61. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları

61. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Özel Güvenlik İzni talep edecek kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda aşağıdakilerden hangisini belirtmek zorunda değildir?
A
Özel güvenlik hizmetinin konusunu
B
Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini
C
İş sözleşmesinin şekil ve şartlarını
D
Hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini
E
İhtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini
Soru 2
Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. Ancak; I- İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, II- Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, III- Para ve değerli eşya nakli, IV- Kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır. İfadelerimden hangileri doğrudur?
A
I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I, II, III ve IV
E
I, II ve IV
Soru 3
Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa valiliklerce kimden görüş alınır?
A
Dışişleri Bakanlığı
B
İçişleri Bakanlığı
C
Adalet Bakanlığı
D
Milli Savunma Bakanlığı
E
Genelkurmay Başkanlığı
Soru 4
Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini otuz gün içerisinde nereye verir?
A
Emniyet Müdürlüğüne
B
Jandarma Komutanlığına
C
Belediye Başkanlığına
D
Valiliğe
E
Ticaret Odasına
Soru 5
Geçici özel güvenlik izni için valiliğe söz konusu etkinliğin başlamasından en az kaç saat önce müracaatta bulunulur?
A
12
B
24
C
48
D
36
E
52
Soru 6
Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi hangi makamdan verilir?
A
İçişleri Bakanlığınca
B
İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığınca
C
Emniyet Genel Müdürlüğünce
D
Valiliklerce
E
Kaymakamlıklarca
Soru 7
Aşağıda bulunan hangi halde özel güvenlik görevlisi geçici olarak yakalama yapamaz?
A
Kişiye suçu işlerken rastlanması
B
Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması
C
Çocuklara karşı işlenen suçüstü hali
D
Olay yerini ve delilleri koruma, amacıyla
E
Yangın esnasında yardım talebinde bulunulması halinde
Soru 8
Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz? I-Tutuklama II-Kimlik Tespiti III-Konut Araması IV-Yakalama V-Üst ve Eşya Araması VI-Kimlik Sorma
A
I, II, III, VI
B
IV, V, VI
C
II, IV, VI
D
I, II, III
E
I, II, VI
Soru 9
Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
A
Psikiyatri
B
Kardiyoloji
C
Göz
D
Kulak Burun Boğaz
E
Nöroloji
Soru 10
Ahmet üniversitede memur statüsünde çalışan bir özel güvenlik görevlisidir. İdare ile aralarında özlük hakları konusunda ihtilaf çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak hangi mahkemeye/kuruma dava açması gerekir?
A
İdare Mahkemesine
B
İş Mahkemesine
C
İl Özel Güvenlik Komisyonuna
D
İçişleri Bakanlığına
E
Valiliğe
Soru 11
Özel güvenlik görevlisi, görev alanında çocuklara ve beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?
A
Olayın vuku bulduğu anda
B
Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi üzerine
C
Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi verilir
D
Olayların sonuçlanması beklenir
E
Hiçbir durumda karışılmaz
Soru 12
Suçüstü halinde kimin yakalama yetkisi vardır?
A
Polisin
B
Kamu kolluğunun
C
Özel güvenlik görevlisinin
D
Mağdurun
E
Herkesin
Soru 13
Terk edilmiş bir eşyanın özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?
A
Emanete alma
B
El koyma
C
Zapt etme
D
Koruma altına alma
E
Müsadere
Soru 14
Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmek istemeyen kişiye ne yapılır?
A
Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
B
Zorla aranır
C
Arama için ısrar edilmez ve içeri alınır
D
Sadece eşyaları aranır
E
Özel güvenlik görevlisi kişisel takdir hakkını kullanır
Soru 15
Özel güvenlik görevlisi Kadir görevli olduğu villalardan oluşan site içerisinde devriye atarken bir villanın kapısının açık olduğunu fark eder şüphelenen Kadir kapıyı uzun uzun çalar ancak ses çıkmaz. Bunun üzerine kontrol amaçlı villanın içerisine girer. İçeri girdiğinde banyodan çıkan ev sahibi ile karşılaşır ve ev sahibi benden izinsiz ve rızam olmadan evime giremezsin diyerek tepki gösterir. Türk Ceza Kanunu açısından Kadir’in işlediği suç nedir?
A
Herhangi bir suç durumu yoktur
B
Konut dokunulmazlığının ihlali
C
Konut özgürlüğünün ihlali
D
Kişiyi mesken hakkından yoksun bırakma
E
Hiçbiri
Soru 16
Temel Hak ve Hürriyetler ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
A
Anayasal haktır, hiçbir şartla sınırlandırılamaz
B
Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir
C
Valinin takdirindedir
D
Ancak kanunla sınırlandırılabilir
E
Cumhuriyet Başsavcısının emriyle sınırlandırılabilir
Soru 17
Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte silah bulundurulabileceğini kim belirler?
A
İl Valiliği
B
Kaymakamlık
C
Özel Güvenlik Komisyonu
D
İl Emniyet Müdürlüğü
E
İl Jandarma Komutanlığı
Soru 18
Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ali, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Ali’nin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur
B
Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
C
Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek, tutanakla silahı teslim eder
D
Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar
E
Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister
Soru 19
Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?
A
4857 Sayılı İş Kanunu
B
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
C
2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
D
2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu
E
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yerine getirebileceği bir görevdir?
A
Suçluyu mahkemeye nakletmek
B
Para veya kıymetli eşyayı nakletmek
C
Suçlunun ifadesini alarak, üst aramasını yapmak
D
Olay yerinde delil toplamak
E
Trafik kontrolü yaparak, kusurlulara ceza yazmak
Soru 21
Güvenlik tedbirleri denildiğinde ilk akla gelen nedir?
A
Cinayetlerin artması
B
Hırsızlıkların artması
C
Trafik kazalarının artması
D
İntiharların artması
E
Önleyici hizmetler
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden değildir?
A
Planlı devriye
B
Zikzak devriye
C
Dairesel devriye
D
Geri dönüşlü devriye
E
Rasgele devriye
Soru 23
Tutanaklar suç ve olayların çeşidine ve meydana gelme özelliğine göre belirli bir plan dahilinde hazırlanmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu plan içerisinde sayılmaz?
A
Başlık
B
Giriş-metin
C
Görevlilerin yorumu
D
Sonuç
E
İmza
Soru 24
“Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı yere” ne ad verilir?
A
Kontrol Odası
B
Devriye Noktası
C
Acil Müdahale Odası
D
Personel Odası
E
Nokta
Soru 25
Devriye hizmeti denildiğinde ilk akla gelen nedir?
A
Nokta görevi yapmak
B
Araç kontrol noktası görevi yapmak
C
Yaya ve/veya motorize şekilde güvenlik hizmeti yapmak
D
Zarf, paket vb. kontrolü yapmak
E
Ziyaretçi kontrolü yapmak
Soru 26
Katı, sıvı, gaz halindeki patlayıcı maddelerin reaksiyon ve şok etkisiyle meydana gelen yüksek derecede ısı, ses, gaz ve basınç meydana gelerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?
A
Bomba
B
Reaksiyon
C
Patlama
D
Basınç
E
Kapsül
Soru 27
Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangi tutanağı tanzim edemez?
A
İfade tutanağı
B
Yakalama tutanağı
C
Buluntu eşya tutanağı
D
Suçüstü tutanağı
E
Arama tutanağı
Soru 28
Özel güvenlik görevlisi Veli kendisine verilen devriye görevi öncesi kaza geçiren kardeşinin ameliyata alınacağı haberini alır. Bu haber, yapacağı devriye görevi için isteksizlik duymasına ve motivasyon eksikliğine yol açmıştır. Veli görevine hangi açıdan hazır değildir?
A
Bedensel
B
Psikolojik
C
Zihinsel
D
Fiziksel
E
Teknik
Soru 29
Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir?
A
Tutanak
B
Rapor
C
Resim
D
Not alma
E
Hepsi
Soru 30
Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A
Giriş-başlık-gelişme-sonuç-tarih-imza
B
Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza
C
Tarih-giriş-Gelişme-sonuç-İmza
D
Giriş-başlık-sonuç-özet-imza-tarih
E
Başlık-gelişme-sonuç
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?
A
Milletvekilleri
B
Cumhurbaşkanı
C
Hakim ve savcılar
D
Çocuklu kadınlar
E
Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar
Soru 32
Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşmesi kavramı aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?
A
Şüphe
B
Olay
C
Arama
D
Miting
E
Hepsi
Soru 33
Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
A
Kafa ve boyun
B
Eklem yerleri
C
Kol ve bacakların etli kısımları
D
Karın ve kasıklar
E
Göğüs
Soru 34
Esenboğa Hava Limanı dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-RAY cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Madde alınıp yolcu gönderilir
B
Şahıs bekletilir, uzman Polise haber verilir
C
Yolcunun beyanı esas alınır ve gönderilir
D
Madde kontrol için laboratuvara gönderilir
E
Özel Güvenlik Görevlileri kendileri kontrol yapar ve karar verir
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği rapor türlerinden değildir?
A
Yazılı rapor
B
Sözlü rapor
C
Görsel rapor
D
Uzmanlık raporu
E
Elektronik rapor
Soru 36
Zor kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yasalara uygun olmalı
B
Zorunlu durumlarda kullanılmalı
C
Kademeli olarak artmalı
D
Direnç ve saldırının niteliğine göre hareket edilmeli
E
Direnç ve saldırı niteliği gözetilmeksizin saldırı önlenmeli
Soru 37
Delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A
Görgü tanıklarının ifadeleri ile hiçbir zaman çelişmez
B
Fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar
C
Şüphelinin suçsuzluğunu ispat edebilir
D
Şüpheli şahsın suçunu kabullenmesini ve itirafını sağlayabilir
E
Mağdurun ifadesinin gerçekliğini belirleyebilir
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi açısından “yetki” kavramının özelliklerinden değildir?
A
Yetki çalışılan yerin özelliğine göre değişiklik gösterir
B
Yalnız bir hak değil, aynı zamanda sorumluluktur
C
Yetki zamanında ve yerinde kullanılmalıdır
D
Yetkisi olmadığı halde, bu yetkiyi kullanmamak görevi ihmaldir
E
Yetkiyi amacı dışında kullanmak sorumluluk getirir
Soru 39
Afyon ve türevi uyuşturucunun etkisi altında bulunan bir kişide aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez?
A
Nabız yavaşlaması ve kan basıncı düşmesi
B
Ayakta durmakta zorlanma
C
Fazla konuşma ve hareketlilik
D
Yavaş nefes alma
E
Ağrıyı hissetmeme
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
A
Değişmez
B
Benzetilemez
C
Benzemez
D
Değiştirilemez
E
Tasnif edilemez
Soru 41
X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajlardan mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
10 cm
B
25 cm
C
50 cm
D
100 cm
E
Hiçbiri
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir? I- Kartlı geçiş sistemi II- X-ray cihazı III-Metal dedektörü
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 43
El detektörü ile yapılan kontrolde el detektörünün incelenecek bölge ile mesafesi ne kadar olmalıdır?
A
12,5-17,5 cm. uzaklıkta
B
2,5-7,5 cm. uzaklıkta
C
7,5-12,5 cm. uzaklıkta
D
17,5-22,5 cm. uzaklıkta
E
22,5-27,5 cm. uzaklıkta
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi karanlıkta görüntü veren kameralardandır?
A
Infra Red kameralar
B
Dome kameralar
C
IP kameralar
D
Zoom kameralar
E
CCD kameralar
Soru 45
Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne isim verilir?
A
Bayılma
B
Şok
C
Koma
D
Havale
E
Ataksi
Soru 46
Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Altın beşik yöntemi
C
Rentek manevrası
D
Kaşık tekniği
E
Köprü tekniği
Soru 47
İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir?
A
İlkyardım sırasında ilaç kullanılır
B
İlkyardım acil tedavi ünitelerinde yapılır
C
İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır
D
İlkyardım ambulansta başlar
E
İlkyardım sadece doktor ve sağlık personeli tarafından yapılır
Soru 48
Hasta/yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
A
Solunum yolu açıklığı
B
Bilinç durumu
C
Kırık çıkık varlığı
D
Kanama kontrolü
E
Dolaşım durumu
Soru 49
Bebeklerde yapay solunum yapılırken nereye hava üflenir?
A
Sadece ağzına
B
Sadece ağzına ağız dolusu
C
Sadece burnuna
D
Ağzına ve burnuna birlikte
E
Hiçbiri
Soru 50
Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Sıcak içecekler verilir
B
Kuru giysiler verilir
C
Soğuk ortamdan uzaklaştırılır
D
Donmuş bölge hızla ovularak ısıtılır
E
Su toplamış bölgeler patlatılmaz
Soru 51
İç kanamalarda ilkyardımda aşağıdakilerden hangisinin uygulanması sakıncalıdır?
A
Ağızdan sıvı verilerek kan kaybı önlenir
B
Şok pozisyonu verilir
C
Üzeri örtülerek sıcak tutulur
D
Yaşamsal bulguları incelenir
E
Hareket ettirilmez
Soru 52
‘’Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üzerini detektör ile arama, eşyaları X Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme‘’ yetkisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini düzenleyen kaçıncı maddesi esasına dayanır?
A
5 inci maddesi
B
6 ncı maddesi
C
7 nci maddesi
D
8 inci maddesi
E
9 uncu maddesi
Soru 53
Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne isim verilir?
A
Kanama
B
Burkulma
C
Şok
D
Ağrı
E
Yara
Soru 54
Hangi durumda turnike uygulanabilir?
A
Kanaması olan her kazazedede
B
Uzuv kopması olan kazazedede
C
Toplardamar kanamalarında
D
Baş yaralanmalarında
E
İç kanamalarda
Soru 55
Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada “dış kalp masajı/suni solunum sayısı oranı” aşağıdakilerden hangisidir?
A
5/2
B
10/2
C
30/2
D
40/2
E
40/3
Soru 56
Gaz haldeki yanıcı maddelerin havadaki yoğunlukları belli bir sınıra ulaştığında en küçük bir kıvılcımla birlikte meydana gelen yanma hangisidir?
A
Parlama ve patlama şeklinde yanma
B
Yanma
C
Yavaş yanma
D
Kendi kendine yanma
E
Isı transferi
Soru 57
Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?
A
Köpük konsantrasyonları
B
Kuru kimyevi tozlar
C
Hidrojen
D
Halokarbon içerikli kimyasal gazlar
E
Karbondioksit
Soru 58
Aşağıdakilerden hangisi özellikle A sınıfı yangınlarda en etkili söndürme maddesidir?
A
Kuru kimyevi toz
B
Su
C
Köpük konsantrasyonu
D
Metal tozu
E
Azot- oksijen karışımı
Soru 59
Kayalardan veya topraktan oluşmuş kütlelerin eğimin ve çekimin etkisiyle koparak yer değiştirmesine ne denir?
A
Deprem
B
Sel
C
Heyelan
D
Taşkın
E
Doğal afet
Soru 60
Sel sırasında aşağıdakilerden hangisi doğru hareket tarzıdır?
A
Binanın alt katlarındaki güvenli yerlere sığınılmalıdır
B
Sel sırasında aracınızdaysanız hızla selin içinden geçerek uzaklaşın
C
Bulunduğunuz yerden ayrılmayın
D
Su yatağı ve çukur bölgeleri terk ederek yüksek yerlere çıkmaya çalışılmalıdır
E
Yüzme biliyorsak yüzerek güvenli yerlere ulaşmaya çalışılmalıdır
Soru 61
Binalarda havalandırma kanalları, borulu tesisatlar, metalik bağlantılar yangın olayının görülmesini sağlayan hangi etkendir?
A
Konveksiyon yolu ile ısı transferi
B
Radyasyon yolu ile ısı transferi
C
Konduksiyon yolu ile ısı transferi
D
Akma yolu ile ısı transferi
E
Yangın ilerlemez
Soru 62
Aşağıdakilerden hangisi başlangıç yangınlarına müdahale eden ekiptir?
A
Söndürme Ekibi
B
Koruma Ekibi
C
İlk yardım Ekibi
D
Teknik Onarım Ekibi
E
Kurtarma Ekibi
Soru 63
Alış veriş merkezinde görevli güvenlik personeli bir yangını gördüğünde ilk olarak ne yapmalıdır?
A
Hemen yangına müdahale ederek söndürmeye çalışmalıdır
B
Yangın ihbar butonuna basarak alarmı çalıştırmalı, itfaiyeyi arayarak ihbarda bulunmalı ve başlangıç yangını ise müdahale etmelidir
C
Güvenli bir yere çekilerek tehlikenin geçmesini beklemelidir
D
Sadece yakın çevresindekileri uyarmalıdır
E
İnsanları sakinleştirerek alışveriş merkezini terk etmemelerini sağlamalıdır
Soru 64
Aşağıdakilerden hangisi yasadışı haşhaş ekiminde ‘‘Altın Hilal’’ olarak adlandırılan ülkelerdir?
A
Afganistan-Pakistan-Irak
B
Afganistan-Pakistan-İran
C
İran-Irak-Suriye
D
Afganistan-İran-Irak
E
Pakistan-İran-Irak
Soru 65
Aşağıdaki kavramlardan hangisi Jacobson’un iletişim şemasının unsurlarından biri değildir?
A
Kaynak
B
Kod
C
Geri bildirim
D
Etkili konuşma
E
Alıcı
Soru 66
“Özel güvenlik görevlisi kurumun vitrinidir”  sözünün gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kuruma gelen kişiler önce onunla muhatap oldukları için kurumla ilgili ilk izlenimi oluşturduklarından
B
Kılık kıyafetlerindeki düzen gerekçesiyle,
C
Kurumun dış kapısında bulunarak güvenliği sağladıkları için
D
Güvenliğin bir kurum için en önemli unsurlardan biri olmasından
E
Özel güvenliğin saygın bir meslek olması sebebiyle
Soru 67
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerindendir?
A
İletişim süreci bir bütündür ve çift yönlü olarak gerçekleşir
B
İletişim kuranlar aktif olmasa da etkili iletişim kurulabilir
C
İletişim yalnızca gönüllülük ile gerçekleşir
D
İletişim tek yönlü bir süreçtir
E
İletişimde sadece sözel olmayan mesajlar vardır
Soru 68
Özel güvenlik görevlileri zaman zaman grupları bilgilendirmek durumunda kalırlar. Bu bilgilendirmede grupla güvenlik görevlisi arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A
Görevli olabildiğince gruba yakın olmalıdır
B
Görevli grup içinden birkaç kişiyi muhatap alarak konuşmalıdır
C
Görevlinin gruba seslenirken kabininden çıkmaması gerekir
D
Görevlinin gruptan daha yüksek ve uzak bir mesafede durmalıdır
E
Görevli grubun tamamının kendisini görebileceği bir mesafede durması gerekir
Soru 69
Aşağıdaki konuşma biçimlerinden hangisi beden diliyle konuşma tekniğine uygundur?
A
Konuşmaya açık ve kesin cümlelerle başlama
B
Konuşmada doğrudan istekleri dile getirme
C
Konuşmada önce duyguları sonra istekleri belirtme
D
Karşımızdakini dinledikten sonra konuşma
E
Konuşmada birinci tekil şahıs eklerini kullanma
Soru 70
Aşağıdakilerden hangisi sentetik veya yarı sentetik uyuşturucu maddelerden değildir?
A
Captagon
B
LSD
C
STP
D
Extacy
E
Kodein
Soru 71
Özel güvenlik görevlisi Meltem 5 yıldır Nur ise 1 yıldır aynı süper markette çalışmaktadırlar. Meltem daha tecrübeli olduğu gerekçesiyle bayram mesaisinde ilk gün Nur’un gelmesi gerektiğini söyleyerek ona baskı yapmakta, kendisinin eski çalışan olduğu için buna hakkı olduğunu söylemektedir. Nur sorunun büyümemesi için sessiz kalmakta ve Meltem’in bu davranışlarına boyun eğmektedir. İşyerindeki psikolojik şiddet, baskı ve zorlama olarak tanımlanan ve yukarıda örneklendirilen davranışı anlatan kavram hangisidir?
A
Kişiler arası iletişim
B
Empati
C
Mobbing
D
Sempati
E
Baskı
Soru 72
Etkili iletişim becerisi kazanmak bir özel güvenlik görevlisinde hangi nitelikleri geliştirmez?
A
Özgüven
B
Cesaret
C
Saygınlık
D
İş yapma heyecanı
E
Gurur
Soru 73
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden değildir?
A
Karma düzeni
B
Çember düzeni
C
Kama düzeni
D
Hat düzeni
E
Hiçbiri
Soru 74
Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanların oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?
A
Koloni
B
Teşkilat
C
Kalabalık
D
Sınıf
E
Grup
Soru 75
Bir mesajın üretilerek birden fazla kişiye ulaştırılabildiği, çoğunluk üzerinde olumlu veya olumsuz anlamda ciddi etkileri olabilen, hızlı ve pratik haberleşme sağlayan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kişi içi iletişim
B
Örgüt içi iletişim - Dikey iletişim
C
Kitle iletişimi
D
Kişiler arası iletişim
E
Örgüt içi iletişim - Yatay iletişim
Soru 76
A Futbol Takımının maçına gitmek için toplanan kalabalık hangi grup çeşidine örnek olabilir?
A
Danışma Grubu
B
Terapi Grubu
C
Eğitim Grubu
D
Etkileşim Grubu
E
Rehberlik Grubu
Soru 77
Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar?
A
Ses tonu
B
Hitabet
C
Sempati
D
Göz teması
E
Mekan kullanımı
Soru 78
Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişi hangisini yapmamalıdır?
A
Açık havada rüzgara karşı durmalıdır
B
Gaz olan bölgeden uzaklaşmalıdır
C
Elleri ile gözünü ve yüzünü ovuşturmamalıdır
D
Gaza maruz kalmış elbiselerinden kurtulmalıdır
E
Bol su ile ovuşturarak el ve yüzünü yıkamalıdır
Soru 79
İnsanlarda, emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne ad verilir?
A
Öfke
B
Duygu
C
Panik
D
Korku
E
Heyecan
Soru 80
Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?
A
Kişi içi çatışmalar
B
Rol çatışmaları
C
Ben merkezcilik
D
Empati yoksunluğu
E
Önyargılar
Soru 81
Ortak bir amaca ulaşmak ya da ortak bir sorunu çözümlemek amacıyla bir araya gelmiş, belli bir süreç içinde etkileşmede bulunan en az 3 kişiden oluşmuş topluluğa ne denir?
A
Kalabalık
B
Grup
C
Heyet
D
Vatandaş
E
Personel
Soru 82
Siyasi, ekonomik, etnik kökeni vb. nedenlerle ülkesi için önemli olan kişilere önceden tasarlanarak yapılan öldürme girişimlerine ne denir?
A
Silahlı saldırı
B
Kundaklama
C
Suikast
D
Cinayet
E
Gasp
Soru 83
İnsan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?
A
Düşünce
B
Motivasyon
C
Niyet
D
İçgüdü
E
Davranış
Soru 84
Aşağıdakilerden hangisi resmi konvoy da bulunmaz?
A
Ambulans (Sağlık Ekibi)
B
İl Emniyet Müdürünün makam aracı
C
CAT aracı
D
Basın aracı
E
Trafik eskort aracı
Soru 85
Aşağıdakilerden hangisi bir kitle iletişim aracıdır?
A
Gazete
B
E-mail
C
Mektup
D
Telefon
E
Faks
Soru 86
Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden biri değildir?
A
Kalabalıklar tesadüfen bir araya gelmişlerdir
B
Aralarında bir amaç ve eylem birliği yoktur
C
Liderleri vardır
D
Kanunlara genelde saygılıdırlar
E
Olayların gelişimleri konusunda hassastırlar
Soru 87
Bir toplumsal olayda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?
A
Provokatörler
B
Atılganlar
C
İhtiyatlılar
D
Tesir altında kalanlar
E
Seyirciler
Soru 88
Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmek ve ilgilerini kazanmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir?
A
Konferans
B
Sempozyum
C
Miting
D
Propaganda
E
Gösteri
Soru 89
Toplu hareketlere gerçekte katılmayıp bunlara sempati duyan, dışarıdan çığırtkanlıkla katkı sağlayan kişilere ne ad verilir?
A
Önderler
B
Destekleyiciler
C
Provokatörler
D
Seyirciler
E
Atılganlar
Soru 90
Tek kişiyle yapılan korumaya ne denir?
A
Zor Koruma
B
Refakat Koruma
C
Alan Koruması
D
Karo Düzeni
E
Baklava Formasyonu
Soru 91
Öncü istihbarat çalışmalarında öncü istihbarat ekibinin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A
Ziyaret edilecek mevkiinin keşfini yapmak
B
Ziyaret edilecek mevkideki güvenlik amaçlı yerleşim noktalarının tespitini yapmak
C
Ziyaret edilecek mevkideki ucuz alışveriş merkezlerini tespit etmek
D
Hava durumuna göre değişen şartlara göre değişim yapmak
E
Bölgenin, görev yerinin ve güzergahın incelemesini yapmak
Soru 92
Koruma çemberi kaç halkadan oluşur?
A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 93
Koruma Çemberinde “iç halka”da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A
VIP (Önemli Kişi)
B
Koruma Müdürü
C
Özel Kalem Müdürü
D
VIP’nin eşi
E
İl Sağlık Müdürü
Soru 94
Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
A
Paravanlar
B
Kordonlar
C
Zincir
D
İstinat duvarları
E
Güvenlik şeritleri
Soru 95
Korunan kişiye bir saldırı gerçekleştiğinde koruma personelinin yapacağı işler öncelik sırasına göre nasıl olmalıdır? I- Saldırı etkisiz hale getirilir II- Korunan kişiye kalkan olunur III- Korunan kişi uzaklaştırılır
A
I, II, III
B
II, III, I
C
III, I, II
D
I, III, II
E
II, I, III
Soru 96
Yaya koruma esnasında saat 09:00 istikametinden bir saldırı gerçekleşir ise koruma personeli korunan kişiyi hangi saat istikametine doğru kaçırmalıdır?
A
06:00
B
03:00
C
09:00
D
12:00
E
16:00
Soru 97
Özel güvenlik, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?
A
İdari
B
Adli
C
Önleyici
D
Siyasi
E
Trafik
Soru 98
Özel güvenlik personeli korumakla hükümlü olduğu yerlerde cana ve mala karşı herhangi bir saldırı meydana geldiğinde müdahale etmez, sanıkları yakalamazsa …… suçu oluşur. Boşluğa hangi kelime gelmelidir?
A
Görevi kötüye kullanma
B
Görevi ihmal
C
Görevden kaçma
D
Suç tasnii
E
İrtikap
Soru 99
Özel güvenlik denetimleri sonucunda tespit edilen eksiklikleri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirerek, eksikliklerini gidermeleri için asgari ne kadar süre verilir?
A
7 gün
B
10 gün
C
15 gün
D
30 gün
E
60 gün
Soru 100
Konusu suç teşkil eden emir;
A
Derhal yerine getirilir
B
Yazılı hale getirilip verilmesi halinde yerine getirilir
C
Emri verenin sorumluluğu alması halinde yerine getirilir
D
Hiçbir surette yerine getirilmez
E
Hiçbiri
Soru 101
Çap nedir?
A
Namlu içindeki helezoni çıkıntılardır
B
Namlu içindeki helezoni girintilerdir
C
Namlu içindeki iki yiv arasındaki mesafedir
D
Namlu içindeki iki set arasındaki mesafedir
E
Fişeğin uzunluk ölçüsüdür
Soru 102
Tam otomatik silah aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A
İlk dolduruşun kullanan tarafından, müteakip doldurma ve boşaltmanın silah tarafından yapıldığı ve her tetik çekilişte tek mermi atan silahlardır
B
İlk dolduruş yapıldıktan sonra tetik çekili olduğu sürece atışa devam eden silahlardır
C
İlk dolduruş ve müteakip dolduruşların silah tarafından yapıldığı silahlardır
D
Her dolduruşun kullanan tarafından yapıldığı silahlardır
E
Hiçbiri
Soru 103
Atış sırasında iyi bir nişan alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Hedef net görünmez
B
Gez net görünmez
C
Arpacık net görünmez
D
Hedef net görünür
E
Hiçbiri
Soru 104
Silahta bulunan tırnak ne işe yarar?
A
Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye
B
Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına
C
Silahın monte edilmesine
D
Sürgünün gövdeye sabitlenmesine
E
Kapsülü ateşlemeye
Soru 105
Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden birisi değildir?
A
Kabza emniyeti
B
Sürgü emniyeti
C
Mandal emniyeti
D
Şarjör emniyeti
E
İğne emniyeti
Soru 106
Aşağıdakilerden hangileri sürgü (kapak takımı) üzerinde bulunur?
A
Arpacık-kabza
B
Kovan atma boşluğu- Tetik korkuluğu
C
İğne grubu-Emniyet mandalı
D
Gez-Tırnak
E
Tetik-Arpacık
Soru 107
Aşağılardan hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?
A
Günlük bakım
B
Haftalık bakım
C
Aylık bakım
D
Atış öncesi bakım
E
Atış sonrası bakım
Soru 108
Kalibre nedir?
A
Fişeğin çapıdır
B
Namlunun uzunluğudur
C
Namlunun çapıdır
D
Fişeğin uzunluğudur
E
Çekirdeğin namluda aldığı yoldur
Soru 109
Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?
A
Tam otomatik
B
Tek hareketli silah
C
Makineli silah
D
Çift hareketli silah
E
Yarı otomatik silah
Soru 110
Aşağıdakilerden hangileri silahın dolduruş yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir? I. Silahta fişek olmayabilir. II. İğne yayı kırık olabilir. III. Şarjör tutucu pimi arızalı olabilir. IV. Barut miktarı az. V. Şarjörde hatalı fişek olabilir.
A
I-II
B
II-IV
C
III-IV
D
I-II-IV
E
I-III-V
Soru 111
Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I-Kapak takımını çıkart II- Şarjörü çıkart III-Yerine getiren yayı çıkart IV-Namluyu çıkart V-Tabancayı boşalt
A
I-II-III-IV-V
B
V-IV-III-II-I
C
II-V-I-III-IV
D
V-III-IV-II-I
E
III-II-I-V-IV
Soru 112
Silah kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi Genel Emniyet Kurallarından değildir?
A
Ele alınan her silah boş olsa bile daima ölü noktaya doğru tutulmalıdır
B
Ele alınan her silahın sırasıyla önce sürgüsü çekilir, tetik düşürülür, şarjörü çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan tamamen emin olunmalıdır
C
Ele alınan her silahın sırasıyla önce şarjörü çıkartılır, sürgüsü çekilip fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan tamamen emin olunmalıdır
D
Silah asla dolu durumda saklanmamalıdır
E
Ateş etmeye karar verilmedikçe silah asla hiçbir yere yöneltilmemelidir
Soru 113
Aşağıdakilerden hangisinde “RAYYÜR” ün doğru tanımı verilmiştir?
A
Mermi çekirdeğinin yiv ve setin üzerinde bıraktığı ize
B
Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı ize
C
Tırnağın kovan üzerinde bıraktığı ize
D
Yiv ve setin namlu üzerinde bıraktığı ize
E
Mermi çekirdeğinin namlu üzerinde bıraktığı ize
Soru 114
Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı Kanun kapsamına girer?
A
Bir meslek veya sanatta kullanılan kesici aletler
B
Sportif amaçlı havalı tabancalar
C
Yivsiz av tüfekleri
D
Sivri uçlu ve oluklu bıçaklar
E
Hepsi
Soru 115
Horoz ya da ateşleme iğnesinin darbesiyle patlayarak sevk barutunu ateşlemek amacıyla, çok hassas maddelerden üretilen parçaya ……….denir. Yukardaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz.
A
Kapsül
B
Kovan
C
Barut
D
Fişek
E
Çekirdek
Soru 116
Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
A
Kriminoloji
B
Kriminilastik
C
Olay yeri inceleme
D
Toksikoloji
E
Balistik
Soru 117
Fişeği oluşturan unsunlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
A
Barut-Kapsül-Çekirdek-Kovan
B
Kovan-Kapsül-Tırnak-Çıkarıcı
C
Tırnak-Kapsül-Gömlek- Kurşun
D
Gömlek-kurşun-Bakır-Barut
E
Barut-Kapsül-Gömlek-Çekirdek
Soru 118
Hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?
A
Kişi koruma
B
Cenaze törenleri
C
Para ve değerli eşya taşınması
D
Eğitim ve Öğretim Kurumları
E
Hepsi
Soru 119
Rampa nerede bulunur?
A
Şarjörde
B
Namlu çıkışında
C
Horozun altında
D
Sürgüde
E
Fişek yatağı gerisinde
Soru 120
Saat 12 istikameti hedef olmak üzere yapılan bir atışta, rüzgar hangi yönden eserse atışa en fazla etki eder?
A
8 istikameti
B
12 istikameti
C
3 istikameti
D
6 istikameti
E
1 istikameti
Soru 121
Aşağıdakilerden hangisi tabanca çeşitlerinden biri değildir?
A
Toplu tabanca
B
Tek atışlı tabanca
C
Yarı otomatik tabanca
D
Tam otomatik tabanca
E
Uzun namlulu tabanca
Soru 122
Fizyolojik etkilerine göre boğucu, kan zehirleyici, sinir yıpratıcı, kusturucu özelliğe sahip silahlara ne denir?
A
Nükleer silah
B
Hidrojen silahları
C
Kimyasal silah
D
Biyolojik silah
E
Hiçbiri
Soru 123
6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?
A
1 yıl
B
2 yıl
C
3 yıl
D
4 yıl
E
5 yıl
Soru 124
Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ateşleme tertibatı
B
Nişan Alma Tertibatı
C
Kovan atma tertibatı
D
Emniyet tertibatı
E
Fişek Verme Tertibatı
Soru 125
Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola (mesafeye)………………denir.
A
Yiv
B
Mesafe
C
Hatve
D
Menzil
E
İlk hız
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir