24 Aralık 2017 Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı Çıkmış Sorular

24 Aralık 2017 Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı Çıkmış Sorular ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaDevlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. şeklinde ifade edilenÖdev ve Sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A
Basına bilgi veya demeç verme
B
Tarafsızlık ve devlete bağlılık
C
Yurt dışında davranış
D
Davranış ve iş birliği
E
Sadakat
Soru 2
I. Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hâl ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.
II. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.
III. Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göreamir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanun'la tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar hangi hizmet sınıfını teşkil eder?
A
Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri
B
Genel İdare Hizmetleri
C
Emniyet Hizmetleri
D
Yardımcı Hizmetler
E
Teknik Hizmetler
Soru 4
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre istisnai durumlar hariç olmak üzere 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitiren bir öğretmenin memuriyete giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
8/1
B
8/2
C
8/3
D
9/1
E
9/2
Soru 5
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göreders görevi ile ilgili olarak ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar aşağıdakilerden hangisi ile tespit olunur?
A
Kanun
B
Yönetmelik
C
Bakanlar Kurulu Kararı
D
Maliye Bakanlığı Tebliği
E
İlgili Bakanlık Yönergesi
Soru 6
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bir öğretmen, mezuniyetsiz veya kurumunca kabul edilen mazereti olmaksızın görevini terk eder ve bu terki kesintisiz kaç gün devam ettirirse yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılır?
A
5
B
7
C
10
D
15
E
20
Soru 7
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göreyıllık izinlerin kullanılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilemez.
B
Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
C
Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.
D
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.
E
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Soru 8
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memura, eşinin kardeşinin ölümü hâlinde isteği üzerine kaç gün mazeret izni verilir?
A
3
B
5
C
7
D
10
E
12
Soru 9
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göreusulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
A
Kademe ilerlemesinin durdurulması
B
Devlet memurluğundan çıkarma
C
Aylıktan kesme
D
Uyarma
E
Kınama
Soru 10
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre disiplin cezalarının uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.
B
Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhâl uygulanır.
C
Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
D
Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl boyunca, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.
E
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 5 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına atanamazlar.
Soru 11
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, merkez ilçedeki bir okulda görevli öğretmen hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vali
B
Kaymakam
C
Okul Müdürü
D
İl Millî Eğitim Müdürü
E
İlçe Millî Eğitim Müdürü
Soru 12
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına aşağıdakilerden hangisi girmez?
A
İl genel meclisi üyeleri
B
İl belediye meclis üyeleri
C
Üniversite öğretim üyeleri
D
Köy ve mahalle muhtarları
E
Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar
Soru 13
- - - -, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikâyette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler.
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
A
Atamaya Yetkili Amirler
B
Cumhuriyet Başsavcıları
C
Kurum Müdürleri
D
Müfettişler
E
Hâkimler
Soru 14
I. İş veya ikametgâh adresinin bulunması
II. İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması
III. İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi
IV. Yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olması
V. İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzasının bulunması
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre memurlar hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin işleme konulma şartları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A
I, II ve V
B
II, III ve IV
C
III, IV ve V
D
I, II, III ve V
E
I, II, III, IV ve V
Soru 15
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı, yetkili mercinin kararının tebliğinden itibaren hakkında inceleme yapılan bir öğretmen kaç gün içinde itiraz edebilir?
A
10
B
15
C
20
D
30
E
45
Soru 16
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden değildir?
A
Çocukları ilköğretime hazırlamak
B
Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
C
Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
D
Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak
E
Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak
Soru 17
I. Enstitüler
II. Konservatuvarlar
III. Uygulama ve araştırma merkezleri
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdakilerden hangileri yükseköğretim kurumlarındandır?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin kapsam, amaç ve görevlerinden biri değildir?
A
Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak
B
Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak
C
Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak
D
İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek
E
Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak
Soru 19
• Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç - gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak
• İlköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddi yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre yukarıdaki görevler Bakanlığa ait hizmet birimlerinden hangisine aittir?
A
Strateji Geliştirme Başkanlığı
B
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
C
İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
D
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Soru 20
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göreTalim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Millî Eğitim Şurasının sekretarya hizmetlerini yürütür.
B
Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenler ve yürütür.
C
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organıdır.
D
Kurul, eğitim sisteminin tüm kademelerini temsil edecek nitelikte bir başkan ile on üyeden oluşur.
E
Kurulda görüşülen konularla ilgili olarak Bakan onayı ile görevlendirilen ilgili birim amiri veya amirleri Kurul toplantısına katılır ve oy kullanırlar.
Soru 21
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 22
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya kaç yıl geçmeden tekrar kurum açma izni verilmez?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 23
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kurumlarda çalıştırılacak personel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kurumların müdürleri, kurucu/kurucu temsilcisi tarafından seçilir.
B
Kurumların eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır.
C
Gerekli şartları taşıyan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler için valilikçe çalışma izni düzenlenir. Çalışma izninin iptali yine valilikçe yapılır.
D
Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.
E
Bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında üçte ikisinin, kuruluşundan üç yıl sonra da tamamının asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunludur.
Soru 24
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruları inceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri aşağıdakilerin hangisinde gösterilir?
A
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
B
Bakanlar Kurulu Kararı
C
Yönetmelik
D
Kanun
E
Tüzük
Soru 25
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır.
B
Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatları aranır.
C
Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir.
D
Kurul, en az ayda iki defa veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun isteği üzerine toplanır.
E
Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir.
Soru 26
Her yıl derslere başlamadan en az - - - - gün önce, muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir - - - - nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir.
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırası ile hangisi getirilmelidir?
A
15 - 3
B
10 - 2
C
7 - 2
D
5 - 3
E
3 - 2
Soru 27
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
A
Muhtar
B
Okul müdürü
C
Mahalli mülki amir
D
Bakanlık müfettişleri
E
İl/ilçe millî eğitim müdürü
Soru 28
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre okulların arsa ve arazi işleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar, 50 dekardan fazla olamaz.
B
Satın alma veya kamulaştırmak, köy okulları için köy tüzel kişiliğine, şehir ve kasaba okulları için özel idareye aittir.
C
Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında 2 dekardan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur.
D
Uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin nelerden ibaret olacağı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
E
Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur.
Soru 29
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göredeğişik tür ve derecedeki birden fazla okul ve kurumuyla bunlara bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, konferans salonu, çok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alan ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A
Dal
B
Alan
C
Atölye
D
Modül
E
Eğitim kampüsü
Soru 30
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre haftalık ders programı aşağıdakilerden hangisinin onayına bağlı olarak uygulamaya konulur?
A
Okul müdürü
B
Müdür yardımcısı
C
Millî eğitim müdürü
D
Müdür başyardımcısı
E
Millî eğitim şube müdürü
Soru 31
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı ve tarihlerini her dönem başında aşağıdakilerden hangisi belirler?
A
Öğretmenler kurulu
B
Zümre başkanları kurulu
C
Şube öğretmenler kurulu
D
Eğitim bölgesi müdürler kurulu
E
İlçe millî eğitim müdürleri kurulu
Soru 32
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin kaç iş gününden az olmaması esastır?
A
90
B
120
C
150
D
180
E
210
Soru 33
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.
B
Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.
C
Cevap anahtarları sınavlardan sonra hazırlanır ve üç yıl süreyle saklanır.
D
8’inci sınıflar için bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı üçü geçemez.
E
Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır.
Soru 34
I. Uyarma
II. Kınama
III. Okul değiştirme
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre yukarıdakilerden hangileri ortaokul ve imamhatip ortaokulu öğrencilerine olumsuz davranışlarının özelliğine göre uygulanacak yaptırımlardandır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 35
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne görekulüp temsilcisi kimler arasından seçilir?
A
Öğretmenler
B
Öğrenci velileri
C
Müdür yardımcıları
D
Kulüp üyesi öğrenciler
E
Okul dışından gönüllü vatandaşlar
Soru 36
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göresosyal etkinlikler kurulu ve görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Sosyal etkinlik başarı belgesi verilecek öğrencileri belirler, buna ilişkin listeyi eğitim kurumu müdürünün onayına sunar.
B
Sosyal etkinlikler kurulunun etkinliklerle ilgili planlama ve kararları, millî eğitim müdürünün onayından sonra yürürlüğe girer.
C
Sosyal etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer ilgililerle iş birliği yapar.
D
Eğitim kurumunda bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılacak sosyal etkinliklerle ilgili iş ve işlemleri eylül ayında planlar, ekim ayından itibaren yürütür.
E
Sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen anılacak ya da kutlanacak belirli gün ve haftaların öğrenci kulüplerine dağılımını yapar ve eğitim kurumu müdürünün onayına sunar.
Soru 37
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göreöğrenci kulübü ve çalışma esasları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Öğrencinin kulüp üyeliği, kulübe seçildiği öğretim yılıyla sınırlıdır.
B
Öğrencilerin herhangi bir kulübe üye olma zorunlulukları bulunmamaktadır.
C
Öğrencinin seçtiği kulüp, yaptığı çalışmalar ve belgeleri, e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir.
D
Kulüp çalışmalarıyla ilgili giderler; okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan ayni ve nakdî bağış yoluyla karşılanabilir.
E
Öğrenci kulübüyle ilgili sosyal etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi, danışman öğretmenin gözetim ve sorumluluğunda öğrencilerce gerçekleştirilir.
Soru 38
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre üniversitelerin psikoloji alanında lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde atipik ve uyum güçlüğü olan çocuklara tanılama ve terapi hizmetleri veren personel aşağıdakilerden hangisidir?
A
Psikolog
B
Psikometrist
C
Ergoterapist
D
Sosyal çalışmacı
E
Fizyoterapist
Soru 39
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde esas alınan ilkelerden değildir?
A
Bilimsellik
B
Hizmetlerin sunulmasında alenilik
C
Mesleki ve etik değerlere uyulması
D
Bireye ve bireysel farklılıklara saygı
E
Gelişimsel bir anlayışla önleyici ve koruyucu yaklaşım
Soru 40
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve araştırma merkezleri özel eğitim hizmetleri bölümünün görevlerindendir?
A
Eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal alanlarda grup rehberlik etkinliklerine yönelik programlar hazırlanır.
B
Hizmetin niteliğine ve bireyin ihtiyaçlarına göre psikolojik ölçme araçları, bilimsel standartlara ve etik ilkelere göre uygulanır.
C
Bireylere, ailelere, öğretmenlere ve eğitim kurumlarına yönelik rehberlik hizmetlerine ilişkin yayınlar oluşturulur ve eğitim kurumlarına ulaştırılır.
D
Çalışmalarda kullanılan psikolojik ölçme araçları, danışan dosyaları ve diğer kayıtların güvenliği ve gizliliği sağlanır.
E
Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinden yararlanmak üzere rehberlik ve araştırma merkezine başvuran ya da yönlendirilen bireylere; randevu verilir, dosya açılır ve gerekli hizmetler sunulur.
Soru 41
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'ne göre yaz dönemi kurslarında görevlendirilecek öğretmenler hangi ayın sonuna kadar belirlenir?
A
Mart
B
Nisan
C
Mayıs
D
Haziran
E
Temmuz
Soru 42
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'ne göre örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda bir kurs saatinin süresi kaç dakikadır?
A
40
B
45
C
50
D
55
E
60
Soru 43
I. Planlama
II. Proje fikrinin analizi
III. Uygulama
IV. Proje fikrini belirleme
V. Değerlendirme
VI. Finansman
Projelerin planlanması ve yürütülmesi sürecindeki aşamaların doğru sıralanışı hangisidir?
A
I - IV - III - II - V - VI
B
II - I - IV - VI - III - V
C
II - I - IV - III - V - VI
D
IV - II - I - VI - III - V
E
IV - I - II - III - VI - V
Soru 44
Millî Eğitim Bakanlığının aday öğretmenler için önerdiği kitap listesinde yer alan ve TRT'de aynı isimle belgeseli de yayınlanan Halime Toros'un kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Diriliş Neslinin Amentüsü
B
Batıya Doğru Akan Nehir
C
Bilim Tarihi Sohbetleri
D
Bozkırdaki Çekirdek
E
Asya’nın Kandilleri
Soru 45
Bu platformun amacı, bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. Sunduğu e-içerikler; sınıf seviyelerine uygun ve güvenilir olup herkesin kullanımına açıktır. Ayrıca Türkiye'de ve dünyada dijital yayıncılık alanında önde gelen eğitim firmaları tarafından sağlanan içeriklerle de zenginleştirilmektedir. Sosyal ağ yapısıyla öğretmenleri de ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini sağlamaktadır.
Hakkında bilgi verilen Millî Eğitim Bakanlığının elektronik uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
DYS
B
e-Okul
C
EBA
D
MEBBİS
E
KDK Çocuk
Soru 46
Bir öğretmenin, ders planı hazırlarken aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurması gerekli değildir?
A
Öğrenci özellikleri
B
Konu için gereken süre
C
Dersin doğası ve diğer derslerle ilişkisi
D
Eğitim araç-gereçleri ve başvurulacak kaynaklar
E
Değerlendirme sorularının yalnızca çoktan seçmeli olması
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi eğitim-öğretim çalışmalarının planlanmasıyla ilgili ortak hükümlerden biri değildir?
A
Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları tek tip olmak zorunda ve çoklu zeka kuramına göre hazırlanmalıdır.
B
Her öğretmen, istenildiğinde ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarını okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek zorundadır.
C
Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları, okulun yöneticileri, zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri ve ders öğretmenlerinin ortak katkılarıyla hazırlanır.
D
Her eğitim-öğretim yılı sonunda ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları; okulun yöneticileri, zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri ve ders öğretmeninin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir.
E
Okul yönetimi tarafından tutanakla belirlenen, planlama çalışmalarında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınır.
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi bir ders planının giriş bölümünde yer almaz?
A
Hedeften haberdar etme
B
Performansı ortaya çıkarma
C
Gözden geçirme
D
Dikkat çekme
E
Güdüleme
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi ders planı hazırlamanın öğretmene sağlayacağı yararlardan birisi değildir?
A
Zamanı etkili yönetmek
B
Sınıf yönetimini kolaylaştırmak
C
Konu yetiştirme kaygısını azaltmak
D
Öğretme sürecinin etkililiğini arttırmak
E
Sınıfta olabilecek olayları önceden öngörmek
Soru 50
Öğretimin planlaması ve öğretim planları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Planlamanın temel amacı, denetimlerde hesap verilebilirliktir.
B
Okul yönetimi, planlama çalışmalarının en önemli parçasıdır.
C
Hazırlanan planların uygulanabilirliği ve etkililiği değerlendirilmelidir.
D
Ekonomiklik ilkesi gereği farklı sınıf düzeylerinde aynı plan uygulanmalıdır.
E
Öğretmenler, planda yer vermediği etkinlikleri uygulamamalı, planlar esnetilmemelidir.
Soru 51
Öğretmen sınıfa girer girmez öğrencilerden defterlerini çıkarmalarını ve kitaptan söylediği sayfayı açmalarını istedi. Daha sonra ders notlarını çıkarıp tahtaya kurallar ve örnekler yazmaya başladı. Bu durumun yarattığı isteksizlik, öğrenciler için dersin verimliliğini ve etkililiğini sürecin henüz başındayken azaltmıştı.
Bu paragrafa göre dersin verimliliğini ve etkililiğini azaltan temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
A
Öğretmenin alan bilgisinin yetersiz olması
B
Öğrencilerin eksik ön öğrenmelerinin olması
C
Öğretmenin planlamadaki dikkat çekme ve güdüleme basamaklarını atlaması
D
Öğretmenin ders sürecini buluş yoluyla öğretime göre tasarlaması
E
Öğretmenin değerlendirme amacıyla kullandığı soruların sınıf seviyesinin üzerinde olması
Soru 52
Öğrenci merkezli oluşturulmuş bir ders planıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Sadece anlatım yöntemine yer verilir.
B
Temel kaynaklar kitaplar ve öğretmendir.
C
Uygulama, analiz, sentez düzeyinde kazanımlara yönelik etkinliklere yer verilmez.
D
Her öğrenciden aynı başarıyı göstermesi beklenir.
E
Farklı yöntem ve tekniklerin bir arada kullanıldığı zengin bir süreci içerir.
Soru 53
Alanında başarılı, dersleri öğrencileri tarafından büyük bir ilgi ve katılım ile takip edilen bir lise öğretmeni, bir arkadaşı tarafından ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin dersine davet edilmiştir. Öğretmen, lise öğrencileri ile keyifle işlediği bir konuyu davet edildiği sınıftaki öğrencilerle paylaşmıştır. Ancak öğrenciler derste tepkisiz kalmış, derse yeterli katılım gösterememiş ve bir süre sonra dikkatleri dağıldığı için farklı şeylerle ilgilenmişlerdir.
Öğretmenin yaşadığı bu deneyimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
İşlenen dersin öğrencilerin gelişim düzeyine uygun olmaması
B
Farklı duyu organlarına hitap edecek materyaller kullanılmaması
C
Konuya uygun etkinliklere yer verilmemesi
D
Öğrencilerin hedeften haberdar edilmemesi
E
Sınıfın fiziksel koşullarının uygun olmaması
Soru 54
Bir öğretmenin, derslerine sıklıkla geç kalan öğrencisine aşağıdaki tepkilerden hangisini vermesi sınıf içi iletişim süreçlerinde ben diline uygundur?
A
“Yine gelenek bozulmadı ve geç kaldın!”
B
“Bu kadar geç kalmanın kesinlikle bir sebebi olmalı!”
C
“Sanırım uykunu alamadın, uyumak istersen biz seni rahatsız etmeyiz.”
D
“Beni sinirlendirmekten zevk alıyorsun ve bunu bilerek yapıyorsun.”
E
“Sürekli geç kalman, bir problemin olduğunu düşündürüyor ve senin için kaygılanıyorum.”
Soru 55
Sabah derslerinde bazı öğrencilerin hâlâ uyanamadığını, bazılarının ise dikkatini derse veremediğini fark eden Hakan Öğretmen, bu yüzden sınıf yönetimi sorunları yaşamaktadır. Bunun üzerine sabah derslerine başlamadan önce okul bahçesinde öğrencilerine basit fiziksel egzersizler yaptırıp sınıfa alarak derslerine devam etmiştir. Bu şekilde sınıf yönetim sorunlarını büyük ölçüde azaltmıştır.
Hakan Öğretmen'in dersten önce öğrencilere egzersiz yaptırması hangi sınıf yönetim modeline yöneliktir?
A
Tepkisel
B
Önlemsel
C
İlgisiz
D
Otokratik
E
Hümanist
Soru 56
Öğrencilerin öz denetim yeterliklerini geliştirmek için teşvik edici, öğrenciyi merkeze alan …(I)… öğretmenin sınıf yönetim biçimi, bazen öğretmenlerin sınıf içi süreçleri iyi yönetememesinden dolayı sınıfta bir düzenin olmadığı, kurallara uyulmayan ve öğrencilerin ilgilerinin farklı yöne kaydığı …(II)… öğretmenin yönetim biçimine dönüşebilir.
Paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir?
A
I: Serbest (İlgisiz) II: Otokratik
B
I: Otokratik II: Serbest (İlgisiz)
C
I: Otokratik II: Demokratik
D
I: Demokratik II: Serbest (İlgisiz)
E
I: Demokratik II: Otokratik
Soru 57
Sınıf kurallarının belirlenmesi ve uygulanması süreçlerinde aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi çağdaş sınıf yönetimi anlayışına uygun değildir?
A
Öğrencilerin gelişimsel özelliklerini dikkate alarak kuralları belirlemek
B
Olumlu davranıştan ziyade olumsuz davranışları vurgulamak
C
Kurallar belirlenirken öğrenci görüşlerini dikkate almak
D
Sınıf kurallarını tüm öğrencilerin görebileceği bir yere asmak
E
Farklı sınıf düzeyleri için farklı kurallar oluşturmak
Soru 58
Sınıf yönetimi sürecinde, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin içsel güdülenmelerini sağlamaya ve öz denetim becerilerini geliştirmeye yönelik uygun bir öğretmen davranışı değildir?
A
Sen dili yerine ben dili kullanma
B
Hedefe ulaşmada teşvik edici olma
C
Rekabetçi bir sınıf ortamı oluşturma
D
Bilgiden çok öğrenciyi merkeze alma
E
Çekingen ve içedönük öğrencilere sorumluluklar verme
Soru 59
İğne yapar. dediler doktordan korktuk,Ceza yazar. dediler polisten korktuk. Daha üzücü olan iseDüşük not verir, azarlar. dediler öğretmenden korktuk. Öğretme - öğrenme ortamlarında korkunun değil, sevgi ve güven duygularının hakim olması gerekir. Bir aslan bile kırbaç korkusuyla sandalyeye oturmayı öğreniyor. Fakat biz aslanaKaliteli eğitim almış. değil,İyi eğitilmiş. diyoruz.
Bu paragrafta eleştirilen hangi tip öğretmenin sınıf yönetim biçimidir?
A
Otokratik
B
Demokratik
C
İlgisiz
D
Hümanist
E
Çağdaş
Soru 60
Yeterli düzeyde başarı gösteremeyen ve düşük öz yeterlik algısına sahip öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta, yaşanan sınıf yönetimi sorunlarına karşı öğrencilerin öz yeterlik algısını yükseltmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması daha uygundur?
A
Sınıf içi rekabeti arttırma
B
Sınıf kurallarını sık sık hatırlatma
C
Öğrenci düzeyine uygun sorumluluklar verme
D
Sorunlu öğrencileri disiplin kuruluna sevk etme
E
Başarılı öğrencileri ödüllendirip başarısızları cezalandırma
Soru 61
Tasarruf konusunu işleyen bir öğretmenin, öğrencilerindenbir ay boyunca harçlıklarından artan parayı bir kumbarada biriktirmelerini istemesi aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini uyguladığını gösterir?
A
Aşamalılık
B
Bireye görelik
C
Yakından uzağa
D
Bilinenden bilinmeyene
E
Yaparak yaşayarak öğrenme
Soru 62
Nurettin Topçu'ya göre birtakım formülleri sadece ezberleten öğretmen, benliğimizin iktidarından her gün bir parçasını yok etmektedir. İyi bir öğretmen, dışımızda yaşananı, içimizde hayat yapabilendir. En iyi öğretmen, hayattır. Ancak hayattan ders alamayanlar için öğretmenler, hayat ile aralarında bir köprüdür.
Bu paragrafa göre aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangilerinin önemi vurgulanmıştır?
A
Bütünlük - Sosyallik
B
Açıklık - Ekonomiklik
C
Kolaydan Zora - Yakından Uzağa
D
Bilinenden Bilinmeyene - Soyuttan Somuta
E
Yaparak Yaşayarak Öğrenme - Yaşama Yakınlık
Soru 63
Temple Grandin'in kendine has bir özelliği vardı. Temple, resimlerle düşünüyordu. Bu özelliği ile ilgili olarak şunları söylemiştir:Tüm düşünceler, hayal dünyamda video kaset gibidir. Resimler benim anadilim, kelimeler ise yabancı dilimdir. Çoklu zekâ kuramına göre Temple Grandin'in öne çıkan zekâ alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Görsel
B
Ritmik
C
Sözel
D
Kinestetik
E
Matematiksel
Soru 64
Çocuklarımızın kaderini yine biz belirlemiştik. Kimse onlara ne olmak isteyeceğini, neye gönül verdiğini sormamıştı. Düşünsenize, Michael Jackson'ın ailesi onu boksör olmaya, Muhammed Ali'nin ailesi ise onu şarkıcı olmaya zorlasaydı!
Bu paragrafta ailelerin, çocukları için meslek seçimi yaparken Tam Öğrenme modelindeki hangi değişkeni dikkate almadığı vurgulanmaktadır?
A
Öğretim Hizmetinin Niteliği
B
Duyuşsal Giriş Özellikleri
C
Bilişsel Giriş Davranışları
D
Dönüt - Düzeltme
E
Öğretim Ünitesi
Soru 65
Bilinçsiz su tüketimi sorununa dikkat çekmek isteyen bir öğretmen, sınıfını gruplara ayırmış ve bir çalışma planına göre her grubun su sorununa yönelik araştırmalar yapıp bilgilendirici broşür, poster veya kısa film hazırlamasını istemiştir.
Buna göre bu öğretmenin öğretim sürecinde kullandığı yöntem, teknik veya model aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gösteri
B
Örnek Olay
C
Proje Temelli
D
Beyin Fırtınası
E
Gösterip Yaptırma
Soru 66
Ali Öğretmen, uzaya ilgi duyan öğrencisi Halil'i NASA'nın bir etkinliğine götürmüştür. Bu etkinlikte kişilerin bir uzay mekiği içine binip kendilerini mekiği uzayda kullanıyormuş gibi hissetmeleri sağlanmaktadır.
Halil'in katıldığı bu etkinlikte hangi öğretim yöntem veya tekniğinden yararlanılmıştır?
A
Simülasyon
B
Mikro Öğretim
C
Gösteri
D
Beyin Fırtınası
E
Problem Çözme
Soru 67
Nurten Öğretmen, fen dersinde öğrencilere denizde yaşayan canlıların özelliklerini açıklar. Daha sonra dersinin devamında öğrencilerini çeşitli deniz canlılarının bulunduğu dev akvaryuma götürür. Öğrencilerinden 4 ya da 6 kişilik gruplar oluşturmalarını ister. Önce her grubun kendi içinde akvaryumdaki canlıların benzer ve farklı özelliklerine ilişkin fikir alışverişinde bulunmalarını ve daha sonra grupların belirledikleri özellikleri tüm sınıfa sunmalarını ister.
Aşağıdakilerden hangisi Nurten Öğretmen'in dersini işlerken kullandığı öğretme yollarından biri değildir?
A
Gezi
B
İşbirliği
C
Sunuş
D
Proje
E
Küçük grup tartışması
Soru 68
Ayla Öğretmen, öğretme etkinliklerini düzenlerkenNe yapıyorum?, Niçin yapıyorum?, Nasıl daha iyi sonuç alabilirim? gibi soruları sık sık kendisine sormaktadır.
Buna göre Ayla Öğretmen bu süreçte aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?
A
Problem çözme
B
Somut düşünme
C
Yaratıcı düşünme
D
Yansıtıcı düşünme
E
Sembolik düşünme
Soru 69
Ahmet Öğretmen,üçgenler konusunu işlerken önce konu ile ilgili tanım ve kuralları anlatmış. Sonrasında ise konu ile ilgili örnekleri çözmüştür. Bu sürecin sonunda genel bir özet yaparak dersini bitirmiştir.
Buna göre Ahmet Öğretmen'in uygulamaları aşağıdaki öğretim stratejilerinden hangisine uygundur?
A
Buluş
B
Sunuş
C
Araştırma-İnceleme
D
Proje Temelli Öğrenme
E
Probleme Dayalı Öğrenme
Soru 70
Öğrencilerin bir konu hakkında farklı bakış açıları geliştirmelerini, konunun olumlu, olumsuz yönlerini fark edebilmelerini ve yeni fikirler ortaya koymalarını hedefleyen bir öğretmenin aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanması daha uygundur?
A
Altı Şapkalı Düşünme
B
Mikro Öğretim
C
Soru-Cevap
D
Benzetim
E
Gösteri
Soru 71
I. Toplumsal olaylara karşı sorumluluk duyma
II. Geometrik şekillerin çevresini hesaplama
III. Çocuklara karşı anlayışlı olma
Numaralandırılmış davranışların ait olduğu hedef alanları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilişsel - Duyuşsal - Psikomotor
B
Bilişsel - Bilişsel - Psikomotor
C
Bilişsel - Psikomotor - Duyuşsal
D
Duyuşsal - Bilişsel - Duyuşsal
E
Duyuşsal - Bilişsel - Psikomotor
Soru 72
Efe, yeni İngilizce kelimeler öğrenmek için evden çıkarken kapıya koyduğu kutudan bir kart çeker ve bu kart üzerindeki kelimeyle gün içerisinde karşılaştığı durumları ilişkilendirir. Kendine özgü bu yöntemle kelimeleri kalıcı bir şekilde öğrenir.
Efe'nin kelime öğrenirken kendine özgü bir yöntem kullanması Gagne'ye göre hangi öğrenme ürünüyle ilişkilidir?
A
Devinimsel beceriler
B
Zihincel beceriler
C
Bilişsel stratejiler
D
Sözel beceriler
E
Tutumlar
Soru 73
Öğrencilere öğretmek istediğimiz bilgiler kendi başlarına değerli değil, sonuçları açısından değerlidir. Öğrenci edindiği bilgi ile günlük hayatta karşılaştığı problem durumlarına akılcı çözümler ürettiğinde bu bilgi onun için değer kazanır.
Bu parçaya göre aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisi bilginin öğrenci için değer kazanmasına en fazla katkıda bulunur?
A
Gösteri
B
Anlatım
C
Beyin Fırtınası
D
Programlı Öğretim
E
Proje Temelli Öğrenme
Soru 74
Nörofizyolojik kurama göre beynin işlevini yerine getirmesinde sonradan kazanılan zengin yaşantıların önemli rol oynadığı savunulmaktadır. Çocuklukta kazanılan yaşantıların, yetişkinlikte kazanılanlara göre daha etkili olduğu düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi nörofizyolojik kurama göre uygun bir öğrenme ortamı özelliği değildir?
A
Öğrencilerin sınıfta hareket ihtiyaçlarını karşılamalarına izin vermek
B
Öğrencilere öğretim aracı olarak gerçek nesneler sunmak
C
Tamamen sessiz bir sınıf ortamı yaratmak
D
Sınıfa yaşamdan örnek olaylar taşımak
E
Esnek ders saatleri ayarlamak
Soru 75
Biyoloji öğretmeni Emre, derslerineDinazorların nesli nasıl tükenmiş olabilir?,Sigara kullanımının azaltılmasına yönelik önerileriniz nelerdir? ya daSizce vücudumuzun içerisinde yaşayan canlılar var mıdır? gibi sorularla başlamaktadır. Böylece öğrencilerin dikkatlerini çekerek onları derse hazırlamaktadır.
Emre Öğretmen'in dikkat çekerek öğrencileri öğrenme sürecinde aktif kılma amacıyla kullandığı bu soruların aşağıdaki hangi özelliğe sahip olması bir zorunluluk değildir?
A
Öğrencilerde merak uyandırma
B
Tek bir doğru yanıta sahip olma
C
Dersin konusuyla bağlantılı olma
D
Öğrencileri öğrenmeye teşvik etme
E
Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olma
Soru 76
Öğrencilerin etkili dinleme ve konuşma, eleştirel düşünme, farklı fikirlere saygılı olma becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmenin, öğretme-öğrenme ortamlarında aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanması daha uygundur?
A
Anlatım
B
Tartışma
C
Soru-Cevap
D
Gözlem
E
Bireyselleştirilmiş Öğretim
Soru 77
Tam öğrenme modelinin uygulama basamaklarına göre yürütülen bir öğretim sürecinde öğrencilere bilişsel giriş davranışları testinin uygulanmasının temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Öğrencileri süreç öncesi güdülemek
B
Testin deneme uygulamasını gerçekleştirmek
C
Öğrencileri başarılarına göre gruplara ayırmak
D
Amaca hizmet etmeyen hedef davranışları yeniden yapılandırmak
E
Öğrencilerin ön koşul öğrenmelere sahip olup olmadıklarını belirlemek
Soru 78
Kimyasal maddelerin su kirliliğine etkileri hakkında öğrencilerinde farkındalık oluşturmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki etkinliklerden hangisini seçmesi daha kalıcı öğrenme sağlar?
A
Makale okutturup, özet istemesi
B
Alan uzmanlarıyla röportaj yaptırması
C
Kimyasallarla ilgili bir sunum yapması
D
Laboratuvar ortamında deney yaptırması
E
Konu ile ilgili kısa filmler, videolar izlettirmesi
Soru 79
Salim Öğretmen, öğrencilerine sigaranın zararlarıyla ilgili kısa bir film izletmiş ve daha sonra öğrencilerden sigara kullanımının nedenleri, sonuçları hakkında tartışmalarını istemiştir. Son olarak öğrencilerden sigara kullanımının önlenmesine yönelik çözüm önerilerini alarak etkinliği sonlandırmıştır.
Salim Öğretmen'in öğrenme ortamlarında kullandığı yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gösteri
B
Örnek Olay
C
Mikro Öğretim
D
Proje Tabanlı Öğretim
E
Benzetim (Simülasyon)
Soru 80
Aşağıdaki öğretim yöntemi veya tekniklerinden hangisi kalabalık sınıflarda, kısa zamanda çok bilgi aktarılması gereken durumlarda diğerlerinden daha ekonomiktir?
A
Anlatım
B
Gösterip Yaptırma
C
Proje Temelli Öğrenme
D
Benzetim (Simülasyon)
E
Probleme Dayalı Öğrenme
Soru 81
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş öğretim yaklaşımlarını benimsemiş bir öğretmen davranışı değildir?
A
Bilgiye ulaşırken öğrencilere rehberlik etmesi
B
Öğrencilerin cevaplarına uygun dönütler vermesi
C
Öğretim sürecini öğrencilerinin özelliklerine göre planlaması
D
Bütün öğrencilerin eşit düzeyde başarı göstermelerini beklemesi
E
Çeşitli yöntem ve teknikleri kullanarak öğretim sürecini zenginleştirmesi
Soru 82
Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme ortamlarında probleme dayalı öğrenme yöntemini kullanmak isteyen bir öğretmenin seçeceği problem durumunun özelliklerinden değildir?
A
Farklı çözüm yolları içermesi
B
Gerçek yaşam durumlarıyla ilgili olması
C
Alt düzey bilişsel hedeflere yönelik olması
D
Öğrenciyi akıl yürütmeye, düşünmeye sevk etmesi
E
Bilimsel süreç becerilerinin kullanılmasına elverişli olması
Soru 83
Aşağıdaki öğretim süreci uygulamalarından hangisi yapılandırmacı yaklaşıma uygun değildir?
A
Bireysel farklılıkların dikkate alınması
B
Öğretmenin, sürecin merkezinde olması
C
Öğrenci-öğretmen etkileşiminin üst düzeyde olması
D
Öğrencinin, bilgiye ulaşırken farklı kaynaklardan yararlanması
E
Öğretmenin, farklı yöntem ve teknikleri bir arada kullanması
Soru 84
"Öğretme - öğrenme ortamlarında beyin fırtınası tekniğini kullanan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması bu tekniğe uygun değildir?"
A
Benzer fikirleri gruplandırarak tahtaya yazması
B
Özgür bir öğrenme ortamı düzenlemesi
C
Sadece mantıklı fikirleri tahtaya yazması
D
Çok sayıda fikir üretilmesini sağlaması
E
Öğrencilerin katılımını teşvik etmesi
Soru 85
Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine dayalı öğrenmede oluşması beklenen bir öğretme-öğrenme ortamıdır?
A
Güven ve dayanışma içinde öğrenme
B
Liderin hakim olduğu öğrenme
C
Kaygı içinde öğrenme
D
Aynı hızda öğrenme
E
Yarışmacı öğrenme
Soru 86
I. İngilizce kursuna başvuran Sude yeterli puanı aldığı için en üst kura yerleştirildi.
II. Aynı para birimini kullanan iki ülkedeki asgari ücret arasındaki farkın 300 birim olduğu görüldü.
III. Ali'nin sorulara verdiği cevaplardan elde ettiği puanlar toplamının 45 olduğu belirlendi.
IV. Ankara'daki bir okulda aylık geliri 2000 TL altında olan 7 aileye yiyecek ve içecek yardımı yapılmasına karar verildi.
Yukarıda verilen ifadeler ölçme ve değerlendirme kavramları bakımından hangi seçenekte doğru sınıflandırılmıştır?
A
Ölçme: I - Değerlendirme: II-III-IV
B
Ölçme: IV - Değerlendirme: I-II-III
C
Ölçme: II-III - Değerlendirme: I-IV
D
Ölçme: III-IV -Değerlendirme: I-II
E
Ölçme: I-III-IV -Değerlendirme: II
Soru 87
Bir öğretmen, gerçekleştireceği etkinlik öncesinde sınıfı rastgele iki gruba ayırmış ve gruplardan birineMaviler, diğerineKırmızılar adını vermiştir.
Buna göre öğretmenin sınıfı gruplara ayırması hangi ölçek düzeyinde bir uygulamadır?
A
Sınıflama
B
Sıralama
C
Eşit Aralıklı
D
Oranlı
E
Dereceleme
Soru 88
88 - 89. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.
Matematik öğretmeni Eren Bey, öğrencilerine beş seçenekli sorulardan oluşan 30 soruluk bir test uygulamıştır. Test kitapçığının ilk sayfasındaki yönergedeTestinizde 30 soru bulunmaktadır. Test süresi 45 dakikadır. Test sonucunda doğru cevaplarınıza bir (1), yanlış cevaplarınıza sıfır (0) puan verilecektir. Yanlış cevaplarınızdan dolayı doğru cevaplarınız silinmeyeceğinden, cevabınızın doğruluğundan emin olmadığınız sorular için size en doğru görünen seçeneği işaretlemeniz yararınıza olacaktır. Dersten başarılı olabilmeniz için en az 18 soruya doğru cevap vermeniz gerekmektedir. açıklamalarını yazmıştır.
Eren Öğretmen'in testin ilk sayfasında yapmış olduğu açıklamaların ölçme sonuçlarının öncelikle hangi özelliğini etkilemesi beklenir?
A
Duyarlık
B
Objektiflik
C
Genellik
D
Yordama
E
Güvenirlik
Soru 89
Eren Öğretmen'in yönergesinde geçen18 soru ifadesi ölçme ve değerlendirme kavramlarından hangisiyle açıklanırsa daha doğru olur?
A
Bağıl Ölçüt
B
Mutlak Ölçüt
C
Grup Normu
D
Minumum Puan
E
Beklenen Puan
Soru 90
I. Sanata karşı tutum
II. Fizik sınavına katılan öğrenci sayısı
III. Günlük televizyon izleme süresi
IV. Akıl yürütme becerisi
V. Bir metindeki yazım yanlışı sayısı
Yukarıdaki özelliklerden hangileri doğrudan ölçülebilir?
A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve V
Soru 91
Bir öğretmen hazırladığı testi öğrencilerine uyguladıktan bir süre sonra aynı testi bir daha uygulamış ve bu iki ölçümün sonuçları arasındaki korelasyonu hesaplamıştır.
Buna göre bu öğretmen hangi güvenirlik belirleme yöntemini kullanmıştır?
A
KR-20 güvenirlik katsayısı
B
Cronbach Alfa katsayısı
C
Eşdeğer formlar
D
Test tekrar test
E
İki yarıya bölme
Soru 92
Aşağıdaki madde tiplerinden hangisinde şans başarısı ile doğru yanıtlama olasılığı en yüksektir?
A
Çoktan Seçmeli
B
Doğru Yanlış
C
Kısa Cevaplı
D
Eşleştirmeli
E
Açık Uçlu
Soru 93
Üslü sayılarda dört işlem becerisini ölçen 25 soruluk çoktan seçmeli bir testin yönergesineİstediğiniz 20 soruyu cevaplayınız. şeklinde bir açıklama yazan matematik öğretmeni testin hangi özelliğini doğrudan etkilemiştir?
A
Puanlama Güvenirliği
B
Görünüş Geçerliği
C
Uyum Geçerliği
D
Kapsam Geçerliği
E
Puanlayıcı Güvenirliği
Soru 94
Her sorunun 2 puan olduğu 5 soruluk testten bir sınıftaki öğrencilerin aldığı puanlar grafikte gösterilmiştir.
Aday Kaldırma Sınavı Çıkmı Soru
Buna göre dağılımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Dağılım ranjı 6’dır.
B
Sınava katılan 24 kişidir.
C
Dağılımın modu (tepe değer) 6’dır.
D
Dağılımın medyanı (ortanca) 6’dır.
E
Test puanlarının aritmetik ortalaması 6’dır.
Soru 95
Test geliştirme sürecinde ilk olarak aşağıdakilerden hangisi belirlenmelidir?
A
Madde tipi
B
Madde sayısı
C
Testin amacı
D
Madde analizi
E
Maddelerin nasıl puanlanacağı
Soru 96
I. Sofya
II. Selanik
III. Manastır
IV. İstanbul
Mustafa Kemal yukarıdaki şehirlerin hangisinde eğitim amacıyla bulunmamıştır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 97
Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlık yetkisiyle yönettiği ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A
Balkan Savaşları
B
Çanakkale Savaşı
C
Trablusgarp Savaşı
D
Sakarya Meydan Savaşı
E
Dumlupınar Meydan Savaşı
Soru 98
Osmanlı Hükûmeti aşağıdakilerden hangisiyle Temsil Heyeti'ni resmen tanımıştır?
A
Sivas Kongresi
B
Havza Genelgesi
C
Erzurum Kongresi
D
Amasya Genelgesi
E
Amasya Görüşmeleri
Soru 99
Zamana göre geri kalmış bütün kurumların ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak kurumların getirilmesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha çok ilgilidir?
A
Devletçilik
B
Milliyetçilik
C
İnkılapçılık
D
Cumhuriyetçilik
E
Laiklik
Soru 100
Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleştirilen;
I. Erkânıharbiye Vekâletinin kaldırılması
II. Tevhiditedrisat Kanunu'nun çıkarılması
III. Medeni Kanun'un kabulü
IV. 1933 Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesinin açılması
inkılaplarından hangileri eğitimle ilgilidir?
A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
II, II ve IV
Toplam 100 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir