48. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları

48. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
“Suçüstü” halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangileri yapabilir? I-Polis II-Özel güvenlik III-Mağdur IV-Görev alanı ve süresi dışında özel güvenlik
A
I, II
B
IV
C
I, II, III
D
I, II, III, IV
E
I, III
Soru 2
5188 s.k. md. 7’ye göre aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hâkim kararı olmadan görev bölgesinde bulunan konuta girmeye yetkili değildir?
A
Yangın durumunda
B
Deprem durumunda
C
Yardım istenmesi durumunda
D
Hırsız girmesi durumunda
E
Sel olması durumunda
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmada dikkat edilecek hususlardan değildir?  
A
Zorunlu olmalıdır.
B
Saldırının giderilmesi için yetecek derecede olmalıdır.
C
Saldırganın elinde alet olması gerekir.
D
Amaca ulaşıldığında zor kullanımına son verilmelidir.
E
Tehlikenin kaldırılması için yetecek derecede olmalıdır.
Soru 4
Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için aşağıdaki belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
A
Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi verilmelidir.
B
Ziyaretçilerin kimlik bilgileri kayıt altına alınmalıdır.
C
Ziyaretçi kartı verilmelidir.
D
Ziyaret edilecek kişi ile görüşülerek teyit edilmelidir.
E
Teyit alındıktan sonra eşya kontrolüne hiç gerek yoktur.
Soru 5
Büyük bir parkta görevli olan özel güvenlik görevlisi Yalçın parkın içerisinde garip hareketler yapan bir şahıs görür. Şahsın yanına gittiğinde akli dengesinin yerinde olmadığını ve elinde Kırıkkale marka bir silah olduğunu fark eder. Silahı şahsın elinden zorla muhafaza altına alır. Şahsı da yakalayarak genel kolluğa haber verir. Burada silahı zorla muhafaza altına alma işlemine ne ad verilir?
A
Zapt etme
B
Üst araması
C
Yakalama
D
Zor kullanma
E
Yetki gaspı
Soru 6
Özel güvenlik görevlisi Hüseyin üniversitede gece vardiyasında bina içerisinde etrafı kontrol ederken elektrik kontağından çıkan kıvılcım neticesinde küçük çaplı bir yangın çıktığını görür. Hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale eder ve durumu kontrol altına alır. Sabah bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bir yazı ile bilgilendirir. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mektup
B
Rapor
C
Tutanak
D
Dilekçe
E
Çizelge
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez?
A
Narkotik ve plastik patlayıcı maddeler
B
Bıçak
C
Anahtarlık
D
Tabanca
E
Her türlü metal
Soru 8
Kapı tipi metal arama detektöründen geçiş yapacak olan iki şahıs arasındaki konum ne olmalıdır?
A
50 cm
B
Kırmızı çizgi mesafesi kadar
C
Ready (hazır) ışığı yanacak süre kadar
D
100 cm
E
70 cm
Soru 9
Kapı tipi metal detektörüyle ilgili olarak uluslararası standartlar aşağıdakilerden hangisidir?
A
TSE
B
TAEK
C
Nilecj-TSA
D
Uluslararası Atom Enerjisi (IAE
E
Hiçbiri
Soru 10
X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajlardan mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
70 cm
B
50 cm
C
100 cm
D
Ready konumunda
E
Hiçbiri
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik sistemlerinden olan çember engellerden değildir?
A
İris tanıma sistemi
B
Tel örgüler
C
Duvarlar
D
Fensler
E
Koruyucu ışıklar
Soru 12
Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?  
A
Anayasa-Kanun Tüzük-Yönetmelik
B
Anayasa-Tüzük-Kanun-Yönetmelik
C
Kanun-Anayasa-Tüzük-Yönetmelik
D
Yönetmelik-Tüzük-Kanun-Anayasa
E
Tüzük-Anayasa-Kanun-Yönetmelik
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin niteliklerinden değildir?
A
Kişiliğe bağlı
B
Dokunulmaz
C
Devredilmez
D
Vazgeçilmez
E
Kanunla konulur
Soru 14
Anayasaya göre temel hak ve özgürlüklerin tasnifi nasıldır?
A
Kişilerin hakları ve ödevleri – Sosyal ve ekonomik haklar – Siyasi haklar
B
Bireysel haklar- toplu haklar
C
Kişisel haklar- Aile hakları- Toplumsal haklar
D
Yetişkin hakları- Çocuk hakları- Aile hakları
E
Kadın hakları- Çocuk hakları- Erkek hakları
Soru 15
5188 Sayılı Yasayla özel güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler, kişilerin hangi özel hak ve hürriyetlerini sınırlandırır?
A
Toplumsal haklar
B
Ekonomik haklar
C
Çocuk hakları
D
Kişilerin hak ve özgürlükleri
E
Aile hakları
Soru 16
Türkiye’de modern özel güvenlik hizmetleri ilk kez hangi kanunla kurulmuştur?
A
1961 Anayasası
B
2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun
C
1982 Anayasası
D
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
E
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu
Soru 17
Ahmet, Ziraat Bankasında memur statüsünde, Ayşe ise İş Bankasında işçi statüsünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadırlar. İşverenleriyle aralarında özlük hakları konusunda ihtilaf çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak hangi mahkemeye/kuruma dava açmaları gerekir?
A
Her ikisi de İçişleri Bakanlığına
B
Ahmet İl Özel Güvenlik Komisyonuna, Ayşe İçişleri Bakanlığına
C
Her ikisi de İş Mahkemesine
D
Her ikisi de İdare Mahkemesine
E
Ahmet İdare Mahkemesine, Ayşe İş Mahkemesine
Soru 18
İşveren fabrikasında kendi bünyesindeki özel güvenlik biriminde bulunan iki özel güvenlik görevlisinin yanına ilave olarak, bir özel güvenlik şirketinden de beş özel güvenlik görevlisini hizmet satın almak suretiyle çalıştırmak istiyor. Böyle bir durumun mümkün olup olamayacağı ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
A
İçişleri Bakanlığının izni gereklidir.
B
Hukuken mümkün değildir.
C
Mahkeme kararı gereklidir.
D
Hiçbir engel yoktur.
E
Böyle bir uygulama örneği yoktur.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi 5188 Sayılı Yasa kapsamında değildir?
A
Alarm izleme merkezleri
B
Özel güvenlik birimleri
C
Özel güvenlik şirketleri
D
CCTV merkezleri
E
Özel güvenlik eğitim kurumları
Soru 20
20 ve 21’inci soruları aşağıdaki örnek olaya göre cevaplayınız. Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olan Bekir, önleme aramasına tâbi olmak istemeyen ve içeri girmekten vazgeçerek geri dönen Cevdet’in kafasına vurmuş ve yaralamıştır. Bu durumda; Cevdet’in aşağıda belirtilen hangi hakkı ihlal edilmiştir?
A
Beden bütünlüğü
B
Kişi özgürlüğü
C
Zilyetlik hakkı
D
Özel hayatın gizliliği
E
Mülkiyet hakkı
Soru 21
Özel güvenlik görevlisi Bekir aşağıda belirtilenlerden hangi durumla karşılaşır?
A
Kanun hükmünü yerine getirmiştir ceza öngörülmez.
B
Kasten yaralama suçlamasıyla yargılanır.
C
Meşru müdafaa halindedir.
D
Amirin emrini yerine getirmiştir.
E
Zaruret halindedir yaptırım uygulanmaz.
Soru 22
Hem genel kolluğun, hem de özel güvenliğin önleyici ve adli olmak üzere iki tür yetkisi vardır. Bu iki yetkiyi ayıran temel kıstas aşağıdakilerden hangisidir?
A
Suç
B
Amirin emri
C
5188 sayılı yasa
D
Uluslararası sözleşmeler
E
İl özel güvenlik komisyonunun kararı
Soru 23
Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
A
Hakim
B
C.Savcısı
C
Mülki amir
D
Kolluk amiri
E
Kolluk amiri
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi grubun içerisinde bulunan kişi tiplerinden birisi değildir?
A
Tesir altında kalanlar
B
Seyirciler
C
Hayırseverler
D
Profesyonel kışkırtıcılar
E
Atılganlar
Soru 25
Polis, aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde önleme araması yapamaz?
A
Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılan yerde
B
Sendika genel kurulunun yapıldığı yerde
C
İdarecilerin talebiyle her derecede eğitim ve öğretim kurumlarında
D
Apartmanlarda
E
Taşıt araçlarında
Soru 26
Stadyumda güvenlik kameraları ve anons sisteminin bulunduğu kontrol odasında aşağıda belirtilenlerden hangisi bulunamaz?
A
Genel kolluk görevlileri
B
Gazeteciler
C
Özel güvenlik görevlileri
D
İlgili spor federasyonu temsilcisi
E
Karşılaşma yapan kulüp temsilcileri
Soru 27
Aşağıdaki yetkiler zaman bakımından (önce ve sonra olacak şekilde) sıralanmıştır. Kurala uymayan seçenek hangisidir?
A
Durdurma – Kimlik sorma
B
Arama – El koyma
C
Yakalama – Arama
D
Müsadere – El koyma
E
Yakalama – Tutanak düzenleme
Soru 28
Zor kullanma yetkisi için aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru değildir?
A
Direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde kullanılır.
B
Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak kullanılmalıdır.
C
Amaç, direnenleri bir daha direnemez hale getirmektir.
D
Bedeni kuvvet, maddi güç ve silah kullanılabilir.
E
Zor kullanmadan önce ihtarda bulunulmalıdır.
Soru 29
Merdiven kullanacak korunan kişiye uygulanan koruma düzeni için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Merdiven etrafında 360 derecelik koruma sağlanmalıdır.
B
Bir eleman merdivenin üst kısmına giderek merdivenin yan ve üst tarafları korunmalıdır.
C
Merdivende korunan kişi dışında başka kişiler de bulunabilir.
D
Merdiven yürüyen merdivense ve yanında normal merdiven de varsa bir personel de bu merdiveni kontrol altında bulundurur.
E
Merdivenin aşağısında da bir eleman bulunur ve başka kişilerin gelişi engellenir.
Soru 30
Zor kullanma yetkisi veren hallere ne ad verilir?
A
Meşru müdafaa
B
Zaruret hali
C
Kanun hükmünü yerine getirme
D
Amirin emrini yerine getirme
E
Hukuka uygunluk nedenleri
Soru 31
“Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlar” Bu önermede belirtilen hangi suçun tanımıdır?
A
Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
B
İşkence
C
İrtikap
D
Kamu görevlisine hakaret
E
Görevi yaptırmamak için direnme
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamalarından değildir?
A
Koruma düzeni olması muhtemel tehlikeler göz önüne alınarak yapılır.
B
Alternatif yol seçimi yapılmalıdır.
C
Tehlikenin ve ne zararlara yol açabileceğinin analizi yapılmalıdır.
D
Saldırı yahut saldırgan bertaraf edilmelidir.
E
Saldırgan bertaraf edilirken başkalarının zarar görmesine bakılmamalıdır.
Soru 33
Kapsamlı bir koruma düzeninde aşağıdakilerden hangi ekip bulunmaz?
A
Yakın koruma ekibi
B
Keşif istihbarat ekibi
C
Protokol ekibi
D
Karşı saldırı ekibi
E
Keskin nişancı ekibi
Soru 34
Koruma aracında ekip amiri aracın neresinde oturur?
A
Sol ön koltukta
B
Sol arka koltukta
C
Sağ arka koltukta
D
Sağ ön koltukta
E
Arka orta koltukta
Soru 35
Kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapması gereken ekip aşağıdakilerden hangisidir?
A
Destek ekibi
B
Karşı saldırı ekibi
C
Yakın koruma ekibi
D
Keşif istihbarat ekibi
E
İlkyardım ekibi
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi koruma amirinin özelliklerindendir?
A
Liderlik vasfına sahip olmalıdır.
B
Konusunda uzman bir korumacı olmalıdır.
C
Birlik ve beraberliği sağlayacak bir otorite tesis etmelidir.
D
Yenilikçi ve işini seven bir korumacı olmalıdır.
E
Hepsi
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi öncü ekibin görevlerinden değildir?  
A
En az iki alternatifli güzergah keşfi yapmak
B
Bölgenin ve mevkiinin keşfini yapmak
C
Güvenlik ile ilgili detaylı rapor hazırlamak
D
Önceden yapılmış olan keşif raporlarını toplamak ve plan yapmak
E
 Günlük koruma planları hazırlamak
Soru 38
“Bu çember ilk savunma hattıdır. Gelebilecek olan saldırılar ilk olarak bu çemberde durdurulmaya çalışılır. Kontrol noktasında geçme yetkisi olan personelin isim listesi bulunmalıdır ve bu listeye göre geçişlere izin verilmelidir.” Yukarıda koruma çemberlerinden hangisinin özellikleri verilmiştir?
A
Dış çember
B
Orta çember
C
İç çember
D
Tali çember
E
Kritik çember
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi motorize koruma ekibini oluşturan araçlardan değildir?
A
Motosikletler
B
Trafik eskort aracı
C
Öncü koruma aracı
D
Makam aracı
E
İtfaiye aracı
Soru 40
Bir kişiyle koruma düzeninde refakat korumasıdır. Bu düzende koruma amiri korunan kişinin neresinde durur?
A
Önünde
B
Arkasında
C
Sağında
D
Solunda
E
Sağ ya da sol arkasında
Soru 41
Birbirleriyle etkileşim halinde olan ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen, en az iki kişiden oluşan topluluklara ne ad verilir?
A
Birlik
B
Kalabalık
C
Grup
D
Takım
E
Bölük
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir?
A
Gruplar en az iki kişiden oluşur.
B
Gruplarda ortak amaç yoktur.
C
Her grubun kendisine özgü kuralları vardır.
D
Grup üyeleri birbirlerini etkilerler.
E
Grup üyelerinin belirli rolleri ve görevleri vardır.
Soru 43
Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergah, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
A
Belediye başkanı
B
Hakim
C
Cumhuriyet savcısı
D
Vali
E
Emniyet müdürü
Soru 44
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre kapalı yerlerdeki toplantılar ne zamana kadar devam edebilir?
A
24.00’e kadar
B
23.00’e kadar
C
Güneş doğana kadar
D
Güneş batana kadar
E
22.00’ye kadar
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi ikincil (temel olmayan) toplumsal bir gruba örnek olabilir?
A
Aile
B
Arkadaşlık grupları
C
Komşuluk ilişkileri
D
Resmi kurumlar
E
Çocukların oyun grupları
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi birincil (temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?
A
Dernekler
B
Stadyumdaki seyirciler
C
Sendikalar
D
Kamu kurumları
E
Aile
Soru 47
Bir grup içerisindeki bireylerin ilişkilerini, grubun oluşumunu, işleyişini, grubun varlığı için gerekli olan güç ve enerjiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Grup statiği
B
Grup dinamiği
C
Grup hacmi
D
Grubun doğuşu
E
Grup normu
Soru 48
Belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ya da ortak bir amacı gerçekleştirmeye çalışan, kendisine has dili, dini, kültürü, tarihi olan, aralarında birtakım görev ve sorumlulukları bulunan bireylerin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?
A
Kitle
B
Topluluk
C
Grup
D
Medeniyet
E
Toplum
Soru 49
İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya ölçülebilen hareketlerine ne ad verilir?
A
Dürtü
B
Güdü
C
Algı
D
Motivasyon
E
Davranış
Soru 50
Bireyin grup ya da kalabalık içerisinde kendi inisiyatifi ile düşünememesi kendi kendisine karar verememesi durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edebilir?
A
Yayılma
B
İrade zayıflığı
C
Taklit
D
Anonimlik
E
Genellik
Soru 51
Olay mahallinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne ad verilir?
A
Acil tedavi
B
İlkyardım
C
Tıbbi yardım
D
Acil müdahale
E
İlk tedavi
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisidir?
A
Kazazedenin ailesine haber vermek
B
Olay yerine polis çağırmak
C
İyileştirmeyi kolaylaştırmak
D
Kazazedeye ilaçla müdahale etmek
E
Kazazedeyi hemen ortamdan uzaklaştırmak
Soru 53
Acil tedavi ve ilkyardımla ilgili hangisi doğrudur?
A
İlkyardım bu konuda eğitim almış kişilerin yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.
B
Acil tedavi olayın olduğu yerde bulunabilen malzemeler kullanılarak yapılan müdahaledir.
C
Acil tedavi olay yerinde, ilkyardım hastanede yapılan müdahaledir.
D
İlkyardım ilaç ve tıbbi malzeme kullanılarak yapılan müdahaledir.
E
İlkyardım sadece bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılan müdahaledir.
Soru 54
Olay yeri güvenliği sağlanırken yapılması yanlış olan hangisidir?
A
Olay yeri yeterince görünür şekilde işaretlenmelidir.
B
Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
C
İkinci bir kaza olma ihtimaline karşı tedbir alınmalıdır.
D
Kazazede olay yerinden hemen uzaklaştırılmalıdır.
E
Patlama ve yangına karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
Soru 55
Hangisi vücudu oluşturan sistemlerden birisi değildir?
A
Dalak sistemi
B
Sinir sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Solunum sistemi
E
Sindirim sistemi
Soru 56
Hastanın/yaralının değerlendirilmesinde hangi işlemler yapılmalıdır?
A
Çevre güvenliği sağlanır.
B
Bilinç kontrolü yapılır.
C
Hava yolu açıklığı sağlanır.
D
İlk yardımın ABC si değerlendirilir.
E
Hepsi yapılır.
Soru 57
Bilinci olmayan kazazedede hangi uygulama yanlıştır?
A
Hava yolu açılır.
B
Ağızdan su verilir.
C
Baş çene pozisyonu verilir.
D
Bak-Dinle- Hisset yöntemi ile solunum kontrolü yapılır.
E
Solunumu varsa koma pozisyonu verilir.
Soru 58
İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
A
Koruma-Bildirme-Kurtarma
B
Koruma-Taşıma-Nakil
C
Konuşma-Bildirme-Nakil
D
Kurtarma-Taşıma-Nakil
E
Koruma-Kollama-Nakil
Soru 59
Bilinci kapalı olan kazazedede hava yolu nasıl açılır?
A
Hasta oturtulur
B
Hasta yan yatırılır
C
Hastaya koma pozisyonu verilir.
D
Hastaya baş çene pozisyonu verilir.
E
Hastaya şok pozisyonu verilir.
Soru 60
Solunumun olup olmadığı nasıl değerlendirilir?
A
Göz bebeklerine bakılır.
B
Bak-dinle-hisset yöntemi ile 10 sn dinlenir.
C
Nabzına bakılır.
D
Vücut ısısı ölçülür.
E
Tansiyonu ölçülür.
Soru 61
Türkiye uyuşturucu kaçakçılığına ……………….. suçu olarak bakmaktadır. Boşluğa gelecek doğru ifade hangisidir?
A
Maddi kayıp
B
Başka ülkelerin sorunu
C
İnsanlık
D
Avrupa’nın sorunu
E
Türkiye’nin sorunu
Soru 62
Aşağıdaki özelliklerden hangisi kokain kullanan kişilerin tanınmasında görülen belirtilerden değildir?
A
Burnun kırmızı şekli
B
Aşırı ölgünlük, mutsuzluk hali
C
Aşırı neşelilik hali
D
Kollardaki enjeksiyon izleri
E
Aşırı enerjik olma hali
Soru 63
Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yangına su ile müdahale etmek
B
Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
C
Yangını bölmelere ayırmak
D
Yanan cismi uzaklaştırmak
E
Yangını soğutarak söndürmek
Soru 64
Döküldüğü veya sızdığı zaman kapalı alanlarda patlama ve açık alanlarda da parlama tehlikesi yaratan yanıcı madde hangisidir?
A
Benzin
B
Zeytinyağı
C
LPG
D
Karpit
E
Sirke
Soru 65
Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir?
A
Yangın merdivenini kullanmak
B
Kapalı bir yerde isek pencere ve kapıyı sıkıcı kapatıp açıklıkları tıkayarak duman girişini önlemek
C
Asansörü kullanmak
D
Alt kata doğru kaçmak
E
Yangın çıkış yollarını takip etmek
Soru 66
Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?
A
Elektrik
B
Petrol
C
Katı
D
Metal
E
Sıvı
Soru 67
Kapalı alanlarda doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?
A
Tavanda
B
Zeminde
C
Suda
D
Derin yerlerde
E
Her yerde
Soru 68
Deprem anında dışarıda iseniz alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Duvar dibine durmak
B
Enerji hattından uzaklaşmak
C
Deniz kıyısından uzaklaşmak
D
Köprü üzerinde korkuluklara sıkıca sarılmak
E
Açık arazide çömelmek
Soru 69
Aşağıdakilerden hangisi söndürme maddesi değildir?
A
Su
B
LPG
C
Köpük
D
Kum
E
Kuru kimyevi toz
Soru 70
Deprem sırasında market veya alışveriş merkezinde olunduğu zaman yapılacak işlerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Büyük kolonların yanına gidip durmak
B
Yangın merdiveni ve çıkışlara koşmak
C
Elleri boş bırakmak ve bir şeyler taşımaya çalışmamak
D
Baş korunmalı
E
Vitrin veya dolap gibi geniş cam yüzeyleri bulunan mekânlardan uzak durmak
Soru 71
Özel güvenlik personeli ile genel kolluk personeli görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi ortak yetki alanına giremez?
A
Telefon dinleme
B
Yakalama
C
Arama
D
Zor kullanma
E
Kimlik sorma
Soru 72
…….., il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Emniyet amiri
B
Vali
C
Kaymakam
D
Alay komutanı
E
Asayiş müdürü
Soru 73
Polis; kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?
A
Silah kullanma
B
Cop kullanma
C
Üst araması
D
Kimlik sorma
E
İkaz etme
Soru 74
İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?
A
Vali
B
Kaymakam
C
İçişleri Bakanı
D
Emniyet müdürü
E
Garnizon komutanı
Soru 75
Aktif dinleme nedir?
A
Alıcının dinleme esnasında farklı işlerle ilgilenerek farklı bilgiler edinmesidir.
B
Alıcının kaynağın bilgisini test ederek dinlemesidir.
C
Alıcının kaynağın geçmişte söylediği olumsuz sözleri hatırlayarak onu önyargılı şekilde dinlemesidir.
D
Alıcının geçmiş yaşantılarının iletişim sürecinde etkili olmasıdır.
E
Alıcının mesajı anlayarak ve gerektiğinde kaynağa sorular sorarak dinlemesidir.
Soru 76
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ideal bir tanımı olamaz?
A
Bir kaynak ile bir alıcı arasındaki mesaj alışverişidir.
B
Duygu, düşünce ve fikirlerin paylaşılması sürecidir.
C
En az iki birim arasında gerçekleşen bilgi akışı sürecidir.
D
Bireylerin düşüncelerini kontrol altına alma sürecidir.
E
Bir mesajın yazılı ya da sözlü olarak iletilmesi sürecidir.
Soru 77
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin başarılı şekilde ilerlemesine engel olur?
A
Mesajın alıcı tarafından yorumlanması
B
Ortak dil kullanılması
C
Mesajı iletmek için kullanılan kanal çokluğu
D
Alıcının mesajı anlamak için sorular sorması
E
Alıcının niyet okuma çabası
Soru 78
Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde mesaj iletmek için kullanılan araçlardan biri değildir?
A
Telaffuz
B
Göz hareketleri
C
Elbiseler
D
Duruş
E
El hareketleri
Soru 79
Sözlü iletişimin en önemli unsuru nedir?
A
Hisler
B
Yazışmalar
C
Kelimeler
D
Jestler
E
Dinleme
Soru 80
Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir iletişim sürecinin temel esaslarından biri değildir?
A
Kelimeleri anlaşılır şekilde kullanmak
B
Nezaket içeren sözcükler kullanmak
C
Ses özelliklerini iyi kullanmak
D
Empatik yaklaşım sergilemek
E
Hiç konuşmadan dinlemek
Soru 81
Özel güvenlik görevlisinin hangi niteliğinin ikna gücünün yüksek olmasına etkisi yoktur?
A
İnanılırlığı
B
Güvenilirliği
C
Sevilirliği
D
Yasallığı
E
Uzmanlığı
Soru 82
İyi bir dinleyici olmanın şartlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dinlerken başka işlerle ilgilenmek
B
Konuşan kişinin gözlerine bakmak
C
Duyduklarının önemsiz olduğunu düşünmek
D
Akıl okumaya çalışmak
E
Konuşmanın bir an önce bitmesini beklediğini göstermek
Soru 83
“Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan düşünmeye mahkûm olmaktır.” Bu atasözünde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir?
A
Yazılı iletişim her zaman sözlü iletişimden daha çok fayda sağlar.
B
Kişinin fikri ne ise zikri de odur.
C
Ne söyleyeceğini bilmeden konuşmak konuşurken kişiyi hataya düşürür.
D
Dinlemek konuşmaktan daha önemlidir.
E
Konuşan kişi hakkında bilgi sahibi olmamak iletişimde başarısızlığa yol açar.
Soru 84
Jestler iletişimde neden önemlidir?
A
Geri-bildirimin nasıl verilmesi gerektiği konusunda yol gösterdiği için
B
Mesajın gerçek anlamının kavranmasına imkân verdiği için
C
Alıcının aklından geçenlerin anlaşılmasına katkıda bulunduğu için
D
Alıcıya dostça ve yardımseverce yaklaşıldığını gösterdiği için
E
Mesajın başarılı şekilde iletilmesine katkıda bulunduğu için
Soru 85
Aşağıdaki ifadelerden hangisi özel güvenlik görevlisine sorun çıkaran bir kişi karşısında problemin çözülmesine empatik yaklaşım gereğince katkıda bulunabilir?
A
Size hak verdiğime emin olabilirsiniz.
B
Bunu yaparsanız sonuçlarına katlanırsınız.
C
Söyledikleriniz mantıklı değil
D
İlgilendiğimiz tek kişi siz değilsiniz
E
Yönetimin talimatına lütfen uyun.
Soru 86
Bir özel güvenlik görevlisi kendisinden karşılanması mümkün olmayan bir istekte bulunan bir kişiye nasıl karşılık verirse uygun bir davranış sergilemiş olur?
A
Otoriter bir yaklaşımla “hayır” diyerek
B
Sesli şekilde gülüp “sizce bu mümkün mü?” diyerek
C
Sert şekilde bakarak “ısrarcı olursanız gereğini yaparım” diyerek
D
Kararlı bir ses tonuyla “bu kesinlikle mümkün değil, lütfen ısrar etmeyin” diyerek
E
Tereddütlü bir şekilde “buna izin verirsem işimden olurum” diyerek
Soru 87
Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin temel görevlerinden değildir?
A
Olay yerini korumak
B
Genel kolluk geldiğinde olay yeri hakkında bilgi vermek
C
Maddi suç delillerini korumak
D
Maddi suç delillerini toplamak ve genel kolluğa teslim etmek
E
Olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak
Soru 88
Özel güvenlik görevlisi Ali, görevli olduğu endüstriyel tesiste devriye atarken tespit etmiş olduğu aydınlatma problemini raporla ilgililere bildirmiş ve problem çözülmüştür. Bu durum Ali’nin hangi görevleri içerisinde değerlendirilir?
A
Adli görevleri
B
Önleyici görevleri
C
Koruyucu ve düzenleyici görevleri
D
Yardım görevleri
E
İdari görevleri
Soru 89
Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve belirleyici özelliklerinden faydalanarak, olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Eşya tarifi
B
Eşkâl tespiti
C
Eşkâl teşhisi
D
Kriminal teşhisi
E
Suçlu profili
Soru 90
Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik delil olma ihtimali yoktur?
A
Kıl
B
Kan
C
İzmarit
D
Tırnak
E
Barut artığı
Soru 91
Kontrol noktası görevlisi, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir silaha rastladığı zaman ne yapmalıdır?
A
Şahsı ve silahı muhafaza altına alarak derhal genel kolluğa bilgi verir.
B
Şahıs ve silahın sorumluluk alanına girmesine engel olunarak dışarı çıkarılır.
C
Silah muhafaza altına alınır, şahıs gönderilir.
D
Şahıs kimlik bilgisi ve silah bilgileri alınıp serbest bırakılır.
E
Hiçbir şey olmamış gibi göreve devam edilir.
Soru 92
Alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Filiz, görevli olduğu esnada içinde yüklü miktarda para bulunan bir cüzdan bulmuştur. İzlemesi gereken en doğru yol aşağıdakilerden hangisidir?
A
Cüzdanın kesin sahibi bulunduğunda koşulsuz tutanaksız verebilir.
B
Genel kolluğa direk tutanaksız teslim edebilir.
C
Teslim-Tesellüm tutanağı tutmadan hiç kimseye teslim etmez.
D
El koyma tutanağı ile danışmaya teslim eder .
E
Arama tutanağı tutarak genel kolluğa teslim eder.
Soru 93
Özel güvenlik görevlisi Fatma, görevli olduğu alışveriş merkezinde akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş ve kişiye müdahale ederek kontrol altına almış kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Fatma hangi yetkisini kullanmıştır?
A
Zapt etme
B
Gözlem altına alma
C
El koyma
D
Zor kullanma
E
Yakalama
Soru 94
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi için arama kuralları bakımından yanlıştır?
A
Arama, aynı cinsiyette olan kişi veya kişiler tarafından yapılmalıdır.
B
Suç şüphesi nedeni ile şüphelinin konutunda arama yapamaz.
C
Hukuka aykırı olarak yapılan aramada elde edilen deliller yok hükmündedir.
D
Genel kolluğun gözetimi ve denetiminde el ile üst araması yapabilir.
E
Sorumlu olduğu alan ve süre içerisinde her zaman el ile üst araması yapabilir.
Soru 95
Aşağıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin kaba üst araması yapabilecekleri yerlerdendir? I Hastaneler II Havaalanları III Spor müsabakaları IV Parklar V Alışveriş merkezleri VI Barajlar
A
Yalnız VI
B
II, VI
C
II, III, VI
D
II, III, IV, VI
E
II, III
Soru 96
Ana giriş kontrol noktasında en az 2 (iki) kişi olması tavsiye edilen personel hangisidir?
A
Yönlendirici personel
B
Kontrol personeli
C
Koruma personeli
D
Kontrol noktası amiri
E
Hiçbiri
Soru 97
Özel güvenlik personeli görev alanı içerisinde bir araçtan şüphelenildiğinde aşağıdaki hareket tarzlarından hangisini yapmamalıdır?
A
Aracın kaportası gözle kontrol edilebilir
B
Aracın içerisinde görünen yerlere gözle bakılabilir.
C
En az iki kişi ile aracın içi kontrol edilir.
D
Aracın içindeki kişilerin davranışlarına dikkat etmelidir.
E
Araçla ilgili bilgileri not almalıdır.
Soru 98
Havaalanları girişlerinde görev yapan özel güvenlik görevlileri hangi görevi yerine getirmektedir?
A
Adli görev
B
İdari görev
C
Önleyici görev
D
Özel görev
E
Siyasi görev
Soru 99
Özel güvenlik görevlisi açısından, aşağıdaki delillerden hangisi kanuna aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir?
A
X-ray cihazı ile korunmakta olan özel alana girerken elde edilmiş ruhsatsız silah
B
Suçüstü halinde failin elinden alınmış olan silah
C
Failin suçu işledikten sonra kaçarken çöp kutusuna atmış olduğu silah
D
Kişinin rızası olmadan çantasının zorla aranması neticesinde bulunan silah
E
Hiçbiri
Soru 100
5188 S.Kanun md.7’de özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi yerlerde kimlik sorma yetkileri açıkça belirtilmemiştir?
A
Havaalanları
B
Düğün törenleri
C
Alışveriş merkezleri
D
Toplu ulaşım tesisleri
E
Sahne gösterileri
Soru 101
Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere …………… denir?
A
Namlu
B
Fişek yatağı
C
Şarjör
D
Kabza
E
Rayyür
Soru 102
Aşağıdaki parçalardan hangisi sürgü üzerinde bulunmaz?
A
İcra yayı
B
Gez
C
Arpacık
D
Kovan atma boşluğu
E
Tetik
Soru 103
Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
A
Kapsül
B
Namlu
C
Sürgü
D
Tırnak
E
Horoz
Soru 104
Rampa nerede bulunur?
A
Şarjörde
B
Namlu çıkışında
C
Horozun altında
D
Fişek yatağı gerisinde
E
Gövdede
Soru 105
Ateşlemeden sonra sürgünün geri gelmesini sağlayan parçanın ismi nedir?
A
Namlu
B
İcra yayı
C
Horoz
D
Gez
E
Tetik
Soru 106
Göz- gez- arpacık ve hedefin aynı düzlem üzerinde bulunmasından oluşan hatta ne denir?
A
Yükseliş hattı
B
Mermi hattı
C
İsabet hattı
D
Hedef hattı
E
Nişan hattı
Soru 107
Aşağıdakilerden hangileri nişan tertibatı içerisinde yer alır?
A
Tetik-Tetik korkuluğu
B
Gez-Arpacık
C
Şarjör-Şarjör tablası
D
Horoz-İğne
E
Şarjör-Çerçeve
Soru 108
Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
A
CZ 75
B
Toplu tabanca
C
MP 5
D
Kırıkkale
E
Böyle bir emniyet yoktur
Soru 109
Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kriminoloji
B
Kriminilastik
C
Olay yeri inceleme
D
Balistik
E
Toksikoloji
Soru 110
İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Tabanca dolduruş yapamaz.
B
Fişek ateşlenemez.
C
Tabanca emniyete alınamaz.
D
Horoz düşmez.
E
Tetik çalışmaz.
Soru 111
Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?
A
Çerçeve
B
Şarjör
C
Şarjör
D
Fişek yatağı
E
Tırnak
Soru 112
Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına girmez?
A
Kama
B
Hançer
C
Oluksuz bıçak
D
Saldırma
E
Sustalı çakı
Soru 113
6136 Sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
A
20 yaşını
B
21 yaşını
C
18 yaşını
D
15 yaşını
E
25 yaşını
Soru 114
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
A
Kesici ve delici olması
B
Sinir sistemini etkilemesi
C
Yakıcı olması
D
Boğucu olması
E
Göz yaşartıcı olması
Soru 115
Aşağıdakilerden hangisi 6136 Sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmez?
A
Şişli baston
B
Topuz
C
Saldırma
D
Hançer
E
Levye
Soru 116
Kimyasal silahları ateşli silahlardan ayıran özellik nedir?
A
Kesici ve ezici olması
B
Mermi çekirdeği kullanmaması
C
Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı
D
Yok edici olması
E
Delici olması
Soru 117
Gez ve arpacık tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?
A
İğne mekanizması
B
Namlu
C
Sürgü (kapak)
D
Şarjör
E
Çerçeve
Soru 118
Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
A
Yiv
B
Çap
C
Hazne
D
Rayyür
E
Set
Soru 119
Çap nedir?
A
Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir.
B
Yiv ve set sayısıdır.
C
C Namlu boyudur.
D
Fişek yatağının çapıdır.
E
Silahın kapasitesidir.
Soru 120
Aşağıdakilerin hangisi nişan hattında bulunmaz?
A
Gez
B
Göz
C
Arpacık
D
Namlu
E
Hedef
Soru 121
Çıkarıcı tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?
A
Sürgü
B
Gövde
C
Kabza
D
Hazne
E
Nişan tertibatı
Soru 122
Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
A
Namlu
B
Gez – arpacık
C
Sürgü
D
Alev gizleyen
E
Şarjör
Soru 123
Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Çekirdeğin ağırlığı
B
Havanın yoğunluğu
C
Havanın ısısı
D
Horozun darbe gücü
E
Rüzgâr
Soru 124
Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahın ana parçalarından değildir?  
A
Namlu
B
Gövde
C
Tetik
D
Dürbün
E
Horoz
Soru 125
Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?    
A
Gövde
B
Şarjör yuvası
C
Tutma kolu
D
El kundağı
E
Kabza
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir