2018 EBS Adaylık Kaldırma Deneme Sınavı

2018 EBS Adaylık Kaldırma Deneme Sınavı ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
I. Uyarma
II. Kınama
III. Aylıktan kesme
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, belirtilen cezalara karşı aşağıdakilerden hangisine itiraz edilir?
A
Üst Disiplin Amirine
B
Yüksek Disiplin Kuruluna
C
Müdürler Kuruluna
D
Disiplin Amirine
E
Disiplin Kuruluna
Soru 2
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi, adaylık devresi içerisinde memurun görevine son verilmesini gerektirmez?
A
Adaylık süresi içinde temel eğitim devresinde başarısız olmak
B
Adaylık süresi içinde 1 aydan fazla sağlık raporu almak
C
Adaylık süresi içinde staj devresinde başarısız olmak
D
Adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumu tespit edilmek
E
Adaylık süresi içinde göreve devamsızlıkları tespit edilmek
Soru 3
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun kaç günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır?
A
3
B
4
C
5
D
6
E
7
Soru 4
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine kaç gün babalık izni verilir?
A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 5
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre,Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
A
Kınama
B
Uyarma
C
Kademe ilerlemesinin durdurulması
D
Aylıktan kesme
E
Devlet memurluğundan çıkarma
Soru 6
“Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.“ hükmü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurların hangi hakkı kapsamındadır?
A
Müracaat, şikayet ve dava açma
B
Çekilme
C
Kovuşturma ve yargılama
D
Özlük
E
Güvenlik
Soru 7
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulur?
A
Özlük Dosyası
B
Memurun mesleki bilgisi
C
Mal bildirimleri
D
Disiplin cezaları
E
Denetim Raporları
Soru 8
I- Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
II- Siyasi partiye girmek
III- Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, yukarıdaki fiillerden hangisi veya hangileri Devlet memurluğundan çıkarılma cezasını gerektirir?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
E
Yalnız II
Soru 9
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdaki kurumların hangisinde bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan fazla olabilir?
A
Adalet Bakanlığı
B
Millî Eğitim Bakanlığı
C
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
D
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
E
Kültür ve Turizim Bakanlığı
Soru 10
I. Aile yardımı ödenekleri gelir vergisi kesildikten sonra ödenir.
II. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
III. Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bu Kanun'da hüküm bulunmayan hususlarda hangi kanuna göre işlem yapabilirler?
A
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
B
İl İdaresi Kanunu
C
Devlet Memurları Kanunu
D
Türk Ceza Kanunu
E
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
Soru 12
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, soruşturma izninin gönderileceği merci aşağıdakilerden hangisidir?
A
Teftiş Kurulu Başkanlığı
B
Kaymakamlık
C
Valilik
D
İlgili İl Müdürlüğü
E
Cumhuriyet Başsavcılığı
Soru 13
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, İlçelerdeki belde belediye başkanları hakkında soruşturma izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kaymakam
B
Vali
C
Cumhuriyet başsavcısı
D
İçişleri Bakanı
E
Cumhurbaşkanı
Soru 14
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön incelemeyle birlikte ve zorunlu hallerde verilen süre de dâhil olmak üzere en geç kaç gün içerisinde verir?
A
On beş
B
Yirmi beş
C
Otuz
D
Kırk beş
E
Altmış
Soru 15
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, itiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?
A
5
B
10
C
15
D
30
E
60
Soru 16
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre, ilk defa memuriyete başlayan aday öğretmenlerden, aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Aynı okulda bir yıl daha çalıştırılarak tekrar performans değerlendirmesine tabi tutulurlar.
B
Öğretmenlik mesleği dışında aylık derecelerine uygun başka memur kadrolarına atanırlar.
C
İl dışında başka bir okulda görevlendirilerek tekrar performans değerlendirmesine tabi tutulurlar.
D
İl içinde başka bir okulda görevlendirilerek tekrar performans değerlendirmesine tabi tutulurlar.
E
Aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun temel ilkelerinden biri değildir?
A
Yöneltme
B
Her yerde eğitim
C
Liyakat
D
Demokrasi eğitimi
E
Karma eğitim
Soru 18
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre,Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, meslekî eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak Milli Eğitim Bakanlığı hizmet birimlerinden hangisinin görevidir?
A
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün
B
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün
C
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
D
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
E
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün
Soru 19
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının görevleri arasında yer almamaktadır?
A
Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek
B
Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak
C
Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak
D
Yurtdışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek
E
Yükseköğretim kurumlarını açmak, açılmasına izin vermek ve denetlemek
Soru 20
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Öğrenim ücreti ve diğer ücretler kurumlarca her yıl tespit edilerek ocak ayından itibaren en geç mayıs ayında ilan edilir.
B
Kurum açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi halinde, kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren onbeş iş günü içinde bakanlığa itirazda bulunabilir. İtiraz, bakanlıkça onbeş iş günü içinde karara bağlanır.
C
Bir kurumda öğretime başlayabilmek için kurum açma izin başvuruları ilgili milli eğitim müdürlüğüne yapılır.
D
Kurum binalarının nitelikleri, bu binalarda açılabilecek kurumlar ile her tür tesis ve donanıma ilişkin standartlar Bakanlıkça belirlenir.
E
Yabancı okullar yeni arazı edinemezler ve kapasitelerini arttıramazlar.
Soru 21
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde kaçını aşamaz?
A
20
B
30
C
35
D
40
E
50
Soru 22
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre, dilekçe hakkını usulüne uygun bir şekilde kullanan bir şahsa başvurunun sonucu ya da yapılmakta olan işlemin safahatı en geç ne kadar süre içerisinde bildirilir?
A
7 gün içinde
B
15 gün içinde
C
30 gün içinde
D
1 ay içinde
E
60 gün içinde
Soru 23
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde yapılan başvuruda istenen bilgi veya belgeye sahip olmayan kurum ve kuruluşlar ne yapmalıdır?
A
Başvuru dilekçesi ilgili kurum veya kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
B
Başvuru dilekçesi ilgili kurum veya kuruluşa gönderilir.
C
İlgili kurum veya kuruluştan bilgi talep edilerek, alınan cevap başvurana bildirilir.
D
Sadece, başvuruyu yapana söz konusu bilgi ve belgeye sahip olmadıkları bildirilir.
E
Yanlış kuruma başvurduğu bildirilir.
Soru 24
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre, mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir?
A
İki
B
Üç
C
Dört
D
Beş
E
Altı
Soru 25
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre, öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?
A
1
B
3
C
5
D
7
E
10
Soru 26
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre, çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir?
A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 27
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde; gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilköğretim bölge okulları veya gezici okullar açılabilir.
B
Şehir ve kasabalarda, ihtiyaca göre yatılı veya pansiyonlu okullar kurulabilir.
C
İlköğretim; amacını gerçekleştirmek için kurulmuş dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumudur.
D
Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.
E
İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ilkokullar, ortaokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir.
Soru 28
Öğrenci Üst Disiplin Kurulu, kendisine gelen itiraza konu olan dosyaları geliş tarihini izleyen …. iş günü içinde karara bağlayarak daha önce verilmiş bulunan kararı kaldırır, değiştirir veya itirazı reddeder.
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
5
B
10
C
15
D
20
E
30
Soru 29
I- Ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma şartı aranır
II- Adres tespitinde ulusal adres veri tabanı ikamet adres bilgileri esas alınır. Öğrencilerden kayıt için başka belge istenmez
III- Evli olanların kayıtları yapılmaz, ancak öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilmez
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, kayıt şartları ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi/ hangileri doğrudur?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
E
Yalnız I
Soru 30
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, Fen Liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı kaçtır?
A
20
B
25
C
30
D
35
E
40
Soru 31
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, zorunlu hallerde öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince kaç iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir?
A
5
B
10
C
15
D
20
E
30
Soru 32
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenler hariç olmak üzere nakiller ne zaman başlar ve ne zamana kadar devam eder?
A
Ders yılı başında başlar ve ders yılı sonuna 10 iş günü kalıncaya kadar devam eder.
B
Eylül ayının ilk iş günü başlar ve ders yılı sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam eder.
C
Ders yılı ikinci haftasında başlar ve ders yılı sonuna 20 gün kalıncaya kadar devam eder.
D
1 Haziran tarihinde başlar ve sene ders yılı sonuna kadar devam eder.
E
1 Temmuz tarihinde başlar, 1 Eylül tarihine kadar devam eder.
Soru 33
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, ilköğretim kurumlarında etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır.
B
Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir.
C
Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika ayrılır.
D
Yatılı bölge ortaokullarında etüt için her gün üç ders saati süre ayrılır.
E
Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında dersler, öğretmenler kurulu kararı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresini aşamaz.
Soru 34
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, ilkokula kayıtla ilgili olarak okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan kaç aylık olanları velisinin vereceği dilekçe ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir?
A
48-60 ay arası olanları
B
60, 61 ve 62 aylık olanları
C
63-66 ay arası olanları
D
69, 70 ve 71 aylık olanları
E
66, 67 ve 68 aylık olanları
Soru 35
MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, İlköğretim kurumlarında, okul yönetimince teneffüsler için en az kaç dakika ayrılır?
A
5
B
10
C
15
D
20
E
25
Soru 36
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarındaki öğrencilerin ölçme ve değerlendirmelerinin niteliği ve sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır.
B
Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez.
C
Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır.
D
Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 3 ve daha az olanlara 3, haftalık ders saati sayısı 3 den fazla olanlara ise 5 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.
E
Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.
Soru 37
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre, bir ilçedeki ortaöğretim kurumunun, yurt dışında gerçekleştirilecek sosyal etkinliklere katılabilmesine ilişkin izin aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
A
Bakanlık
B
Valilik
C
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
D
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
E
Kaymakamlık
Soru 38
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre, belirli gün ve haftalar kapsamında yer alan15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ile ilgili anma programı aşağıdaki tarihlerden hangisinde uygulanır?
A
15 Temmuz tarihinde
B
15 Temmuz’u kapsayan hafta içerisinde
C
Ders yılının başladığı ikinci hafta içerisinde
D
Ders yılının başladığı ilk hafta içerisinde
E
Ders yılının başladığı ilk gün
Soru 39
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre, Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerden ortaokul seviyesinde olanlar kaç yaşını tamamlamamış olmak kaydıyla aynı düzeydeki istediği bir örgün eğitim kurumunda isteğe bağlı olarak sosyal etkinliklere katılabilirler?
A
14
B
15
C
16
D
17
E
18
Soru 40
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde esas alınan ilkelerden değildir?
A
Bireye ve bireysel farklılıklara saygı
B
Açıklık
C
Bilimsellik
D
Mesleki ve etik değerlere uyulması
E
İlgili tarafların işbirliği ve eşgüdümü
Soru 41
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi alanlarına göre rehberlik hizmet türü kapsamında yer almaz?
A
Eğitsel rehberlik
B
Kişisel rehberlik
C
Bireysel rehberlik
D
Mesleki rehberlik
E
Sosyal rehberlik
Soru 42
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre, rehberlik hizmetleri il danışma komisyonu, yılda en az kaç kez toplanır?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 43
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'ne göre, kursların açılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 3 saatten az, 6 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir.
B
Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22:00’ ye kadar yapılabilir.
C
Bir kurs saatinin süresi 40 dakikadır.
D
Yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda aynı dersten dönemlik açılan kursun süresi 16, aynı dersten yıllık açılan kursun süresi ise 32 ders saatinden az olamaz.
E
Bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.
Soru 44
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'ne göre, tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/ kursiyer sayısı kaça kadar çıkarılabilir?
A
20
B
25
C
30
D
35
E
40
Soru 45
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge'ye göre, Danışman öğretmenin, adaylık dâhil en az kaç yıl hizmet süresine sahip öğretmenler arasından belirlenmesi esastır?
A
12
B
10
C
8
D
7
E
5
Soru 46
Mevcut durumdan, hedeflenen duruma hangi yol ve yöntemlerle gidileceğinin alternatifleriyle birlikte belirlenmesi sürecidir. şeklinde ifade edilen planlama aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Durum Analizi
B
Hedeflerin Geliştirilmesi
C
Stratejilerin Belirlenmesi
D
Değerlendirme
E
Uygulama
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin, öğretime hazırlık yapabilmek için öncelikle gözönünde bulundurması gereken faktörlerden birisi değildir?
A
Veli
B
Koşullar
C
Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyi
D
İşlenecek konu
E
Öğrencilerin bireysel farklılıkları
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi Ünitelendirilmiş Yıllık Plan hazırlanırken göz önünde bulundurulması gereken hususlardan birisi değildir?
A
Ders işlenirken hazırlanan plânda yer alan başlıklar dikkate alınmalıdır.
B
Plân; Öğretim yılının sonunda hazırlanmalıdır.
C
Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders okutulacağı belirlenmelidir.
D
Özel eğitime ihtiyacı olanlar için yapılacak plânlamada, öğrenci ihtiyaçlarının saptanması için belirli bir süre ayrılmalı ve bu süre plânda gösterilmelidir.
E
Ünitelendirilmiş yıllık plân aylara göre haftalık çalışma süresini göstermelidir.
Soru 49
Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan ders programları kapsamındaki yıllık ders planında yer alan bilimsel inceleme gezileriyle ilgili onay aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
A
Vali
B
Kaymakam
C
İl Millî Eğitim Müdürü
D
Okul Müdürü
E
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi bir sınıf öğretmenin eğitim durumları sürecinde dersini işlerken planlı ders anlatmasının, ders planı kullanmasının yararlarından biri değildir?
A
Eğitim etkinliklerinde düşünceye açıklık kazandırır.
B
Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır.
C
Planlı çalışma, eğitim-öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesinin sağlam ve güvenilir olmasını sağlar.
D
Planlama, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre yetiştirilmesini sağlar.
E
Öğretmenin dersine hazırlanması zorunluluğunu ortadan kaldırır.
Soru 51
“Dikkat Çekme ders plânı hazırlama aşamalarının hangi basamağında yer alır?
A
Hazırlık Basamağı
B
Sunu Basamağı
C
Uygulama Basamağı
D
Ölçme Basamağı
E
Değerlendirme Basamağı
Soru 52
Gözden Geçirme ders plânı hazırlama aşamalarının hangi basamağında yer alır?
A
Hazırlık Basamağı
B
Sunu Basamağı
C
Uygulama Basamağı
D
Ölçme Basamağı
E
Değerlendirme Basamağı
Soru 53
I. İçeriği Sunma
II. Ara Özet
III. Tekrar
Yukarıda geçenler, ders plânı hazırlama aşamalarının hangi basamağında yer alır?
A
Hazırlık Basamağı
B
Sunu Basamağı
C
Uygulama Basamağı
D
Ölçme Basamağı
E
Değerlendirme Basamağı
Soru 54
I. Psikolojik Ortam
II. Fizyolojik Ortam
III. Sosyal Ortam
IV. Biyolojik Ortam
Yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri öğretim ortamının öğelerindendir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 55
I. Kısa süre sessiz kalmak
II. Sesini yükseltmek
III. Varlığını hissettirmek
IV. Mimiklerini kullanmak
Sınıf ortamının gürültülü olması durumunda, öğretmenin yukarıdaki davranışlarından hangisi ya da hangileri yanlış olur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II-III
D
I-III-IV
E
I-II-III-IV
Soru 56
I. Bilgi yapılandırılır
II. Öğrenci merkezlidir
III. Öğrenme süreci daha önemlidir
IV. Katı disiplin vardır
Yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri çağdaş öğrenme ortamının özelliklerindendir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 57
Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamlarının planlanmasında sıraların yerleşim şekillerinden değildir?
A
“Y” Şeklinde Yerleşim
B
“U” Şeklinde Yerleşim
C
Daire Şeklinde Yerleşim
D
Çalışma İstasyonu Yerleşim Şekli
E
Konferans Masası Yerleşim Şekli
Soru 58
Aşağıdaki hangi seçenekte geçen bilgi yanlıştır?
A
Sınıf kültürel gelişme ve eğitim merkezidir.
B
Sınıf toplumsal yaşamın canlı bir kesitidir.
C
Öğrenci bir bütün olarak gelişir. Büyüme ve gelişme süreklidir. Ama her öğrenci diğerlerinden farklıdır.
D
Öğrenme, karşılıklı bir etkileşim ve iletişim sürecidir.
E
Öğretimde, her yaşantı her öğrenci için aynı önemi taşımalıdır.
Soru 59
Nefes alma, kan basıncı ve nabzı etkilediği belirlenen renkler öğrenciyi etkilemektedir. Buna göre;
Açık Mavi : ferahlatıcı,
Kırmızı : heyecan ve gerilim uyandırıcı,
Turuncu : acıktırıcı, etkidedir
Yukarıda sayılanlar aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A
Psikolojik Ortam
B
Fizyolojik Ortam
C
Sosyal Ortam
D
Sınıf Ortamı
E
Biyolojik Ortam
Soru 60
Aşağıda verilen yerleşim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
2018 EBS Aday Kaldırma Deneme
A
“U” Şeklinde Yerleşim
B
“N” Şeklinde Yerleşim
C
Çalışma İstasyonu Yerleşim Şekli
D
Grupların Gruplanması Yerleşim Şekli
E
“Y” Şeklinde Yerleşim
Soru 61
I. Masalar olmadan sadece sandalyeler kullanılarak çabuk ve kolaylıkla oluşturulabilir.
II. Grup tartışmaları için ideal bir yerleşim şeklidir.
III. Bir ders içinde birkaç defa kısa süreli tartışma grupları oluşturulduktan sonra eski haline kolaylıkla dönüştürülebilir.
Yukarıda bahsedilen yerleşim şekli hangisidir?
A
“U” Şeklinde Yerleşim
B
“N” Şeklinde Yerleşim
C
Çalışma İstasyonu Yerleşim Şekli
D
Grupların Gruplanması Yerleşim Şekli
E
Daire Şeklinde Yerleşim
Soru 62
Sınıfta olumlu davranışları sergileyerek öğrencilerine model olan, etkileşime açık ve öğrencilerin başarı düzeyini artıran, güvenli sınıf ortamı oluşturan bir öğretmenin öncelikle sahip olduğu özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Öğretme-öğrenme kuramlarında bilgi sahibi
B
Gelişime ve değişime açık
C
Etik değerlere saygılı
D
Öğretimsel liderlik özelliklerini kazanmış
E
Mesleki standartları gelişmiş
Soru 63
Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin sınıf içindeki disiplin problemleriyle baş etmede kullanabileceği en etkili yöntemdir?
A
Otoriteyi baştan kurma
B
Görev dağılımı yapma
C
Velilerle sıkı bir iletişim içinde olma
D
Disiplin konusunda diğer öğretmenlerle işbirliği
E
Davranış kuralları oluşturma ve uygulama
Soru 64
Sınıf içinde istenmeyen bir davranış ortaya çıktığında, öğretmen yumuşak bir üslupla öğrenciyi uyarabilir.
Öğretmen öğrenciyi uyarırken nasıl bir tutum sergilerse öğrenci bundan olumsuz yönde etkilenir?
A
Yargılayıcı ve suçlayıcı
B
Yönlendirici ve Rehberlik edici
C
Hatırlatıcı ve Kuralcı
D
Esnek ve Yapıcı
E
Eleştirel ve Tutarlı
Soru 65
Öğrencilerin sınıf içinde uyması gereken kurallar belirlenirken öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kısa ve öz olmasına
B
Öğretmenin isteğine uygun olmasına
C
Öğrenciler tarafından önerilmiş olmasına
D
Net ve anlaşılır olmasına
E
Olumsuz davranışı tanımlayıcı olmasına
Soru 66
Aşağıdaki sınıf düzeylerinin hangisinde, öğrenciler arasında iletişim ve iş birliğinin en fazla olması beklenir?
A
Yarım daire düzeni
B
Küme düzeni
C
Tam daire düzeni
D
Sıralı düzen
E
Karma düzen
Soru 67
Tüm öğrencilerin öğretme – öğrenme sürecine etkin olarak katıldığı bir sınıfta aşağıdakilerden hangisinin ortadan kalkmış olması beklenir?
A
Öğrenme düzeyi farklılıklarının
B
Grupla çalışma olanaklarının
C
Pekiştirme ihtiyaçlarının
D
Bireysel çalışmaların
E
Disiplin sorunlarının
Soru 68
Sınıf içinde karşılaşılan bir probleme çözüm bulunabilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisinin tam ve doğru olarak yapılmasına bağlıdır?
A
Problemin çözüm yollarının tartışılması
B
Probleme ilişkin bilgi ve bulguların toplanması
C
Problemin yarattığı olumsuz etkilerin azaltılması
D
Problemin çevresel etkilerinin sınırlandırılması
E
Benzer problemlerin çözümünün örnek alınması
Soru 69
Sınıfta öğrencilerin derse etkin katılmadığını gözlemleyen bir öğretmenin, Ecrin ve Kağan isimli iki öğrencisi ile arasında şu konuşma geçer:
Öğretmen : Ecrin sen bu konuda ne düşünüyorsun?
Ecrin : Bilmiyorum öğretmenim.
Öğretmen : Bilmiyorum demekle neyi kastediyorsun?
Ecrin : Bilmiyorum.
Öğretmen : Peki, Kağan senin fikrin nedir?
Kağan : Ne fikri?
Öğretmen : Konuya ilişkin fikrin.
Kağan : Bilmiyorum.
Böyle bir durumla karşılaşan öğretmenin nasıl davranması daha uygun olur?
A
Bu öğrencilere hemen neden böyle davrandıklarını sorması
B
Verilen yanıtları hiç önemsenmeden ders sonuna kadar konuyu anlatmaya devam etmesi.
C
Bu öğrencileri rehberlik servisine yönlendirmesi
D
Öğrencileri sert bir ifadeyle bu davranışlarının çok yanlış olduğu konusunda uyarması
E
Bu öğrencilere farklı sorumluluklar vermesi
Soru 70
Öğrencileri arasında gözlemlediği zorbalık davranışları karşısında öğrencilere bu yaptıklarının ne kadar yanlış ve zararlı olduğunu açıklayan bir öğretmen, teneffüste oyuna dalıp derse geç kalan öğrenciler sınıfa girerken kapıda durup hafifçe enselerinden iteklemektedir.
Bu öğretmenle ilgili olarak özellikle aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde doğru olur?
A
Öğrencilerle sağlıklı iletişim kuran ve aynı zamanda ilkelerine bağlı
B
Zaman ve sorumluluklar konusunda titiz ve bu konuda öğrencilere model
C
Tutumları ile davranışları çelişkili
D
Şiddet konusunda duyarlı, zorbalıkla mücadele eden ve aynı zamanda disiplinli
E
Öğrencilere doğruları anlatan ve yanlışları karşısında küçük cezalar verilmesi gerektiğine inanan
Soru 71
Öğretmenin sınıf içerinde problemin yerine, zamanına ve duruma göre farklı yaklaşımları kullanması ve istenilen davranışı ortaya çıkarmak için uygun ortamları oluşturması öncelikle hangi sınıf yöntem yaklaşımı uygulamasıyla mümkündür?
A
Geleneksel yaklaşım
B
Önlemsel yaklaşım
C
Bütünsel yaklaşım
D
Tepkisel yaklaşım
E
Gelişimsel yaklaşım
Soru 72
Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin kontrolsüz disiplin sorunlarından birisi değildir?
A
Ders için hazırlanmamak
B
Sık sık cezaya başvurmak
C
Öğrencileri gözden çıkarmak
D
Öğrencilere bağırmak
E
Öğrencileri cezalandırmadan önce cezanın nedenini araştırmak
Soru 73
Aşağıdakilerden hangisi öğretmeni disiplin sorununa geliştirdiği tepki yöntemlerinden birisi değildir?
A
Fiziksel Yakınlık
B
Tutarlılık
C
Öğrenci ile konuşmak
D
Yeniden yönlendirmek
E
Görmezlikten gelmek
Soru 74
Ölçme sonucundaki hata miktarı düştükçe güvenirlik artar. Sabit hata ve sistemli hatalar güvenirlikten önce geçerliği düşürürken tesadüfi hatalar güvenirliği düşürür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi güvenirliği etkiler?
A
Öğretmenin siyasi görüşüne yakın öğrencilere yüksek puan vermesi
B
Manavın yaptığı ölçümlerde tartı değerinin 40 gr fazla tartması
C
Manavın yaptığı ölçümlerde sadece akrabalarına fazla tartması
D
Aynı mesafeyi aynı sürede koşan yarışmacılara kronometrenin dikkatsiz kullanımı sonucu farklı sürelerin yazılması
E
Öğretmenin yazısı güzel olan öğrencilere daha yüksek puan vermesi
Soru 75
I. Sınıflama Ölçeği
II. Sıralama Ölçeği
III. Eşit Oranlı Ölçek
IV. Eşit Aralıklı Ölçek
Yukarıda verilen ölçek türlerinin en çok bilgi verenden en az bilgi verene doğru sıralaması nasıl olmalıdır?
A
I-II-III-IV
B
III-II-I-IV
C
III-IV-II-I
D
IV-III-II-I
E
III-IV-I-II
Soru 76
Aşağıdakilerden hangisi süreksiz (kesikli) bir değişkendir?
A
Cinsiyet
B
Başarı
C
Zeka
D
Yaş
E
Uzunluk
Soru 77
Aşağıdakilerden hangisi Bloom'a göre bilişsel alan davranışlarından birisidir?
A
Alma
B
Tepkide bulunma
C
Uyarılma
D
Beceri haline getirme
E
Kavrama
Soru 78
İlkokul çağındaki çocuk, varlıkları, olayları ve kendisine öğretilmek istenen bilgileri bilim dallarına göre sıralanmış bir halde kavrayamaz. O, genel olarak varlıkları ve olayları toptan algılama durumundadır. İlkokullarda toplu öğretim uygulamasının yapılmasının gerekçesi olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilinenden bilinmeyene ilkesi
B
Yakından-Uzağa
C
Tasarruf (Ekonomiklik) ilkesi
D
Bütünlük ilkesi
E
İş ilkesi
Soru 79
Öğrenci, çevredeki problemleri algılar, tanımlar, verileri toplar, geçici çözüm yolları geliştirir ve bunların mümkün olup olmadığını test eder. Bu şekilde yetişen öğrenciler, gelecekte karşılaşacakları problemleri de bilimsel zihniyet ve metotlarla çözmeyi öğrenmiş olurlar. 
Örnek olay, laboratuar, problem çözme gibi metotların kullanıldığı strateji aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araştırma ve inceleme yoluyla problem çözme
B
Tam öğrenme stratejisi
C
Gösteri
D
Keşfetme (buluş) yoluyla öğretim yaklaşımı
E
Soru-cevap
Soru 80
Öğrenciler öğretim materyalinin olduğu yere giderek, bu materyallerin doğal yerleşiminde çalışma imkanına sahip oldukları ve öğrencilerin akademik ,sosyal ve davranışsal ufuklarının gelişiminin sağlandığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gözlem gezi
B
Laboratuar
C
Örnek olay
D
Soru Cevap
E
Problem Çözme
Soru 81
Aşağıdaki kavramlardan hangisiöğretme öğrenme yöntemini uygulamaya koyma biçimine verilen addır?
A
Araç
B
Yöntem
C
Teknik
D
Program
E
İlke
Soru 82
Aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisi iki yada daha fazla sayıda öğretmen ve diğer görevli kişilerin, öğretim etkinliklerini planlama, sunma ve değerlendirme anlamlı ve sistematik bir işbirliği içinde çalışmalarını sağlayan yöntemdir?
A
İşbaşında Eğitim
B
Ekiple Öğretim
C
Rol oynama
D
Problem Çözme
E
Programlı Öğretim
Soru 83
- Yaparak Yaşayarak Öğrenmeyi Temel Alır
- Öğrenen Kişi İşte Ve İşyerinde Deneyim Kazanır
- İşi Bizzat Yaparak Gerektiği Biçimde Öğrenir.
Yukarıda belirtilen özellikler hangi yöntemle sağlanır?
A
Ekiple Öğretim
B
Mikro Öğretim
C
İşbaşında Eğitim
D
Problem Çözme
E
Programlı Öğretim
Soru 84
Bir gruba ait öğrencilerin, açık fikirli olarak, bir konu, olay veya problem durumu hakkında düşünmelerini ve mantıklı olup olmadığı endişesine kapılmadan olabildiğince çok sayıda fikir üretmelerini istemek olarak tanımlanan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Beyin Fırtınası
B
Programlı Öğretim
C
Soru - Cevap
D
Rol Oynama
E
Benzetişim (Simülasyon)
Soru 85
Gösteri yönteminin sınırlılıklarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Göstericinin çok fazla planlama ve hazırlık yapmasını gerektirir.
B
Gösteri yöntemi kalabalık sınıflarda ya da çok küçük objelerde tam olarak uygulanamaz.
C
Gösteri “anlama” olmaksızın “taklit etme” ye dayanır.
D
Bilişsel ya da yüksek seviyeli duygusal öğrenmede kullanımı güçtür.
E
Ekonomik değildir.
Soru 86
Öğrenciye kazandırılacak hedef – davranışların bilişsel alanın;
• uygulama
• analiz
• sentez
• değerlendirme
gibi üst düzeyde olmasını gerektiren öğrenme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
B
Buluş yoluyla öğretim stratejisi
C
Araştırma - inceleme yoluyla öğretim stratejisi
D
Tam öğrenme stratejisi
E
İşbirliğine dayalı öğretim stratejisi
Soru 87
I. Öğrencilerin örnek vermelerinin sağlanması.
II. Verilen örneklerin öğrenciler tarafından sınıflandırılmasının sağlanması.
III. Olumlu ve olumsuz örneklerle bunların açıklığa kavuşturulması.
IV. İlgili kavram, ilke, genelleme ve olgularla, diğer kavram, ilke ve olguların ilişkilerinin kurulması.
V. İlgili kavram, olgu, ilke ve genellemelerin öğretmen tarafından açıklanması.
Yukarıdaki sunuş yoluyla öğretim stratejisinin uygulama basamaklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A
I - II - III - IV - V
B
I - III - II - V - IV
C
II - I - IV - V III
D
IV - V - III - II - I
E
V - IV - III - II - I
Soru 88
Bu zeka alanı baskın olan kişiler, bilimsel düşünme, objektif gözlem yapma, elde edilen verilerden sonuç çıkarma, yargıya varma ve hipotez kurma, sayılarla işlem yapma, birbiri ile ilişkili kavramları anlama, düşünceler arasındaki karmaşık ilişkileri anlama yeteneklerini kuvvetli bir şekilde kullanabilirler.
Yukarıda sözü edilen çoklu zeka alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
İçsel-Özedönük zeka
B
Ritmik-Müzikal zeka
C
Sosyal-Kişilerarası zeka
D
Matematiksel-Mantıksal zeka
E
Sözel-Dilsel zeka
Soru 89
Önlemsel sınıf yönetimi modelini benimsemiş bir öğretmen için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
A
Sınıfta meydana gelebilecek olası olumsuz davranışlar için sınıf kuralları oluşturmak
B
Sınıfta istenmeyen bir davranış meydana geldiğinde ceza yöntemini uygulama
C
Olumsuz davranışları görmezden gelerek sönmesini sağlamak
D
Öğrencilerin olumsuz davranışlarını görmesini sağlamak amacıyla tartışma ortamı oluşturmak
E
Öğrencilerin olumsuz davranışlarına empati kurmadan yaklaşma
Soru 90
Akademik çalışmalar yayımlayan hakemli bir dergi, yayımlayacakları makalelerde nelere dikkat edilmesi gerektiğini takipçilerine duyurmuşlar, bu kurallara uymayan eserleri yayınlamayacaklarını belirtmişlerdir.
Buna göre, derginin belirtmiş olduğu kurallar hangi ölçme ve değerlendirme kavramı ile açıklanır?
A
Ölçme Kuralı
B
Ölçme
C
Değerlendirme
D
Ölçüt
E
Nitelik
Soru 91
Müzik öğretmeni Ülkü Hanım, öğrencilerine proje görevi vermiştir. Puanlama için kullanacağı ölçütleri ise şöyle sıralamıştır: 1- araştırma, 2- içerik uyumu ve (3) sunum. Ancak yazısı güzel olan bir öğrencisine ek puan vermiştir.
Bu ölçme işlemine karışan hata türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kişisel Yanlılık Hatası
B
Sabit Hata
C
Niteliksel Hata
D
Tesadüfi Hata
E
Türetilmiş Hata
Soru 92
Fen Bilgisi Dersinde öğrenciler, sütün bozulmasına sıcaklığın etkisini kontrollü deneyle gözlemlemek istemektedirler. Aynı marka, aynı miktar, aynı hava ortamı vb. değişkenler aynı tutularak, özdeş iki kaba süt konulmuş, birinci kaptaki süt, 5 derecede, ikinci kaptaki süt ise 30 derecede tutulmuştur.
Yukarıda açıklanan çalışmada bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sıcaklık
B
Sütün Bozulması
C
Süt Miktarı
D
Sütün Markası
E
Sütün Konulduğu Kap
Soru 93
I. Öğrencinin kişilik özelliği puanlamayı etkiler,
II. Uygulanması zaman alır,
III. Puanlama güvenirliği düşüktür.
Yukarıdaki özellikleri taşıyan sınav türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Doğru-Yanlış Testleri
B
Sözlü Yoklama
C
Açık Uçlu Testler
D
Eşleştirme Testleri
E
Çoktan Seçmeli Testler
Soru 94
I. Öğrencilerin gelecek kurslardaki başarısını yordamak
II. Öğretim programının hedeflerine ulaşma düzeyi hakkında bir değer yargısına varmak
III. Belirlenen hedefler doğrultusunda erişilen öğrenme düzeyini belirlemek
Yukarıda amaçları verilen değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Değer biçmeye dönük değerlendirme
B
Kritere dayalı değerlendirme
C
Yetiştirmeye dönük değerlendirme
D
Yerleştirme amaçlı değerlendirme
E
Kişiye dönük değerlendirme
Soru 95
Portfolyo, öğrencilerin öğretim süresi boyunca ortaya koymuş olduğu çalışmaların ve ürünlerin sistematik olarak bir dosyada toplanmasıdır. Öğrencinin öğrenme sürecindeki performansının ve başarısının kaydedildiği, öğrencinin yıl içerisinde yaptığı tüm ödev ve çalışmalarının örneklerinin bulunduğu böylece gelişiminin izlendiği bir değerlendirme biçimidir.
I. Bilgiyi ne şekilde yapılandırdı?
II. Hangi öğrenci çok biliyor?
III. Yeteneklerini kullanabildi mi?
IV. Karşılaştığı güçlüklere karşı ne yaptı?
Buna göre, portfolyo değerlendirme sürecinde yukarıda yöneltilen sorulardan hangisine/hangilerine cevap aranmaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I ve IV
Soru 96
Şeyh Sait İsyanı'nın çıkmasında, İngiltere ile yaşanan Musul Sorunu da etkilidir.
Buna göre, Şeyh Sait İsyanı'nın Menemen Olayı'ndan ayıran özellikler arasında,
I. Rejime karşıtı olması
II. Dış güçlerce desteklenmesi
III. Demokrasinin gelişimini engellemesi
Durumlarından hangileri yer alır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 97
Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili döneme geçiş denemesi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasıyla başlamıştır.
Bu gelişmenin Türkiye Cumhuriyeti'nde,
I. Halka siyasi hakkı sunulması
II. İktidarın denetlenebilmesi
III. Birden fazla partiyle seçim yapılması
Durumlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 98
Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti ilan etme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Saltanatın kaldırılmasıyla devlet devlet başkanlığı bunalımının doğması
B
Lozan Antlaşması’ndan sonra TBMM’nin yeni hükümeti kuramaması
C
Halk egemenliğe dayalı bir rejim kurmanın amaçlanması
D
Dünya devletleri arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olmanın amaçlanması
E
Türkiye’nin de çağdaş bir rejimle yönetilme istenmesi
Soru 99
Lozan Barış Görüşmelerinde gündeme gelen;
I. Irak sınırı
II. Nüfus mübadelesi
III. Patrikhane'nin durumu
Konularından hangileri doğrudan İngiltere ile Türkiye arasındaki sorunlardır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 100
Kurtuluş Savaşı sırasında,Ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine ilk defa nerede karar verilmiştir?
A
Erzurum Kongresinde
B
Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde
C
Sivas Kongresi’nde
D
İlk TBMM’de
E
Amasya Görüşmesinde
Toplam 100 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir