56. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları

56. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.” Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A
Gece önleme araması yapılamaz
B
Konut ve işyerinde gece arama yapılamaz
C
Gece üst araması yapılamaz
D
Gece araç araması yapılamaz
E
Gece terk edilmiş eşyalara el konulamaz
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi fabrikada çalışan bir özel güvenlik görevlisine disiplin cezası verebilir?
A
İşvereni
B
Vali
C
Kaymakam
D
İçişleri Bakanı
E
Emniyet Müdürü
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?
A
Genel kolluk
B
Cumhuriyet Savcısı
C
Özel Güvenlik görevlisi
D
Hâkim
E
Kolluk Amiri
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?
A
Önleyici üst araması
B
Adli üst araması
C
Konutta önleyici arama
D
Konutta adli arama
E
Önleyici eşya araması
Soru 5
Aşağıdaki yetki guruplarından hangisi tümüyle özel güvenlik görevlisine aittir?
A
Kimlik sorma –-Arama -Tutuklama
B
Arama - Elkoyma - Mahkûm etme
C
Zaptetme - Emanete alma - Müsadere
D
Yakalama - Gözaltına alma -Tutuklama
E
Elkoyma - Zaptetme - Emanete alma
Soru 6
ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça kimlik sorma yetkisini kullanmamalıdır. Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangilerinin oluşması gerekir? I. ÖGG nin genel kolluk ile birlikte görev yapıyor olması gerekir. II. Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması gerekir. III. Kamu kolluğunun talebi olmalı IV. ÖGG nin görev yaptığı şirketin sahibinin emri olmalı. V. ÖGG nin görev alanında olmalı VI. İstediği zaman ÖGG kimlik sorabilir.
A
I-II-III-IV
B
II-III-IV-V
C
I-II-III-V
D
III-IV-V-VI
E
I-IV-V-VI
Soru 7
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Kişilerin üstlerini dedektörle arama
B
Kimlik sorma
C
Duyarlı kapıdan geçirme
D
Kişileri sorgulama
E
Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
Soru 8
Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon kararı olmaksızın, valilik tarafından izin verilebilir?
A
Kişilerin silahlı personel tarafından korunması
B
Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması
C
Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi
D
Güvenlik hizmeti uygulamasının kaldırılması
E
Parti kongrelerinde
Soru 9
Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan şirketlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Şirket hisseleri nama yazılı olmalıdır
B
Valilikten faaliyet izin belgesi alınmalıdır
C
Faaliyet alanı münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olmalıdır
D
Özel güvenlik eğitim kurumu açmak isteyen özel güvenlik şirketleri ayrıca izin almak zorundadır
E
Alarm izleme merkezi kurmak için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur
Soru 10
Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Yabancı şirketin ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aynı imkân tanınmalı
B
Yabancı kişiler Türkiye’de özel güvenlik alanında faaliyet gösteremezler
C
Mütekabiliyet esası geçerlidir
D
Dışişleri Bakanlığının görüşü alınır
E
Karşılıklılık olmalıdır
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?
A
Haklarında yakalama emri bulunan kişiler
B
Suç işlerken rastlanılan kişiler
C
Hakkında icra takibi bulunan kişiler
D
Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler
E
Vücudu veya sağlığı mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken kişiler
Soru 12
Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak olan üniformalar ve unsurları kim tarafından onaylanmaktadır?
A
İçişleri Bakanlığı
B
Valilik
C
İl Emniyet Müdürlüğü
D
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı
E
Özel Güvenlik Komisyonu
Soru 13
Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
A
Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başına müstakil çalışmalıdır
B
Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır
C
Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşı gizlenmelidir
D
Biri diğerinin görev alanına hiç girmemelidir
E
Hepsi
Soru 14
“Özel güvenlik görevlisi; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında ……………..  …………. hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilerdir.” Cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A
Genel koruma ve güvenlik
B
Özel koruma ve sağlık
C
Özel koruma ve eğitim
D
Genel koruma ve özel koruma
E
Özel koruma ve güvenlik
Soru 15
Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A
Ceza hükümleri getirmesi
B
Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olması
C
Polisin yetkilerinin azaltılması
D
Polis vazife ve salahiyetini tanımlaması
E
Adli kolluğun görev sınırlarının açık bir biçimde belirlenmesi
Soru 16
Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce önemli tesislerin güvenliği hangi Kanunla sağlanmıştır?
A
2495 Sayılı Kanun
B
2559 Sayılı Kanun
C
3201 Sayılı Kanun
D
5188 Sayılı Kanun
E
6831 Sayılı Kanun
Soru 17
Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ali, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Ali’nin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur
B
Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
C
Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek, tutanakla silahı teslim eder
D
Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar
E
Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister
Soru 18
5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
A
Ek önlemler alma yükümlülüğü
B
Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
C
Temel eğitim alma yükümlülüğü
D
Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
E
Trafik sigortası yaptırma yükümlülüğü
Soru 19
5188 sayılı Yasaya göre özel güvenlik görevlilerinin; hava meydanı, liman, gar, istasyon gibi toplu ulaşım tesislerinde kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyalarını X-ray cihazından geçirme yetkileri bulunmaktadır. Hava limanlarına girerken tüm eşyalar X-ray cihazı ile aranmaktadır. Bu arama ne tür bir aramadır?
A
Adli arama
B
Önleyici arama
C
İdari arama
D
Genel arama
E
Kısmi arama
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?
A
Olay yerini muhafaza etme
B
Şüpheliyi yakalama
C
Suç aletlerine el koyma
D
Genel kolluğa yardımcı olma
E
Teknik takip yapma
Soru 21
“Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı yere” ne ad verilir?
A
Kontrol Odası
B
Devriye Noktası
C
Acil Müdahale Odası
D
Personel Odası
E
Nokta
Soru 22
Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
Cop kemerde veya elde taşınabilir
B
Tekme ile yapılan saldırılarda cop kullanılabilir
C
Zor kullanma derecelerinde ateşli silah ile aynı orantıda değerlendirilir
D
Sopalı ve taşlı saldırılarda cop kullanılabilir
E
Öncelikli vuruş bölgeleri bel altı kaba etli yerler olmalıdır
Soru 23
ÖGG İbrahim’in kurumun kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için yaptığı hangi uygulama doğru değildir?
A
Ziyaretçinin kimlik bilgilerini alıp kayda geçirmelidir
B
Ziyaretçinin eşyalarını kontrol etmemelidir
C
Ziyaretçi kartı vermelidir
D
Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi vermelidir
E
Ziyaret edilecek kişiyle görüşüp teyit almalıdır
Soru 24
ÖGG Hüseyin’in bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?
A
Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemesi
B
Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmesi
C
Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına alması
D
Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmesi
E
Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların telefonlarını bilmesi
Soru 25
ÖGG Ayşe’nin, AVM girişindeki kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye karşı hangi davranışı doğrudur?
A
Kişinin üstünü ve eşyalarını zorla da olsa arar
B
Israr etmez ve içeriye girişine izin verir
C
Konuyu genel kolluğa bildirir
D
Kişinin üstünü ve eşyalarını aramak için ısrar etmez ancak içeriye girişine de izin vermez
E
Kişinin üstünü aramasa bile eşyalarını muhakkak arar
Soru 26
Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, ……karşılığı teslim edilir. Aşağıdakilerden hangisi verilen cümledeki boşluklara getirilebilir?
A
Namlusuz-tutanak
B
Şarjörsüz-söz
C
Tetiksiz-imza
D
Şarjörsüz-imza
E
Horozsuz-tetik
Soru 27
Devriye hizmeti ile ilgili verilen cümlelerden hangisi doğrudur?
A
Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır
B
Bir çeşit yangın söndürme hizmetidir
C
Adli kolluk hizmetidir
D
Özel güvenlik teşkilatının eğitiminin yapılmasıdır
E
Gümrük kapılarından giren çıkanların kontrol hizmetidir
Soru 28
Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlarda, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yakalama nedeni belirtilir
B
Elde edilen delillerden bahsedilir
C
Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez
D
Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa belirtilir
E
Yer ve zaman belirtilir
Soru 29
Yaya devriyenin avantajları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Kişileri ve çevreyi çok iyi tanıma imkânı vardır
B
Görünür olduğundan caydırıcılık etkisi oldukça fazladır
C
Tehlike ve saldırılara karşı güvenlidir, sürekli dikkatli olmayı gerektirmez
D
İletişimi engelleyecek her hangi bir durum söz konusu olmadığından, iyi bir bilgilendirme kaynağı olur
E
Olaylara yakın olduğundan anında bilgi alma, müdahale etme, olayları büyümeden önleme şansına sahiptir
Soru 30
Personelin, görevli olduğu yer ve zaman içerisinde, görevi ile ilgili öğrendiği bilgi, gözlemlediği davranış vb. durumları sorumlu olduğu ilgilileri bilgilendirmesi amacıyla hazırladığı yazıya …….. denir.
A
Tutanak
B
Görüş
C
Sunum
D
Rapor
E
Delil
Soru 31
Devriye yöntemleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A
Dairesel Devriye
B
Geri Dönüşlü Devriye
C
Rastgele Devriye
D
Planlı Devriye
E
Yaya Devriye
Soru 32
ÖGG Adnan “Devriye Turu Öncesi Hazırlık” yapmaktadır. Bu hazırlık sıralamasının hangisi doğrudur
A
Psikolojik – Zihinsel – Fiziksel ve Teknik
B
Bilişsel – Zihinsel – Fiziksel ve Teknik
C
Yasal – Zihinsel – Fiziksel ve Teknik
D
Psikolojik – Mesleki – Fiziksel ve Teknik
E
Psikolojik – Zihinsel – Malzeme
Soru 33
Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Selçuk’un; Güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak ve kafalarını karıştırmak düşüncesiyle, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik, belirsiz ve kısa bir sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye şekillerinden hangisi ile ifade edilir?
A
Dairesel devriye
B
Olağan devriye
C
Geri dönüşümlü devriye
D
Planlı devriye
E
Rutin devriye
Soru 34
Beşiktaş – Fenerbahçe maçında stat A giriş kapısında görevli özel güvenlik görevlileri, kendilerine önceden verilen bilgiler doğrultusunda olay çıkarabilecek fanatik grupları tespit edip stada girişte üst aramalarında daha dikkatli davranmaktadırlar. Stat içinde düzen ve emniyeti bozma ihtimali olan bu şahıslara yönelik yapılan kontrol aşağıdakilerden hangisidir?
A
Seyirci kontrolü
B
Özellikli şahısların kontrolü
C
Ziyaretçi kontrolü
D
Yer ve alan kontrolü
E
Personel kontrolü
Soru 35
Özel güvenlik görevlisi Yeliz, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?
A
Konuşma bozuklukları
B
Cinsiyeti
C
Boyu
D
Saç rengi
E
Psikolojik durumu
Soru 36
Özel güvenlik görevlisi Metin, gelen paket üzerinde yaptığı kontrol neticesinde şüpheleri daha da artar ve paketin bomba olabileceğini düşünür. Bu durumda yapılması gereken aşağıdakilerden hangisi değildir?
A
Pakete hiç kimse yaklaştırılmaz
B
Çevre güvenliği sağlanıp genel kolluğa haber verilir
C
Sabotaj olasılığını ortadan kaldırmak için paket açılıp kontrol edilir
D
Durum üst amirlere bildirilir
E
Kalabalık paket çevresinden uzaklaştırılır
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez.
A
Henüz işlenmiş olan suç
B
İşlenmekte olan suç
C
Suç işlendikten sonra suçun failinin takip edilerek yakalandığı suç
D
Suçu işleyen kişinin polis merkezine giderek itiraf ettiği suç
E
Suçun pek az evvel işlendiğini gösteren delillerle yakalanan kimsenin işlediği suç
Soru 38
İstanbul pazarındaki yangında sabotaj ihtimaliyle iş yeri yanan ve can güvenliği bakımından alana girilmesi tehlike arz eden bir esnada Osman Bey ısrarla iş yerine girmek istemektedir. Özel güvenlik görevlilerinin Osman Beye yönelik yaptıkları yakalama aşağıdakilerden hangisidir?
A
İdari yakalama
B
Önleyici yakalama
C
Koruyucu amaçlı yakalama
D
Adli yakalama
E
Gözaltına alma
Soru 39
Özel güvenlik görevlilerinin kendi sorumluluk bölgelerinde zor kullanma yetki ve şartları ile ilgili aşağıda verilenlerin hangisi doğru değildir?
A
Zorunluluk, denge ve gereklilik unsurları aranmayabilir
B
Kanunlara uygun verilen emir ve direktiflere uyulmadığı durumlarda zor kullanılabilir
C
Kanunlara uygun konulan kural ve tedbirlere uyulmadığı durumlarda zor kullanılabilir
D
Görevini yapmaya engel olunması durumunda zor kullanılabilir
E
Görevini yaparken mukavemetle karşılaşılması durumunda zor kullanılabilir
Soru 40
AVM de görevli özel güvenlik görevlileri Murat ve Kemal 16 yaşında bir genci hırsızlık yaparken suçüstü yakalar. Yakalamanın devamında yapılamayacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Üstü araması yapılır, suç eşyası, iz ve deliller koruma altına alınır
B
Etkisiz hale getirilir, kelepçelenir ve gözlem altında bekletilir
C
Polise haber verilir
D
Gerekli durumlarda 112 unsurları da çağrılır
E
Gerekli tutanaklar tutulur, tutanakla Polise teslim edilir
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
A
Çevre engelleri
B
İkaz levhaları
C
Gözetleme kuleleri
D
Bariyerler ve kilit sistemleri
E
Aydınlatma sistemleri
Soru 42
Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Kamera sistemlerindeki görüntülerin kayıt altına alınmasını sağlar
B
Maddeleri tespit etmek için içinden geçirilen bagajı x ışınına tâbi tutar
C
Bagajların içindeki metal cisimlere karşı duyarlıdır
D
Bu tip detektörler patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin yaydıkları kokulara duyarlıdır
E
Alarm sistemlerinde hırsızlığa karşı koruma sağlayan detektörler arasındadır
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
A
CCTV Kapalı Devre Kamera ve Kayıt Sistemleri
B
Bagaj Tarama Sistemi (EDS/EDDS Sistemi)
C
İz detektörleri
D
Kapı tipi metal arama detektörleri
E
Üst arama (El ile)
Soru 44
X ışınının bazı cisimlerden az, bazı cisimlerden geçmemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A
Bütün maddelerin aynı yapıda olmalarını
B
X ışını kaynağına uzak geçtiğini
C
Cisimlerin cihaza dik konulduğunu
D
Cisimlerin yoğunluklarının farklı olduğunu
E
Cisimlerin nötron sayısının farklı olduğunu
Soru 45
Metal detektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Metal detektörlerin ayarlanmasına Kalibrasyon denir
B
Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cisimleri tespit ederler
C
Kişilerin metal detektöre temas ederek kontrol edilmeleri statik elektrikle yüklenme nedeniyle cihazın yanlış alarm vermesine sebep olur
D
Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verirler
E
Kişilerin üstlerindeki plastikten yapılmış ateşli silahların güvenilir bir metod ile aranmasını sağlar
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?
A
Ortam güvenliğini sağlamak
B
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini desteklemek
D
Hastaya gerekli medikal tedaviyi yapmak
E
Hasta / yaralının durumunun kötüye gitmemesi için gereken önlemleri almak
Soru 47
Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
A
Dil dışarı çekilir
B
Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir
C
Baş-çene pozisyonu sağlanır
D
Hastaya koma pozisyonu verilir
E
Baş yana çevrilir
Soru 48
Birinci derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Deride içi su dolu kabarcıklar
B
Deride kızarıklık
C
Yanık bölgede şişlik (ödem)
D
Ağrı
E
Hiçbiri
Soru 49
Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Donmuş bölge hızla ovularak ısıtılır
B
Soğukla teması kesilir
C
Su toplamış bölgeler patlatılmaz
D
Sıcak içecekler verilir
E
Kuru giysiler giydirilir
Soru 50
Kırık tespitinde doğru uygulama hangisidir?
A
Kırık bölge normal şekline getirilmelidir
B
Açık kırık varsa görünen kemik parçaları temizlenmelidir
C
Yara varsa üzeri kapatılmamalıdır
D
Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır
E
Kırıklar tespit edilmeden hastaneye götürülmelidir
Soru 51
İlk yardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?
A
Hava yolunun açılması
B
Kalp masajı
C
Suni solunum
D
Psikolojik yardım
E
Dilin elle tutulup çekilmesi
Soru 52
Yetişkinde kalp masajı basısı nereye yapılır?
A
Karında göbeğin 2 parmak altına
B
İman tahtasının(göğüs kemiği) sol tarafına
C
İman tahtasının (göğüs kemiği) ortasına
D
İman tahtasının (göğüs kemiği) alt ucuna
E
İman tahtasının (göğüs kemiği) üst ucuna
Soru 53
İlkyardım nedir?
A
Yaralıyı hastaneye götürmektir
B
Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir
C
Ambulansta yapılan ilk müdahaledir
D
Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir
E
Hastanede doktor tarafından yapılan müdahaledir
Soru 54
Suni solunum ve dış kalp masajı uygulaması sırasında verilmesi gereken soluk sayısı ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?
A
2 soluk - 10 kalp masajı
B
5 soluk - 10 kalp masajı
C
2 soluk - 30 kalp masajı
D
5 soluk - 15 kalp masajı
E
2 soluk - 15 kalp masajı
Soru 55
Dolaşım sistemindeki kanın çeşitli nedenlerle azalması, hücrelere yeterli oksijen gelmemesi sonucu ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şok
B
Havale
C
Epilepsi
D
Koma
E
Kriz
Soru 56
Yanmakta olan yağın üzerine su dökülünce hangi olay meydana gelir?
A
Söner
B
Yağ Patlaması
C
Gaz patlaması
D
Yanmaya devam eder
E
Hiçbiri
Soru 57
Ateşle temas etmesi durumda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama,  açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
A
Benzin
B
Mazot
C
Zeytinyağı
D
Tiner
E
Gazyağı
Soru 58
Yanmanın olabilmesi için ortamdaki Oksijen miktarı maksimum % kaç olmalıdır?
A
%5
B
%10
C
%16
D
%21
E
%11
Soru 59
Çok katlı binalarda üst katlarda yangın olayının görülmesini sağlayan etken nedir?
A
Konveksiyon yolu ile ısı transferi
B
Radyasyon yolu ile ısı transferi
C
Konduksiyon yolu ile ısı transferi
D
Dokunma yolu ile ısı transferi
E
Hepsi
Soru 60
Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?
A
Çevre güvenliğini almak
B
Çevre güvenliğini almak
C
Meraklıları olay yerine yaklaştırmamak
D
Mağdur yakınlarını olay yerine bırakmak
E
Araç giriş-çıkışlarını düzenlemek
Soru 61
Portatif yangın söndürücü tüplerini en etkili şekilde kullanmak için, aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A
Tüpleri bitene kadar sıkınız, yarım bırakmayınız
B
Yangının çıkış noktasından müdahale ediniz
C
Tüpleri aynı anda değişik yönlerden beraberce kullanınız
D
Rüzgara karşı durarak ve tek tek, ard arda kullanınız
E
Rüzgarı, istikametine göre arkanıza alınız
Soru 62
Giysileri tutuşan bir insana nasıl müdahale edilir?
A
Su dökülür
B
Köpüklü Portatif Söndürücü kullanılır
C
Bir örtü ile sıkıca sarılır
D
Kuru Kimyasal Tozlu Portatif Söndürücü
E
Hepsi
Soru 63
Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yangına su ile müdahale etmek
B
Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
C
Yangını bölmelere ayırmak
D
Yanan cismi uzaklaştırmak
E
Yangını soğutarak söndürmek
Soru 64
Ülkemizde haşhaş ekimi ve ürünün işlenmesi gibi konular hangi kurumun görev alanına girmektedir?
A
Toprak Mahsulleri Ofisi
B
Narkotik Birimleri
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Genel Kurmay Başkanlığı
E
Hepsi
Soru 65
Afyon grubuna dahil uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemi üzerinde uyuşukluk meydana getirmektedirler. Kliniklerde kullanılan eczalardan olduğundan …… ve yeşil reçete ile hastane ve eczanelerde satılmaktadır. Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Mavi
B
Pembe
C
Mor
D
Beyaz
E
Kırmızı
Soru 66
İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile ilişkiye giren kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir?
A
Gürültü
B
Kodlama
C
Kanal
D
Kaynak
E
Kod açma
Soru 67
Başarılı bir özel güvenlik görevlisi kurumuna gelen kişi ile kurduğu ilk temas anında özellikle aşağıdaki noktalardan hangisine önem vermelidir?
A
Kişinin iletişim amacını anladığını göstermek üzere sözlerini ona yansıtmaya
B
En kısa süre içinde gerekli işlemi yapmaya
C
Başvuran kişinin memnuniyetini sağlamaya
D
Kurumun güvenliğini sağlamaya
E
Karşısındakini anlamaktan çok görevine odaklanmaya
Soru 68
Özel güvenlik görevlisinin kurum çalışanları ile iletişiminde başarısını belirleyen ilk önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kurum mensuplarını güler yüzle karşılamak
B
Kurum mensuplarının içine yabancıların sızmasını engellemek
C
Kurum mensuplarının kimlik kartlarını özenle kontrol etmek
D
Kurum mensuplarının bir an önce görevlerinin başında olmasını kolaylaştırmak
E
Kurum mensuplarının tümünü birbirine karıştırmadan tanımak
Soru 69
Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
A
Geri bildirim
B
Mesaj tekrarı
C
Yansıtma
D
Aktarma
E
Görev tekrarı
Soru 70
Bir özel güvenlik görevlisinin güçlü bir iletişim becerisine sahip olması, görev yaptığı kuruma aşağıdaki izlenimlerden hangisini kazandırır?
A
Kurumun güçlü bir kurumsal yapıya sahip olduğu izlenimini yaratır
B
Güven duyulacak bir kuruma gelindiği izlenimi yaratır
C
Saygın bir kuruma geldiği izlenimini yaratır
D
Kurum güvenliğinin sempatik bir biçimde sağlandığı izlenimini yaratır
E
Kurumda işlerin sağlıklı yürüdüğü izlenimini yaratır
Soru 71
Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
A
Empati, iletişime girdiğimiz insana saygı duymaktır
B
Empati, iletişime girdiğimiz insanın kişiliğini benimsemektir
C
Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır
D
Empati, iletişime girdiğimiz insana sevgi duymaktır
E
Empati, iletişime girdiğimiz insanın sempatik özelliklerini görmektir
Soru 72
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev alanında müşteriler ile kurduğu iletişimde her zaman başarılı olmasını sağlar?
A
Saygı göstermek
B
Emir vermek
C
Gözdağı vermek
D
Ahlâk dersi vermek
E
Yetkilerinden bahsetmek
Soru 73
Aracını otoparkta engelli araç sürücüleri için ayrılmış olan alana park eden bir kişi için aşağıdaki ifadelerden hangisinin kullanılması müşteri memnuniyeti açısından daha uygundur?
A
Aracınızı buraya park etmeyin, lütfen hemen başka bir yere alın
B
Levhayı görmüyor musunuz, buraya park edemezsiniz
C
Bu alanı engelli araç sürücüleri için ayırdık, aracınızı başka bir yere park ederseniz memnun oluruz
D
Aracınızı buraya park etmeniz halinde aracınız ekipler tarafından çekilecektir
E
Aracınızı lütfen buradan alın, aksi halde biz gerekeni yapmak zorunda kalırız
Soru 74
Aşağıdakilerden hangisi “Ben Merkezci” yaklaşımı tanımlamak için kullanılabilir?
A
Sadece kendi bildiklerinin doğru olduğuna inanma
B
Çözüm bekleyen bir sorunu çözmeye istekli olma
C
Farklı kültürlere mensup kişilere hoşgörü ile yaklaşma
D
Kişilere ilişkin tutumlarının her zaman doğru olmayabileceğini kabul etme
E
Kendi benliğinin farkına varma
Soru 75
Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?
A
İş yükünün fazlalığı
B
Olumsuz çalışma koşulları
C
İnsan ilişkilerinde başarısızlık
D
Yönetici baskısı
E
Sorun çözme yeteneği
Soru 76
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden biridir?
A
Ortak dil kullanmak
B
Toplumsal statüyü öne çıkarmak
C
Uygun bir kanal kullanmak
D
İletişim kurmaya istekli olmak
E
Önyargısız olmak
Soru 77
Aşağıdakilerden hangisi dinleme türlerinden biri değildir?
A
Görünüşte dinleme
B
Seçici dinleme
C
Tuzak kurucu dinleme
D
Kişisel dinleme
E
Yüzeysel dinleme
Soru 78
Bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullanılan düzen hangisidir?
A
Kama
B
Çember
C
Hat
D
Sağa kademeli hat
E
Birerli kol
Soru 79
Toplumsal olaylarda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?
A
Tesir altında kalanlar
B
Destekleyiciler
C
Provokatörler
D
Atılganlar
E
Seyirciler
Soru 80
Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?
A
Spor seyircileri
B
Çarşı Pazar kalabalığı
C
Toplantı,miting,grev yapmak için toplanan kalabalıklar
D
Geleneksel dini inanç etkinliklerinde bulunanlar
E
Toplantı ve gösteri yürüyüşüne göre hareket eden kalabalıklar
Soru 81
“İnsanların içinde bulundukları toplumun dilini, gelenek ve göreneklerini, değerlerini, tutum ve davranışlarını benimseyerek o toplumun bir üyesi olmasına” ne denir?
A
İtaat
B
Sosyalleşme
C
Eğitim
D
Yönetim
E
Sosyal Psikoloji
Soru 82
‘Bir davranışı, sadece ben değil, toplulukta bulunan herkes yapıyor, öyle ise normal’ diyen bir kişi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden hangisini ifade etmiş oluyor?
A
Taklit
B
Duygusallık
C
Genellik
D
Anonimlik
E
Telkine açık olma
Soru 83
“İnsanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine” ne denir?
A
Birey
B
Uyarılma
C
Davranış
D
Tepki
E
Organizma
Soru 84
“Özel güvenlik görevlisi Oğuz grup dinamiği bilgisine sahiptir” denilince Oğuz’un aşağıdaki bilgilerden hangisine sahip olduğu anlaşılmaz?
A
İnsanların hangi amaçlarla bir araya geldiklerini
B
Toplumsal grupların nasıl oluştuğunu
C
Grup içerisindeki bireylerin psikolojisini
D
Bir grup normunun nasıl oluştuğunu
E
Bir insan fizyolojisindeki kas sisteminin ne kadar güçlü olduğunu
Soru 85
Bir insan fizyolojisindeki kas sisteminin ne kadar güçlü olduğunu
A
Sinir gazları
B
OC (Biber gazı)
C
Yakıcı gazlar
D
Boğucu gazlar
E
Kan zehirleyici gazlar
Soru 86
Topluluğa yeni mensubiyetten kaynaklanan psikolojik özellikler aşağıdakilerden hangisi değildir?
A
Özenti
B
Taklit
C
Duygusallık
D
İrade zayıflığı
E
Özgüven
Soru 87
Gaza maruz kalındığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?
A
Gazlı ortam derhal terkedilmelidir
B
Temiz havaya çıkılmalıdır
C
Normal nefes almaya gayret edilir
D
Burun temizlenir, göz kapakları açılıp kapatılır
E
Bol parfüm ve kolonya kullanılabilir
Soru 88
Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Merdivenlerde önemli personelden önce bir koruma personeli çıkarak üst kat emniyetini almalıdır
B
Önemli kişi merdivenlerde bina boşluğuna yakın olmamalıdır
C
Asansörden inerken önce önemli kişi inmelidir
D
Döner kapı mümkünse kullanılmamalıdır
E
Döner kapı kullanılmak zorunda ise önce bir koruma görevlisi içeri girmelidir
Soru 89
Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
A
Bir kişiyle koruma düzeni
B
İki kişiyle koruma düzeni
C
Üç kişiyle koruma düzeni
D
Dört kişiyle koruma düzeni
E
Beş kişiyle koruma düzeni
Soru 90
Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?
A
Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırabileceği bir güzergâh seçimi
B
Muhtemel tehlikenin varlığı
C
Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
D
Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
E
Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
Soru 91
Öncü istihbarat çalışması sırasında hazırlanan hastane koruyucu kontrol listesinde aşağı maddelerden hangisi yer almaz?
A
Acil servisin yeri
B
Hastanenin servis imkânları
C
Ambulans servisinin yeri ve telefonu
D
Hastanenin uzman cerrah durumu
E
Hastanenin sosyal ihtiyaçları karşılama durumu
Soru 92
İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İki araçlı koruma düzeninde öndeki araç öncü pozisyonundadır
B
Her iki araç seyir halinde iken, tehdit algılama durumlarına göre yerlerini asla değiştirmezler
C
Artçı oto güvenli takip mesafesini koruyarak kavşaklar geçilirken kapamalara dikkat eder
D
Öndeki araç program yerine hızını artırarak önce girer
E
Saldırı esnasında duruma göre şekil alırlar
Soru 93
Açı tespitinde saat yöntemi kullanılır. Bu yöntemde “saldırgan saat 9’da” ifadesi hangi yönü ifade eder?
A
Sol
B
Sağ
C
Yukarı
D
Aşağı
E
Arka
Soru 94
Önemli kişinin yaya intikali sırasında korunması için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması yanlıştır?
A
Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmaz, açık alanlarda daraltılır
B
Gidilecek güzergâhlar her seferinde değiştirilmelidir
C
Yürüyüş sırasında her duruma uygun yeni kaçış noktası belirlenmelidir
D
Tedbirler için yeterli kondisyon ve pratiğe sahip olmalıdır.
E
Koruma düzeninde disipline uyulmalı, iltimas, savsaklama veya ihmale yer verilmemelidir
Soru 95
Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?
A
Her türlü durumda sağında
B
Her türlü durumda solunda
C
Korunan kişinin önünde
D
Korunan kişinin arkasında
E
Silahı kullandığı eline göre bir adım arkada sağ veya solunda
Soru 96
Güzergah güvenliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A
Korunan kişinin geçeceği güzergâh saldırılar için en müsait alanlardan biridir
B
Her seyahat için birden fazla güzergâh planlanmalıdır
C
En güvenli güzergâh en kısa olanıdır
D
Aynı yerlere yapılan sürekli seyahatlerde değişik güzergâhlar kullanmak gerekir
E
Gidilecek güzergâh üzerinde mutlaka öncü istihbarat çalışması yapılmalıdır
Soru 97
Spor alanlarında, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri tarafından yapılacak üst aramasında kimden yazılı izin alınır?
A
İl Emniyet Müdüründen
B
İl Spor Güvenlik Kurulundan
C
Müsabaka Güvenlik Amirinden
D
Mülki İdare Amirinden
E
Hâkimden
Soru 98
Özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek her türlü iş ve eylemi kime bildirmelidir?
A
Hâkim
B
Cumhuriyet savcısı
C
Genel kolluk
D
Valilik
E
Bağlı oldukları özel güvenlik şirketi
Soru 99
Aşağıdaki hangi şıkta genel kolluk teşkilatları kuruluş tarihlerine göre doğru olarak sıralanmıştır?
A
Jandarma - Sahil Güvenlik - Polis
B
Polis - Sahil Güvenlik - Jandarma
C
Sahil Güvenlik - Polis - Jandarma
D
Jandarma - Polis - Sahil Güvenlik
E
Sahil Güvenlik - Jandarma – Polis
Soru 100
Özel güvenlik faaliyetlerinde kullanılacak personel, silah ve teçhizatın niteliği ve miktarını kim belirler?
A
İçişleri Bakanlığı
B
Vali
C
Emniyet Müdürlüğü
D
Jandarma Komutanlığı
E
Özel Güvenlik Komisyonu
Soru 101
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun çerçevesinde silah ruhsatı alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
18 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler
B
21 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler
C
21 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 2 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler
D
18 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 3 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler
E
20 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler
Soru 102
Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere…………………..denir.
A
Çap
B
Rampa
C
Yiv
D
Set
E
Çıkarıcı.
Soru 103
İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetik çekili tutulduğu sürece kendi kendine fişek yatağına fişek süren ve boş kovan atan silahlara ne ad verilir?
A
Makinalı silah
B
Yarı otomatik silah
C
Tam otomatik silah
D
Otomatik silah
E
Yarı makinalı silah
Soru 104
Aşağıdakilerden hangisi kesici silahlar içerisinde yer almaz?
A
Kama
B
Hançer
C
Saldırma,
D
Sustalı Çakı
E
Muşta
Soru 105
Aşağıdakilerden hangisi tabancanın parçaları arasında yer almaz?
A
Çerçeve (gövde)
B
Sürgü (kapak)
C
Namlu
D
İcra yayı ve icra mili
E
Kundak
Soru 106
Aşağıdakilerden hangisi tabancaların sürgü (kapak) kısmında yer almaz?
A
Gez-arpacık
B
Kovan atma boşluğu
C
Tırnak
D
Şarjör
E
İğne ve yayı
Soru 107
Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Horoz yada ateşleme iğnesinin darbesiyle patlayarak sevk barutunu ateşlemek amacıyla, çok hassas maddelerden üretilen parçaya ………………denir.
A
Çekirdek
B
Kapsül
C
Kovan
D
Barut
E
Fişek
Soru 108
Gaz tabancaları hangi grup silahlar arasında yer alır?
A
Ateşli silahlar
B
Ateşsiz silahlar
C
Biyolojik silahlar
D
Nükleer silahlar
E
Kimyasal silahlar
Soru 109
“……………...özelliği nedeniyle öldürücü, yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı vb. etkilere sahip silahlara ………………silahlar denir.” ifadesindeki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
A
Kimyasal-Kimyasal
B
Biyolojik -Biyolojik
C
Biyolojik-Kimyasal
D
Kimyasal-Ateşli
E
Biyolojik-Ateşsiz
Soru 110
Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
A
Hazne
B
Namlu
C
Sürgü
D
Harbi
E
Horoz
Soru 111
Uzman personel tarafından yapılan ve gerektiğinde parça değişen bakım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kapsamlı bakım
B
Zorunlu bakım
C
Haftalık bakım
D
Uzman bakım
E
Atış sonrası bakım
Soru 112
İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Tabanca dolduruş yapamaz
B
Fişek ateşlenemez
C
Tabanca emniyete alınamaz
D
Horoz düşmez
E
Tetik çalışmaz
Soru 113
Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
A
Yiv
B
Set
C
Rampa
D
Hazne
E
Rayyür
Soru 114
Bazı ateşli silahlarda bulunan kilitleme makaralarının görevi nedir?
A
Fişeğin düz gitmesini sağlar
B
Fişeğin namludan çıkışını sağlar
C
Barut gazı basıncından azami derecede faydalanmayı sağlar
D
İğneyi sabitler
E
Geri tepmeyi engeller
Soru 115
Ateşleme sırasında şarjörde fişek bitmesine rağmen sürgünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gerdel’in arızalı olması
B
İcra yayının kırık olması
C
Horozun kırık olması
D
Tırnağın kırık olması
E
Fişeğin arızalı olması
Soru 116
Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin aşınması sonucu hangisi meydana gelmez?
A
Fişeğin hedef üzerindeki delici gücü artar
B
Hedefte nişan alınan noktaların dışına taşma olur
C
Çekirdek havada takla atarak gider
D
Atış menzili kısalır
E
İlk hız düşer
Soru 117
Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
İğne kırıktır
B
Şarjör iyi takılmamıştır
C
Tırnak veya tırnak yayı kırıktır
D
İğne yayı esnekliğini kaybetmiştir
E
Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur
Soru 118
Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
A
Gömlek – kurşun – bakır – barut
B
Barut – kapsül – çekirdek – kovan
C
Kovan – kapsül – tırnak - çıkarıcı
D
Tırnak – kapsül – gömlek - kurşun
E
Barut – kapsül – gömlek – çekirdek
Soru 119
Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?
A
Tam otomatik
B
Tek hareketli silah
C
Makinalı silah
D
Çift hareketli silah
E
Yarı otomatik
Soru 120
Barut gazı basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini hangi parça sağlar?
A
Gez
B
Namlu
C
Tetik
D
İcra yayı
E
Horoz
Soru 121
Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola (mesafeye)………………denir.
A
Yiv
B
Mesafe
C
Hatve
D
Menzil
E
İlk hız
Soru 122
MP-5 Makineli tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir?
A
Kabza
B
Kovan atma boşluğu
C
El kundağı
D
Şarjör
E
Alev gizleyen
Soru 123
Tek hareketli sisteme sahip olan tabanca hangisidir?
A
CZ-75B Tabanca
B
Smith Wesson toplu tabanca,
C
Beretta FS 92
D
Kırıkkale Tabanca
E
14 lü Browning HP
Soru 124
Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
A
Mermi yolu
B
Etkili menzil
C
Azami menzil
D
İlk Hız
E
Hedef
Soru 125
Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Kimyasal silahlar
B
Ateşli silahlar
C
Biyolojik silahlar
D
Ateşsiz silahlar
E
Yarışma silahları
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir