete alma
E
Zor kullanma
Soru 18
Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?
A
İdari görev
B
Kişisel görev
C
Kurumsal görev
D
Önleyici görev
E
Adli görev
Soru 19
Bir şirkette özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle çalışabilmesine kim karar verir?
A
İçişleri Bakanlığı
B
İl emniyet müdürü
C
İl Valisi
D
Çalıştığı şirketin yöneticisi
E
İl özel güvenlik komisyonu
Soru 20
4857 Sayılı İş Kanununun 63’üncü maddesi kapsamında, bir özel güvenlik görevlisinin ortalama çalışma süresi haftada en çok kaç saattir?
A
50
B
60
C
40
D
45
E
90
Soru 21
İş Kanununun 20‘inci maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde mahkemeye dava açabilir?
A
2 ay
B
15 gün
C
45 gün
D
1 ay
E
10 gün
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaç ve fonksiyonları olarak sayılamaz?
A
Suç işleme eğiliminde olan kişileri caydırmak
B
Yardım isteyenlere ve olay mağdurlarına yardım etmek
C
Mevcut kamu düzenini korumak
D
İşlenmiş olan suçların izlerini görebilmek
E
Adli kontrol işlemlerini takip etmek
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden değildir?
A
Yaya devriye
B
Motosikleti devriye
C
Atlı devriye
D
Bisikletli devriye
E
Planlı devriye
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin başarılı olabilmesi için sahip olması gereken özelliklerden değildir?
A
Fiziki görünümü güven telkin edecek şekilde düzgün ve temiz olmalıdır
B
Çevresi ile çok ilgili, şüpheli belirtiler konusunda dikkatli ve iyi bir izleyici olmalıdır
C
Görev sırasında uygunsuz davranışlarda bulunmamalı
D
Uzlaşmacı karakterde, iyi iletişim kurabilmelidir
E
Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında görev yapan personel olarak sayılmaz?
A
Yönlendirici personel
B
Kontrol personeli
C
Kontrol noktası amiri
D
Silah teslim alma görevlisi
E
Koruma personeli
Soru 26
Radyoaktif madde üreten bir tesisin girişinde üniformalı ve sabit olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Ali’nin görevi ne olarak tanımlanır?
A
Devriye hizmeti
B
Müracaat hizmeti
C
Kontrol noktası
D
Yaya devriye
E
Emanet hizmeti
Soru 27
Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A
X-Ray cihazı
B
Kapalı devre televizyon sistemi
C
Tel örgü
D
Duvar
E
Demir parmaklık
Soru 28
Özel güvenlik görevlileri, aşağıda belirtilen eşyalardan hangilerini emanete veya muhafaza altına almakla görevli ve yetkili değildir?
A
Suç teşkil eden eşya
B
Delil olabilecek eşya
C
Bulunmuş eşya
D
Kişilerin günlük yaşam ihtiyaçları için yanlarında getirdiği eşya
E
Terk edilmiş eşya
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi rapor yazılırken dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak yanlış belirtilmiştir?
A
Raporda anlaşılması zor, yoruma açık cümleler kullanılmamalıdır
B
Cümleler kısa ve öz olmalıdır
C
Rapor en az iki görevli tarafından imzalanmalıdır
D
Raporda yer verilen bilgilerin öğrenilme şekli belirtilmelidir
E
Olayla ilgili elde edilen ve öğrenilen bilgiler ne ise raporda yer verilmelidir
Soru 30
Özel güvenlik görevlisi Ömer, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı alanda meydana gelen bir olay ile ilgili eşkâl tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde diğerlerine göre daha az önemlidir?
A
Saç rengi ve uzunluğu
B
Konuşma tarzı ve varsa konuşma bozuklukları
C
Cinsiyeti
D
Psikolojik durumu
E
Boyu
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi olay yerine giden ilk ekibin temel görevleri arasında değildir?
A
Olay yerini korumak
B
Maddi suç delillerini toplamak ve genel kolluğa teslim etmek
C
Genel kolluk geldiğinde olay yeri hakkında bilgi vermek
D
Maddi suç delillerini korumak
E
Olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak
Soru 32
Özel güvenlik görevlisi Özer, hırsızlık olayı ile ilgili olarak olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisini yanlış yapmıştır?
A
Olay yerini emniyet şeridi ile çevirerek koruma altına alır
B
Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapar
C
Orada bulunanları olay yerinden dışarı çıkarır
D
Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade eder
E
Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmamasını sağlar
Soru 33
Olay yerine gelen ilk ekibin yapmaması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A
Olay yerinin çevre güvenliğini sağlanması
B
Olay yerinden kalabalığın uzaklaştırılması
C
Olayın şüphelilerinin yakalanması ve koruma altına alınması
D
Yaralıların sağlık kuruluşuna sevk edilmesi
E
Talep edenlere olay hakkında bilgi verilmesi
Soru 34
Aşağıdaki tutanaklardan hangisi özel güvenlik personelince düzenlenemez?
A
Teslim tesellüm tutanağı
B
Teşhis tutanağı
C
Olay tespit tutanağı
D
Yakalama Tutanağı
E
Koruma altına alma tutanağı
Soru 35
Aşağıdaki kişilerden hangisinin aranması özel hükümlere bağlı değildir?
A
Milletvekilleri
B
Cumhurbaşkanı
C
Hakim ve savcılar
D
Çocuklu kadınlar
E
Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar
Soru 36
El koyma tutanağı düzenlenirken aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
A
El konulan eşyanın cins, marka, model, numara ve ölçü gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli bütün nitelikleri
B
Davacı ve mağdur ile şüphelinin açık kimlikleri
C
Görevli, davacı, şüpheli ve tanıkların imzaları yer alır
D
Olayın tarih ve saati yazılır
E
Tutanak mutlaka bilgisayar ortamında yazılmalıdır
Soru 37
Aşağıdaki görevlilerden hangisi olay yerinde bulunması gereken kişilerden değildir?
A
Cumhuriyet savcısı
B
İlk ekip
C
Genel kolluk görevlisi
D
Sağlık Ekipleri
E
Hakim
Soru 38
Şüpheli şahıs kararının verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin belirgin olması gerekir?
A
Giyim tarzı
B
Konuşma şivesi
C
Saç ve sakal modeli
D
Davranış biçimleri
E
Aksesuarları
Soru 39
Toz esrar olarak da adlandırılan kubar hangi bitkiden elde edilir?
A
Afyon
B
Hint keneviri
C
Koka
D
Haşhaş
E
Çörek otu
Soru 40
Özel güvenlik görevlisi Ali görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan X-Ray cihazından geçmek veya üzerini aratmak istemeyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır?
A
Kolluğa haber verir
B
Yakalama yapar
C
Alışveriş merkezine girmesine izin vermez
D
Israr etmez, alışveriş merkezine girmesine izin verir
E
Zor kullanır ve arama yapar
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi tutanakla ilgili olarak yanlıştır?
A
Tutanak en az üç görevli tarafından imzalanmalıdır
B
Tutanakta düzenleme amacı ve konusunu ifade edecek başlık olmalıdır
C
Giriş bölümüyle başlamalıdır
D
Metin bölümünde olayla ilgisi olmayan ancak olay hakkında bilgisi ve görgüsü olan kişilerin açık kimlikleri yazılmalıdır
E
Tutanakta tarih ve saat bulunmalıdır
Soru 42
Biyometrik cihazlar aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A
Retina tarama
B
Yüz tanıma
C
Parmak izi doğrulama
D
Ses doğrulama
E
Metal cisimleri doğrulama
Soru 43
X-Ray cihazı ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A
Çanta içerisindeki nesnelerin görüntülenmesi
B
Bagaj içerisindeki tehlikeli maddelerin tespiti
C
Bagaj içerisindeki patlayıcı maddelerin tespiti
D
Şahısların üzerindeki metal maddelerin tespiti
E
Bagajların hızlı bir şekilde kontrolünün sağlanması
Soru 44
Metal dedektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Metal dedektörlerin ayarlanma işlemine kalibrasyon denir
B
Metal dedektörler ısı ve ışık miktarını algılayabilirler
C
El dedektörlerinin çalışma prensipleri metal kapı dedektörleri ile aynıdır
D
Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verirler
E
Plastik maddeleri tespit edemezler
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) unsurlarından değildir?
A
Kamera
B
Monitör
C
Lens
D
Quad
E
El dedektörü
Soru 46
Güvenlikte kullanılan biyolojik sistemler nelerdir?
A
Buhar dedektörleri
B
Köpekler
C
X-Ray cihazları
D
Telsizler
E
Güç Kaynakları
Soru 47
Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
A
Koma
B
Anaflaksi
C
Bayılma
D
Şok
E
Düşme
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın önceliklerinden biri değildir?
A
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B
Durumun kötüleşmesini önlemeye çalışmak
C
İyileşmeyi kolaylaştırmak
D
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
E
Tıbbi müdahalede bulunmak
Soru 49
İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A
Kurtarma, Bildirme, Tedavi
B
Koruma, Kurtarma, Tedavi
C
Bildirme, Tedavi, Koruma
D
Koruma, Bildirme, Kurtarma
E
Koruma, Bildirme, Önleme
Soru 50
Özel güvenlik görevlisi Murat, görev yaptığı kurumun otoparkında devriye gezerken yerde yatan birisine rastlar. İlk olarak neyi kontrol etmelidir?
A
Nabzının olup olmadığını
B
Kanamanın olup olmadığını
C
Solunumunun olup olmadığını
D
Bilincinin yerinde olup olmadığını
E
Kırık olup olmadığını
Soru 51
Bir trafik kazası sonrasında aşağıdakilerden hangisi temel müdahaleden sonra öncelikli sevki yapılacak kazazedelerdendir?
A
Kırıkları olan yaralı
B
Toplardamar kanaması olan yaralı
C
Nefes alamayan yaralı
D
Bir el ayasından büyük olmayan yanığı olan yaralı
E
Çok ağlayan ve bağıran yaralı
Soru 52
Yetişkinlere dış kalp masajı uygulanırken göğse kaç santimetre(cm) çökecek şekilde bası uygulanır?
A
9- 10 cm
B
7-8 cm
C
4-5 cm
D
2-3 cm
E
0,5-1 cm
Soru 53
Temel yaşam desteğinde sadece dış kalp masajı yapılıyorsa dakikada kaç kez yapılmalıdır?
A
120
B
100
C
90
D
60
E
40
Soru 54
Kan basıncında düşme, hızlı ve zayıf nabız, hızlı ve yüzeysel solunum, ciltte soğukluk ve solukluk, endişe ve huzursuzluk, baş dönmesi, bilinç seviyesinde azalma neyin belirtileridir?
A
Şok
B
Koma
C
Senkop
D
Dislokasyon
E
Enjeksiyon
Soru 55
Burkulmalarda ilk yardımla ilgili hangisi yanlıştır?
A
Burkulma eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır
B
Zorlamalar sonucu oluşur
C
Burkulan bölge hareket ettirilir
D
Burkulan bölgede ağrı, kızarma, şişlik, işlev kaybı olur
E
Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir
Soru 56
Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdakilerden hangisini yapmak risklidir?
A
Yangın merdivenini kullanmak
B
Kapalı bir yerde isek pencere ve kapıyı sıkıcı kapatıp açıklıkları tıkayarak duman girişini önlemek
C
Asansörü kullanmak
D
Alt kata doğru kaçmak
E
Yangın çıkış yollarını takip etmek
Soru 57
Yangında can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?
A
O2 (oksijen)
B
CO(karbonmonoksit)
C
CO2(karbondioksit)
D
N2
E
H2O
Soru 58
Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozunun özelliklerinden değildir?
A
Yanıcı maddeyi ortadan kaldırmak
B
Boğma özelliği
C
Soğutma özelliği
D
Yangını durdurmak
E
Etrafı kirletir
Soru 59
Yangının radyasyonla (dalgalar yoluyla) yayılmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Yangın yerinin civarındaki duvarları soğutmalıdır
B
Yangın yerinin tüm kapıları kapatılmalıdır
C
Yanıcı maddeleri ortamdan çıkartmalıdır
D
Tüm elektrik kesilmeli (kapatılmalıdır)
E
Yangın mahallinin sigortasından lokal elektrik kesilmelidir
Soru 60
Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yangına su ile müdahale etmek
B
Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
C
Yangını bölmelere ayırmak
D
Yanan cismi uzaklaştırmak
E
Yangını soğutarak söndürmek
Soru 61
Aşağıdaki hangisi deprem anında uyulması gereken bir hareket tarzıdır?
A
Asansör kullanmak
B
Balkona çıkmak
C
Koşarak dışarı çıkmak
D
Elektrik, doğalgaz ve su vanalarını kapatmak
E
Pencereden atlamak
Soru 62
C sınıfı (gaz madde türü) yangınlarını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkisiz yangın söndürücü maddedir?
A
Sodyum bikarbonat tozlu yangın söndürücü
B
Kuru kimyevi toz
C
Karbondioksit
D
Köpük
E
Su
Soru 63
Yaralanmalarda ilk yardımda hangisi yapılmaz?
A
Yaralının yaşam bulguları değerlendirilir
B
Kanama varsa durdurulur
C
Yara eğer kirliyse 5 dakika boyunca yıkanmalıdır
D
Yaraya saplanan yabancı cisimler varsa çıkartılır
E
Yara üzerine bandaj uygulanır
Soru 64
Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?
A
Çevre güvenliğini almak
B
Güvenlik şeridi oluşturmak
C
Mağdur yakınlarını olay yerine bırakmak
D
Meraklıları olay yerine yaklaştırmamak
E
Araç giriş-çıkışlarını düzenlemek
Soru 65
Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerde aynı etkiyi elde etmek için kullanıcıların her seferinde daha fazla miktarda maddeye ihtiyaç hissetmesi hali aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A
Tolerans
B
Bağımlılık
C
Alışkanlık
D
Yoksunluk
E
Tutkunluk
Soru 66
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun kullanıcılarda ruhsal, davranışsal ve bilişsel değişikliklere yol açan maddeleri tanımlamak için kullandığı ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A
Uyuşturucu bağımlılığı
B
Uyarıcı bağımlılığı
C
Halüsinajörler
D
Depresantlar
E
Madde bağımlılığı
Soru 67
Bir kişi konuşurken aşağıdakilerden hangisini yapmak başarılı bir iletişim süreci için gereklidir?
A
Konuşanın hatalarını bulmaya çalışmak
B
Söylenenleri anladığını göstermek
C
Başka işlerle ilgilenmek
D
Söylenenlerde art niyet aramak
E
Aleyhte kullanılacak anlamlar aramak
Soru 68
Güvenlik hizmetlerinde etkili iletişim becerilerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Problemlerin başarılı şekilde sona erdirilmesine
B
Halkın güvenlik görevlilerine koşulsuz itaatinin sağlanmasına
C
Müşterilerin niyetlerinin okunarak davranışlarının kontrol edilmesine
D
Yasaların harfiyen uygulanmasına
E
Güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde kullanılmasına
Soru 69
Özel güvenlik görevlilerinin görev sürecinde aşağıdaki kişilerden hangisi ile başarılı iletişim kurması diğerlerine nazaran daha az önemlidir?
A
Genel kolluk görevlileri
B
Ekip üyeleri
C
Müşteriler
D
Kurum çalışanları
E
Seyyar satıcılar
Soru 70
Her şeyin en iyisini kendisinin bildiğine inanan ÖGG Meltem güvenlik ekibi içerisinde hangi sorunlara neden olabilir?
A
Liderlik
B
Samimiyet
C
Çatışma
D
Çözüm
E
Saygınlık
Soru 71
Aşağıdaki iletişim türlerinden hangisi özel güvenlik görevlisinin kaçınması gereken bir iletişim türüdür?
A
İkna edici iletişim
B
Bilgilendirici iletişim
C
Yönlendirici iletişim
D
Yargılayıcı iletişim
E
Problem çözücü iletişim
Soru 72
Soru sormanın iletişimdeki en önemli yararı nedir?
A
Samimiyetin gelişmesini sağlar
B
Yanlış anlamaları önler
C
Saygı göstermeyi sağlar
D
Empatiye imkân verir
E
Ses tonunu iyi kullanmaya sevk eder
Soru 73
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını olumsuz yönde etkileyen hususlardan biri değildir?
A
İsteksizlik
B
Art niyet
C
Kültürel farklılıklar
D
Bilgi eksikliği
E
Ortak dil kullanımı
Soru 74
Özel güvenlik görevlisi tutanak, rapor vb. yazarken aşağıdakilerden hangisine daha çok önem vermelidir?
A
Sayfa düzenine
B
Sorular sorup cevaplamaya
C
Anlaşılırlığa
D
Harflerin büyüklüğüne
E
Şüphe uyandırmaya
Soru 75
Aşağıdakilerden hangisi insanları bir konuda ikna etmek için kullanılabilecek doğru yöntemlerden biri olamaz?
A
Ahlâk dersi vermek
B
Basit bir dille konuşmak
C
Fikirlerine önem verdiğini göstermek
D
Örnekler vermek
E
Fayda ve zararlarından bahsetmek
Soru 76
İletişimde kaynak, kişinin güvenilirliği açısından neden önemlidir?
A
Çift yönlü iletişimi olanaklı kılar
B
Mesajın doğruluğunu sorgulamaya izin verir
C
Empatik düşüncenin gelişimini sağlar
D
İletilen bilginin doğruluğuna inanmayı kolaylaştırır
E
Motivasyonu artırır
Soru 77
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir öğesi değildir?
A
Mesaj
B
Alıcı
C
Amaç
D
Geri-bildirim
E
Kaynak
Soru 78
Aşağıdakilerden hangisi kolektif davranışın özelliklerinden değildir?
A
Kültürel normların ve sosyal ilişkilerin kuralları kesinlikle işlemez
B
Etkileşim ve etkilenme son derece yüksektir.
C
Grup bağımlılığı geçici ama çok kuvvetlidir.
D
Spontane hareketler çıkar ve kontrol edilemez hale gelir.
E
Kolektif davranışların kontrol altına alınması daha kolaydır.
Soru 79
Kişilerin olduğu gibi, toplumların da psikolojik özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumun psikolojik özelliklerinden sayılmaz?
A
İrade zayıflığı
B
Taklit, telkin ve etki altında kalma
C
Kariyer
D
Anonimlik
E
Yayılma
Soru 80
Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar neticesinde, amaçları ortak hale gelen insanlar kalabalıkları oluştururlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özellikleri arasında yer almaz?
A
İnsanlar tesadüfi olarak bir yerde bulunurlar
B
Geçici bir birliktelik söz konusudur
C
Hedeflerini ve amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelirler
D
Hiyerarşi, iş bölümü ve statü düzeni yoktur
E
Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar
Soru 81
Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerinden değildir?
A
Eylemcilerin sayısının belirlemek
B
Yaygın propaganda yapmak
C
Konuşma yapmak
D
Heyecanı artırmak
E
Eyleme geçiş
Soru 82
Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda kullanılan eylem taktiklerinden değildir?
A
Olay yaratarak dikkatleri başka noktaya çekme
B
Dağılıyor gözükerek tekrar toplanma
C
Pişman olduklarını söyleyerek güvenlik görevlilerini oyalama
D
Topluluğun etrafına yaşlı, kadın ve çocukların dizilmesi
E
Büyük bayrak-flamalarla yürüyüş ve marş söyleme
Soru 83
Aşağıdakilerden hangisi zehirleyici (öldürücü) kimyasal maddelerden değildir?
A
Göz yaşartıcı gazlar
B
Sinir gazları
C
Yakıcı gazlar
D
Boğucu gazlar
E
Kan zehirleyici gazlar
Soru 84
Spor ve sanatsal etkinlikler gibi ortak bir ilgi alanı bulunan insanların bir araya gelerek oluşturdukları topluluklardır. Tanımı yapılan bu topluluk hangi kalabalık türüdür?
A
İfade kalabalığı
B
Tesadüfi kalabalıklar
C
Kızgın, saldırgan kalabalıklar
D
Dinleyici kalabalıklar
E
Önceden planlanmış toplantılardaki kalabalıklar
Soru 85
Toplumsal olayları kontrol altına alma konusunda bazı genel prensipler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu prensipler içerisinde yer almaz?
A
Organizatörlerle diyalog kurma
B
Toplumsal olayın sonucunu bekleme
C
İkna edici ve inandırıcı olma
D
Provokasyona gelmeme
E
Profesyonel olma
Soru 86
Göz yaşartıcı gaz kullanımında amaç, sanıkları öldürmeden ve yaralamadan etkisiz hale getirmektir. Buna göre gazdan etkilenen şahıslara yardım etmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Gazdan etkilenmiş kişi ile konuşarak onun rahatlaması ve sakinleşmesini sağlamak
B
Göz yaşartıcı gazın bulaştığı yerlere krem, merhem, yağ ve losyon gibi maddelerin sürülmesini önlemek
C
Maddenin bulaştığı yerlerin bol soğuk su ile yıkanmasını sağlamak
D
Özellikle gözlerin rüzgara veya varsa vantilatöre karşı açık tutulmasını sağlamak
E
Göz yaşartıcı gazın temas ettiği vücut kısımlarının bir örtü ile kapatılmasını sağlamak
Soru 87
Toplu hareketlerin çoğu bilinçli ve planlı olarak gerçekleştirilir. Planlı bir toplu hareket de teşkilatlanmayı, iş bölümünü ve koordineyi gerektirir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanmasında yer almaz?
A
Topluluğu içeriden yönetenler
B
Sağlık görevlileri
C
Yakın koruma görevlileri
D
Haberleşme görevlileri
E
Pankart ve grupları
Soru 88
Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden birisi değildir?
A
Yakın koruma
B
İşyeri koruma
C
Uzaktan koruma
D
Konut koruma
E
Çağrı üzerine koruma
Soru 89
Devlet büyüğü veya stratejik önemi olan bir veya birden fazla kişiyi siyasi, ekonomik vb. amaçlarla ve planlı bir şekilde öldürme fiiline ne denir?
A
Silahla yaralama
B
Yağma
C
Suikast
D
Kundaklama
E
Tasaddi
Soru 90
Tek kişiyle yapılan korumaya ne denir?
A
Tekli ekip
B
V düzeni
C
Araçlı koruma
D
Refakat koruması
E
Sıkı koruma
Soru 91
Aşağıdakilerden hangisi tehlike anında koruma sırasında yapılması gerekenlerden değildir?
A
Beşli korumaya geçme
B
Tehlikeyi algılama
C
Haber verme
D
Tehlikeyi ilk görenin müdahalesi
E
Korunan kişiyi kapatma
Soru 92
Aşağıdakilerden hangisi korunan kişi ile ilgili bilinmesi gerekli hususlardan değildir?
A
Aylık geliri
B
Kişinin aldığı tehditler
C
Yaşam tarzı, alışkanlıkları
D
Hastalıkları, acil durumda yapılması gerekenler
E
Kan grubu
Soru 93
Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırıdır?
A
Silahlı saldırı
B
Bıçakla saldırı
C
İntihar saldırısı
D
Linç girişimi
E
Ayakkabı fırlatmak
Soru 94
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin yürüyüş düzenlerinden değildir?
A
Dörtlü koruma (açık V düzeni)
B
Tekli koruma
C
İkili koruma
D
7’li koruma (serpme)
E
Üçlü koruma
Soru 95
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?
A
Silah kullanma
B
Bedeni kuvvet kullanma
C
Göz yaşartıcı gaz kullanma
D
Polis köpeklerini kullanma
E
Basınçlı su kullanma
Soru 96
Korunan kişinin seyahat esnasında geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan ve saldırı yapılmasına elverişli geçiş bölgelerine ne ad verilir?
A
Serbest geçiş yeri
B
Kontrollü geçiş alanı
C
Uygulama noktası
D
Patlama güzergâhı
E
Boğma (boğum) noktası
Soru 97
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik arasında olması gereken bir ilişki değildir?
A
Güven
B
Saygı
C
İşbirliği
D
Rekabet
E
Haberleşme
Soru 98
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun yetkileri arasında yer almaz?
A
Durdurma ve kimlik sorma yetkisi
B
Parmak izi alma yetkisi
C
Yakalama yetkisi
D
Zor ve silah kullanma yetkisi
E
Sokağa çıkma yasağına karar verme yetkisi
Soru 99
Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde mesaj iletmek için kullanılan kanallardan biri değildir?
A
Göz hareketleri
B
Kelimeler
C
Dokunma
D
Alçak koltuk
E
Kişilerarası mesafe
Soru 100
Aşağıdakilerden hangisi “Kapalı Yer Toplantıları”nın avantajlarından birisi değildir?
A
Bu toplantılar girişlerin sınırlı olduğu, davetiye ile girilen toplantılardır.
B
Güvenlik riski olmadığından koruma yapmaya gerek yoktur.
C
Kapalı alan rahat ve güvenli bir şekilde ön kontrolü yapılabilir.
D
Güvenliği tehdit edecek noktalar fazla yoktur.
E
Alternatif acil çıkışlar rahat kontrol edilebilir.
Soru 101
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?
A
Silahını tanır
B
Silahını dikkatli kullanır
C
Gördüğünü anında vurur
D
Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır
E
Silahını korur
Soru 102
Doğru nişan alma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
B
Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
C
Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
D
Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
E
Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmeli
Soru 103
Bir atıcı tabanca ile atış yaparken gezi yukarıda görürse, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Namlu şahlanması ile birlikte atışlar hedefte yukarıda olur
B
Atışlar hedefte aşağıda olur
C
Gez yukarıda görülse de fişek yer çekimi dolayısı ile aşağı düşeceği için atışlar hedefin ortasında olur
D
Atışlar hedefte sol yukarıda olur
E
Atışlar hedefte sağ aşağıda olur
Soru 104
Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır?
A
Top yuvasına
B
Baruta
C
Çekirdeğe
D
Kabzaya
E
Kapsüle
Soru 105
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
A
Göz yaşartıcı olması
B
Sinir sistemini etkilemesi
C
Yakıcı olması
D
Parça tesirli olması
E
Boğucu olması
Soru 106
9x19 mm ifadesinde 19 mm neyi ifade eder?
A
Fişek boyunu
B
Namlu çapını
C
Kovan boyunu
D
Kovan çapını
E
Çekirdeğin çapını
Soru 107
Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?
A
Etkili Menzil
B
Mermi yolu
C
Azami menzil
D
Azami hız
E
Hedef hattı
Soru 108
Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Namlu boyu
B
Yiv ve set
C
Barut miktarı
D
Atıcının acemiliği
E
Havanın ısısı
Soru 109
İcra yayı kırık ise aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Silah ateş etmez
B
İğne kapsüle çarpmaz
C
Silah ateş eder fakat çekirdek namlu içerisinde kalır
D
Tetik düşürülemez
E
Silah atışla birlikte otomatik olarak kurulamaz
Soru 110
İlk yerli tabanca hangisidir?
A
Sarsılmaz
B
Yavuz 16
C
Canik 55
D
Kırıkkale
E
Nuri Kılligil
Soru 111
Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz?
A
Tırnak
B
Şarjör çıkarma mandalı
C
Arpacık
D
Şarjör
E
Emniyet mandalı
Soru 112
Hangisi MP-5 silahta kullanılan fişektir?  
A
Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar
B
Silahı emniyete almamızı sağlar
C
Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır
D
Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar
E
Tetikten aldığı hareketi horoza iletir
Soru 113
Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?
A
Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar
B
Silahı emniyete almamızı sağlar
C
Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır
D
Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar
E
Tetikten aldığı hareketi horoza iletir
Soru 114
Kabza kavraması açısından hangisi yanlıştır?  
A
El “V” şekline getirilerek kabza kavranır
B
Silah şahlanmaması için sıkı sıkıya kavranır
C
Silah kolun uzantısıymış gibi kavranır
D
Kabza kavrama bütün atışlarda aynı şekil ve sıkılıkta olmalıdır
E
Kabza ne çok sıkı kavranır, ne gevşek bırakılır
Soru 115
Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?
A
Şarjörün dolu olması
B
Namlunun ısınması
C
Şarjörün tabancadan çıkması
D
Şarjörde fişeğin bitmesi
E
İğnesinin kırılması
Soru 116
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?
A
İğnenin kırık olması
B
Gez ve arpacığın kırık olması
C
Barutun nemlenmesi
D
Tetiğin arızalı olması
E
Kapsülün hatalı olması
Soru 117
İcra yayının (yerine getiren yay) görevi nedir?  
A
Şarjöre basılan fişekleri şarjör ağzına doğru baskılayarak, fişek yatağına sürülmesini sağlar
B
Şarjörün tabancadan düşmemesini sağlar
C
Tetik çekilirken horozun düşmesini sağlar
D
Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar eski yerine gelmesini sağlar
E
Tabancayı sabitleyerek nişan almayı kolaylaştırır
Soru 118
Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?  
A
Gömlek – kurşun – bakır – barut
B
Barut – kapsül – çekirdek – kovan
C
Kovan – kapsül – tırnak - çıkarıcı
D
Tırnak – kapsül – gömlek - kurşun
E
Barut – kapsül – gömlek – çekirdek
Soru 119
İğnenin kırılması durumunda oluşacak arıza hangisidir?  
A
Fişek ateşlenmez
B
Tabanca dolduruş yapmaz
C
Tetik çalışmaz
D
Tırnak işlevini görmez
E
Horoz mesnedi çalışmaz
Soru 120
Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu tabanca nasıl bir sisteme sahiptir?  
A
Yarı Otomatik
B
Tam Otomatik
C
Tek Hareketli
D
Çift Hareketli
E
Toplu
Soru 121
Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarda bulunan yiv ve setin faydalarından sayılmaz?  
A
Çekirdeğin havada dönerek gitmesini sağlar
B
Çekirdeğin hedefi parçalamasını sağlar
C
Çekirdeğin hedefe uç kısmıyla vurmasını sağlar
D
Çekirdeğin delme gücünü arttırır
E
Çekirdeğe hız kazandırır
Soru 122
Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı Kanun kapsamında silah olarak  değerlendirilmez?  
A
Havalı silah
B
Kama
C
Pala
D
Hançer
E
Boğma teli
Soru 123
Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Atıcının acemi olması
B
İhmal
C
Silahın eski olması
D
Fişeğin bozuk olması
E
Silahın yeni olması
Soru 124
Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?  
A
Hazne
B
Namlu
C
Sürgü
D
Harbi
E
Horoz
Soru 125
Toplu tabancalarda tırnak nerededir?  
A
Namlunun altında
B
Top yuvalarının önünde
C
Tetik korkuluğunun önünde
D
Namlunun üzerinde
E
Toplu tabancalarda tırnak yoktur
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir