57. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları

57. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Özel güvenlik görevlisi, görev alanında çocuklara ve beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?
A
Olayın vuku bulduğu anda
B
Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi üzerine
C
Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi verilir
D
Olayların sonuçlanması beklenir
E
Hiçbir durumda karışılmaz
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama nedenlerinden değildir?
A
Suçüstü hali söz konusu olmalıdır
B
Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır
C
Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır
D
Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır
E
Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır
Soru 3
Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
A
İdare Mahkemesine
B
Polise
C
İşçi Sendikasına
D
İş Mahkemesine
E
İşveren Sendikasına
Soru 4
Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
A
İdare Mahkemesine
B
Polise
C
İşçi Sendikasına
D
İş Mahkemesine
E
İşveren Sendikasına
Soru 5
Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?
A
4857 Sayılı İş Kanunu
B
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
C
2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
D
2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu
E
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
Soru 6
Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan Özel Güvenlik Görevlisi hangi suçu işlemiştir?
A
İşkence
B
Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
C
Amirin emrine muhalefet
D
Görevi ihmal
E
Görevini yaptığından suç oluşmamıştır.
Soru 7
Şüpheli bir paket veya çanta görüldüğünde hareket tarzı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Öncelikle paket veya çanta içinde patlayıcı olup olmadığı kontrol edilmelidir
B
Çevreden bu paket veya çantanın bırakıldığını gören olup olmadığı araştırılmalıdır
C
Çevreden sahibinin kim olduğu araştırılmalıdır
D
Bırakıldığını gören yoksa içinde patlayıcı varmış gibi hareket edilmelidir
E
Paket veya çantanın yanına kimse yanaştırılmamalıdır
Soru 8
Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?
A
Yakalanan kişiyi koruma altına alır
B
Elde edilen suç delillerini muhafaza eder
C
Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa haber verir
D
Yakalanan kişinin olayla ilgili ifadesini alır
E
Olayın tanığı varsa olay mahallinde kalmasını sağlar
Soru 9
Büyükten küçüğe doğru mevzuat sıralaması nasıl olmalıdır?
A
Anayasa- Kanun -Tüzük -Yönetmelik
B
Anayasa- Tüzük -Kanun -Yönetmelik
C
Kanun -Anayasa -Tüzük -Yönetmelik
D
Yönetmelik- Tüzük -Kanun -Anayasa
E
Tüzük -Anayasa -Kanun –Yönetmelik
Soru 10
Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmek istemeyen kişiye ne yapılır?
A
Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
B
Zorla aranır
C
Arama için ısrar edilmez ve içeri alınır
D
Sadece eşyaları aranır
E
Özel güvenlik görevlisi kişisel takdir hakkını kullanır
Soru 11
Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait olan tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?
A
Adli zapt etme
B
El koyma
C
Mülkiyet hakkını ihlal
D
Önleme yakalaması
E
Hepsi
Soru 12
Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz? I-Tutuklama II-Kimlik Tespiti III-Konut Araması IV-Yakalama V-Üst ve Eşya Araması VI-Kimlik Sorma
A
I, II, III, VI
B
IV, V, VI
C
II, IV, VI
D
I, II, III
E
I, II, VI
Soru 13
Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerelerde kullanabilirler?
A
Görevli oldukları sürede ve görev alanlarında
B
Kırsal alanlarda
C
Polisin olmadığı her yerde
D
Belediye sınırları içerisinde
E
Üzerinde üniforma olduğu zaman her yerde
Soru 14
Özel güvenlik görevlisinin suçüstü yakaladığı kişilerle ilgili yapacağı işlem aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A
Derhal Cumhuriyet Savcılığına teslim eder
B
Adli sicil bilgilerini tespit eder
C
24 saat gözetim altına alır
D
Genel kolluğa teslim eder
E
En kısa zamanda amirine bildirir
Soru 15
Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olan bir suçun çocuklara karşı işlenmekte olması halinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır?
A
Mağdur şikâyetçi değilse şüpheliyi salıvermeli
B
Mağdur şikâyetçi ise şüpheliyi yakalamalı
C
Şikâyete bakmaksızın şüpheliyi yakalamalı
D
Amirinin vereceği emre göre hareket etmeli
E
Genel kolluğun vereceği talimata göre hareket etmeli
Soru 16
Adli arama sonunda, aranan kişinin arama tutanağından bir suret talep etmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Arama fiili bir işlemdir, tutanak tanzim edilmez
B
Tutanak tanzim edilir ancak kişiye verilmesine gerek yoktur
C
Tutanak iki nüsha tanzim edilir, bir sureti kişiye verilir
D
Tutanak iki nüsha tanzim edilir, bir sureti genel kolluğa verilir diğer sureti dosyasında muhafaza edilir, kişiye suret verilmez
E
Aranan kişinin genel kolluğa dilekçe ile müracaat etmesi halinde kendisine bir suret kolluk tarafından verilir.
Soru 17
5188 Sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak idari para cezasını veren makam aşağıdakilerden hangisidir?
A
Adli mahkemeler
B
İdari mahkemeler
C
Mahalli mülki amir
D
İçişleri Bakanı
E
Yetkili kolluk amiri
Soru 18
Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini aşağıdaki hangi yasadan alır?
A
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
B
1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
C
5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
D
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
E
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru 19
5188 sayılı kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitim kurumları hangi makamlar tarafından denetlenir?
A
Cumhuriyet Savcısı ve Hakimler
B
Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri
C
İçişleri Bakanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri
D
İçişleri Bakanlığı ve İl Jandarma Komutanlıkları
E
İçişleri Bakanlığı ve Valilikler
Soru 20
Terk edilmiş bir eşyanın özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?
A
Emanete alma
B
El koyma
C
Zapt etme
D
Koruma altına alma
E
Müsadere
Soru 21
Aşağıdaki ifadelerden hangisi devriyenin temel amaç ve fonksiyonları açısından yanlış bir ifadedir?
A
Bozulan kamu düzenini korumak
B
Yardım isteyenlere ve olay mağdurlarına yardım etmek
C
Görev alanında güvenliği tehlikeye düşürebilecek durumlara engel olmak
D
Güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik olayları önlemek
E
İnsanlara güvende olduğunu hissettirmek
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?
A
Maktul
B
Hava şartları
C
Medya mensupları
D
Mağdur ve yakınları
E
Meraklı kalabalık
Soru 23
Bir özel güvenlik görevlisinin buluntu eşyanın sahibi olduğunu iddia eden kişiye aşağıdakilerden hangisini sorması anlamlı değildir?
A
Eşyanın markasının ne olduğu
B
Eşyanın şeklinin nasıl olduğu
C
Eşyanın ne zaman alındığı
D
Eşyanın hangi renk olduğu
E
Eşyanın ne olduğu
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi havaalanlarında yapılan önleme aramalarında aranması özel hükme bağlı olan kişidir?
A
Milletvekilleri
B
Avukatlar
C
Sanatçılar
D
Futbolcular
E
Hiçbiri
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yerine getiren özel güvenlik görevlisinin görevleri içerisinde sayılamaz?
A
Noktanın etrafını iyi bilmelidir
B
Koruduğu alana kimseyi izinsiz sokmamalıdır
C
Gördüğü maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etmelidir
D
Koruduğu bölgede bulunan kişi ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır
E
Şüpheli araç ve kişilerin hareketlerini gözetlemelidir
Soru 26
Özel güvenlik görevlisi eşkâl tespiti hususunda nelere dikkat etmelidir?
A
Diğer insanlardan ayırt edici özelliklere dikkat etmelidir
B
Hafızasındaki bilgileri doğru olarak muhafaza etmelidir
C
En kısa sürede yazılı olarak not almalıdır
D
En kısa sürede ilgili birimlere bilgileri aktarmalıdır
E
Hepsi
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?
A
Maddi hasarlı kaza sonucu kaçan aracın boya kalıntısı
B
Olay yerinde boğuşma neticesinde katilden kalan kan
C
En kısa sürede yazılı olarak not almalıdır
D
En kısa sürede ilgili birimlere bilgileri aktarmalıdır
E
Hepsi
Soru 28
Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görevli olduğu Atatürk barajında devriye atarken tespit etmiş olduğu fiziki engellerdeki bozulmaları raporla üstlerine bildirmiş ve tamirat yapılmasını sağlamıştır. Bu durum Ahmet’in hangi görevleri içerisinde değerlendirilir?
A
Adli görevleri
B
Koruyucu ve düzenleyici görevleri
C
İdari görevleri
D
Yardım görevleri
E
Hepsi
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında bulunması gereken özelliklerden değildir?
A
Güncel olayları takip edebilmek için televizyon olmalı
B
İyi haberleşme ve alarm sistemine sahip olmalı
C
Gece kontrolleri için iyi bir aydınlatma sistemine sahip olmalı
D
Kontrolden kaçan araçların kaçmasını az zararla engelleyecek kapanlar olmalı
E
İnsan ve eşya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda X-Ray ve kapı dedektörü olmalı
Soru 30
Aşağıdaki ifadelerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yazmış olduğu rapor ile ilgili doğru bir bilgidir?
A
Zaman belirtilmesi gerektiğinde 12 saat esası kullanılmalıdır
B
Raporlar hiçbir zaman ihbar kabul edilmez
C
Raporda silinti, kazıntı ve daksil kullanılabilir
D
Rapor sadece kâğıt üzerinde yazılı olarak verilir
E
Hiçbiri
Soru 31
Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangi tutanağı tanzim edemez?
A
İfade tutanağı
B
Yakalama tutanağı
C
Buluntu eşya tutanağı
D
Suçüstü tutanağı
E
Arama tutanağı
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlileri adli amaçlı kimlik sorma yetkisine sahiptir?
A
Düğün törenlerinde
B
Spor müsabakalarında
C
Sahne gösterilerinde
D
Havaalanlarında
E
Hiçbiri
Soru 33
Özel güvenlik görevlisi Fatih, görevli olduğu üniversitede akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş ve kişiye müdahale ederek kontrol altına almış, kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Fatih hangi yetkisini kullanmıştır?
A
Yakalama
B
Göz altına alma
C
El koyma
D
Zor kullanma
E
Zapt etme
Soru 34
Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
A
Önleyici görev
B
Adli görev
C
Sportif görev
D
Mecburi görev
E
Özel görev
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi yaya devriyenin dezavantajlarından değildir?
A
Geniş alanları kontrol etme şansı azdır
B
Bölge dışında caydırıcılık etkisi azdır
C
Tehlikelere ve saldırılara karşı açıktır
D
Fazla görünür olduğundan caydırıcıdır
E
Olumsuz hava koşullarından etkilenir.
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?
A
Kameralar
B
Bariyerler
C
Kapı tipi metal dedektörleri
D
El tipi metal dedektörleri
E
Panik butonu
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır? I-Haksız üst arama II-Konut dokunulmazlığı ihlali III-Zor kullanma sınırının aşılması IV-Görevi ihmal
A
Yalnız III
B
I, III
C
I, II, III
D
III, IV
E
I, II, III, IV
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi bir aracın şüpheli araç olup olmadığını anlamak konusunda bilgi vermez?
A
Araçta kelebek veya diğer camların kırık olup olmadığı
B
Araçta kapı yanlarında zorlama olup olmadığı
C
Aracın plakasının hangi şehre ait olduğu
D
Direksiyon altındaki kabloların düz kontak yapılıp yapılmadığı
E
Plakanın üzerindeki mührün olup olmadığı
Soru 39
Aşağıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin önleme amaçlı yakalama yetkilerindendir? I-Hırsızlık yapıldığı esnada hırsız kaçarken yapılan yakalama II-Olay yerini ve delilleri muhafaza esnasında gerçekleşen yakalama III-Kişinin sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla yakalama IV-Gasp yapıldığı esnada gaspçı kaçarken yapılan yakalama
A
I, IV
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
I, II, III
E
II, IV
Soru 40
Genel kolluk, bir suç şüphesi üzerine özel güvenlik görevlisini hangi şartlarda arayabilir?
A
Görev esnasında kamu görevlisi sayıldığı için arayamaz
B
Özel güvenlik görevlisinin amirine bilgi verilmek zorundadır
C
Yazılı izin olmaksızın arayamaz
D
Özel bir şart gerekmez, arayabilir
E
Görevi bittikten sonra arayabilir
Soru 41
X-Ray cihazları genel güvenlik sistemleri içerisinde hangi güvenlik sistemi kategorisinde yer almaktadır?
A
Çevre güvenlik sistemleri
B
Biometrik güvenlik sistemleri
C
Elektronik güvenlik sistemleri
D
Polis güvenlik sistemleri
E
Hiçbiri
Soru 42
Renkli ekrana sahip X-Ray cihazlarında C-4 patlayıcı maddeler aşağıdaki renklerden hangisi ile tespit edilebilir?
A
Yeşil
B
Turuncu
C
Mavi
D
Kırmızı
E
Gri
Soru 43
Demir, altın ve gümüş gibi metaller renkli ekrana sahip X-Ray cihazlarında hangi renk tespit edilebilir?
A
Gri
B
Yeşil
C
Mavi
D
Siyah
E
Sarı
Soru 44
X-Ray cihazının bulunduğu ortamdaki radyasyon ölçümü aşağıdaki cihazlardan hangisi ile yapılır?
A
Dozimetre
B
Alkolmetre
C
Barometre
D
Dekametre
E
Hektometre
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi detektör çeşitlerinden değildir?
A
Metal detektörleri
B
Gaz dedektörleri
C
Isı ve duman dedektörleri
D
Koklama dedektörleri
E
Ses dedektörleri
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım için doğrudur?
A
Sağlık personelinin ünitelerdeki tıbbi müdahaleleridir
B
Olay yerindeki hayat kurtarıcı müdahaledir
C
Acil tedavi ünitelerinde gerçekleştirilir
D
Donanımla yapılan müdahalelerdir
E
Ehliyetli kişilerce gerçekleştirilir
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımcının müdahalesi ile ilgili olarak öncelikli değildir?
A
Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişiler organize edilir
B
Hasta/yaralılar için öncelikli müdahale edilecekler belirlenir
C
Hasta/yaralıyı hareket ettirmeden müdahale yapılır
D
Hasta/yaralının yarasını görmesine izin verilir
E
Hasta/yaralının korku ve endişeleri giderilir
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi, 112’nin aranması ile ilgili olarak yanlıştır?
A
Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanır
B
112’nin sorduğu sorulara net bir şekilde cevap verilir
C
Kimin, hangi numaradan aradığı önemli değildir
D
Yaralı(lar)ın adı ve olayın tanımı yapılır
E
Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilir
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi, yaşam bulgusu değildir?
A
Kan basıncı
B
Vücut ısısı
C
Kusma
D
Dolaşım
E
Solunum
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımcının özellikleri ile uyumsuzdur?
A
Olayı anında ve doğru olarak haber vermelidir
B
İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahiptir
C
Eldeki olanakları değerlendirebilmelidir
D
Kendine güvenmeli ve pratik olmalıdır
E
Telaşlı ve heyecanlı olmalıdır
Soru 51
Aşağıdakilerden hangisi, hayat kurtarma zincirinde ilk yardımcının görevidir?
A
Hastane acil servislerinde müdahale yapmak
B
Olay yerinde temel yaşam desteği yapmak
C
Ambulansta müdahale yapmak
D
İleri yaşam desteği yapmak
E
Tedaviye başlamak
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımın ABC sindeki “A” yı anlatır?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Ekstremitelerin değerlendirilmesi
C
Solunumun değerlendirilmesi
D
Dolaşımın değerlendirilmesi
E
Bilincin değerlendirilmesi
Soru 53
Aşağıdakilerden hangisi, bilinç değerlendirmesi ile ilgili olarak yanlıştır?
A
Bilinç düzeyi yaralanmanın ağırlığını gösterir
B
Kişinin bilinci yerinde ise= Tüm uyarılara cevap verir
C
1 Derece Bilinç Kaybı = Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap verir
D
2 Derece Bilinç Kaybı = Ağrılı uyaranlara cevap verir
E
3 Derece Bilinç Kaybı = Tüm uyaranlara karşı tepkilidir
Soru 54
Aşağıdakilerden hangisi, dolaşım sistemine ait bir yapıdır?
A
Solunum yolları
B
Bağırsaklar
C
Böbrekler
D
Beyin
E
Kalp
Soru 55
Aşağıdakilerden hangisi, nabız alınması ile ilgili olarak yanlıştır?
A
Ön-kol damarından (Bileğin iç yüzü, başparmağın üst hizası)
B
Kol damarından (Kolun iç yüzü, dirseğin üstü)
C
Çocuk ve yetişkinlerde kol atardamarından
D
Bacak damarından (Ayak sırtının merkezinde)
E
Şah damarından (Adem elmasının her iki yanında)
Soru 56
Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkillerindendir?
A
Söndürme Ekibi
B
Koruma Ekibi
C
İlk yardım Ekibi
D
Kurtarma Ekibi
E
Hepsi
Soru 57
Aşağıdakilerden hangisi yangında itfaiye teşkillerinin görevlerindendir?
A
Başlangıç yangınlarına müdahale etmek
B
Panik ve kargaşayı önlemek
C
Kurtarma işlerini yapmak
D
İlk yardım yapmak
E
Hepsi
Soru 58
Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki birleşimlerin hangisi gereklidir?
A
Yanıcı madde – Isı
B
Oksijen – Hidrojen – Azot
C
Oksijen – Isı – Karbondioksit
D
Yanıcı madde – Azot – Isı
E
Yanıcı madde – Oksijen - Isı
Soru 59
Denetlenemeyen ve zarar verir hale gelmiş olan yanma olayına ne denir?
A
Yanma
B
Yavaş yanma
C
Yangın
D
Kendi kendine yanma
E
Patlama
Soru 60
Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerindendir?
A
Yangından korunma önlemlerinin alınmaması
B
İhmal ve dikkatsizlik
C
Kazalar
D
Sabotaj
E
Hepsi
Soru 61
İtfaiye teşkillerinde görevli personelin katılacağı eğitim ve tatbikatlar ne sıklıkta yapılır?
A
Dört yılda bir
B
İlk görev verildiğinde
C
Yılda en az bir kere
D
İki yılda bir
E
Eğitime gerek yoktur bilgili kişilerin ekibe seçilmesine dikkat edilir
Soru 62
Aşağıdakilerden hangisi kapalı depo ve tanklarda çıkan akaryakıt yangınlarında en etkili söndürme maddesidir?
A
Su püskürten taşınabilir cihazlar
B
Karbonmonoksit
C
Köpük (FOAM)
D
Hidrojen içerikli cihazlar
E
Su
Soru 63
Doğalgaz kaçağı anında ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Doğalgaz vanasını kapatarak gazı kesmek ve ortamı havalandırmak
B
Kapı veya pencereleri açmak tehlikelidir yapılmamalıdır
C
Elektrik düğmesini kapatmak
D
İlk olarak odaları dolaşarak gazdan etkilen olup olmadığını kontrol etmek
E
Elektrikli ev aletlerinin fişini prizden çekmek
Soru 64
Eroin maddesi üretiminde kullanılan ve olmazsa olmaz olan kontrole tabi ara kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?
A
Efedrin
B
Asetik Anhidrit
C
Kloroform
D
Kaya Tuzu
E
Tuz Ruhu
Soru 65
MDMA olarak adlandırılan merkezi sinir sistemini hızlandıran ve genç nüfusu hedef alan sentetik uyuşturucu hap hangisidir?
A
LSD
B
Eroin
C
Ecstasy
D
Kenevir Bitkisi
E
GHB
Soru 66
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktörlerdendir?
A
Kültür
B
Duygular
C
Algı
D
Değerler
E
Hepsi
Soru 67
Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış (hazırlanmış) biçimine ne denir?
A
Kaynak
B
Kanal
C
Mesaj
D
Gürültü
E
Geri bildirim
Soru 68
Alıcının kaynağın mesajına verdiği yanıta ne denir?
A
Kod açma
B
Kodlama
C
Cevap
D
Gürültü
E
Geribildirim
Soru 69
Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A
İletişim
B
Geribildirim
C
Kaynak
D
Kanal
E
Kod açma
Soru 70
Aşağıdakilerden hangisi feed – back ( yansıma)in özelliklerinden değildir?
A
Vericiyi tam olarak dinlemek ve anlamaya hazır olmak
B
Kelimelerin içeriğine ve aktarılmak istenen duygulara açık olmak
C
Kelimelerin sözlük anlamları dışında "vericide" ne anlama geldiklerini tanımayı istemek
D
Kaynağın ne dediğine dikkat etmeden söylenenleri yorumlamak
E
İletişimin eksik kalan yanlarının görülmesini sağlamak
Soru 71
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden değildir?
A
İletişimde ilk izlenim (başlangıç) önemlidir.
B
İletişimin temel özelliği, anlayarak kavramaktır
C
İletişim kişiye değil kişiyle yapılır
D
İletişimsizlik mümkün değildir
E
İletişimde önemli olan kaynaktır, alıcının tepkisi önemli değildir
Soru 72
Sözsüz iletişimde jest ve mimikler ne anlama gelir?
A
Jest beden hareketleri, mimik yüz hareketleri
B
Jest yüz hareketleri, mimik beden hareketleri
C
Jest yüz hareketleri, mimik duruş şekli
D
Mimik yüz hareketleri, jest duruş şekli
E
Jest oturuş şekli, mimik yürüyüş şekli
Soru 73
Sadece aileniz ve çok yakınlarınızın size yaklaşabildiği mesafeye ne denir?
A
Sosyal alan, 50 – 80 cm
B
Özel alan, 45-60 cm
C
Kişisel alan, 40-80 cm
D
Yakın alan 1-3 metre
E
Mahrem alan, 0 – 35 cm.
Soru 74
Kişi içi iletişim nedir?
A
Kişinin kendisini dış dünya ile iletişime kapatmasıdır
B
Kişinin bencil davranmasıdır
C
Kişinin kendisi ile olan iletişimidir
D
Kişinin fiziksel iletişim engellerine sahip olmasıdır
E
Kişinin kendisine yabancılaşmasıdır
Soru 75
Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze iletişimin özelliklerinden değildir?
A
Yüz yüze olması
B
Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması
C
İletişimin sözlü veya sözsüz nitelikte olması
D
İletişimin tek taraflı olması
E
Geri bildirimin etkili olarak kullanılması
Soru 76
Kurum içi iletişimde çalışanların isteklerini ve beklentilerini yöneticilere bildirmesi hangi isimle adlandırılır?
A
Yukarıdan aşağı iletişim
B
Sonsuz İletişim
C
Aşağıdan yukarı iletişim
D
Çapraz iletişim
E
Yatay iletişim
Soru 77
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?v
A
İletişim toplumsallaşmayı ifade eder
B
İletişim birlikteliği anlatır
C
İletişim bir paylaşma eylemidir
D
İletişim tek yönlü bir süreçtir
E
İletişim anlamaktır
Soru 78
Bir grubun üyesi olan şahıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
Aynı fikir ve düşünceyi paylaşırlar
B
Aynı amaca yönelik eylem birliği içindedirler
C
Birbirlerini tanırlar
D
Örgütlenmişlerdir
E
Belirli bir lideri yoktur
Soru 79
Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmek ve ilgilerini kazanmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir?
A
Konferans
B
Sempozyum
C
Miting
D
Propaganda
E
Gösteri
Soru 80
“Alanda Görüşme Duruşu” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Ayaklar omuz genişliğinde açık olur
B
Silah arkaya doğru kenarda olur
C
Bacaklar düz ve dizler hafif bükük olur
D
Eller herhangi bir engelden serbest olur
E
Hepsi
Soru 81
Göz yaşartıcı gazın çözülmesi sonucu atıldığı alanda yoğun bir toz bulutu oluşturması ile yayılmasına ne ad verilir?
A
Yanma ile yayılma
B
Patlama ile yayılma
C
Sisleme ile yayılma
D
Sıkıştırılmış aerosol ile yayılma
E
Parça tesiri yayılma
Soru 82
Aşağıdakilerden hangisi copla öncelikli vuruş bölgelerinden değildir?
A
Diz
B
Sırt
C
Kalça
D
Baldır
E
Ön kol bölgeleri
Soru 83
Göz yaşartıcı gazların kullanım esasları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Rüzgar yönü ve hızı iyi ayarlanmalıdır
B
Hedef gözeterek şahısların üzerine atılmalıdır
C
Sağlık tedbiri alınmalı, sağlık ekibi bölgede olmalıdır
D
Kaçış yolları açık tutulmalıdır
E
Doz ayarlaması iyi yapılmalıdır
Soru 84
Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir almak için toplumsal olaylara karşı toplu düzenlerden hangisi kullanılır?
A
Hat düzeni
B
Kademeli hat düzeni
C
Kama düzeni
D
Çember düzeni
E
Saldırı düzeni
Soru 85
Toplu hareketlere gerçekte katılmayıp bunlara sempati duyan, dışarıdan çığırtkanlıkla katkı sağlayan kişilere ne ad verilir?
A
Önderler
B
Destekçiler
C
Provokatörler
D
Seyirciler
E
Atılganlar
Soru 86
Çarşı ve pazar yerlerindeki kalabalıklar ne tür kalabalıklardır?
A
Organize aktif kalabalık
B
Organize pasif kalabalık
C
Organize olmayan aktif kalabalık
D
Organize olmayan pasif kalabalık
E
Saldırgan kalabalık
Soru 87
İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne ad verilir?
A
Saldırı
B
Panik
C
Davranış
D
Kültür
E
Psikoloji
Soru 88
Suikaste uğrama riski en az olan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
A
Siyasi liderler
B
Zengin iş adamları
C
Çiftçiler
D
Etnik grup liderleri
E
Devlet gücünü ve otoritesini temsil eden kişiler
Soru 89
Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
A
İkamet giriş ve çıkışları
B
Alışveriş merkezleri
C
Araca binerken veya inerken
D
Trafik ışıklarında (özellikle kırmızı ışıkta beklerken)
E
İş yeri giriş ve çıkışları
Soru 90
Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?
A
Sabit fikirlidir
B
Ölümü göze almıştır
C
İnsancıldır
D
İkna edilmeleri zordur
E
İçine kapanıktır
Soru 91
Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
A
Korunan kişinin özellikleri
B
Korunan kişinin talepleri
C
Koruma yapılan mekânın özellikleri
D
Halkın istek ve talepleri
E
Sahip olunan personel sayısı ve mevcut kaynaklar
Soru 92
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmanlardan değildir?
A
Silah
B
Çelik yelek
C
Telsiz
D
El feneri
E
Tornavida
Soru 93
Aşağıdaki maddelerden hangisi dost olmayan kalabalıkların özelliklerinden değildir?
A
Protesto amaçlı domates veya yumurta atabilirler
B
Konuşmayı sloganlarla sık sık protesto edebilirler
C
Bozuk para, pet şişe, çakmak, ayakkabı v.s. atabilirler
D
Sloganlarla kalabalığı tahrik edebilirler
E
Korunan kişinin lehine tezahürat yapabilirler
Soru 94
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin asansörde uyacakları kurallardan değildir?
A
Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir
B
Asansör tamamen boşaltılmalıdır
C
Asansör içerisinde kapı tarafında bulunulmalıdır
D
Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir
E
Asansörden önce koruma personeli inmelidir
Soru 95
Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
A
Paravanlar
B
Kordonlar
C
Zincir
D
İstinat duvarları
E
Güvenlik şeritleri
Soru 96
Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerin standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?
A
11’li koruma düzeni (karışık
B
Tekli koruma
C
İkili koruma
D
Üçlü koruma
E
Dörtlü koruma (açık V düzeni)
Soru 97
Özel güvenlik görevlisi tarafından yakalanan ruhsatsız silah ile ilgili tanzim edilecek tutanakta aşağıdakilerden hangisinin yazılmasına gerek yoktur?
A
Silahın cinsi
B
Silahın seri numarası
C
Fişek adedi
D
Silahın imal tarihi
E
Silahın çapı
Soru 98
Görev, yetki ve haklar açısından polis memuru ile özel güvenlik görevlisi arasındaki fark hangi şıkta belirtilmiştir?
A
Üniformalı görev yapma
B
Görevi ile ilgili eğitim alma
C
Görev alanı ve yetkileri
D
Şartlar oluştuğunda tazminat alabilme
E
Konusu suç teşkil eden emri yapmama
Soru 99
Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları aşağıdakilerden hangisi tarafından genişletilebilir?
A
Mülki Amir
B
Özel Güvenlik Komisyonu
C
Emniyet Müdürü
D
İçişleri Bakanı
E
Özel Güvenlik Kurumu
Soru 100
Genel kolluk ile özel güvenlik birimleri birçok alanda birlikte görev yapabilmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi birlikte görev yapılabilecek alanlardan değildir?
A
Suç soruşturması
B
Sınır kapıları
C
Spor alanları
D
Havalimanları
E
Otogar ve tren garları
Soru 101
Aşağıdakilerden hangisi çerçeve (gövde) üzerinde bulunmaz?
A
Kabza
B
Şarjör yuvası
C
Tetik
D
Fişek rampası
E
Tetik manivelası
Soru 102
Aşağıdakilerden hangisi sürgü grubu (kapak takımı) üzerinde yer almaz?
A
Kovan atma boşluğu
B
Sürgü kilit dişleri
C
Hazne
D
Gez
E
Arpacık
Soru 103
Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?
A
Şarjör yuvası
B
Gerdel
C
Fişek yatağı
D
Şarjör kilitleme mandalı
E
Çıkarıcı
Soru 104
Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A
Metal gömlek-çekirdek-alev kanalı-kurşun
B
Çekirdek-kovan-barut-kapsül
C
Çekirdek-metal gömlek-kurşun-barut
D
Kovan-kovan dip tablası-alev kanalı-yanıcı ecza
E
Kapsül kabı-kurşun-metal gömlek- çekirdek
Soru 105
Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?
A
Eğitim fişeği
B
Sevk fişeği
C
İzli fişek
D
Manevra fişeği
E
İşaret fişeği
Soru 106
“7,62x51 mm” fişek tabirinde 7,62 mm neyin ifadesidir?
A
Fişek boyu
B
Çekirdeğin boyu
C
Kovan boyu
D
Dip tabla çapı
E
Çekirdeğin çapı
Soru 107
Aşağıdakilerden hangisi bir emniyet sistemi değildir?
A
Kabza emniyeti
B
Şarjör emniyeti
C
Mandal emniyeti
D
Namlu emniyeti
E
Horoz emniyeti
Soru 108
Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerindeki kilitleme dişlilerinin görevidir?
A
Silahın şahlanmasını önler
B
Tetiğin yumuşamasını sağlar
C
Namluyu sürgüye kilitler
D
Namlu emniyetidir
E
İlk hızı artırır
Soru 109
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
A
Tetik arızalı olabilir
B
Fişek arızalı olabilir
C
İğne kırık olabilir
D
Tırnak arızalı olabilir
E
Emniyeti kapalı olabilir
Soru 110
Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
A
Mermi yolu
B
İlk hız
C
Hatve
D
Atış menzili
E
Hiçbir
Soru 111
Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
A
Tırnak izi
B
Yiv Set izi
C
Çıkarıcı izi
D
İğne izi
E
Fişek yatağı izi
Soru 112
Hedefte vuruşlar merkezin yukarısında toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?
A
Atış pozisyonu ve duruş değiştirilmelidir.
B
Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır.
C
Atış doğrudur, aynı şekilde atılır.
D
Atış biraz sağa aşağı nişan alınarak yapılır
E
Hiçbiri
Soru 113
İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Tabanca dolduruş yapamaz
B
Fişek ateşlenemez
C
Tabanca emniyete alınamaz
D
Horoz düşmez
E
Tetik çalışmaz
Soru 114
Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
A
25
B
35
C
45
D
55
E
65
Soru 115
Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fişeğe hız verir
B
Çekirdeğe yön verir
C
Barutun nemlenmesini önler
D
Barutun ateşlemesini sağlar
E
Fişeğe yön verir
Soru 116
Hatve nedir?
A
Silah kapasitesidir
B
Namlu boyudur
C
Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir
D
Namlu içindeki girintilerdir
E
Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur
Soru 117
Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
A
Namlu
B
Tetik
C
Şarjör yuvası
D
Horoz
E
Tetik korkuluğu
Soru 118
Rampa nerede bulunur?
A
Fişek yatağı gerisinde
B
Şarjörde
C
Namlu çıkışında
D
Horozun altında
E
Horozun altında
Soru 119
Mekanizma şarjörden fişeği almıyor ve ileri gidiyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fişek yatağı kirlidir
B
Fişek hatalıdır
C
İğne ucu kırıktır
D
Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur
E
Tırnak veya tırnak yayı kırıktır
Soru 120
Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
A
Namlu
B
Gövde
C
Hazne
D
Sürgü
E
Şarjör
Soru 121
Aşağıdakilerden hangisi bir atış pozisyonu değildir?
A
Yatarak atış pozisyonu
B
Tek elle atış pozisyonu
C
Çift elle atış pozisyonu
D
Bacak arası ters atış pozisyonu
E
Sütre gerisi atış pozisyonu
Soru 122
Silahın hangi parçasının eksik olması atışa engel teşkil etmez?
A
İğne
B
Tetik
C
Namlu
D
Gez
E
Fişek yatağı
Soru 123
Alev gizleyen silahta nerede bulunur?
A
Fişek yatağının önünde
B
Fişek rampasının altında
C
El kundağı içerisinde
D
Mekanizma başında
E
Namlu ağzında
Soru 124
Aşağıdakilerden hangisi şarjörlü tabancalarda bulunmaz?
A
Top yuvası
B
Sürgü tutucu
C
Fişek rampası
D
Yerine getiren yay
E
Kabza
Soru 125
Silah bulundurmak ve taşımak için yetki mercilerden alınan izine ve verilen  belgeye ne ad verilir
A
Şahadetname
B
Tezkere
C
Ruhsat
D
Av tezkeresi
E
Vesika
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir