54. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları

54. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
A
Tespit tutanağı
B
İhbar tutanağı
C
Suçüstü tutanağı
D
Müracaat tutanağı
E
Devriye tutanağı
Soru 2
Aşağıdakilerden  hangisinin  yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?  
A
Suç sebebi
B
Yakalanma zamanı ve yeri
C
Bilirkişi ifadesi
D
Ne şekilde yakalandığı
E
Zor kullanılmış ise doktor raporu
Soru 3
Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?
A
3
B
5
C
2
D
4
E
1
Soru 4
Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazlarından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Taşıma ruhsatı bulunduğundan dolayı kişinin geçişine izin verilir
B
Havalimanları özel alanlar olduğundan dolayı kişi genel kolluk aracılığıyla Cumhuriyet savcılığına teslim edilir
C
Silah taşıma yetkisine sahip olanların silahları kontrol noktasından usulüne uygun olara alınır, sahibine çıkışta teslim edilmek üzere kilitli kasalarda saklanır
D
Hiçbir şekilde havalimanına alınmaz
E
Bineceği uçağın Pilotuna sorulur
Soru 5
Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A
Giriş-başlık-gelişme-sonuç-tarih-imza
B
Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza
C
Tarih-giriş-Gelişme-sonuç-İmza
D
Giriş-başlık-sonuç-özet-imza-tarih
E
Başlık-gelişme-sonuç
Soru 6
Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır
B
Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
C
Çekimser oy kullanılabilir
D
Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır
E
Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi  nokta görevlisinin görevleri ve özelliklerinden değildir?
A
Görev alanına izinsiz girilmesine müsaade etmemek
B
Korunan bölgeye zorla girmeye çalışanları engellemek
C
Koruduğu alanda bulunan insan ve araçları tanımak
D
Özellikle ıssız ağaçlık alanlar ile park edilmiş otoların çevrelerini kontrol etmek
E
Gelişen olaylardan amirine veya amiri konumundakine bilgi vermek
Soru 8
Hangisi özel  güvenlik  görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?
A
Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturan eşyayı denetim altına almak
B
Gerektiğinde zor kullanmak
C
Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa kelepçe takmak
D
Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek
E
Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak
Soru 9
Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?
A
Arama
B
Yakalama
C
Hüküm giydirme
D
İfade alma
E
Tutuklama
Soru 10
İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
A
Kişinin dokunulmazlığını
B
Kişi hürriyeti ve güvenliğini
C
Hak arama hürriyetini
D
Konut hakkını
E
Özel hayatın gizliliğini
Soru 11
 Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile………….denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Kimyasal delil
B
Fiziksel delil
C
Biyolojik delil
D
İz delili
E
Parmak İzi
Soru 12
Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
A
Hakim
B
C.Savcısı
C
Mülki Amir
D
Kolluk Amiri
E
Hiçbiri
Soru 13
“ Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?
A
Geçerlidir-delil olur
B
Tekrarlanır-hayır kurumuna verilir
C
Suçtur-mahkemede kullanılmaz
D
Hakim onayına sunulur-delil olur
E
Adli aramadır-delildir
Soru 14
Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?
A
Özel Güvenlik Komisyonu
B
İl İdare Kurulu
C
Hakim
D
Kolluk Amiri
E
Belediye Meclisi
Soru 15
Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali hangisini ifade eder?
A
El koyma
B
Zor kullanma
C
Yakalama
D
Arama
E
Hiçbiri
Soru 16
Suçüstü halinde kimlerin  yakalama yetkisi vardır?
A
Özel güvenlik görevlisinin
B
Mağdurun
C
Jandarmanın
D
Polisin
E
Herkesin
Soru 17
Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?
A
Valilik
B
İlgili Komisyon
C
İl Emniyet Müdürü
D
İl Jandarma Komutanlığı
E
İçişleri Bakanlığı
Soru 18
Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma organlarımızla hafızamızda algılanan, bir olay veya görevle ilgili ileride rapor veya tutanak tutmak için bilgilerin kısa ve öz olarak yazılı kayıtlara geçirilmesine ………denir? Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Resmi yazı
B
Tutanak
C
Rapor
D
Not alma
E
Delil
Soru 19
Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan(el konulan) eşya kime teslim edilir?
A
Yetkili genel kolluğa
B
Adliyeye (C. Savcılığına)
C
Özel güvenlik komisyonuna
D
Yetkili özel güvenliğe
E
Valiliğe
Soru 20
Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini………….. mahiyettedir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tamamlayıcı
B
Belirleyici
C
Eksik
D
Artan
E
Hiçbiri
Soru 21
5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir? I- İçişleri Bakanlığı II- Özel güvenlik eğitim kurumları III- Üniversiteler IV- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar V- Özel Hocalar
A
I,V
B
I, II, III
C
IV, V
D
III, IV
E
II, IV
Soru 22
Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?
A
Anayasa-Kanun-Tüzük-Yönetmelik
B
Anayasa-Tüzük-Kanun-Yönetmelik
C
Kanun-Anayasa-Tüzük-Yönetmelik
D
Yönetmelik-Tüzük-Kanun-Anayasa
E
Tüzük-Anayasa-Kanun-Yönetmelik
Soru 23
Milletlerarası Anlaşmalar ne  zaman bağlayıcılık kazanır?
A
Başbakanın onayından sonra
B
TBMM Başkanının onayından sonra
C
Bakanlar Kurulunun onayından sonra
D
Cumhurbaşkanının onayından sonra
E
TBMM Genel Kurulunun onayından sonra
Soru 24
Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?
A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 25
Özel güvenlik hizmeti gören personelin ve özel güvenlik eğitimi veren kuruluşların denetlenmesi kim tarafından yapılmaktadır?
A
İçişleri Bakanlığı-Valilik
B
Jandarma Genel Komutanlığı
C
Sahil Güvenlik Komutanlığı
D
Belediyeler
E
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 26
Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?
A
Mahalle
B
Polis bölgesi
C
Devriye güzergâhı
D
Belediye sınırları
E
Kontrollü bölge
Soru 27
Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?
A
Yönlendirici personel
B
Kontrol personeli
C
Koruma personeli
D
Kontrol noktası amiri
E
Sağlık personeli
Soru 28
Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple yapılır?
A
Zarara uğramış kişilerce kuruma zarar vermek
B
Güvenlik personelinin hareket tarzını görmek
C
Psikolojik rahatsızlık
D
Güvensizlik ortamı oluşturmak
E
Hepsi
Soru 29
“Özel güvenlik görevlisi Sinan görev arkadaşı ile birlikte araç kontrol noktasındaki görevi sırasında şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı isteyerek kendisi bagajı açar ve bagaj içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili bir takım teknik sorular sorarak heyecan durumunu ve araç ile ilgili bilgisini kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol eder.” Sinan  ve  arkadaşı  kontrol  sırasında hangi hataları yapmıştır?
A
Sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirmeleri ve Sinan’ın bagajı kendisinin açması
B
Bagajı kontrol etmesi
C
Şüphelendikleri aracı durdurmaları
D
Sürücüye araç ile ilgili sorular sorması
E
Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol etmesi
Soru 30
Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A
İhbar ciddiye alınmaz
B
Emniyet hattı oluşturulur
C
Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir
D
Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur
E
Bomba imha uzmanın talimatlarına uyulur
Soru 31
Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
A
Kimlik kontrolü yapılmalıdır
B
Ziyaretçi defteri tutulmalıdır
C
Gerekirse ziyaretçilerin yanına refakatçi verilmelidir
D
Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir
E
Ziyaretin geçerliliği kontrol edilmelidir
Soru 32
“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
A
İhbar
B
Eşkâl
C
Bombalı paket
D
Biyolojik tehdit
E
Devriye
Soru 33
Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?
A
Adam öldürme
B
Trafik kural ihlali
C
Gasp
D
Kapkaç
E
Çete oluşturanlar
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi rapor çeşitlerinden değildir?
A
Sözlü rapor
B
Görsel rapor
C
Yazılı rapor
D
Görev öncesi rapor
E
Elektronik rapor
Toplam 34 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir