2018 Türk Eğitim Sen Adaylık Kaldırma Deneme Sınavı

2018 Türk Eğitim Sen Adaylık Kaldırma Deneme Sınavı ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
I. Disiplin amirinin teklifi
II. Hukuk müşavirinin onayı
III. Bakanlık müfettişinin idari teklifi
IV. Atamaya yetkili amirin onayı
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların, yukarıdakilerden hangilerinin teklifi ve onayı ile ilişikleri kesilir?
A
I ve II
B
II ve III
C
I ve IV
D
III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 2
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na görevekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları kapsamında memurların kanuni izin nedeniyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları hâlinde yerlerine kurum içinden vekil atandığı zaman (istisnai durumlar hariç) atanan vekil memurlara vekâlet görevinin kaç aydan fazla devam eden süresi için vekâlet aylığı ödenir?
A
3
B
4
C
5
D
6
E
7
Soru 3
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, aşağıdakilerden hangisinin uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir?
A
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
B
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
C
Cumhurbaşkanı
D
Meslekî Yeterlilik Kurumu
E
Devlet Personel Başkanlığı
Soru 4
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aylıktan kesme cezası alan bir kişi 8 yıl içerisinde aylıktan kesmeyi gerektirecek başka fiillerden dolayı üçüncü defa aylıktan kesme cezası gerektiren bir fiili işlediklerinde hangi ceza verilir?
A
Devlet memurluğundan çıkarma
B
Kıdem indirme
C
Aylıktan kesme
D
Kademe ilerlemesinin durdurulması
E
Uyarma
Soru 5
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnalarına ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerden hangisince belirlenir?
A
Bakanlar Kurulu
B
Maliye Bakanlığı
C
Devlet Personel Başkanlığı
D
Cumhurbaşkanı
E
İlgili Bakanlık
Soru 6
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, disiplin cezası verme yetkisi nihayet ne kadar süre içinde zaman aşımına uğrar?
A
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde
B
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde
C
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde
D
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlenildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde
E
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlenildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde
Soru 7
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aynı yerdeki göreve atananlar atama emrinin kendilerine duyurulduğu günü izleyen kaç gün içinde işe başlamalıdır?
A
Tebliğ gününü izleyen iş günü
B
5 gün
C
7 gün
D
15 gün
E
30 gün
Soru 8
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, öğretmen olarak memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlar hakkında derece ve kademe ilerleme bakımından aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Bir kademe ilerlemesi uygulanır.
B
İki kademe ilerlemesi uygulanır.
C
Bir derece ilerlemesi uygulanır.
D
Bir derece ve bir kademe ilerlemesi uygulanır.
E
Bir derece ve iki kademe ilerlemesi uygulanır.
Soru 9
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, muvazzaf askere giden memurlar, tekrar göreve dönmek istemeleri hâlinde terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar?
A
30
B
15
C
10
D
7
E
5
Soru 10
I. Ölüm
II. Aylıksız izne ayrılma
III. Emekliye ayrılma
IV. İstifa
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, yukarıda verilenlerin hangilerinde memurlara peşin olarak ödenen aylık geri alınmaz?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 11
I. Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır hâlde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.
II. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.
III. Zararların ödettirilmesinde, fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi hâlinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na görekişisel sorumluluk ve zarar ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre merkez ilçelerdeki belde belediye meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
A
İçişleri Bakanı
B
Adalet Bakanı
C
Bulundukları İlin Valisi
D
Belde Belediye Başkanı
E
Cumhurbaşkanı
Soru 13
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yetkili mercinin, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararına karşı yapılan itirazlar en geç kaç ay içinde karara bağlanır?
A
Bir
B
İki
C
Üç
D
Dört
E
Beş
Soru 14
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre valiler için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı
B
Yargıtayın ilgili ceza dairesi
C
İl ağır ceza mahkemesi
D
Danıştay
E
İstinat mahkemeleri
Soru 15
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre ön inceleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.
B
Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilebilirler.
C
Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi görevlendirilebilecek vasıfta olan kişiler eliyle de yaptırılabilir.
D
Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması hâlinde müracaatı işleme koymazlar.
E
Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir.
Soru 16
I. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
II. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak III. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak
IV. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak
V. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdakilerden hangileri okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerindendir?
A
I, II ve III
B
I, II ve V
C
I, III ve IV
D
II, IV ve V
E
III, IV ve V
Soru 17
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göreöğretmenlik mesleği ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A
Aday öğretmenliğe atanabilmek için; Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve Bakanlıkça ve/ veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.
B
Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk millî eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.
C
Aday öğretmenler, en az bir eğitim - öğretim dönemi fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.
D
Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.
E
Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.
Soru 18
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nda,Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir. şeklinde açıklanan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A
Eğitim hakkı
B
Genellik ve eşitlik
C
Fırsat ve imkân eşitliği
D
Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
E
Süreklilik
Soru 19
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre,Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevidir?
A
Teftiş Kurulu Başkanlığı
B
Strateji Geliştirme Başkanlığı
C
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
D
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Soru 20
Yurt dışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını bakanın onayına sunmak
Eğitim ve öğretimle ilgili konularda Bakanlığın diğer birimleri tarafından oluşturulacak politika ve stratejilerin belirlenmesinde iş birliği yapmak
Bu görevler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
A
Millî Eğitim Şurasına
B
Teftiş Kurulu Başkanlığına
C
Strateji Geliştirme Başkanlığına
D
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
E
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına
Soru 21
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya meslekî ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim vermek görevi aşağıdakilerden hangisinindir?
A
Strateji Geliştirme Başkanlığı
B
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
C
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
D
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Soru 22
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na görekurum açma izninin iptali, kurumun kapatılması, devri ve nakli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Kapanan veya kapatılan kurum; mühürlerini, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını ilgili valiliğe devir ve teslim etmeye mecburdur.
B
Kurum açma izni verilen kurumlarda bir yıl içinde öğretime başlamayan ile söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.
C
Okul kurucusu/kurucu temsilcisi; Bakanlığa, yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve öğrenci/kursiyerlere en az iki ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla ve gerekçesi Bakanlıkça uygun bulunduğu takdirde öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir.
D
Bu Kanun’da belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatanlar ile soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya üç yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya bir kurumu devralma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez.
E
Okullar dışındaki diğer kurumların kurucusu/ kurucu temsilcisi valiliğe, yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve öğrenci/ kursiyerlere en az bir ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla ve gerekçesi valilikçe uygun bulunduğu takdirde dönem sonunda kurumunu kapatabilir.
Soru 23
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kurum açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi halinde, kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren kaç iş günü içinde Bakanlığa itirazda bulunulabilir?
A
7
B
9
C
15
D
30
E
45
Soru 24
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi Dilekçe Komisyonunun sahip olduğu yetkilerden değildir?
A
Görevleri ile ilgili olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi almak
B
İlgilileri çağırıp bilgi almak
C
Bilirkişi görevlendirmek
D
Adli soruşturma işlemlerini yürütmek
E
İdari denetimin yapılmasını istemek
Soru 25
I. Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.
II. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap veremezler.
III. İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre istenecek bilgi veya belgenin niteliği ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 26
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir?
A
Bir
B
İki
C
Üç
D
Dört
E
Beş
Soru 27
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
A
Okul müdürü
B
İlgili mahkeme
C
Mahalle muhtarı
D
Mahalli mülki amir
E
İl millî eğitim müdürü
Soru 28
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A
Her yıl eylül ayının ikinci haftası “İlköğretim haftası” dır.
B
Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40'dan fazla olamaz.
C
İlköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
D
Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri, bölge ilköğretim müfettişleriyle, İlçe eğitim müdürü tarafından okul ve kurumların korunması da gözönünde tutularak ayarlanır.
E
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.
Soru 29
I. Uygulamalı meslek dersleri, imkânlar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde planlanır.
II. Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır.
III. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen gösterilir.
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre haftalık ders programı düzenlenirken özen gösterilmesi gereken hususlarla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 30
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göreOrtaöğretime geçiş esasları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrenciler, beceri ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla ve/ veya beceri/yetenek sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına geçiş yaparlar.
B
Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirmeye esas nakil işlemleri puan üstünlüğü ve okulların açık kontenjanlarına göre kılavuz hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça yürütülür.
C
Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liselerine öğrenci alımı ve kayıt işlemleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.
D
Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanının belirlenmesi ve yerleştirmeyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
E
Ortaöğretim kurumlarına geçişle ilgili başvuru, tercih, yerleştirme ve kayıtlara ilişkin açıklamalar Bakanlıkça her yıl yayımlanacak kılavuz/ kılavuzlarda belirtilir, elektronik ortamda yayımlanarak kamuoyuna duyurulur.
Soru 31
I. Gizlilik ilkesi
II. Öğrencinin daha önce ceza alıp almadığı
III. Okul içinde ve dışındaki genel durumu
IV. Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım ve başarı durumu
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları takdir edilirken yukarıdaki hususlardan hangileri dikkate alınır?
A
I ve II
B
II ve IV
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 32
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç kaç iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir?
A
15
B
10
C
7
D
5
E
3
Soru 33
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre ilköğretim kurumlarında sınıf yükseltme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerinden bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar velisinin yazılı talebi, sınıf öğretmeninin önerisi ile eğitim ve öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar.
B
İlkokul çağında olup akranları ile birlikte okula devam edemeyen ve okuma yazma bilmeyen öğrenciler, birinci sınıf öğrenimlerini başarıyla tamamlamaları hâlinde, eylül ayında yapılacak bir sınavla yaşına uygun bir ilkokul sınıfına yerleştirilir.
C
Sağlık durumu nedeniyle okula devam etmesinin uygun olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu alanlar, raporları süresince izinli sayılırlar.
D
Ortaokul/İmam-hatip ortaokulu 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrencilerine velisinin yazılı başvurusu üzerine bir eğitim ve öğretim yılı Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu hafızlık eğitimine devam etmelerine izin verilir.
E
Sınıf yükseltme sınavına değişik sınıflarda olmak üzere bir defadan fazla girilemez..
Soru 34
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre özürsüz olarak aralıksız kaç gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır?
A
10
B
12
C
14
D
16
E
20
Soru 35
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre sosyal etkinlikler kurulunun etkinliklerle ilgili planlama ve kararları aşağıdakilerden hangisinin onayından sonra yürürlüğe girer?
A
Vali
B
Kaymakam
C
Okul müdürü
D
İl millî eğitim müdürü
E
İlçe millî eğitim müdürü
Soru 36
I. Kulüp ve toplum hizmetine katılan öğrenci listesini, sosyal etkinlikler kuruluna vermek.
II. Kulübe seçilen öğrencileri kulübün amaçları ve çalışmaları hakkında bilgilendirmek.
III. Çalışmalarda öğrencileri yenilikçi ve özgün fikirler üretmeye teşvik etmek.
IV. Çalışmaların yürütülmesini, gözetim ve rehberliğini sağlamak.
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre yukarıdakilerden hangileri danışman öğretmenin görevleri arasındadır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 37
Sosyal etkinlikler kurulu, eğitim kurumunda bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılacak sosyal etkinliklerle ilgili iş ve işlemleri …… ayında planlar, …….. ayından itibaren yürütür.
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
A
Ekim-Kasım
B
Ekim-Aralık
C
Eylül-Ekim
D
Eylül-Kasım
E
Eylül-Aralık
Soru 38
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre Rehberlik hizmetleri il danışma komisyonunun Eylül ve Haziran aylarında yaptıkları toplantılarda alınan kararları Bakanlığa aşağıdakilerden hangisi gönderir?
A
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
B
Rehberlik Araştırma Merkezi
C
Valilik
D
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
E
Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu
Soru 39
• Bireylerin, eğitsel değerlendirme ve tanılama çalışmalarına katılır.
• Destek eğitim önerilen bireylerin, engel türü ve derecesine, gelişim özelliklerine uygun eğitim planını hazırlar ve sonuçlarını değerlendirir.
• Eğitsel ve mesleki yönlendirmede bireylerin; engel türü ve derecesine uygun kararlar alabilmek için diğer alan uzmanlarıyla iş birliği yapar.
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki görevler hangisine aittir?
A
Psikolog
B
Psikometrist
C
Sosyal çalışmacı
D
Psikolojik danışman
E
Özel eğitim öğretmeni
Soru 40
I. Kişisel/Sosyal rehberlik: Bireyin yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer, kişilik özellikleri, imkân ve koşullarıyla uyumlu eğitsel kararlar almasına yönelik hizmettir.
II. Eğitsel rehberlik: Bireyin bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve davranışsal gelişimini desteklemek amacıyla kendini tanımasına yönelik hizmettir.
III. Bireysel rehberlik; bireyin eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal gelişimine yönelik birebir sunulan rehberlik hizmetlerini kapsar.
IV. Grup rehberliği; bireylerin eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal gelişimlerine yönelik grupla gerçekleştirilen rehberlik hizmetlerini kapsar.
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Yönetmeliği'ne göreRehberlik Hizmetlerinin Türleri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A
III ve IV
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 41
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'ne göre yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda, aynı dersten dönemlik açılan kursun süresi kaç ders saatinden az olamaz?
A
16
B
24
C
32
D
40
E
45
Soru 42
I. Kursta görevlendirilen öğretmenlerin görevleri mazerete bağlı olarak iptal edilemez.
II. Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir.
III. Kurslarda, diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılamaz.
IV. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde, millî eğitim müdürlüklerince aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'ne göre kurslarda görev almak isteyen öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 43
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge'ye göre, aday öğretmen sürecine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Aday öğretmenler, adaylıklarının ilk altı ayında yetiştirme sürecine tabi tutulurlar.
B
Yetiştirme süreci, Bakanlıkça belirlenen Yetiştirme Programı doğrultusunda aday öğretmenlerin görevlendirildiği eğitim kurumunda, eğitim kurumu yöneticileri ve danışman öğretmenlerin sorumluluğunda gerçekleştirilir.
C
Aday öğretmenlere yetiştirme sürecinde bağımsız olarak ders ve nöbet görevi verilemez
D
Aday Öğretmenlerin Birinci Performans Değerlendirmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yetiştirme sürecinde yapılır.
E
Aday Öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki faaliyetlerin tümüne katılımı zorunludur.
Soru 44
Aday öğretmenler, yetiştirme sürecinde çalışma programı çerçevesinde haftada kaç saat ders izleme uygulaması yapacaktır?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 45
Aday öğretmenlere yetiştirme sürecinde, hizmetiçi eğitim faaliyetleri kapsamında kaç saat eğitim verilecektir?
A
180
B
170
C
160
D
150
E
140
Soru 46
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergeye göre, plânlı çalışmanın yararlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Öğretimin plânlanması, öğretmenin eğitimöğretimde neyi, niçin ve nasıl yapacağını düşünmesini sağlayarak verimini arttırır.
B
Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır ve düzenli çalışmasını sağlar.
C
Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmelerini sağlar.
D
Plânlar; öğretmen merkezli, klasik öğrenmeöğretme yaklaşımlarını temel alan, uygulanabilir etkinliklere dayalı olur.
E
Eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar.
Soru 47
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergesi'ne göre, ders planına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Madde 12)
A
Ders plânı, belli bir ders için bir ya da birden çok ders saatinde işlenecek konuların plânlamasıdır.
B
Ders plânının uygulanmasından okul yönetimi sorumludur.
C
Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır.
D
Öğretmenin ihtiyaç duyması hâlinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir.
E
Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır.
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi ders planı hazırlanırken saptanacak konulardan değildir?
A
İşlenecek konu örüntüsü,
B
Öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik etkinlikler, gerekiyorsa güvenlik önlemleri, deney ve gözlemi,
C
Öğretmenin eğitim sürecinde neyi, ne zaman, nasıl ve niçin öğretmesi gerektiği
D
Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme etkinlikleri ve değerlendirme yaklaşımı
E
İhtiyaçlarını belirleme ve öğrenme-öğretme yaşantılarında değerlendirme süreci
Soru 49
I. Resmî program
II. Günlük ders planı
III. Çerçeve
IV. Değişmez ve genellik
V. Uygulamadaki program
Öğretim programları bakanlık denetiminde kurulan program geliştirme grupları tarafından tasarlanmaktadır. Bu çalışmada programın tüm ülke için geçerli olan ana yapısı oluşturulur. Bununla birlikte öğretmenler programın uygulayıcısıdır ve öğretim programını hayata geçirirken esneklik haklarını kullanabilmektedir.
Soru öncülünde verilenlerden hangileri öğretmenlerin çalıştıkları şartlara ve öğrencilerinin özelliklerine göre esnekliği devreye soktuğunun göstergesidir?
A
I ve II
B
I ve V
C
II ve V
D
II, III ve V
E
I, II, III, IV ve V
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş eğitim anlayışına göre geliştirilen öğretim programının özelliklerinden değildir?
A
Öğrencilerin, toplumsal sorunlara farkındalığını sağlama
B
Millî değerlere sahip çıkıp evrensel değerlerin benimsenmesini sağlama
C
Bireysel farklılıkları temel alarak farklı yöntem ve teknikler kullanma
D
Öğrencilerin aktif katılımını sağlayarak düşünmeye, paylaşmaya, tartışmaya özendirme
E
Öğrencilerin gelişim özelliği gereği aynı olduklarını varsayma
Soru 51
I. Bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları,
II. Eğitimde niteliğin arttırılması ihtiyacı,
III. Bilim, teknoloji, öğrenme öğretme yaklaşım, kuram ve stratejilerinde son yıllarda yapılan araştırma ve çalışmalarla gerçekleşen değişiklikler ve gelişmeler,
IV. Ulusal ve uluslararası değerlendirmelerde kullanılan ölçütler ve ülkemize ait bu değerlendirmelerin sonuçları,
V. Kalkınma Planları, 64. Hükümet Programı Eylem Planı (130 ve 132 numaralı Eylemler), 65. Hükümet Programı (2017 yılı Orta Vadeli Program), 2014-2019 MEB Stratejik Planı, OECD Eğitim Raporları,
VI. Mevcut öğretim programlarının akademik bilgi bakımından yoğun olmasından dolayıeğitim ve öğretimin sadece öğretim boyutuna ağırlık verilmesi, eğitim boyutu için yeterli sürenin kalmaması
Verilenlerden hangileri 2017 yılı başında öğretim programlarında yapılan güncelleme çalışmalarının gerekçeleri arasındadır?
A
I, II, III, IV ve VI
B
I, II, III ve IV
C
III, IV, V ve VI
D
I, II, III, IV, V ve VI
E
III, IV ve VI
Soru 52
Yanardağ faaliyetleri, hücre bölünmesi, uzay ve gök cisimlerini gösteren materyallerden destek almak öğretimde materyal kullanımının yararlarından hangisiyle ilgilidir?
A
Soyut öğrenmeleri somutlaştırma
B
Karmaşık öğrenmeleri basitleştirme
C
Görmesi ve ulaşılması mümkün olmayan yaşantılara ulaşma
D
Alıştırma ve tekrar imkânı sunma
E
Öğrenme zamanını kısaltma ve verimliliği yükseltme
Soru 53
Dikkati nesneye çekerek bütünlüğü artırmak ve fikirleri ayırmak amacıyla düz, pürüzlü, mat, saydam, renkli malzemelerden oluşan materyaller aşağıdaki tasarım ögelerinden hangisini temel almıştır?
A
Alan
B
Çizgi
C
Doku
D
Şekil-Zemin
E
Renk
Soru 54
Dale'ye göre; duyu organlarının sayısı arttıkça, kendi kendine yaparak yaşayarak öğrenmeler gerçekleştikçe öğrenmeler daha kalıcı hâle gelir.
Buna göre, kalıcılığı en çok olan öğretim aşağıdakilerden hangisidir?
A
Öğrencileri alan gezisine götürme
B
Proje yöntemi ile elde edilen ürünlerin sergilenmesi
C
Televizyondan okuma yazma öğrenme
D
Slaytla sunum yapma
E
Tarih öğretmeninin konuyu anlatarak dersi işlemesi
Soru 55
Öğretim materyali tasarlanırken genel bir şablonun oluşturulması, ortak renk, yazı stili ve boyutu gibi elementlerin kullanılması, belirlenen tasarım özelliklerinin çalışma boyunca baştan sona tekrarlanması, ilişkili nesnelerin birbirine yakın olarak kullanılması, nesneler arası bir ilişki olmasa bile yerleştirmede bir düzenin olması, dağınık olmaması materyalde verilen mesajların algılanması için önemlidir.
Yukarıda önemi vurgulanan özellikler materyal tasarlama ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
A
Denge
B
Bütünlük
C
Basitlik
D
Hiyerarşi
E
Alan kullanımı
Soru 56
Bir öğretmen sosyal bilgiler dersiüretim, tüketim ve dağıtım öğrenme alanında üretim alanları ile ilgili birden fazla faktörün zaman içerisindeki değişim, eğilim ve dalgalamalarını modellemek ve somutlaştırmak istemektedir.
Öğretmenin bu amacına ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisini kullanması daha uygun olur?
A
Akış şeması
B
Bilgi haritası
C
Çizgi grafiği
D
Balık kılçığı
E
Karşılaştırma matrisi
Soru 57
Öğrencilerinin günlük toplumsal sorunları çözebilme becerilerini geliştirmek isteyen Refik Öğretmen, konuları da günlük yaşam sorunlarından seçerek ders içeri-ği oluşturmaya çalışmaktadır.
Refik Öğretmen'in ders düzenlemesi yaparken hangi program tasarım yaklaşımından yararlandığı söylenebilir?
A
Konu tasarımı
B
Yaşam şartları
C
Hümanistik
D
Yaşantı merkezli
E
Çocuk merkezli
Soru 58
Ülkemizde okullarda, öğretmenlerin tüm çabalarına rağmen sınıflarında çok başarılı öğrencilerin yanında orta ve alt düzeyde başarı gösteren öğrenciler de vardır.
Bu durumda öğretmenler alt ve orta düzeydeki öğrencilerde de üst düzey başarılar elde etmek için aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru olur?
A
Alt ve orta düzeydeki çocuklara konuyu tekrar anlatmak
B
Üst düzey başarı gösteren öğrencileri diğer öğrencilerin öğrenmesinden sorumlu tutma
C
Okul idaresiyle iş birliği yapıp okulda homojen gruplar oluşturmalarını isteme
D
Alt ve orta düzeydeki öğrencilerin velilerinden yardım isteme
E
Başarıları alt ve orta düzey olan öğrencilere farklı etkinlikler yapma ve ödevler verme
Soru 59
İlkokula yeni başlayan Demet, arkadaşlarının eşyalarından beğendiklerini izin almadan çantasına koyup götürmekte hatta bazen kendi eşyalarından beğenmediklerini de aldığı eşyanın yerine koymaktadır.
Bu durumda sınıf öğretmeni ilk olarak aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Demet’in bu davranışını görmezden gelmeli
B
Okul rehber öğretmeninden yardım istemeli
C
Demet’in ailesiyle iletişim kurup olayın çözümü için yardım almalı
D
Demet’in arkadaşlarıyla konuşmalı
E
Demet’le özel görüşme yapmalı
Soru 60
1. sınıf öğrencisi Arda, sözel dersleri sevmemekte ve sürekli sınıfın en arkasına oturup gürültü yapmaktadır. Bu davranışın nedenini soran öğretmenlerine de hiçbir şey yapmadığını, sürekli olarak öğretmenlerinin sadece onu gördüğünü söylemektedir.
Bu durumda Arda'nın istenmeyen bu davranışını engellemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması önerilmez?
A
Arda’ya sınıf kurallarıyla ilgili sorumluluk verilmeli
B
Arda’nın ön sırada oturması sağlanmalı
C
Arda’nın istenilen davranışları pekiştirilmeli istenmeyenlerden süreklilik kazanmamış olanları görmezden gelinmeli
D
Ders planı yaparken tüm öğrencilere hitap eden etkinliklere yer verilmeli
E
Arda derste gürültü yaptığında, teneffüse çıkma yasağı verilmeli
Soru 61
Sınıf yönetiminde zamanın etkili kullanımı çok önemlidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisisınıfta bir zaman tuzağı değildir?
A
Ders saati sırasında idare tarafından yapılan duyurular
B
Okul koridorlarından gelen gürültü
C
Öğrencilerin derse geç gelmesi
D
Öğretmenin konuyla ilgili görev dağılımı yapması
E
Sınıf içi düzeni bozan istenmeyen davranışlar
Soru 62
Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin en temel amacıdır?
A
Etkili ve verimli öğrenme ortamı oluşturmak
B
Öğrenciler arası iletişimi olumlu yönde geliştirmek
C
Demokratik bir sınıf yönetimi ortamı oluşturmak
D
İstenmeyen davranışlara uygun müdahalelerde bulunmak
E
Okul kurallarına uygun şekilde disiplini sağlamak
Soru 63
Öğrencilerin sınıfta öğrenme ve öğretme sürecinde uygun davranışların neler olduğunu öğrenebilmesi için yapılması gereken en temel işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sınıfta öğrenmeye ayrılan zamanın etkin kullanımı için önlemler alınmalıdır.
B
İstenmeyen davranışlar yerine beklenen davranışları tanımlayan kurallar belirlenmelidir.
C
İstenmeyen davranış gösteren öğrenciler için özel öğretim uygulamalarına yer verilmelidir.
D
Öğrencilerin sınıfta yer alan materyal ve donanımlara ulaşmalarını kolaylaştıran düzenlemeler yapılmalıdır.
E
Öğretmenin öğrencileri her zaman kolaylıkla görebileceği ve kontrol edebileceği bir yerleşim düzeni oluşturulmalıdır.
Soru 64
Ahmet Öğretmen öğrencilerle insancıl ilişkiler geliştirmek, öğrencilerle olan ilişkilerinde belirgin sınırlar koymak, adil olmak, sorumlulukları öğrencilerle paylaşmak ve öğrencilerine duygusal ve sosyal yeterlilikleri öğretmek gibi ilkelere sınıf yönetiminde önem veren bir öğretmendir.
Buna göre Ahmet Öğretmen'in sınıf yönetiminde benimsediği ilkelerin aşağıdakilerden hangisini odakladığı söylenebilir?
A
Davranışın içten kontrolü
B
Okulun doğal çevresi
C
Öğretim programı
D
Sınıf yönetiminin fiziksel boyutları
E
Özel alan bilgisi ve kişisel nitelikler
Soru 65
Zeynep Öğretmen istenmeyen davranışların yönetiminde cezanın en son kullanılması gereken bir yaklaşım olduğuna inansa da zaman zaman öğrencilerine, istenmeyen davranışta eğitim bilimcilerin önerilerine uygun olarak cezalar vermektedir. Zeynep Öğretmen'in öğrencilerine verdiği ceza uygulamaları genellikle sınıf kitaplığını dağıtan öğrenciler kim ise onlara düzenlettirmek, sınıfta kirlenen bölümleri hangi öğrenciler kirletmiş ise onlara temizlettirmek şeklindedir.
Buna göre Zeynep Öğretmen'in uyguladığı ceza yaklaşımı aşağıdakilerin hangisine örnek oluşturmaktadır?
A
Doğal sonuçlar
B
Sözel uyarı
C
Ayrıcalıkları geri alma
D
Mantıksal sonuçlar
E
Güçlü vazgeç ifadeleri kullanma
Soru 66
Bir öğretmen dersini not almadan dinleyen bir öğrencisineDerste anlatılan bazı önemli noktaları not almak hem daha etkili dinlemeni sağlar hem de dersten sonra öğrenilenleri tekrar etmende sana yardımcı olur. Ben kendi öğrenciliğimde not tuttuğumda daha dikkatli ders dinlediğimi ve öğrendiklerimi tekrarlamada kendi tuttuğum notların başkalarının notlarından ve ders kitabı üzerinde yapılan tekrarlardan daha etkili olduğunu gördüm. demiştir.
Öğretmenin bu sözleri, istenmeyen davranışla müdahale etmede aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
A
İsteneni çağrıştırıcı davranmak
B
İstenen davranışa inandırmak
C
İstenen davranışı güçlendirmek
D
İstenen davranışı kolaylaştırmak
E
Kural hatırlatması yapmak
Soru 67
Aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisi uygulandığında öğrencilerde analitik düşünme becerisinin daha çok gelişmesi beklenir?
A
Programlı öğretim
B
Anlatım
C
Gösterip yaptırma
D
Balık kılçığı
E
Beyin fırtınası
Soru 68
Dersinde empati ile ilgili duyuşsal hedeflere yönelik bir çalışma yapmak isteyen bir öğretmenin öğrencilerini ulaştırmak istediği hedefe, aşağıdakilerden hangisinin hizmet etmesi beklenmez?
A
Konuşma halkası
B
Çember
C
İstasyon
D
Rol oynama
E
Örnek olay
Soru 69
Beyin fırtınası belli bir probleme çözüm önerisi geliştirmek, herhangi bir konu hakkında grupça karar vermek amacıyla çok sayıda fikir üretmeye dayalı kısa sürede gerçekleştirilen bir öğretim tekniğidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılmış olması beyin fırtınasına ters bir uygulamadır?
A
Öğrenciden gelen her türlü fikrin tahtaya yazılması
B
Öğrencilerin soru üzerinde uzun süre düşünmelerine izin verilmesi
C
Uyulacak kuralların hatırlatılması
D
Fikir üretme ve değerlendirme olmak üzere iki aşamada gerçekleşmesi
E
Fikirlerin öğretmen ile birlikte sınıfça değerlendirilmesi
Soru 70
Öğretmen sınıfla aşağıdaki senaryoyu paylaşır:Bir ilçede hastane başhekimi olarak görev yapmaktasınız. İlçede domuz gribi vakasının arttığını gözlemleyen Sağlık Bakanlığı size bu konu ile ilgili bir çalışma yapmanızı, bilgi toplamınızı, hipotezler oluşturmanızı, bunları denemenizi ve vardığınız sonucu raporlaştırmanızı istemektedir.
Bu örnekte öğretmen hangi öğrenme model, teknik ya da yaklaşımını uygulamıştır?
A
Probleme dayalı öğrenme
B
Proje tabanlı öğrenme
C
Tam öğrenme
D
Aktif öğrenme
E
İş birlikli öğrenme
Soru 71
Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar ve beklentilerden yola çıkarak öğretimin, bilme basamağından başlayarak değerlendirme basamağına doğru düzenlenmesine basamaklı öğretim denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi basamaklı öğretimin özellikleri arasında gösterilmez?
A
Öğrencilere seçme hakkı tanıması
B
Öğretimin kolaydan zora doğru aşamalı olarak düzenlenmesi
C
Üç basamak ve beş aşamada gerçekleşmesi
D
Bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirmeyi içeren görevler sunması
E
Görev yerine getirilmediğinde ek öğretim ve tekrar olanağı sağlaması
Soru 72
gelen beş kişilik grup, konunun farklı boyutlarını ele almış, tartışmayı samimi bir havada sürdürmüşlerdir. Dinleyicilerde sürecin sonunda söz alıp sorularını sormuşlardır.
Sözü edilen grup aşağıda verilen tartışma tekniklerinden hangisini kullanmıştır?
A
Forum
B
Panel
C
Zıt panel
D
Kollegyum
E
Münazara
Soru 73
Dersinde altı şapka tekniğini kullanan Murat Öğretmen'in öğrencilerine sorduğu aşağıdaki sorulardan hangisi, karşısında bulunan şapkanın rengine uygun değildir?
A
Elimizdeki niceliksel veriler nelerdir? -Siyah
B
Bu konuyla ilgili önerileriniz nelerdir? – Yeşil
C
Konuya ilişkin hisleriniz nelerdir? – Kırmızı
D
Sonuç olarak ne istiyoruz? – Mavi
E
Bu olayın iyi yönleri nelerdir? – Sarı
Soru 74
Depremin nasıl meydana geldiğini ve hangi sonuçlara sebebiyet verdiğini anlatmak isteyen bir öğretmen, hazırlamış olduğu maket üzerinde kurduğu düzenekten hareketle öğrencileri ile paylaşımlarda bulunmuştur.
Öğretmenin aşağıda verilen hangi öğretim yöntem ya da tekniğini işe koştuğu söylenebilir?
A
Drama
B
Gösterip yaptırma
C
Gösteri
D
Benzetim
E
İstasyon
Soru 75
I. Öğrencilerin farklı yetenekleri keşfedilir.
II. Sistematik düşünme becerisi kazandırır.
III. Öğrencilerin bir işe katkı sağlama, yarım kalan bir işi tamamlama becerilerini geliştirir.
IV. Genelde demokratik tutum kazandırmak için kullanılır.
Yukarıdakilerden hangileri istasyon tekniğinin özellikleri arasında gösterilebilir?
A
Yalnız I
B
I ve III
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
III ve IV
Soru 76
Hasan Öğretmen,Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim. ünitesinde, öğrencilerini heterojen gruplara ayırmış, konular öğrencilerce grup etkileşimi içinde ve öğretmenin rehberliğinde işlenmiş, her hafta sırasıyla grubu temsil edecek öğrenciler belirlenerek diğer gruplardaki öğrencilerle yarıştırılmış, yarışma galibi takımına puan kazandırmıştır.
Hasan Öğretmen aşağıda verilen iş birlikli öğrenme tekniklerinden hangisini kullanmıştır?
A
Öğrenci grupları ve başarı bölümleri
B
Ayrılıp birleşme (Jigsaw)
C
Takım oyunu turnuva
D
Sorgulama
E
İş birlikli okuma - yazma ve kompozisyon
Soru 77
Merve Öğretmen Fen Bilimleri dersinde vücudumuzun organlarını işlerken her bir organın görevini bir karta yazar. Her gruptan bir öğrencinin bir kart çekerek kartta yazılı organı gruptaki arkadaşlarına beden dili, jest ve mimiklerini kullanarak anlatmasını ister. Belli bir süre sonunda en fazla organı tanıtan grubun başarılı olacağını söyler.
Merve Öğretmen'in aşağıda verilen hangi öğretim yöntem ya da tekniğini kullandığı söylenebilir?
A
Gösteri
B
Eğitsel oyun
C
Beyin eseri
D
Rol oynama
E
Drama
Soru 78
Ulaş Öğretmen eğitim-öğretim sürecinin sonunda üç tane kart dağıtır. Bu kartlardan beyazınkatılıyorum, kımızınınkatılmıyorum, yeşilinkararsızımı ifade ettiğini söyler. Hemen arkasından daOrmanlar erozyonu önler. ifadesini okur ve öğrencilerin buna ilişkin görüşlerini gösteren kartı havaya kaldırmalarını söyler. Her öğrenci havaya kaldırdığı kartla ilgili görüşünü arkadaşlarıyla paylaşır.
Buna göre Ulaş Öğretmen aşağıdakilerden hangisine yer vermemiştir?
A
Eski bilgileri gözden geçirme
B
Kendini ifade edip düşüncelerini paylaşma
C
Değerlendirme yapabilme
D
Etkin dinleme
E
Yaratıcı düşünme becerisi
Soru 79
Bir öğretmen sınıf içi öğretim sürecini düzenlerken uzaktan eğitimi, internet tabanlı öğretimi birlikte kullanmak istemekte; öğrencilerinin farklı yollardan öğrenmelerini desteklemek istemektedir.
Öğretmenin kullanmak istediği öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilgisayar destekli öğretim
B
Harmanlanmış öğretim
C
Uzaktan öğretim
D
İnternet tabanlı öğretim
E
Programlı öğretim
Soru 80
Gökhan Öğretmen, işlediği konuyu her öğrencinin kendi öğrenme hızında tekrar etmesini amaçlamaktadır. Öğrencilerin bu tekrar çalışmasını yaparken hem öğrenip hem eğlenmelerini hem de zamanla ve kendisiyle yarışmasını istemektedir.
Gökhan Öğretmen'in yapacağı etkinlik için en uygun bilgisayar yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alıştırma
B
Eğitsel oyun
C
Benzetim
D
Birebir öğretici
E
Problem çözme
Soru 81
Ortaokul 5. sınıf matematik dersindeZamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. kazanımına yönelik hazırladığı etkinliklerle dersi işleyip bitiren Ayşenur Öğretmen, öğrenilen bilgilerin tekrar ve uygulama ile kalıcılığını artırmak için öğrencilerden bir gazetenin televizyon programlarının bulunduğu sayfadaki çizelgede verilen bilgilere dayalı olarak programların başlama, bitme süreleri ile ilgili problemler kurmalarını ister.
Ayşenur Öğretmen'in öncelikle dikkate aldığı öğretim ilkesi ve derste işlenen konuların pekiştirilmesi için kullandığı sınıf dışı öğretim etkinliği aşağıdakilerden hangisinde birlikte yer almaktadır?
A
Açıklık - Gösterip yaptırma
B
Güncellik - Problem çözme
C
Etkin katılım - Deney
D
Somuttan soyuta - Gözlem
E
Hayatilik - Ev ödevi
Soru 82
İlkokul Programı'nda yer alanMillî bayramları kutlamak amacıyla hazırlık yapar ve kutlama için alternatif yollar üretir. kazanımına ilişkin olarak öğrencilerinin problem çözme becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen; öğrencilerden farklı kaynaklardan bilgi toplamalarını, çözüm yollarını bularak uygulama yapmalarını ve ulaştıkları sonucu sınıfla paylaşmalarını isterse aşağıdaki öğretim uygulamalarından hangisini kullanması gerekir?
A
Buluş
B
Sunuş
C
Anlatım
D
Araştırma-inceleme
E
Benzetim
Soru 83
Uygun öğrenme koşulları sağlandığında hemen hemen herkesin öğrenebileceği savını dikkate alan bir öğretmen üniteyi işledikten sonra izleme testini uygulamıştır. Test sonuçlarına göre sadece bir öğrencinin, ünitenin bir alt konusuna ait hedefl eri kazanamadığını ve ayrıca öğrencinin diğer öğrencilere göre öğrenme hızının biraz daha yavaş olduğunu da tespit etmiştir.
Bu öğretmenin sonuçlara dayalı olarak öğrencisinin ilgili davranışları kazanabilmesi için aşağıdaki hangi eğitim hizmetini kullanması daha doğru olur?
A
Mikro öğretim
B
Ev ödevi
C
Programlı öğretim
D
Problem çözme
E
Soru-cevap
Soru 84
Basamaklı öğretim uygulamasına yönelik ders işleyen bir fen bilimleri öğretmeni;
I. Kendisinin ve bir başkasının nabzını sayar.
II. Soluk alıp vermede görevli yapı ve organları belirtir.
III. Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir.
IV.Nabız yavaşlaması sonucunda vücutta yavaşlanabilecek değişmeleri tahmin eder
V. Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını belirtir.
kazanımlarına dayalı etkinlikler yaptırırsa hangi etkinlik diğerlerine göre farklı bir basamakta yer almalıdır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 85
Bir ölçme hatasının sabit veya sistematik yapıda olduğunu aşağıdaki ipuçlarından hangisine dayanarak çözümleyebiliriz?
A
Öğretmenin hatayı bilerek veya bilmeden yaptığını anlamak gerekir.
B
Hatanın kaynağı tespit edilirse hatanın türü saptanabilir.
C
Ölçme hatasının gruba yayılımı bilinirse hata türü tespit edilebilir.
D
Ölçek türü bilinirse hata türü kolayca ortaya çıkar.
E
Ölçütün bağıl veya mutlak olması hatanın türüne ispat sağlar.
Soru 86
I. Bir veri grubunun medyanını bulur.
II. Dağılım ve yığılım ölçülerinin işlevlerini ayırt eder.
III. Ölçme ve değerlendirme arasındaki farkları ayırt eder.
Yukarıdaki üç kazanımın tümünü ölçebilecek ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çoktan seçmeli test
B
Kavram haritası
C
Eşleştirme maddeleri
D
Yapılandırılmış grid
E
Dereceli puanlama anahtarı (rubrik)
Soru 87
Bir finans şirketi, iş için başvuran adaylara bir sınav uygular ve bu sınavdan en yüksek puanı alan ilk 3 kişi-yi işe alacağını ilan eder.
Finans şirketinin işe alımda kullandığı ölçüt türü aşağıdakilerden hangisiyle aynı türdendir?
A
Soruların % 60’ını doğru cevaplayanlar başarılı olur.
B
70 ve üzeri puan alanlar başarılı kabul edilir.
C
Grubun % 50’lik dilimine girenler mülakata hak kazanırlar.
D
Aldığı derslerin % 80’inden başarılı olanlar bir üst sınıfa geçer.
E
Yıl sonu ortalaması 90 ve üzeri olanlar burs için başvuru hakkı kazanır.
Soru 88
Levent Öğretmen öğrencilerinin çarpanlara ayırma konusu ile ilgili hazırbulunuşluklarını belirlemek üzere 60 soruluk bir test hazırlamıştır. Gruba yapılan uygulamadan sonra sürenin yetersiz geldiğini görmüş ve 20 soruyu testten çıkarmıştır.
Buna göre Levent Öğretmen aracın hangi özelliğini iyileştirmeye çalışmıştır?
A
Güvenirlik
B
Geçerlik
C
Kullanışlılık
D
Tutarlılık
E
Yapı Geçerliği
Soru 89
Öğretmenlerin yazılı sınav kâğıtlarını okurken öğrencilerin isimlerini kapatmaları testin sonuçlarına karışabilecek hangi hatayı ortadan kaldırmaya yönelik bir uygulamadır?
A
Sabit
B
Değişken
C
Sistematik
D
Tesadüfi
E
Standart
Soru 90
Eğitimde ölçme ve değerlendirme sürecinde, öğrencilerin ders başarılarının yanı sıra iletişim becerilerinin de ölçülmesi amaçlanıyorsa aşağıdaki madde türlerinden hangisinin kullanılması daha uygundur?
A
Doğru - yanlış testleri
B
Çoktan seçmeli testler
C
Açık uçlu sınavlar
D
Sözlü sınavlar
E
Kısa cevaplı testler
Soru 91
30 soruluk çoktan seçmeli bir testte, öğrencilerin ham puanları doğru cevaplara 1, yanlış ve boş bırakılan cevaplara 0 puan verilerek hesaplanmıştır. Testten elde edilen öğrenci puanlarının aritmetik ortalaması 18, standart sapması ise 3'tür.
Aşağıdaki tabloda beş öğrencinin ham puanları verilmiştir.
Ali - Puan: 21
Buket - Puan: 12
Ceyda - Puan: 18
Deniz - Puan: 24
Emre - Puan: 15
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Ali grubun yaklaşık % 98’inden başarılıdır.
B
Ceyda’nın T puanı 60’tır.
C
Emre’nin Z puanı 1’dir.
D
Buket grup ortalamasının üzerinde başarı göstermiştir.
E
Deniz’in T puanı 70’tir.
Soru 92
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde değerlendirmeye dayanak oluşturacak değer farklı türdendir?
A
Yüksek lisansa başvurabilmek için yabancı dil puanının en az 45 olması gerekir.
B
Boy uzunluğu 165 cm’nin üzerinde olan bayanlar askerî okullara başvuru yapabilir.
C
Transkript ortalaması 3’ün üzerinde olanlar üstten ders alabilir.
D
Sınıf ortalamasının 15 puan üzerinde olanlar dersten geçer not alır.
E
Soruların % 60’ını doğru cevaplayanlar dersten başarılı olur.
Soru 93
Ali Öğretmen ilkokul 2. sınıf matematik dersi için geliştirdiği doğal sayılarda çarpma becerilerini ölçmeye yönelik 40 soruluk bir testi 2A şubesine uygulamıştır. Daha sonra 20 soruluk kısa formunu 2A şubesi ile benzer özelliklere sahip 2B şubesine uygulamıştır. 2A şubesinden elde edilen sonuçların güvenirliği 0.62, 2B şubesinden elde edilen sonuçların güvenirliği ise 0,81 olarak hesaplanmıştır.
Buna göre 2. uygulamada puanların güvenirliğinin artmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Güvenirliği düşük olan maddelerin testten çıkarılması
B
Soru sayısının öğrenci seviyesine uygun olması
C
2. uygulamada daha objektif puanlama yapılması
D
İlk uygulamada sabit hata yapılmış olması
E
2. uygulamada kullanılan testin daha duyarlı olması
Soru 94
I. Üst düzey davranış ölçmek için uygundurlar.
II. Şans başarısı vardır.
III. Sorular özgürce cevaplanır.
IV. Hazırlanması kolaydır.
V. Soru sayısı fazladır.
Yukarıda verilenlerden hangileri çoktan seçmeli testler ve doğru-yanlış testlerinin ortak özellikleri arasında yer alır?
A
I ve III
B
II ve IV
C
II ve V
D
III, IV ve V
E
I, III ve V
Soru 95
Hazırlanma aşaması, uygulama aşaması ve puanlama süreci dikkate alındığında aynı soru adedindeki;
I. Yazılı yoklama,
II. Sözlü yoklama,
III. Çoktan seçmeli test,
IV. Kısa cevaplı test türlerinden hangisi veya hangilerinin her yönüyle kullanışlı olduğunu düşünmemiz gerekir?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız IV
D
I ve II
E
III ve IV
Soru 96
Halifenin cihat çağrısına rağmen, I. Dünya Savaşı'nda Müslüman Araplar İngilizlerle iş birliği içerisine girmiş ve Osmanlı ordularına karşı savaşmışlardır.
Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A
Arap coğrafyasında Ümmetçilik fikri yerine Osmanlıcılık fikrinin ağır bastığı
B
Ümmetçilik fikrinin büyük ölçüde önemini kaybettiği
C
Arap dünyasında bağımsızlık fikrinin güçlendiği
D
Arapların Osmanlı yönetiminden ayrılmak istediği
E
Halifenin İslam dünyası içerisindeki otoritesinin azaldığı
Soru 97
Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi sonrasında İstanbul Hükûmeti tarafından görevinden alındığının kendisine bildirilmesi üzerine 7-8 Temmuz gecesi askerlik mesleğinden ve resmî görevinden istifa etmiştir. Bu gelişmelere rağmen kısa süre sonra toplanan Erzurum ve Sivas kongrelerine başkan seçilmiştir.
Milli Mücadele Hazırlık Dönemi'nde gerçekleşen bu gelişmeler doğrultusunda Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Resmî yetkileri olmasa da halkın kendisine güven duyduğuna
B
Kendisine verilen görev ve yetkilerin dışına çıktığına
C
İnkılapları gerçekleştirmek için uygun bir ortam oluşturmaya çalıştığına
D
Türk milletine güvenerek sine-i millete döndüğüne
E
Kurtuluş Savaşı’nı halka dayandırmak istediğine
Soru 98
Sivas Kongresi sonrasında Damat Ferit Paşa Hükûmeti istifa etmiş, yerine Ali Rıza Paşa Hükûmeti kabineyi devralmıştır. Yeni hükûmet, Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı Anadolu'ya göndermiş ve Amasya Görüşmeleri gerçekleşmiştir.
Bu gelişmeler doğrultusunda Ali Rıza Paşa Hükümeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Milli Mücadele’ye karşı ılımlı bir tavır takınmıştır.
B
Milli hareketi destekleyenlerle iyi ilişkiler kurmayı amaçlamıştır.
C
Milli hareket üzerinde siyasal denetim kurmayı amaçlamıştır..
D
Halk arasındaki bölünmüşlükleri ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.
E
Amasya Görüşmeleri ile TBMM’yi resmen tanımıştır.
Soru 99
Son Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilen Misakımillî kararlarında aşağıdakilerden hangisine vurgu yapıldığı savunulamaz?
A
Egemenlik haklarımızın korunmasına
B
Boğazlar komisyonunun kaldırılmasına
C
Millî sınırlardan taviz verilmeyeceğine
D
Türk milletinin kabul edebileceği barış şartlarına
E
Devletler arası eşitlik ilkesine
Soru 100
I. TBMM, 23 Nisan 1920 – 1 Nisan 1923 tarihleri arasında görev yapmıştır. Seçimlerin yenilenmesi sonucunda, 11 Ağustos 1923'te görev ve yetkilerini II. TBMM'ye devretmiştir.
Birinci TBMM;
I. ihtilal meclisi,
I. olağanüstü yetkilere sahip meclis,
III. kurucu meclis özelliklerinden hangilerine sahiptir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Toplam 100 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir