52. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları

52. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Cop, kolluk birimleri ve özel güvenlik çalışanları tarafından aşağıda belirtilen hangi amaç için kullanılmaz?
A
Caydırıcı olmak için
B
Görevli ile gösterici/saldırgan arasında belirli bir mesafeyi korumak için
C
Göstericiyi/saldırganı etkisiz hale getirmek için
D
Göstericiyi/saldırganı yaralamak için
E
Hem fiziki, hem de psikolojik bir etki yaratmak için
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi zorunlu olmadıkça copla vurulabilecek yerlerden biridir?
A
Kulak Bölgesi
B
Baş
C
Boyun
D
Omurga
E
Baldır
Soru 3
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır?  
A
Anayasa
B
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu
C
Türk Ceza Kanunu
D
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
E
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun
Soru 4
Nedenlerine  göre değerlendirildiğinde, mevcut sistemi beğenmeyip, değiştirmek isteyen kişi veya   grupların,  ideolojilerini beğenmedikleri kişilere karşı gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri suikast türüne ne ad verilir?
A
Ekonomik suikast
B
Psikolojik suikast
C
Siyasi suikast
D
Kişisel suikast
E
Şahsi suikast
Soru 5
Aşağıdakilerden  hangisi yakın korumanın amaçlarından biri değildir?
A
Korunan kişinin hayatını korumak
B
Korunan kişinin vücut bütünlüğünü korumak
C
Korunan kişiyi utandıracak durumdan uzak tutmak
D
Korunan kişiyi gülünç duruma düşürücü hallerden korumak
E
Korunan kişinin özel işlerini takip etmek
Soru 6
Hangisi yakın koruma görevindeki aşamalardan biri         olarak değerlendirilemez?
A
Her zaman bir tehlike mevcuttur
B
Tehlikesiz güzergâh seçimi yapılmalıdır
C
Korunan kişi ile koruma personeli arasında yakın bağ oluşmalıdır
D
Muhtemel tehlikeler ortadan kaldırılmalıdır
E
Saldırı ve tehlike usule ve hukuka uygun bertaraf edilmelidir
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden biri değildir?
A
Tam koruma mümkün değildir
B
Koruma görevinde silah kullanmak son çaredir
C
Koruma esnek olmamalıdır
D
Koruma görevinde ekip çalışması çok önemlidir
E
Koruma görevi önemli kişiye göre yapılmalıdır
Soru 8
Önemli kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı kullanılan daimi veya geçici olarak kullanılan maddi veya teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
A
Özel güvenlik tedbiri
B
Şahsi güvenlik tedbiri
C
Fiziki güvenlik tedbiri
D
Yakın koruma tedbiri
E
Koruma çemberleri
Soru 9
Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma        personeli              tarafından oluşturulan, korunan kişinin izin verdiği yakınları              ve            güvenlik               kontrolünden geçmiş kişiler girebildiği en güvenli ve en önemli halkaya ne ad verilir?
A
Dış çember
B
İç çember
C
Orta çember
D
Boğma çemberi
E
Hedef çember
Soru 10
Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?
A
Ziyaret planlaması
B
Güvenlik çalışması
C
Koruma çalışması
D
Öncü çalışması
E
Artçı ekip çalışması
Soru 11
Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi doğru değildir?
A
Koruma personeli, korunan kişinin sürekli önünde bulunur
B
Koruma personeli, korunan kişinin sürekli arkasında bulunur
C
360 derece korunma sağlanmalıdır
D
90 derece koruma sağlanmalıdır
E
Geliş ve gidiş olan merdivenlerde karşı merdivende koruma personeli bulunur
Soru 12
Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi   istikamete            doğru     kaçırılması gerekir?
A
12
B
3
C
6
D
4
E
8
Soru 13
Ülkenin genel emniyet ve asayişinden kim sorumludur?
A
Cumhurbaşkanı
B
Başbakan
C
Genelkurmay Başkanı
D
İçişleri Bakanı
E
Emniyet Genel Müdürü
Soru 14
Özel Güvenlik görevlileri Kanunda sayılmış           olan       yetkilerini            nerede kullanabilirler?
A
Sadece görevli oldukları alan içerisinde
B
Ülkenin her yerinde
C
Görevli bulunduğu il sınırları içinde
D
Görev alanı ve görev alanının 5 km çapındaki sınırlar içerisinde
E
Hiçbir yerde
Soru 15
Genel olarak adli arama kararı vermeye kim yetkilidir?
A
Hakim
B
Polis
C
Vali
D
İçişleri Bakanı
E
Zabıt Katibi
Soru 16
Adli kolluk görevlileri adli görevleriyle ilgili kimin emri altındadır?
A
İçişleri Bakanı
B
Vali
C
Emniyet Genel Müdürü
D
TBMM
E
Cumhuriyet Savcısı
Soru 17
5188   sayılı      Özel       Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması,          kurum   ve           kuruluşlar bünyesinde    özel        güvenlik               birimi kurulması veya güvenlik hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin iznine bağlıdır? 
A
İçişleri Bakanı
B
Vali
C
İl Emniyet Müdürü
D
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanı
E
Milli Savunma Bakanı
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik  görevlilerinde aranacak şartlardan değildir?
A
18 yaşını doldurmuş olmak
B
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
C
Görevini yapmasına engel bir akıl hastalığı bulunmamak
D
Kanunun ilgili maddesinde belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
E
En az 165 cm olmak
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?
A
Eğitim ve öğretim kurumlarında
B
Sağlık tesislerinde
C
Para nakilleri esnasında
D
Talih oyunları işletmelerinde
E
İçkili yerlerde
Soru 20
Özel       Güvenlik              Komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A
İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
B
İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
C
Ticaret Odası temsilcisi
D
Sanayi Odası temsilcisi
E
Üniversite temsilcisi
Soru 21
İllerde Özel Güvenlik Komisyonu başkanı kimdir?
A
Vali
B
Vali Yardımcısı
C
İl Emniyet Müdürü
D
İl Jandarma Komutanı
E
Belediye Başkanı
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi işveren açısından haklı fesih sebebidir?
A
İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi
B
İşverenden izin almaksızın bir işgünü işe gelmemek
C
İşçinin tedavi edilebilecek bir hastalığa yakalanması
D
İşverenin işçisine cinsel tacizde bulunması
E
İşçinin ücretinin işveren tarafından ödenmemesi
Soru 23
Geçici    ve   acil  durumlarda  özel güvenlik izni kim tarafından verilir?
A
İçişleri Bakanı
B
Başbakan
C
Vali
D
Özel Güvenlik Şirketi Müdürü
E
İl Emniyet Müdürü
Soru 24
  • Polis
  • Jandarma
  • Sahil Güvenlik
  • Orman Muhafaza Memuru
  • Özel Güvenlik
Yukarıdakilerden   hangisi genel kolluk teşkilatı arasında sayılamaz?
A
3 ve 5
B
4 ve 5
C
1 ve 3
D
2 ve 4
E
1 ve 4
Soru 25
Aşağıdakilerden  hangisi Özel Güvenliğin yetkilerinden değildir?
A
Görev alanında önleyici arama
B
Kamuya açık alanda genel kolluğun denetiminde üst araması
C
Görev alanındaki suça el koyma
D
Görev alanında işlenen bir suçla ilgili konutta arama
E
Tabii afet hallerinde arama-kurtarma görevlilerine yardım etme
Soru 26
Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?
A
İş Kanunu
B
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
C
Ceza Muhakemesi Kanunu
D
Türk Ceza Kanunu
E
Sendikalar Kanunu
Soru 27
Aşağıdakilerden  hangisi Özel güvenliğin uygulama alanı değildir?
A
Eğitim ve öğretim kurumları
B
Sağlık tesisleri
C
Miting alanları
D
Konser alanları
E
Kaçakçılıkla mücadele
Soru 28
Aşağıdakilerden  hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?
A
Bilinçli olarak alınan alkolün etkisiyle işlenen suç
B
Haksız tahrik
C
Hata
D
Meşru savunma
E
Akrabalık ilişkisi
Soru 29
İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemesi Kanununa göre kanunda yazılı görevleri yapmak polisin hangi görevini ifade eder?
A
İdari
B
Adli
C
Siyasi
D
Kriminal
E
Eğitim
Soru 30
Görevi esnasında bir suçla karşılaşan Özel Güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A
Olay yerini koruma altına almak
B
Şüpheliyi yakalamak
C
Suç eşyalarını muhafaza altına almak
D
Genel kolluğa haber vermek
E
Şüphelinin ifadesini almak
Soru 31
Aşağıdaki suçlardan hangisi Özel güvenlik görevlisi olmaya engel değildir?
A
Zimmet
B
İrtikap
C
Rüşvet
D
Hırsızlık
E
Kasten yaralama
Soru 32
Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri   …..gün içinde işveren tarafından  valiliğe bildirilir.  Cümledeki  boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
5
B
10
C
15
D
20
E
25
Soru 33
Aşağıdakilerden  hangisi cop çeşitlerinden değildir?
A
Kısa cop (30-35cm)
B
Orta boy cop (50-60cm)
C
Elektirikli cop (4-6 volt)
D
T cop (40-45cm)
E
Uzun boy cop (70-90 cm)
Soru 34
Özel Güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır?
A
Özel Güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz
B
Özel Güvenlik görevlisi olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur
C
Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmetleri dışında bir işte de çalıştırılabilir.
D
Özel güvenlik personeli greve katılamaz
E
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir
Soru 35
PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?
A
Konutta
B
Umuma açık yerlerde
C
Toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarında
D
Yükseköğretim kurumlarında
E
Polisin korumakla yükümlü olduğu binaların girişlerinde
Soru 36
Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim tarafından izin verilir?
A
Vali
B
Özel Güvenlik Komisyonu
C
Vali Yardımcısı
D
İl Emniyet Müdürü
E
Özel Güvenlik Şirketi Müdürü
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi bir devriye yöntemi değildir?
A
Olağan devriye
B
Planlı devriye
C
Dairesel devriye
D
Geri dönüşlü devriye
E
Kıyafetli devriye
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A
Haksız saldırı olmalı
B
Devam eden bir saldırı olmalı
C
Ağır ve muhakkak bir tehlike hali olmalı
D
Tehlike orantılı bir araçla savuşturulmalı
E
Sadece hayat bütünlüğüne yönelik saldırılar bu kapsamdadır
Soru 39
Suçüstü  halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapabilir?
A
Kolluk kuvvetleri
B
Özel güvenlik
C
Mağdur
D
Herkes
E
Polis
Soru 40
Devriye  görevlileri  sorumluluk alanındaki iş yerlerinin zarar görmesini, herhangi  bir  eşyanın çalınmasını engellemek için tedbirler alıp, buraları denetliyor ise bu devriyenin hangi görevi içerisindedir?
A
Önleyici-caydırıcı görevler
B
Yardım görevleri
C
Koruyucu görevler
D
Adli görevler
E
Hepsi
Soru 41
Aşağıdakilerden  hangisi kişileri arama yöntemlerinden değildir?
A
Eğilerek arama
B
Diz çöktürerek arama
C
Çömeltilerek arama
D
Duvara yaslayarak arama
E
Hassas arama
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi tutanaklarda olmazsa olmazlardandır?
A
Tarafların akrabalık derecesi
B
Müştekilerin borç bilgileri
C
Tarafların imzaları ve tarih
D
Tarafların ekonomik durumları
E
Hepsi
Soru 43
Aşağıdaki  hangi yerlerde  nokta hizmet amacıyla nokta kurulmaz?
A
Stadyum ve cami içerisi
B
Kamu düzeni ve emniyeti için önemli olan ıssız ve tenha yerler ile mali, iktisadi ve sanayi tesislerinin bulunduğu kampüs siteler
C
Üniversiteler, fabrikalar, bankalar
D
Marketler, alışveriş merkezleri ve site halinde kurulmuş yerleşim yerleri
E
Çarşı, pazar, meydan, park, bahçe, iskele ve mezarlık
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi yakalanan şahıslara uygulanacak tedbirlerden değildir?
A
Yakınlarına haber verme
B
Sağlık kontrolü
C
Tedavi ettirme
D
Güvenlik araması
E
Nezarethane işlemleri
Soru 45
Özel güvenlik  görevlileri aşağıdakilerden  hangisinde yakalama tedbirine başvuramaz?
A
Olay yerine muhafaza ederken delilleri bozan kişi
B
Cezaevi firarisi hakkında yakalama emri olan kişi
C
Hakkında denetimle serbestlik olan kişi
D
Cezaevinden izinli çıkan kişi
E
Suçu işlerken rastlanılan kişi
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?
A
Umumi veya umuma açık yerlerde veya öğrenci yurtlarında veya eklentilerinde
B
Kamuya açık olmayan özel işyerlerinde
C
Yerleşim yerleri giriş ve çıkışlarında
D
Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt araçlarında
E
Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde
Soru 47
Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine ………….denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Koruma altına alma
B
Emanete alma
C
Zaptetme
D
Gözönünde bulundurma
E
Suça elkoyma
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi kolluğun zor kullanmaya başvurma hallerinden biri değildir?
A
Kolluğun belirlediği yasal kural ve tedbirlere uyulmaması
B
Kolluğun görev yapmasının engellenmesi
C
Kolluğun verdiği kanuni emir ve direktiflere uyulmaması
D
Kolluğa mukavemet edilmesi
E
Kolluğa kimlik ibraz edilmemesi
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın temel şartları arasında değildir?
A
Güç kullanma tedbiri ile olay arasında bir denge olmalıdır
B
Kullanılan güç insan yaşamı ve sağlığını tehlikeye düşürmemelidir
C
Halka açık alanlarda olmalıdır
D
Güç kullanma mecburiyetinde kalınmalıdır
E
Tercih edilen güç kullanma yöntemi kanunlara uygun olmalıdır
Soru 50
Çocuklara kelepçe takılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
15-18 yaş arası çocuklara kelepçe takılabilir
B
12-15 yaş arası çocuklara kelepçe takılabilir
C
0-18 yaş arası çocuklara kelepçe takılamaz
D
12-18 yaş arası çocuklara kelepçe takılabilir
E
0-18 yaş arası çocuklara kelepçe takılabilir
Soru 51
Olaya usulüne göre müdahale etmek, olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak, olay  yeri ve  maddi   suç  delillerini korumak, kontrol altında tutmak ve daha sonra gelen ekiplere olay yeri hakkında bilgi vermek aşağıdakilerden hangisinin temel görevidir?
A
Soruşturma sorumlusu
B
Soruşturma ekibi
C
Savcı
D
Olay yerine gelen ilk ekip
E
Özel güvenlik
Soru 52
Olay  yerindeki  ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Mümkün olan en kısa sürede ilk yardım ekibine ulaşarak yaralıların durumları hakkında bilgi vermeli
B
Olay yeri ve çevre güvenliğini almalı
C
Maddi suç delillerinin kaybolması veya bozulmasını engelleyici tedbirler almalı
D
Olay yerinde bulunan görgü şahitlerini tespit etmeli
E
Hepsi
Soru 53
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin faydalarından değildir?
A
İşlenmiş bir suçu ispat eder, suçun anahtar unsurunu belirler
B
Fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar
C
Şüphelinin suçsuzluğunu ispat edebilir
D
Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yardımcı olur
E
Olayın tüm taraflarının beyanları çelişkili hale gelir
Soru 54
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin özelliklerinden değildir?
A
Benzer bir olaydan derlenmelidir
B
Olayı temsil edici olmalıdır
C
Kanuna uygun olmalıdır
D
Olay içinde ve olayla ilişkisi olmalıdır
E
Mantıklı ve gerçekçi olmalıdır
Soru 55
Cop  kullanmak  gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi en son vurulacak yer olabilir?
A
Kalça
B
Baldır
C
Omurga
D
Pazı
E
Omuz
Soru 56
Mevlana’nın “kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirine zarar vermeden de birlikte yol almanın mümkün olduğunu” sözü, başarılı bir iletişim kurmak ve toplumsal uyumu sağlamak açısından aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğunu vurgulamaktadır?
A
Kibarlık
B
Farklılığa saygı ve hoşgörü
C
Kendine güven
D
Zeki olmak
E
Doğru algılamak
Soru 57
Özel Güvenlik Amiri Zeki, tesis koruma ve güvenliği ilgili bilgilendirici bir konuşma yapıyorsa bu konuşmada aşağıdakilerden hangisini bir ölçüt olarak görmemelidir?
A
Bilginin açık iletiminin olması
B
Bilginin üstü kapalı ve karmaşık iletiminin olması
C
Bilginin doğru iletiliyor olması
D
Bilginin alıcı için anlamlı olması
E
Bilginin alıcı için ilgi çekici olması
Soru 58
Aşağıdaki  kalabalık türlerinden hangisi   diğerlerine  göre farklılık gösterir? 
A
Trafik kazası sonrasında olay yerindeki kazazedeleri izleyen kalabalık
B
Futbol maçını izleyen kalabalık
C
İnşaat yerinde usta ve araçlarının çalışmasını izleyen kalabalık
D
Farklı mağazaların vitrinlerine bakan kalabalık
E
29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Geçit Törenini izleyen kalabalık
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisi topluluklara müdahale prensiplerinden birisi olamaz?
A
Topluluğun eylemden vazgeçirilmesi için iletişim kurulmalıdır
B
Gösterinin temel haklardan biri olduğu unutulmamalıdır
C
Topluluktakilerden suç işlediği tespit edilenler beklemeksizin alınmalıdır
D
Topluluktan etkilenmemeye çalışılmalı ve provokasyona gelinmemelidir
E
Topluluğun agresif tavır ve hareketleri azaltılmaya çalışılmalıdır.
Soru 60
Gruplar, kuruluş biçimlerine göre “Doğal  Gruplar” ve  “Kurulmuş Gruplar” olarak tasnif edilebilir. Bu yönüyle aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre  farklılık göstermektedir?
A
Dernek
B
Vakıf
C
Aile
D
Sendika
E
Şirket
Soru 61
Yasadışı göstericilerin dağıtılması için yapılması gerekenlerden    biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Topluluğu bir arada tutmak
B
Topluluğun lideri ve/veya yönlendiricilerini topluluktan ayırmamak
C
Güç gösterisi yapmamak
D
Topluluğun dikkatini dağıtmak
E
Topluluğun yayılmasını sağlamak
Soru 62
Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve  bu  grubun yapısında  meydana getirdiği etki ve tepkileri ifade eden terim/kavram  aşağıdakilerden hangisidir? 
A
Grup Oluşumu
B
Grup Dinamiği
C
Grup Çatışması
D
Grup Bağlılığı
E
Grup Normu
Soru 63
Aşağıdakilerden hangisi gruba bağlılığı artıran nedenlerden birisi değildir?
A
Bir ya da daha çok üyenin egemenliği
B
Amaç birliği
C
Üyeler arasında sıkı ve etkili iletişim
D
Olumlu değerlendirme
E
Duygusal etkileşim
Soru 64
Aşağıdakilerden  hangisi bomba elamanlarından değildir?
A
Kilit mekanizması
B
Kablo
C
Fünye
D
Güç kaynağı
E
Ateşleyici ve zamanlayıcı
Soru 65
Aşağıdakilerde hangisi bombayı harekete  geçiren düzeneklerden değildir?
A
Basınçlı düzenler
B
Saatli düzenler
C
Uzaktan kontrollü düzenler
D
Bioenerji ile harekete geçirilen düzenler
E
Işığa duyarlı düzenler
Soru 66
Metal detektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?
A
Kalibre
B
Mobilizasyon
C
Kalibrasyon
D
Dozimetre ayarı
E
Metalizasyon
Soru 67
X-RAY cihazı başında çalışan ÖGG Ahmet için “Radyasyon Yönetmeliği” ‘ne göre maruz kalabileceği radyasyon yıllık doz sınırı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
30 mSv
B
40 mSv
C
100 mSv
D
200 mSv
E
50 mSv
Soru 68
Sprinkler Sistemi nedir
A
Hırsızlığa karşı kullanılan bir çeşit alarm sistemidir
B
Uyuşturucu madde tespitine yarayan bir sistemdir
C
Patlayıcı madde tespitine yarayan bir sistemdir
D
Tavana yerleştirilen borularla su püskürterek yangını söndürme amaçlı kullanılan bir sistemdir
E
Kart okuyucu terminallerde kullanılan bir sistemdir
Soru 69
Aşağıdakilerden hangisi biometrik sistemlerinden biri değildir
A
Bariyerler
B
İris tanıma
C
Retina taraması
D
Yüz tanıma
E
Parmak izi eşleştirme
Soru 70
Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Bir tür CCTV sistemlerindendir
B
Biometrik tanıma sistemine göre çalışır
C
Kontrol edilen maddenin yaydığı kokuya göre tespit yapar
D
Kontrol edilen maddenin çıkardığı ses derecesine göre tespit yapar
E
Kontrol edilen maddenin yaydığı x ışını miktarına göre tespit yapar
Soru 71
İlk yardım nedir?
A
Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir
B
Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir
C
Olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut imkânlarla yapılan ilaçsız uygulamalardır
D
Ambulansta doktor tarafından yapılan müdahaledir
E
İlaçlarla yapılan ilk tedavidir
Soru 72
Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının yaşam bulguları ile ilgili önemli göstergelerden değildir?
A
Bilinci
B
Solunumu
C
Dolaşımı
D
Vücut ısısı
E
Vücudundaki yaralar
Soru 73
Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlardan hangisine bağlı değildir?
A
Kanamanın hızı
B
Kişinin cinsiyeti
C
Kişinin fiziksel durumu ve yaşı
D
Kanamanın olduğu bölge
E
Kanamanın miktarı
Soru 74
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?
A
Kanama kalp atışı ile uyumlu ve fışkırır tarzdadır
B
Kanama yayılma şeklindedir
C
Kanama sızıntı şeklindedir
D
Hiçbir işlem yapılmadan durdurulabilen kolay kanamalardır
E
Koyu renklidir ve fışkırma yoktur
Soru 75
Aşağıdakilerden hangisi sara nöbeti geçiren bir kişiye yapılması gereken işlemler arasında yer almaz?
A
İstemsiz hareketler sırasında kendisine zarar vermesini önlemek gerekir
B
Sıkan giysiler gevşetilir
C
Çevredeki kesici, yaralayıcı cisimler uzaklaştırılmalıdır
D
Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz
E
Hastanın kendisine zarar vermemesi için bir iple sıkıca bağlanması gerekir
Soru 76
Aşağıdakilerden hangisi havale geçiren bir çocuğa yapılacaklar arasında yer almaz?
A
Ateş yükselmesi varsa elbisesi çıkarılır
B
Ateş düşürülmeye çalışılır
C
Mümkünse ılık duş aldırılır
D
Kusma olasılığına karşı yan yatırılır
E
Üstü kalın bir battaniye ile örtülür
Soru 77
Aşağıdakilerden hangisi donmalarda yapılacak ilkyardım işlemleri arasında yer almaz?
A
Donuk bölge sıcak su ile yıkanır ve ovulur
B
Hasta/yaralı ılık bir ortama alınır
C
Sakinleştirilir
D
Kuru giysiler giydirilir
E
Donuk bölge ovulmaz, kendi kendine ısınması sağlanır
Soru 78
Aşağıda yazılı hangi durumda boğucu sargı (turnike) uygulaması uygun bir yöntem değildir?
A
Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa
B
Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa
C
Uzuv kopması varsa
D
Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa
E
Baskı noktalarına baskı uygulamanın yeterli olduğu durumlarda
Soru 79
“Reflekslerin ortadan kalkması ve kişilerin            ağrılı     uyaranlara          cevap vermemesi durumuna ....................denir” cümlesindeki      boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Koma
B
Kırık
C
Çıkık
D
Burkulma
E
Kanama
Soru 80
“Eklemi oluşturan kemiklerden bir yada bir kaçının yerinden ayrılmasına ....................denir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Kırık
B
Çıkık
C
Burkulma
D
Yırtılma
E
Şok
Soru 81
Aşağıdakilerden  hangisi yangın çeşitlerinden biri değildir?
A
Katı madde yangını
B
Sıvı madde yangını
C
Gaz madde yangını
D
Hafif metal yangını
E
Ağır metal yangını
Soru 82
Aşağıdaki  ifadelerden  hangisi yanlıştır?
A
Yanmanın gerçekleşmesi için mutlaka ortamda oksijen olmalıdır
B
Yanıcı madde katı sıvı veya gaz halde bulunabilir
C
Yangına köpükle müdahale etmek yanma ortamındaki oksijen miktarını artırır
D
Yanma sonucu çıkan gazların boğucu özelliği vardır
E
Yanma, kimyasal bir olaydır
Soru 83
Manevi kültür öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
A
Madencilik
B
Üretim
C
Dil
D
İnşaat
E
Yol yapımı
Soru 84
Aşağıdakilerden  hangisi doğal afetlerin sonuçlarından biri değildir?
A
Altyapı bozulabilir
B
Salgın hastalıklar yayılabilir
C
Ekonomi etkilenir
D
Toplumsal ve asayiş olayları azalır
E
İnsanlar üzerinde olumsuz psikolojik etkiler oluşturabilir
Soru 85
Demirin paslanması aşağıdakilerden hangisine tipik bir örnektir?
A
Hızlı yanma
B
Yavaş yanma
C
Kendi kendine yanma
D
Sıralı yanma
E
İçten yanma
Soru 86
Gelişen teknolojiyle birlikte yangınlarla mücadelede etkin bir rol oynayan        yangın   algılama                 sistemleri aşağıdakilerden             hangisine             alarm üretmez?  
A
Isı
B
Alev
C
Koku
D
Duman
E
Ses
Soru 87
Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde özel güvenlikçilerin yapması gereken davranışlardan biri değildir?  
A
Kendi can güvenliğinden önce diğer insanların can güvenliğini gözetmeli
B
Can kurtarmaya yardım etmeli
C
Tesislerin zarar görmemesi için önlem almalı
D
İnsanları tehlikesiz bölgeye nakletmeli
E
Olaya müdahale ederken güvenliği almalı
Soru 88
Aşağıdakilerden hangisi deprem sonrası alınacak tedbirlerden biri değildir  
A
Panik yapmamalı
B
Diğer insanlar sakinleştirilmeli
C
Tehlikeli bölgeden uzaklaşılmalı
D
İlk yardım istenmeli
E
Artçı depremlere karşı çökme gerçekleşen binalarda beklenilmeli
Soru 89
Aşağıdakilerde hangisi merkezi sinir sistemini yavaşlatan uçucu maddelerden değildir?    
A
Tiner
B
Bali
C
UHU gibi yapıştırıcılar
D
Aseton
E
LSD
Soru 90
Aşağıdaki            ifadelerden          hangisi yanlıştır?
A
LPG gaz halde havadan ağır olduğu için çöker, bu yüzden tabandan süpürülmelidir
B
Doğal gaz kokusuz bir gaz olduğundan, bu gaza güvenlik amaçlı pis koku veren tetrahidroteofen eklenmektedir
C
Türkiye’de kullanılan             doğal      gazın çoğunluğu etan’dan oluşur
D
Emniyet vanası bulunan ve LPG ile dolu tüp ateşe       maruz    bırakılırsa             patlama gerçekleşmez
E
Doğal gaz havadan daha hafiftir
Soru 91
İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye ne ad verilir?
A
Genel kültür
B
Artistik kültür
C
Yansıma
D
Manevi kültür
E
Alt kültür
Soru 92
Vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen,            zarar       görüldüğü             hâlde kullanımının             bırakılamaması,   ara verdiğinde yoksunluk belirtileri göstermesi ve zamanla kullanım sıklığının ve dozunun artırılması haline ………….denir.       Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa gelecek olan kavramdır?  
A
Obezite
B
Madde bağımlılığı
C
Bağışıklık
D
Aşırı bağlanma
E
Doping
Soru 93
İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
İletişim, toplumun temelini oluşturan bir sistemdir
B
İletişim, sosyal uyum için gerekli olan bir sanattır
C
İletişim, sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilimdir
D
İletişim, örgütsel ve yönetsel yapının karmaşık ve sorunlu işleyişini sağlayan bir araçtır
E
İletişim, bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir tekniktir
Soru 94
“Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına  sahip olmak” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
A
Dinleme
B
İletişim
C
Sempati
D
Empati
E
Psikoloji
Soru 95
Aşağıdakilerden hangisi Maslov’un motivasyon kuramındaki ihtiyaçlar arasında yer alır?
A
Sosyal ilişkiler ihtiyacı
B
Ayrılma ihtiyacı
C
Üzüntü ihtiyacı
D
Saygı ihtiyacı
E
Gelişme ihtiyacı
Soru 96
Aşağıdakilerden  hangisi iyi  bir dinleme için  düzeltmek  zorunda olduğumuz  alışkanlıklardan  biri değildir?
A
Prova yapmak
B
Akıl okumak
C
Şüphelenmek
D
Karşılaştırmak
E
Mimiklerle onaylamak
Soru 97
“Duyu organlarımızdan beynimize ulaşan  verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve adlandırılması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
A
İletişim
B
Biçem
C
Algı
D
Perspektif
E
İletişim
Soru 98
Toplumsal  taraflar  arasında etkinlikler,  ilişkiler ve  davranışlar bağlamında yaşanan uyumsuzluklara ne ad verilir?
A
Çatışma
B
Mobbing
C
Yargı
D
İdrak
E
Baskı
Soru 99
Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Savunucu dinleme
B
Aktif dinleme
C
Görünüşte dinleme
D
Yüzeysel dinleme
E
Seçerek dinleme
Soru 100
“Diğer kişinin bakış açısını fark etme” ifadesi aşağıdaki perspektiflerden hangisini açıklamaktadır?
A
Bilişsel perspektif
B
Algısal perspektif
C
Duygusal perspektif
D
Görsel perspektif
E
Duyuşsal perspektif
Soru 101
Özel güvenlik görevlisi Serhat silahı ile isabetli  atış  yapamamıştır. Bu aşağıdakilerden hangisinde sorun olduğunu gösterir?
A
Şarjör
B
Tırnak
C
Arpacık
D
Emniyet Mandalı
E
Şarjör Çıkarma Mandalı
Soru 102
Silahın seri atış konumuna getirilerek hedeflerin görüldüğü istikametler tamamen taranarak yapılan atışın adı  nedir?
A
Darbeli Atış
B
Duble Atış
C
Çoklu Atış
D
Seri atış
E
Tek Atış
Soru 103
Silahı ile atış yapan özel güvenlik görevlisinin yaptığı atış sonrasında boş kovan dışarı çıkmamış ve ilk atıştan sonra ikinci atışı yapamamıştır. Bunun sebepleri          arasında               aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Tırnak yayı kırık olabilir
B
Çıkarıcı kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir
C
Fişek yatağı temiz olabilir
D
Fişekteki barutun az olmasından dolayı basınç geri tepmeyi yeterince sağlamamış olabilir
E
Yerine getiren yay kırık olabilir
Soru 104
Aşağıdakilerden hangisi silah temizliği ve bakımı konusunda dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
A
Günlük Bakım
B
Haftalık Bakım
C
Yıllık Bakım
D
Atış Öncesi Bakım
E
Saatlik Bakım
Soru 105
Aşağıdakilerden hangisi ileri seviye atış tekniklerinin çalışma şekillerinden biri değildir?
A
Gece atışları
B
Zamanlı atışlar
C
1-3-5 atışları (yan yana hedefler)
D
Koridor atışları (5-25 metre)
E
Barikat atışları
Soru 106
Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonlarından değildir?
A
Ayakta tabanca atış pozisyonu
B
Görüşme duruşu atış pozisyonu
C
Dizler kırık atış pozisyonu
D
Çökerek atış pozisyonu
E
Parmak atlatma usulü atış pozisyonu
Soru 107
Aşağıdakilerden hangisi silahın sürgü takımında bulunan parçalardan biri değildir?
A
Kovan atma boşluğu
B
Emniyet Mandalı
C
Gerdel Yayı
D
İcra yayı ve mili
E
Gez-arpacık
Soru 108
Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?
A
Tam otomatik
B
Tek atışlı tabancalar
C
Çift hareketli silah
D
Yarı otomatik silah
E
Makineli tabancalar
Soru 109
Yarı otomatik  tabancalarda ‘fişek yatağı’ hangi parça ile bitişiktir?
A
Namlu
B
Şarjör
C
Çerçeve
D
Kabza
E
Hazne
Soru 110
Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
A
Set
B
Çap
C
Yiv
D
Rayyür
E
Tetik
Soru 111
Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı elemanlarındandır?
A
İğne yayı
B
Horoz
C
İğne
D
Tetik
E
Hepsi
Soru 112
Delici, kesici ve ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
A
Ateşli silahlar
B
Kimyasal silahlar
C
Biyolojik silahlar
D
Ateşsiz silahlar
E
Hafif ateşli silahlar
Soru 113
Aşağıdakilerden hangisi seyyar gezin özelliklerinden değildir?
A
Yarım silindir şeklindedir
B
Silah üzerinde bulunur
C
Plastikten yapılmıştır
D
Tabancanın gaz silahı olarak kullanılmasını sağlar
E
Üzerinde iki adet gaz roketi atımında kullanılan delik bulunur
Soru 114
Aşağıdakilerden hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlayan parçadır?
A
Tetik manivelası
B
Tetik korkuluğu
C
Tetik
D
Çıkarıcı
E
Horoz
Soru 115
Aşağıdakilerden hangisi MP5’in özelliklerinden değildir?
A
9x19 mm çapında parabellum fişek kullanır
B
Tek tek ya da seri ateş edebilir
C
Sabit namluludur
D
Yarı ve tam otomatik çalışır
E
35-40 mermi kapasiteli şarjörle çalışır
Soru 116
Çap nedir?
A
Silahın kapasitesidir
B
Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
C
Namlu uzunluğudur
D
Fişek yatağının ölçüsüdür
E
Yiv ve set sayısıdır
Soru 117
Çıkarıcı silahın hangi ana parçası üzerinde bulunur?
A
Sürgü
B
Gövde
C
Kabza
D
Hazne
E
Nişan tertibatı
Soru 118
Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahın ana parçalarından değildir?
A
Namlu
B
Gövde
C
Tetik
D
Dürbün
E
Horoz
Soru 119
Aşağıdakilerden  hangisi mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?
A
Yiv
B
Namlu
C
Set
D
Tetik
E
Horoz
Soru 120
Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibata ne ad verilir?
A
Ateşleme tertibatı
B
Emniyet tertibatı
C
Fişek verme tertibatı
D
Namlu
E
Kovan atma tertibatı
Soru 121
Rayyür nedir?
A
Çekirdek ağırlığı
B
Kapsül içindeki yanıcı madde
C
Namlu boyu
D
Namlu içindeki genişlik
E
Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir
Soru 122
Kurma kolu ve emniyeti hangi tip silahta vardır?
A
CZ 75
B
Toplu tabanca
C
MP5
D
Kırıkkale
E
Canik TP9
Soru 123
Mermi çekirdeğinin hedefe gitmesini silahın hangi parçası sağlar?
A
Tetik
B
Şarjör
C
Çıkarıcı
D
Namlu
E
Horoz
Soru 124
Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?
A
Mandal emniyeti
B
Horoz emniyeti
C
Şarjör emniyeti
D
Kabza emniyeti
E
Parmak emniyeti
Soru 125
Barut gazının mekanizma başı üzerine gelmesini sağlayan mekanizmanın adı nedir?
A
Kurma Kolu
B
Gaz Kanalları
C
Nişangah
D
Mekanizma Başı Taşıyıcısı
E
Ateşleme İğnesi
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir