58. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları

58. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Özel güvenlik görevlisi Servet, görev alanındaki binadan hırsızlık yaparken gördüğü şüpheliyi yakalamak amacıyla kovalamış, şüpheli ise ÖGG Servet’in görev alanı dışına çıkıp kaçmaya devam etmiştir. Bu durumda ÖGG Servet’in aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Görev alanı dışında yetkilerini kullanamayacağından takibi bırakır
B
Sorumlu amirinin yanına giderek bilgi verdikten sonra vereceği talimata göre hareket eder
C
İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibi sırasında kullandığı güzergâh görev alanı sayılacağından takibe devam ederek şüpheliyi yakalamaya çalışır
D
Görev arkadaşlarını beklemeden takibe devam etmesi mümkün olmadığından takibi bırakır
E
Takip tutanağı düzenlenmesini bekler
Soru 2
Özel güvenlik görevlisi terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma yetkisini hangi kanundan alır?
A
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
B
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
C
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
D
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
E
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru 3
Zor kullanmaya ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Silah kullanma bir zor kullanmadır
B
Görevin yapılmasını engelleyenlere karşı zor kullanılabilir
C
Zor kullanma gerektiği ölçüde ve uygun yöntemler kullanılarak uygulanmalıdır
D
Sadece meşru savunma kapsamında zor kullanılabilir
E
Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde, kademeli olarak artan nispette zor kullanılmalıdır
Soru 4
Suç işleyen bir kişi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Özel güvenlik görevlisi tarafından yakalanabilir
B
Herkes tarafından yakalanabilir
C
Genel kolluk tarafından yakalanabilir
D
Ancak hâkim kararıyla yakalanabilir
E
Yakalandıktan sonra derhal genel kolluğa bilgi verilir
Soru 5
Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisinin yapmış olduğu görevin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Önleyici görev
B
İdari görev
C
Özel kolluk görevi
D
Genel kolluk görevi
E
Adli görev
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?
A
Olay yerindeki delilleri toplamak
B
Önleyici görev yapmak
C
Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek
D
Arama sırasında ele geçirdiği suç teşkil eden eşyayı emanete almak
E
Koruduğu alana girmek isteyenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek
Soru 7
Temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Hiçbir şartla sınırlandırılamaz
B
Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir
C
Cumhuriyet başsavcısının emriyle sınırlandırılabilir
D
Ancak kanunla sınırlandırılabilir
E
Vali ya da kaymakam gerektiğinde sınırlandırabilir
Soru 8
Görev alanı içerisinde bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi ne yapar?
A
Suça el koyar
B
Suçun devamını engeller
C
Şüpheliyi etkisiz hale getirir ve yakalar
D
Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder
E
Hepsi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisine kelepçe takılmaz?
A
65 yaş ve üzerindeki şahıslara
B
18 yaşından küçüklere
C
Hamile bayanlara
D
Suç işleyen kamu personeline
E
Hiçbiri
Soru 10
Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangi ifadeler gelmelidir? “Hukuka aykırı arama ……………. ele geçirilenler……………..”
A
yapılabilir, ancak / delil olarak geçerlidir
B
yapılamaz / delil olarak kabul edilir
C
suçtur / delil olarak kullanılamaz
D
emri mülki amir tarafından verilirse yapılmalıdır / delil olarak kullanılır
E
adli bir arama türüdür / önemlidir
Soru 11
Aşağıdakilerden hangileri zor kullanmanın unsurlarıdır? I- Dengeli olma II- Gereksiz olma III- Zorunlu olma IV- Süratli olma V- Yasaya uygun olma
A
Yalnız I
B
I-III-V
C
II-III-IV
D
III-IV-V
E
Hepsi
Soru 12
Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerin hangisinde güzergâh boyu görevli sayılır?
A
İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
B
Para ve kıymetli eşya naklinde
C
Cenaze töreninde
D
Kişi korumada
E
Hepsi
Soru 13
Özel güvenlik görevlisi bir derneğe üye olmak istemektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Üye olamaz
B
Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda olabilir
C
Mülki amir izin verirse olabilir
D
Üye olabilir
E
Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi aranması özel hükme bağlı olanlardan değildir?
A
Noterler
B
Diplomatlar
C
Devlet sanatçıları
D
Milletvekilleri
E
Hiçbiri
Soru 15
5188 sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitim kurumları hangi makamlar tarafından denetlenir?
A
Cumhuriyet savcısı ve hâkimler
B
Milli Eğitim Bakanlığı ve il milli eğitim müdürlükleri
C
Sayıştay
D
Jandarma Genel Komutanlığı
E
İçişleri Bakanlığı ve valilikler
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır
B
Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler hakkında verilen cezalar iki misli artırılarak uygulanır
C
Görevi nedeniyle suç işleyen özel güvenlik görevlisine ceza verilmez
D
Özel güvenlik görevlileri, görev yerlerinde olmak kaydıyla görevli olmadıkları zaman olsa dahi arkadaşlarına destek amacıyla ÖGG yetkilerini kullanabilirler
E
Hepsi
Soru 17
Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olan bir suçun çocuklara karşı işlenmekte olması halinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır?
A
Mağdur şikâyetçi değilse şüpheliyi salıvermeli
B
Mağdur şikâyetçi ise genel kolluğa müracaat için yönlendirmeli
C
Şikâyete bakılmaksızın şüpheliyi yakalamalı
D
Amirinin vereceği emre göre hareket etmeli
E
Konu takibi şikâyete bağlı olduğu için hiçbir işlem yapmamalı
Soru 18
Özel güvenlik görevlisi Naci, görev yaptığı hastanenin bahçesinde elinde bir bayan çantası ile hızla koşmakta olan erkek şahsı hırsızlık şüphesi ile yakalamıştır. Genel kolluğa bilgi verdikten sonra çantanın yakalanan şahsın annesine ait olduğunun anlaşılması üzerine yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Genel kolluğa bilgi verdiği için ekip gelinceye kadar şahsı bekletmelidir
B
Şahsı özel güvenlik ofisine götürerek ifadesini aldıktan sonra salıvermelidir
C
Hırsızlık suçu işlememiş olsa bile genel asayişi bozduğundan bir daha böyle yapmaması için şahsı makul bir süre tutmalı daha sonra salıvermelidir
D
Amirinin olay yerine gelmesini beklemeli ve onun vereceği emre göre hareket etmelidir
E
Yakalama gerekçesinin ortadan kalkması nedeniyle, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu oluşmaması için hemen salıvermelidir
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A
Özel güvenlik birimleri özel kanunlarında sayılan yetkilerini görev alanlarında ve görev süresinde kullanabilirler
B
Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar
C
Özel güvenlik görevlileri grev yapamazlar
D
Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla görevden uzaklaştırılabilirler
E
Özel güvenlik personeli, 5188 sayılı kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamazlar
Soru 20
Özel güvenlik kimlik kartı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine bin TL idari para cezası verilir
B
Kimlik kartı valiliklerce verilir
C
Kimlik kartı üzerinde bulunmayan özel güvenlik görevlisi yetkilerini kullanamaz
D
Kimlik kartı görev alanı ve süresi içinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır
E
Hepsi
Soru 21
“Önleyici kolluk yaklaşımlarından en önemli uygulamalarından olan ----------- ve -----------hizmetleri, yasadışı olaylara karşı ilk savunma hattı, suç ve suçlularla mücadelede kolluk kuvvetlerinin gözü, kulağı ve elidir.” Yukarıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A
Devriye-nokta
B
Kontrol-tutanak
C
İhbar-yakalama
D
Adli-trafik
E
Yakalama-gözaltı
Soru 22
Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?
A
Mahalle
B
Polis bölgesi
C
Devriye güzergâhı
D
Belediye sınırları
E
Kontrollü bölge
Soru 23
Özel güvenlik görevlisi Veli kendisine verilen devriye görevi öncesi kaza geçiren kardeşinin ameliyata alınacağı haberini alır. Bu haber, yapacağı devriye görevi için isteksizlik duymasına ve motivasyon eksikliğine yol açmıştır. Veli görevine hangi açıdan hazır değildir?
A
Bedensel
B
Psikolojik
C
Zihinsel
D
Fiziksel
E
Teknik
Soru 24
“Kendisine devriye görevi verilen Ahmet görevini yerine getirdikten sonra devriye bölgesini yeterince kontrol edemediğini, uzağında meydana gelecek olaylara müdahale edemeyeceğini ifade etmiştir.” Özel güvenlik görevlisi Ahmet’e verilen devriye görevi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gece devriyesi
B
Gündüz devriyesi
C
Motorize devriye
D
Yaya devriye
E
Plansız devriye
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi araç kontrol noktasında araçların aranma sebebi değildir?
A
Çalıntı malların taşınması
B
Mobil bomba
C
Uyuşturucu madde kaçakçılığı
D
Haklarında tutuklama kararı olan kimselerin yakalanması
E
Zincir ve çekme halatı kontrolü
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi not tutma kurallarından değildir?
A
Boş sayfa bırakılmalı
B
Her sayfa numaralandırılmalı
C
Tüm kayıtlar belli aralıklarla olmalı
D
Hiçbir şey silinmemeli
E
Karalama kâğıdı gibi kullanılmamalı
Soru 27
“Özel güvenlik görevlisi Selim görev arkadaşı ile birlikte araç kontrol noktasındaki görevi sırasında şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı isteyerek kendisi bagajı açar ve bagaj içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili bir takım teknik sorular sorarak heyecan durumunu ve araç ile ilgili bilgisini kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol eder.” Selim ve arkadaşı kontrol sırasında hangi hataları yapmışlardır?
A
Sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirmeleri ve Selim’in bagajı kendisinin açması
B
Bagajı kontrol etmesi
C
Şüphelendikleri aracı durdurmaları
D
Sürücüye araç ile ilgili sorular sorması
E
Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol etmesi
Soru 28
Aşağıda boş bırakılan yerlere hangi ifadeler gelmelidir? “En ciddi tehlike halkın ------------ yerler, binalar, önemli tesisler ile önemli kişilerin bulunduğu yerlerde arabalara konulan bombanın patlamasıdır. ------------ güvenlik önlemlerinin alındığı yerlerde araçların araştırılması, tehlike oluşturabilecek araçların girmesini ---------------- ancak tamamen önleyememektedir.”
A
Olmadığı-koruyucu-güçleştirmekte
B
Olmadığı-izleyici-kolaylaştırmakta
C
Yoğun olduğu-koruyucu-güçleştirmekte
D
Yoğun olduğu-koruyucu-kolaylaştırmakta
E
Yoğun olduğu- adli- kolaylaştırmakta
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
A
Tespit tutanağı
B
İhbar tutanağı
C
Suçüstü tutanağı
D
Müracaat tutanağı
E
Devriye tutanağı
Soru 30
Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A
İhbar ciddiye alınmaz
B
Emniyet hattı oluşturulur
C
Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir
D
Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur
E
Bomba imha uzmanı talimatlarına uyulur
Soru 31
Şüpheli şahısla konuşma sırasında kişinin hangi davranışından şüpheli olduğu anlaşılmaz?
A
Yüzünün rengi değişir
B
Şüphe sebebi ile ilgili bilgi almak ister
C
Aşırı terleme olur
D
Bakışları kaçırma eğilimindedir
E
Sorulara net cevap vermez, zaman kazanmaya çalışır
Soru 32
“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
A
İhbar
B
Eşkâl
C
Bombalı paket
D
Biyolojik tehdit
E
Devriye
Soru 33
Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?v
A
Adam öldürme
B
Trafik kural ihlali
C
Gasp
D
Kapkaç
E
Çete oluşturanlar
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tespitinde yararlanılacak hususlardan değildir?
A
Yüz tipi
B
Ses tonları
C
Pantolon markası
D
Meslekle alakalı olabilen üzerine sinen ayırt edici kokular
E
Göz, burun ve ağız tipi
Soru 35
Bir suçun işlendiğini veya işlenmekte olduğunu yetkililere bildirilmesi amacıyla tutulan tutanağa ne denir?
A
Yer gösterme tutanağı
B
Tespit tutanağı
C
İhbar tutanağı
D
İfade tutanağı
E
Nöbet devir teslim tutanağı
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?
A
Suç sebebi
B
Yakalanma zamanı ve yeri
C
Bilirkişi ifadesi
D
Ne şekilde yakalandığı
E
Zor kullanılmış işe doktor raporu
Soru 37
“Resmi makamlarca verilen görev ile ilgili veya görevli olduğu yer ve zaman içinde görevi ile ilgili öğrendiği bilgi, müdahale ettiği olay veya meydana gelmiş olaya ait öğrenmiş olduğu bilgileri, sorumlu olduğu makamları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan yazıdır.” Yukarıdaki tanımla anlatılmak istenen nedir?
A
Not
B
Rapor
C
Senet
D
Eşkâl
E
Fezleke
Soru 38
Kamu güvenliğini sağlamak ve korumakla görevlendirilen kolluk kuvvetlerince görev sırasında görülen ve işitilenleri tespit etmek, gerektiğinde yasal işleme konu olması amacıyla düzenlenen ve imzalanan resmi belgeye ne denilir?
A
Belge
B
Tutanak
C
Bilirkişi raporu
D
Adli belge
E
Hiçbiri
Soru 39
Tutanağın düzenlenmesine “konu olan olayın ne şekilde öğrenildiği, tarih ve zaman, görev veren makam, yetkinin kaynağı, olay yeri, haber alma şekli, olay yerine varış ve müdahale bilgileri bulunur” ifadesi tutanağın hangi bölümünü anlatır?
A
Başlık
B
Giriş
C
Metin
D
Özel
E
Resmi
Soru 40
Önceden meydana gelmiş olaylarda, olay yerine giden güvenlik personeli tarafından, olay yeri hakkında gördüklerini tespit etmek amacıyla düzenlenen tutanağa ne ad verilir?
A
Olay tutanağı
B
Buluntu mal tutanağı
C
Olay yeri görgü ve tespit tutanağı
D
Arama tutanağı
E
Nöbet devir teslim tutanağı
Soru 41
Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar?
A
Kameralar
B
IR sistemleri
C
Metal detektörleri
D
PIR detektörleri
E
X-Ray cihazları
Soru 42
Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için aşağıda belirtilen hangi uygulama yanlıştır?
A
Ziyaretçinin kimlik bilgileri alınıp kayda geçirilmelidir
B
Ziyaretçinin eşyaları kontrol edilmemelidir
C
Ziyaretçi kartı verilmelidir
D
Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi verilmelidir
E
Ziyaret edilecek kişiyle görüşülüp teyit alınmalıdır
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistemlerinde kullanılan bir cihaz değildir?
A
Kapalı devre kamera sistemi
B
Ziyaretçinin eşyaları kontrol edilmemelidir
C
Ziyaretçi kartı verilmelidir
D
Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi verilmelidir
E
Ziyaret edilecek kişiyle görüşülüp teyit alınmalıdır
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistemlerinde kullanılan bir cihaz değildir?
A
Kapalı devre kamera sistemi
B
Kartlı geçiş sistemi
C
Kapı detektörü
D
Telsiz
E
El detektörü
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz?
A
Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV)
B
Duvar
C
Tel örgü
D
Demir parmaklık
E
X-Ray cihazı
Soru 46
İlk yardım hangi amaçla yapılır?
A
Hasta/yaralının bilincini korumak
B
Hasta/yaralının yaşamsal işlevlerinin sürdürülmesini sağlamak
C
Hasta/yaralının durumunun kötüye gitmesini önlemek
D
Hasta/yaralının iyileşmesini kolaylaştırmak
E
Hepsi
Soru 47
Ülkemizde ilk yardım gerektiren bir durumda aranması gereken numara aşağıdakilerden hangisidir?
A
112
B
155
C
110
D
114
E
118
Soru 48
İlk yardımcı ile ilgili aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?
A
Temel ilk yardım eğitimine katılmıştır
B
İlk yardımcı sertifikası almaya hak kazanmıştır
C
Hasta/yaralıya ortamda bulunan araç ve gereçlerle müdahale eder
D
Hasta/yaralının durumu kötüleştiğinde ilaçla müdahale eder
E
Kendinin ve çevredeki kişilerin güvenliğini sağlar
Soru 49
İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A
Koruma, Bildirme, Kurtarma
B
Koruma, Kurtarma, Tedavi
C
Bildirme, Tedavi, Koruma
D
Kurtarma, Bildirme, Tedavi
E
Koruma, Bildirme, Önleme
Soru 50
Kanamanın ciddiyeti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A
Kanamanın hızına
B
Vücutta kanın aktığı bölgeye
C
Kişinin kan grubuna
D
Kanayan damarın çapına
E
Kanamanın miktarına
Soru 51
Bilinci kapalı bir kişi ile karşılaştığınızda solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat etmeniz gerekir?
A
Kırılan dişlere
B
Gıdalara
C
Kravatın sıkmasına
D
Dile
E
Ağza alınan para, oyuncak gibi küçük cisimlere
Soru 52
En sık rastlanan zehirlenme yolu hangisidir?
A
Solunum
B
Sindirim
C
Deri
D
Dolaşım
E
Boşaltım
Soru 53
Hayvan ve böcek ısırmaları ile ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır?
A
Kedi-köpek gibi hayvan ısırmalarında hafif yaralanmalarda yara 5 dakika boyunca sabun ve soğuk suyla yıkanır
B
Kedi-köpek gibi hayvan ısırmalarında hasta kuduz ve/veya tetanos aşısı yaptırması konusunda uyarılır
C
Arı-akrep-yılan sokmalarında yaraya soğuk uygulama yapılır
D
Arı-akrep-yılan sokmalarında yara yeri hemen emilir
E
Akrep sokmalarında hasta yatay pozisyonda tutulur
Soru 54
Vücudumuzda oksijensiz kalmaya en hassas organımız hangisidir?
A
Beyin
B
Göz
C
Karaciğer
D
Böbrekler
E
Pankreas
Soru 55
Komadaki hastada aşağıdakilerden hangisi kaybolur?
A
Solunum
B
Dolaşım
C
Nabız
D
Bilinç
E
Ateş
Soru 56
Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?
A
Elektrik
B
Petrol
C
Katı
D
Metal
E
Sıvı
Soru 57
Portatif yangın söndürücü tüplerini en etkili şekilde kullanmak için, aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A
Tüpleri bitene kadar sıkınız, yarım bırakmayınız
B
Yangının çıkış noktasından müdahale ediniz
C
Rüzgâra karşı durarak tek tek, art arda kullanınız
D
Rüzgârı, istikametine göre arkanıza alınız
E
Tüpleri aynı anda değişik yönlerden beraberce kullanınız
Soru 58
Giysileri tutuşan bir insana nasıl müdahale edilir?
A
Su dökülür
B
Köpüklü Portatif Söndürücü kullanılır
C
Bir örtü ile sıkıca sarılır
D
Kuru Kimyasal Tozlu Portatif Söndürücü
E
Hepsi
Soru 59
Buharlaşınca ateşle temas etmesi durumda kapalı yerlerde patlama,  açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
A
Benzin
B
Mazot
C
Zeytinyağı
D
Tiner
E
Gazyağı
Soru 60
Kapalı alanlarda doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?
A
Tavanda
B
Zeminde
C
Suda
D
Derin yerlerde
E
Her yerde
Soru 61
Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yangına su ile müdahale etmek
B
Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
C
Yangını bölmelere ayırmak
D
Yanan cismi uzaklaştırmak
E
Yangını soğutarak söndürmek
Soru 62
Yoğun dumanlı bir yangın ortamında tahliye işleminde hangi davranışlar yapılır?
A
Ağız ve burun ıslak bez kapatılarak dizler üzerinde emekleyerek çıkılır
B
Koşarak çıkılır
C
Üst katlara kaçılır
D
Camları açarak seslenilir
E
Lambaları yakarak yol aranır
Soru 63
Yanmakta olan yağın üzerine su dökülünce hangi olay meydana gelir?
A
Söner
B
Yağ patlaması
C
Gaz patlaması
D
Yanmaya devam eder
E
Hiçbiri
Soru 64
Esrar uyuşturucu maddesinin argoda ve kullanıcılar arasında isimlendirilmesi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A
Aşk otu
B
Çalı
C
Gogo
D
Dinamit
E
Kubar
Soru 65
Genel olarak uyuşturucu maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Sinir sistemi üzerinde etki ederek akli, fiziki ve psikolojik dengeleri bozar
B
Fert ve toplumsal hayatta iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirir
C
Kullanıcılarda alışkanlık ve bağımlılık meydana getirir
D
Birçok ülkede alımı satımı ve kullanılması kanunlarla yasaklanmıştır
E
Ülkemizde sentetik uyuşturucuların tıbbi amaçla dahi olsa reçeteli satışı kesinlikle yasaktır
Soru 66
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma amaçlarından biri değildir?
A
İhtiyaç karşılamak
B
Paylaşımda bulunmak
C
Etki altında bırakmak
D
Yönlendirmek
E
Tartışmak
Soru 67
Kaynağın (verici) yolladığı mesaja hedefin (alıcı) verdiği cevap anlamına gelen iletişim süreci öğesi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaz?
A
Dönüt
B
Yansıma
C
Geri bildirim
D
Kanal
E
Geri besleme
Soru 68
Kişiler arası yüz yüze iletişimde karşı tarafa verilen mesajların etkisini en çok arttıran iletişim öğesi hangisidir?
A
Fiziksel temas
B
Mekân kullanımı
C
Beden dili
D
Araçlar
E
Kelimeler
Soru 69
Aşağıdakilerden hangisi beden dili öğelerinden değildir?
A
Sözcükler
B
Vücut duruşu
C
Mimikler
D
Jestler
E
Göz teması
Soru 70
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden değildir?
A
İletişim süreci bir bütündür
B
Etkili iletişim, iletişim kuranların aktif olması ile gerçekleşir
C
İletişim kişiye değil kişiyle yapılır
D
İletişim tek yönlü bir süreçtir
E
İletişimde hem sözel hem de sözel olmayan mesajlar vardır
Soru 71
Özel güvenlik görevlisi Ali, çalışmakta olduğu AVM’nin arıza nedeniyle kapalı olan A kapısında görev yapmaktadır. A kapısından giriş yapmak üzere gelen müşterileri, B kapısından giriş yapmaları için yönlendirmesi gerekmektedir. Etkili iletişim ilkeleri çerçevesinde Ali nasıl hareket etmelidir?
A
Hiçbir şey söylemeyerek müşterilerin anlamasını beklemelidir
B
Arızaya ilişkin kısa bir bilgilendirme yaparak, B kapısını tarif etmelidir
C
A kapısından giriş yapılamayacağını söylemelidir
D
Beden diliyle B kapısını tarif etmelidir
E
A kapısına barikat çekerek kenarda beklemelidir
Soru 72
Aşağıdakilerden hangisi empatinin ilk aşamasıdır?
A
Kendimizi anlatmaya çalışmak
B
Olayı karşı tarafın anladığı gibi anlamaya çalışmak
C
Karşıdakini etkili bir şekilde dinlemek
D
Karşıdakini anladığımızı ifade etmek
E
Kendimizi beden diliyle ifade etmeye çalışmak
Soru 73
Aşağıdakilerden hangisi suçlayıcı, genelleyici ve çözümden uzaklaştıran kendini ifade etme türüdür?
A
Ben dili kullanmak
B
Empati
C
Sempati
D
Sen dili kullanmak
E
Eleştiri
Soru 74
Etkili dinleme sürecindeki bir dinleyici aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Söz keser
B
Son sözü söyleme çabasında olur
C
Hem sözel hem de sözel olmayan mesajlara dikkat eder
D
Karşılık vermeden önce düşünmez
E
Dinlerken ne söyleyeceğinin provasını yapar
Soru 75
Özel güvenlik görevlisi Orhan, davranışlarından rahatsız olduğu vardiya amiriyle ilgili şikâyetlerini operasyon müdürüne iletir, operasyon müdürü de genel müdür yardımcısına iletir. Bu silsile sayesinde Orhan`ın şikâyeti en üst yönetim kademesine ulaşır ve sonunda çözüme ulaşılır. Yukarıdaki durumda bahsedilen iletişim türü hangisidir?
A
Kişiler arası iletişim
B
Örgüt içi iletişim-Dikey iletişim
C
Empatik iletişim
D
Kişi içi iletişim
E
Örgüt içi iletişim-Yatay iletişim
Soru 76
Stres insanlar üzerinde kısa ve uzun dönemde farklı etkiler gösterebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi stresin uzun dönem etkilerine örnek olabilir?
A
Kalp çarpıntısı
B
Aşırı terleme
C
Ses titremesi
D
Kronik hastalıklar
E
Kızgınlık
Soru 77
Ayşe özel güvenlik eğitimi alarak, özel güvenlik görevlisi olmak istemektedir. Tanıdıkları aracılığıyla özel güvenlik kurslarını araştırmaya başlayarak bir an önce kayıt yaptırmayı hedeflemektedir. Kızılay’da dolaşırken daha önce hiç fark etmediği özel güvenlik kurslarına ait tabelalar gözüne çarpmaya başlar. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi bazı uyaranların ilgi alanımıza girdikten sonra özellikle dikkatimizi çekmeye başlamasına ne ad verilir?
A
Antipati
B
Dikkat
C
Algıda seçicilik
D
Mobbing
E
Bilişsel çelişki
Soru 78
Aşağıdakilerden hangisi grup türleri değildir?
A
Paniğe kapılmış grup
B
Atılgan grup
C
Saldırgan grup
D
Amaçlı grup
E
Anlamlı grup
Soru 79
Toplumsal yapıya yön veren ve topluma bir kişilik kazandıran ortak davranışların kalıbına …… denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir?
A
Ortak hareket
B
Kollektif davranış
C
Toplum
D
Grup
E
Kültür
Soru 80
Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkta panik oluşmasının sebeplerinden biri değildir?
A
Tehlikenin hissedilmesi
B
Kaçma imkânı konusunda belirsizlik
C
Kaçış yollarının kapanması
D
Ön ve arka bağlantısının kesilmesi
E
Hiçbiri
Soru 81
Bir topluluğa girerek grubu suça teşvik eden onları tahrik eden kimselere ne ad verilir?
A
İhtiyatlı
B
Atılgan
C
Provokatör
D
Gönüllü
E
Tesir altında kalan
Soru 82
Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik etkilerine göre zehirleyici kimyasal maddelerden değildir?
A
Sinir gazları
B
Yakıcı gazlar
C
Boğucu gazlar
D
Göz yaşartıcı gazlar
E
Kan zehirleyici gazlar
Soru 83
“Dağılıyor görünüp tekrar toplanma” aşağıdaki hususlardan hangisini kapsar?
A
Olayların hazırlık safhasıdır
B
Olayları başlatma usullerindendir
C
Olayları bitirme usullerindendir
D
Yasadışı olaylarda polise karşı uygulanan eylem taktikleri
E
Hepsi
Soru 84
Büyük grupları küçük gruplara bölmek ve yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri, kışkırtıcı ve suçluları yakalamak, topluluk içerisinden yolu açmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hat düzeni
B
Kama düzeni
C
Çember düzeni
D
Grup düzeni
E
Hepsi
Soru 85
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda gösteriye katılan gruplardaki psikolojik özelliklerden birisidir?
A
İrade zayıflığı
B
Duygusallık
C
Özenti
D
Taklit
E
Hepsi
Soru 86
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kuvvetlerinin topluluklara müdahale ederken uymak zorunda olduğu ilkelerden biri değildir?
A
Profesyonel olma
B
Paniği önleme
C
Tahriklere engel olma
D
Taraf tutma
E
Teknolojiden faydalanma
Soru 87
Gözaltına alınacak bir topluluğu çevirmek ve topluluğa katılımların olmasını engelleme amacı ile kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çember düzeni
B
Ekip düzeni
C
Kama düzeni
D
Hat düzeni
E
Hepsi
Soru 88
Koruma görevlisi “Zeynep” koruduğu insanı yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Zeynep kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?
A
İnsanların ellerine
B
İnsanların eşkâline
C
İnsanların kıyafetine
D
İnsanların gözlerine
E
İnsanların yüzüne
Soru 89
Koruma Çemberinde “iç halka” da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A
VIP (Önemli Kişi)
B
Koruma müdürü
C
Özel kalem müdürü
D
VIP’nin eşi
E
İl sağlık müdürü
Soru 90
Aşağıdakilerden hangisi VIP aracına binebilir?
A
Koruma amiri
B
VIP
C
VIP’nin eşi
D
VIP’nin misafiri
E
Hepsi
Soru 91
Bir koruma için aşağıdakilerden hangisi tehdit unsurudur?
A
Çiçek
B
Yumurta
C
Tabanca
D
Boya
E
Hepsi
Soru 92
Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
A
Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü korumak
B
Korunanın iyi uyumasını sağlamak
C
VIP’nin ofis düzenini sağlamak
D
VIP’nin telefon trafiğini takip etmek
E
VIP’nin ulaşımını sağlamak
Soru 93
Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?
A
Planlama
B
Hedef Seçimi
C
Keşif
D
Kaçış
E
Delillere el koyma
Soru 94
Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Tüm korumalar yerlerini aldıktan sonra VIP araçtan indirilir
B
VIP’nin kapısını koruma amiri açar
C
Araç kullanıcısı aracı kesinlikle terk etmez
D
VIP konaklama yerine gidene kadar aracın kapısı kesinlikle kapatılmaz.
E
Hepsi
Soru 95
Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
A
Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
B
Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek
C
Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
D
İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak
E
Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek
Soru 96
Koruma neden güneş gözlüğü takmalıdır?
A
Baktığı yerin anlaşılmaması için
B
Topluluktaki kişilerle direk göz temasında bulunmamak için
C
Koruma yorgun olabilir, anlaşılmaması için
D
Korumanın ciddiyetini ve vakarını etraftakilere göstermek için
E
Hepsi
Soru 97
Hastanede çalışan özel güvenlik görevlisi Ali, görev yaptığı hastanede doktora saldırarak yaralayan şahsı yakaladı. Şahısla ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Şahsı yakalayarak suçun devamını önler, yetkili genel kolluğa bildirir
B
Suç delillerini koruma altına alır
C
Doktora şikâyetçi olup olmadığını sorar
D
Şahsı ve delilleri tutanakla genel kolluğa teslim eder
E
Hiçbiri
Soru 98
Polis ve jandarmanın görev alanlarının belirlenmesi görev bakımından değil, coğrafi olarak yer bakımındandır. Özel güvenlik görev alanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Özel güvenlik alanı polis bölgesinde olabilir
B
Özel güvenlik alanı jandarma bölgesinde olabilir
C
Özel güvenlik alanının belirlenmesinde polis veya jandarma bölgesinde olması fark etmez
D
Özel güvenlik alanının belirlenmesinde kamu hürriyetleri dikkate alınır
E
Özel güvenlik alanı genel güvenlik kapsamında korunmanın mümkün olduğu yerlerde olabilir
Soru 99
AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini genel kolluğa bildirir?
A
Güvenlik kontrolünden geçmek istemeyenleri
B
Elektrik kesilmesi durumunu
C
AVM içerisinde dilencilik yapanları
D
Tüketici haklarını ihlal eden işyerini
E
Birbirini darp ederken yakaladığı fakat şikâyetçi olmadıklarını söyleyen şahısları
Soru 100
Özel güvenlik görev alanında can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü anlaşıldığında mülki idare amirinin genel kolluğu görevlendirmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Özel güvenlik görevlileri mülki idare amiri emrine girer
B
Özel güvenlik görevlileri genel kolluk amirinin emrine girer
C
Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri genel güvenliğinin bozulduğu hallerde derhal genel kolluğa bildirir
D
Genel kolluk özel güvenlik alanında görev aldıktan sonra özel güvenliğin görevi sona erer
E
Genel kolluğun emrine göre hareket eder
Soru 101
Aşağıdakilerden hangisi tetik disiplini hatalarındandır?
A
Arpacığı gezin içine yerleştirmeme
B
İstinat boşluğunu almak
C
Ani tetik çekme
D
Hatalı duruş
E
Hatalı kabza kavrama
Soru 102
Namlu içinde helezon seklinde birbirine paralel olarak uzanan setlerin, fişek çekirdeği üzerindeki silaha özgü bıraktığı izlere ………..denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
A
Rayyür
B
Yiv
C
Çap
D
Namlu yüksüğü
E
Hatve
Soru 103
Şarjör yayının üst kısmında bulunan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
A
Şarjör kapağı
B
Gerdel
C
Kabza
D
Şarjör kapak kilidi
E
Şarjör gövdesi
Soru 104
Aşağıdaki parçalardan hangisi yarı otomatik bir tabancanın sürgü bölümünde yer almaz?
A
Tırnak yayı
B
Gez
C
İğne
D
Horoz
E
Arpacık
Soru 105
Aşağıdakilerden hangisi silah temizliği ve bakımı yapılırken kullanılan malzemelerden değildir.
A
Pas çözücü yağ
B
Temizleme yağı
C
Zımpara
D
Harbi
E
Koruyucu yağ
Soru 106
Ateşli silahlarda tetik çekildiğinde, iğnenin çarpması sonucu fişekte ilk ateşlemenin meydana geldiği yere ne denir?
A
Çekirdek
B
Kovan
C
Kapsül
D
Gömlek
E
Kurşun
Soru 107
İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancalara ne denir?
A
Yarı otomatik tabanca
B
Tam otomatik tabanca
C
Makinalı tabanca
D
Havalı tabanca
E
Tek atışlı tabanca
Soru 108
Aşağıdaki tabanca guruplarından hangisi barut gazı basıncı ile çalışmaz?
A
Yarı otomatik tabancalar
B
Makinalı tabancalar
C
Toplu tabancalar
D
Havalı tabancalar
E
Tek atışlı tabancalar
Soru 109
Aşağıdakilerden hangisi kovan atma tertibatı parçasıdır?
A
Horoz
B
Tetik korkuluğu
C
Tetik
D
İğne
E
Tırnak
Soru 110
Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?
A
Uzun süreli nişan alma sürecinden sonra yorgunluktan kaynaklı, hızlı tetik çekme
B
Patlama korkusu sebepli, patlama öncesi ani tetik çekme refleksi gösterme
C
İstinat boşluğunun alınmaması
D
Tetik parmağı ile tetiğin yanlış kavranması
E
Kabzanın çok sıkı tutulması
Soru 111
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
A
Çekirdek
B
İğne
C
Kovan
D
Barut
E
Kapsül
Soru 112
Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlenmeme sebeplerindendir?
A
İğnenin kırık olması
B
Namlunun kirli olması
C
Çıkarıcının kırık olması
D
Tetiğin hızlı çekilmesi
E
Tırnağın kırık olması
Soru 113
Ateşli silahlarda tetiğin çekilmesinden başlayıp, iğnenin kapsüle darbe yaparak barutu ateşlemesine kadar geçen süreci sağlayan sisteme ne ad verilir?
A
Ateşleme tertibatı
B
Kovan atma tertibatı
C
Emniyet tertibatı
D
Şarjör
E
Namlu
Soru 114
Ateşli silahlarda namlu içerisinde helezon şeklinde açılan girintilere ne denir?
A
Yiv
B
Set
C
Çıkarıcı
D
Rampa
E
Rayyür
Soru 115
Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızına ne denir?
A
İlk hız
B
Rayyür
C
Azami menzil
D
Menzil
E
Minimum menzil
Soru 116
Aşağıdakilerden hangisi ateşsiz silahlar arasında yer almaz?
A
Oluklu bıçak
B
Topuz
C
Yivsiz tüfek
D
Süngü
E
Şişli baston
Soru 117
Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?
A
Hedef
B
Göz
C
Namlu
D
Arpacık
E
Gez
Soru 118
Mermi çekirdeğinin istikrarlı bir şekilde hedefe gitmesini sağlayan parçaya …..…denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
A
Gez
B
Namlu
C
Sürgü
D
Rampa
E
Rayyür
Soru 119
Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçasıdır?
A
Fişek yatağı
B
Namlu
C
Şarjör
D
Tetik
E
Namlu yüksüğü
Soru 120
Aşağıdakilerden hangisi sürgü gurubunun parçalarındandır?
A
Kovan atma boşluğu
B
Horoz
C
Şarjör tutma kilidi
D
Kabza
E
Gövde
Soru 121
Gerdeli yukarı iterek, her fişeğin şarjör dudakları arasında tam olarak oturmasını sağlayan yaya ……..denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
A
Yerine getirme yayı
B
Mermi yayı
C
Şarjör yayı
D
Gövde yayı
E
İcra yayı
Soru 122
Ateşli silahlarda, yanma ile oluşan gaz basıncı sayesinde fişek çekirdeğinin hedefe fırlatılmasına yarayan, yanıcı, patlayıcı katı maddeye ………denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
A
TNT
B
Barut
C
Gaz
D
Fünye
E
Kapsül
Soru 123
Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?
A
Şarjör kapak kilidi
B
Gerdel
C
Şarjör yuvası
D
Şarjör yayı
E
Şarjör kapağı
Soru 124
Tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlayan parçaya ne denir?
A
Tetik korkuluğu
B
Kızak
C
Sürgü tutucu
D
İğne
E
Tetik manivelası
Soru 125
Aşağıdakilerden hangisi silahın boş kovanı atmamasına neden olabilecek sebeplerden biri değildir?
A
Tırnak kırık veya aşınmış olabilir
B
Tırnak yayı kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir
C
İğne kırık veya aşınmış olabilir
D
Fişek yatağı kirli olabilir
E
Çıkarıcı kırık olabilir
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir