19 Mart 2017 Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı Çıkmış Sorular

19 Mart 2017 Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı Çıkmış Sorular ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tesis edilen sınıflardan biri değildir?
A
Teknik Hizmetler Sınıfı
B
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
C
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
D
Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı
E
Yükseköğretim Hizmetleri Sınıfı
Soru 2
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (istisnai durumlar hariç) memuriyete giriş derece ve kademeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A
8 - 2
B
8 - 3
C
9 - 1
D
9 - 2
E
9 - 3
Soru 3
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bir Devlet memuru, uyarma cezasının uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak cezasının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 4
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler.
Bu isteğin yerine getirilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A
Atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına
B
İstekte bulunanların aynı sınıfta en az on yıl müddetle çalışmış olmalarına
C
İstekte bulunanların istekte bulundukları gün itibarıyla, kırk yaşından gün almamış olmalarına
D
Karşılıklı olarak istekte bulunulan her iki görev yerinin de zorunlu hizmet kapsamında bulunmasına
E
Karşılıklı olarak istekte bulunulan her iki görev yerinin de kalkınmada öncelikli iller kapsamında bulunmasına
Soru 5
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, ne kadar süre ile izinli sayılır?
A
Üç aya kadar
B
Altı aya kadar
C
On sekiz aya kadar
D
Yirmi dört aya kadar
E
İyileşinceye kadar
Soru 6
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na görebir sınıftan başka bir sınıfa geçme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir.
B
Eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınmaz.
C
Eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanun’da veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır.
D
Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.
E
Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır.
Soru 7
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göreders görevi ile ilgili olarak ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar hangi usul ile tespit olunur?
A
İlgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının kararı
B
İlgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı
C
Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının kararı
D
Ekonomi Bakanlığının teklifi ve Millî Eğitim Bakanlığının kararı
E
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanlığının kararı
Soru 8
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre eşinin kardeşi ölen bir Devlet memuruna isteği üzerine en fazla kaç gün mazeret izni verilir?
A
3
B
5
C
7
D
9
E
10
Soru 9
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre üç defa başarı belgesi alanlara aşağıdaki belgelerden hangisi verilir?
A
Taltif Belgesi
B
İftihar Belgesi
C
Tebrik Belgesi
D
Üstün Başarı Belgesi
E
Teşekkür Belgesi
Soru 10
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi kınama cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir?
A
Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak
B
Görev sırasında amire hâl ve hareketi ile saygısız davranmak
C
Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek
D
Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak
E
Görevin iş birliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak
Soru 11
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre ilçelerdeki belde belediye başkanları hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vali
B
Başbakan
C
İçişleri Bakanı
D
Kaymakam
E
İl Belediye Başkanı
Soru 12
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili mercilerin, ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması hâlinde takip edecekleri usul aşağıdakilerden hangisidir?
A
Müracaatı işleme koymazlar.
B
İvedilikle yeni bir ön inceleme başlatırlar.
C
Önceki ön inceleme dosyasına göre karar verirler.
D
Önceki ön inceleme dosyasını, bölge idare mahkemesine intikal ettirirler.
E
Önceki ön inceleme dosyasını, ön inceleme ile görevlendirilen yeni kişiye tevdi ederler.
Soru 13
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memurun itiraz süresi, yetkili mercinin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?
A
7
B
10
C
15
D
30
E
45
Soru 14
Bu Kanun kapsamındaki suçların iştirak hâlinde işlenmesi durumunda memur olmayan, - - - yargılanır.
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A
Danıştayda
B
İdare mahkemelerinde
C
Ağır ceza mahkemelerinde
D
Bölge idare mahkemelerinde
E
Memur olanla aynı mahkemede
Soru 15
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre kaymakamlar için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A
Danıştay
B
İdare Mahkemesi
C
Bölge İdare Mahkemesi
D
İl Ağır Ceza Mahkemesi
E
Yargıtayın İlgili Ceza Dairesi
Soru 16
• Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır.
• Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nda yukarıda açıklaması yapılan temel ilke hangisidir?
A
Genellik ve eşitlik
B
Eğitim hakkı
C
Her yerde eğitim
D
Fırsat ve imkân eşitliği
E
Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
Soru 17
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?
A
5-13
B
5-14
C
6-13
D
6-14
E
6-15
Soru 18
I. Okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir.
II. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması zorunludur.
III. İlköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsar.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre ortaöğretimin kapsamıyla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, I ve III
Soru 19
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın hizmet birimlerinden değildir?
A
Teftiş Kurulu Başkanlığı
B
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
C
Strateji Geliştirme Başkanlığı
D
İdari ve Mali İşler Genel Müdürlüğü
E
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Soru 20
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 21
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre aşağıdakilerden hangisi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün görevidir?
A
Mesleki Eğitim Kanunu’na göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimlerini sağlamak
B
Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek
C
Mesleki ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak
D
Mesleki ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak
E
Herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim vermek
Soru 22
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerlerin, özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?
A
100
B
150
C
200
D
250
E
300
Soru 23
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her yıl tespit edilerek en geç hangi ayda ilan edilir?
A
Mart
B
Nisan
C
Mayıs
D
Haziran
E
Temmuz
Soru 24
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden hangisi incelenir?
A
Yabancı dilde yazılanlar
B
Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler
C
Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası bulunmayanlar
D
Konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilenler
E
Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar
Soru 25
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun sekretarya hizmetleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?
A
TBMM
B
Başbakanlık
C
Cumhurbaşkanlığı
D
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
E
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru 26
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı öğretim kurumları arasında yer alır?
A
Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar
B
Okul öncesi eğitim kurumları
C
Pansiyonlu okullar
D
Gündüzlü okullar
E
Gezici okullar
Soru 27
I. Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız üç ay izinlidirler.
II. İlköğretim okullarının yaz tatili, sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer.
III. Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri, müfettişler ve ilçe millî eğitim müdürü tarafından okul ve kurumların korunması da göz önünde tutularak ayarlanır.
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre okul öncesi eğitim ve öğretim kurumları ile ilköğretim okullarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 28
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre bir okulda öğretim yılı hangi tarihten itibaren başlar ve hangi tarihte biter?
A
Derslerin başladığı tarihten - derslerin bittiği günde
B
Derslerin başladığı tarihten - sınavların bittiği günde
C
Derslerin başlamasından üç hafta önceki tarihten - sınavların bittiği günde
D
Derslerin başlamasından iki hafta önceki tarihten - son sınıf sınavların bittiği günde
E
Derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten - son sınıf sınavların bittiği günde
Soru 29
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre ailede ölüm, yaralanma ve düğün gibi sebeplerle öğrencilere okul idarelerince bir yıl içinde en fazla kaç gün izin verilebilir?
A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 30
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre zorunlu hâller dâhil bir sınıfta bir günde en fazla kaç tane yazılı ve uygulamalı sınav yapılabilir?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 31
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre ortaöğretime kayıt şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için öğretim yılının başlayacağı tarihte 15 yaşını bitirmemiş olma şartı aranır.
B
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir.
C
Evli olanların kayıtları yapılmaz, öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek kayıtları e-Okul üzerinden Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.
D
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin kayıtlarında millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.
E
Kayıtlar, öğrencinin e-Okul sistemi veya denklik belgesindeki bilgilerine göre yapılır.
Soru 32
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlardandır?
A
Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak
B
Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak
C
Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek
D
Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak
E
Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak
Soru 33
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer alır?
A
Okulun düzen ve disipliniyle ilgili her türlü tedbiri alır.
B
Aylık, ücret ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapar veya yapılmasını sağlar
C
Haftalık ders programlarının düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.
D
Elektronik ortamda yürütülmesi gereken iş ve işlemlerle ilgili gerekli takip ve denetimi yapar.
E
Özürleri nedeniyle görevine gelemeyen personelin yerine görevlendirme yapılması için gerekli tedbirleri alır.
Soru 34
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre ilköğretim kurumlarının işleyişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Bir ders saati süresi 40 dakikadır.
B
Okul yönetimince teneffüsler için en az 5 dakika ayrılır.
C
Yatılı bölge ortaokullarında etüt için her gün iki ders saati süre ayrılır.
D
Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir.
E
Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında dersler, öğretmenler kurulu kararı ile blok olarak da yapılabilir.
Soru 35
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilmez.
B
Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar öğrencilere duyurulmadan e-Okul sistemine işlenir.
C
Sonuçlar; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 14 iş günü içinde öğrencilere bildirilir.
D
Öğrencilerin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri bir dönem süresince saklanır.
E
Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır.
Soru 36
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre öğretmenlerin nöbet görevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.
B
Hamile öğretmenlere, doğuma dört ay kala ve doğumdan itibaren altı ay süre ile nöbet görevi verilmez.
C
Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir.
D
Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.
E
Engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.
Soru 37
I. Yaş ve cinsiyeti
II. Derslerdeki ilgi ve başarısı
III. Okul içinde ve dışındaki genel durumu
IV. Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım ve başarı durumu
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre öğrencilere uygulanacak yaptırım takdirinde yukarıdaki hususlardan hangileri dikkate alınır?
A
I ve II
B
II ve IV
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 38
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan ders programları kapsamındaki yıllık ders planında yer alan bilimsel inceleme, araştırma, gözlem ve uygulama gezileriyle ilgili onay aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
A
Vali
B
Kaymakam
C
Okul müdürü
D
İl millî eğitim müdürü
E
İlçe millî eğitim müdürü
Soru 39
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi danışman öğretmenin görevleri arasında yer alır?
A
Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.
B
Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
C
Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.
D
Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
E
Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Soru 40
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre Bakanlık dışındaki resmî/özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek il/ilçe düzeyindeki yarışmalara katılım aşağıdakilerden hangisinin izni ile gerçekleştirilir?
A
Bakan
B
Müsteşar
C
Mülki amir
D
Okul müdürü
E
Millî eğitim müdürü
Soru 41
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu toplantılarında alınan kararların Bakanlığa gönderilmesi aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır?
A
Mülki Amir
B
İl Millî Eğitim Müdürü
C
Rehberlik Araştırma Merkezi
D
İldeki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü
E
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu
Soru 42
• Merkezin tanıtılması ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması yönünde çalışmalarda bulunur.
• Hizmetlere ilişkin konferans, gezi, seminer, grup toplantısı gibi sosyal etkinlikleri organize eder.
• Merkezde yapılan başvurular üzerine öğrenci, aileler ve diğer ilgililerle görüşme yapar, gerekli bilgileri toplar.
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki görevler hangisine aittir?
A
Psikolog
B
Psikometrist
C
Sosyal çalışmacı
D
Eğitim programcıs
E
Psikolojik danışman
Soru 43
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun sürekli üyesidir?
A
Rehberlik ve psikolojik danışma servisi psikolojik danışmanları
B
Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az bir temsilci
C
Okul-aile birliği temsilcisi
D
Okul öğrenci temsilcisi
E
Müdür yardımcıları
Soru 44
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'ne göre tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı en fazla kaç kişiye kadar çıkarılabilir?
A
10
B
15
C
20
D
25
E
30
Soru 45
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'ne göre aşağıdakilerden hangisi kurslarda tutulacak defter ve dosyalar arasında yer almaz?
A
Öğrenci/kursiyer yoklama defteri
B
Aylık faaliyet rapor dosyası
C
Gelen ve giden yazı dosyası
D
Kurs ders defteri
E
Denetim defteri
Soru 46
Ders planı; bir ders saati içerisinde kazandırılacak davranışları, işlenecek içeriği, etkinliklerin seçimini ve düzenlenmesini, öğrenme yaşantılarını ve değerlendirme etkinliklerini daha ayrıntılı bir şekilde tasarlamayı gerektirir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ders planı hazırlamanın en temel amacıdır?
A
Öğrenciyi güdülemek
B
Ön koşul öğrenmelerini sağlamak
C
Öğretim etkinliklerinin verimliliğini arttırmak
D
Ölçme ve değerlendirme için ölçütler oluşturmak
E
Öğrencilerin derse zihinsel olarak hazırlık yapmalarını sağlamak
Soru 47
Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi ve bilginin yapısallaştırılması için öğrencilerin doğal ve etkin olarak öğrenmeye katılmaları gerekmektedir.
Buna göre öğrenen merkezli etkinliklerin ağırlıklı kullanıldığı derslerin öğretim planlarında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A
Öğretmen tarafından hazırlanan karar verici nitelikte sınavlar uygulanır.
B
Konular derinlemesine incelenir ve öğrenciye uygulama şansı tanınır.
C
Her öğrenci kendi öğrenme hedefine öğretmenle birlikte karar verir.
D
Sınıf, sınıf dışı çevre ve gerçek yaşam eğitim ortamıdır.
E
Öğrenci sorunları dikkate alınarak konu şekillendirilir.
Soru 48
Eğitimde planlama, en genel tanımıyla öğretim etkinliklerinin mantıksal ve düzenli bir şekilde nasıl yürütüleceğinin önceden belirlenmesidir. Öğretim planları, eğitim etkinliklerinin gerçekleşmesinde birçok yarar sağlamaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretim planı yapmanın sağlayacağı yararlardan biri değildir?
A
Esneklik bırakmadan öğretmenin kendi ilgi ve isteklerine göre süreci yönetmesini sağlar.
B
Öğretmenin kazanımlara yönelik uygun yöntem, teknik ve materyal seçmesini sağlar.
C
Sınıf yönetimini kolaylaştırır ve disiplin sorununu azaltır.
D
Öğretimi dağınıklıktan kurtarır ve öğretmene güven verir.
E
Zamanı etkili ve verimli kullanma fırsatı sağlar.
Soru 49
Planlarda olması gereken temel ilkeler göz önünde bulundurulduğunda;
I. Çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak öğrenci merkezli yaklaşımları ve disiplinler arası çalışmaları esas alan, uygulanabilir etkinliklere dayalı olmalıdır.
II. Uygulanacağı sınıfın seviyesine ve konu alanına uygun olmalıdır.
III. Standart olmalı; konu, süre ve uygulamada değişiklikler yapılmamalıdır.
IV. Eğitim-öğretimin hedeflerine ve öğretim kurumlarının özel amaçlarına uygun olmalıdır.
ifadelerinden hangileri plan yapmanın ilkelerindendir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 50
Türkçe öğretmeni Ebru Hanım, hazırladığı ders planındaTürkçe dersinde okutulacak metinler (öykü, anı, şiir vb.), Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nin özelliklerini içerecek şekilde düzenlenmelidir. Söz gelişi; Osman Bey'in gördüğü rüya, Rumeli'ye Geçiş, I. Kosova, Ankara Savaşı ve Timur'la ilgili tarihî olaylar ve devlet adamlarının niteliklerini anlatan ilginç yazılar Türkçe dersinde okuma parçası olarak kullanılabilir. ifadesine yer vermiştir.
Ebru Hanım'ın bu ifadesi ders planının hangi bölümünde yer alır?
A
Giriş
B
Sonuç
C
Geliştirme
D
Değerlendirme
E
Dersin diğer derslerle ilişkisi
Soru 51
Etkili bir ders planınıngiriş, sunuş ve sonuç aşamalarında nelerin nasıl yapılacağı açık bir şekilde belirlenmelidir.
Bir ders etkinliğinin planlanmasında dikkate alınması gereken en önemli öge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Süre
B
İçerik
C
Kazanım
D
Koşul davranışlar
E
Öğretim yöntem ve teknikleri
Soru 52
(1) Hüseyin Öğretmen derse yüksek sesleOlmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu! diyerek başlamıştır. (2) Daha sonraArkadaşlar, bu derste Shakespeare'in hayatını ve eserlerini inceleyeceğiz! (3) Bu sayede Shakespeare'in eserlerini okurken derindeki anlamları daha rahat bulup çıkaracaksınız. şeklinde devam etmiştir.
Buna göre Hüseyin Öğretmen'in numaralanmış cümlelerdeki ifadeleri, dersin giriş aşamasındaki hangi bölümlere karşılık gelmektedir?
A
Dikkat çekme - Hedeften haberdar etme - Güdüleme
B
Dikkat çekme - Güdüleme -Hedeften haberdar etme
C
Güdüleme - Hedeften haberdar etme - Dikkat çekme
D
Hedeften haberdar etme - Dikkat çekme - Güdüleme
E
Güdüleme - Dikkat çekme - Hedeften haberdar etme
Soru 53
Aşağıdakilerden hangisi bir konu ile ilgili yeterli ön bilgi bulunmadığı durumlarda anlamlı öğrenmeyi sağlamak üzere kullanılan en etkili öğretme stratejisidir?
A
Araştırma-inceleme yoluyla öğrenme
B
Sunuş yoluyla öğretme
C
Buluş yoluyla öğrenme
D
Birleştirme II
E
Birleştirme I
Soru 54
Biyoloji dersindeBitkiler hangi koşullarda daha iyi gelişir? konusu işlenecektir.
Buna göre öğretmenin, öğrencilerin bilgiyi yapılandırarak öğrenmesini sağlamak üzere seçeceği en etkili öğretme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Buluş
B
Sunuş
C
Beyin fırtınası
D
Araştırma-İnceleme
E
Büyük grup tartışması
Soru 55
Aşağıdakilerden hangisi, öğretme-öğrenme ortamlarında soru-cevap tekniği kullanmanın yararları arasında gösterilemez?
A
Öğretmene kullandığı yöntem veya tekniklerin etkililiği hakkında dönüş sağlaması
B
Öğrencilerin öğrenmelerini gözden geçirmelerini sağlaması
C
Öğrencilerin düşünme ve konuşma alışkanlığı kazanması
D
Konunun anlaşılmayan noktalarının belirlenmesi
E
Kullanışlı bir not verme aracı olması
Soru 56
I. Hedef davranışa ve öğrenme ünitesine yönelik öğretim etkinliklerinin gerçekleştirilmesi
II. Ön koşul öğrenmeleri belirleyip bilişsel giriş davranışları testi uygulama
III. Dersin hedef davranışlarının ve öğrenme ünitesinin belirlenmesi
IV. Ek öğretme-öğrenme sürecine geçilmesi
V. Ön koşul öğrenme eksiklerinin giderilmesi
VI. İzleme testi uygulanması
Numaralanmış etkinliklerin öğretme-öğrenme ortamlarında uygulama sırası Bloom'un Tam Öğrenme Modeli'ne göre aşağıdakilerden hangisidir?
A
II - IV - V - VI - III - I
B
III - II - V - I - VI - IV
C
II - V - III - I - IV - VI
D
III - II - V - I - IV - VI
E
II - V - VI - III - I - IV
Soru 57
Öğrencilere bölme işlemini öğrenebilmeleri için ihtiyaç duydukları sürenin verildiği bir öğretmeöğrenme ortamında öğrencilerden bazıları, bölme işlemi için bir ön koşul öğrenme olan çarpma işlemini bilmediği için bölme işlemini de öğrenememiştir.
Öğrencilerin çarpma işlemini bilmediği için bölme öğrenememesi Carroll'ın Okulda Öğrenme Modeli'nin hangi ögesiyle ilgilidir?
A
Sebat
B
Fırsat
C
Yetenek
D
Öğretimin niteliği
E
Öğretimden yararlanma yeteneği
Soru 58
Aşağıdakilerden hangisi, Yapılandırmacı Yaklaşım'ın benimsendiği bir öğretme-öğrenme ortamının özelliklerinden değildir?
A
Öğrenciler, öğrenme sorumluluğunu almaya, kendi kararlarını vermeye teşvik edilir.
B
Öğretmen, öğrencileri çok yönlü düşünmeye yönlendirecek sorular sorar.
C
Değerlendirme, sürecin tümüne yayılır.
D
Öğretmen, öğrenci için öncelikli bilgi kaynağıdır.
E
Öğretmen; yönlendirici, kolaylaştırıcı, yardım edicidir.
Soru 59
Öğretme-öğrenme sürecinde öğretmenin öğrencilerine aşağıdaki etkinliklerden hangisini yaptırması, Probleme Dayalı Öğrenme Modeli'nin amacına uygun değildir?
A
Ülkemizdeki çocuk işçi oranının belirlenmesi
B
Okuldaki şiddetin nedenleri ve önlenmesi
C
Şehir içi ulaşım sorunlarına çözüm önerileri
D
Tarımsal faaliyetlerde yapılan hatalarla mücadele yolları
E
Plastik atıkların doğadaki tahribatı ile mücadele yolları
Soru 60
Sosyal medya platformlarının altı şapkalı düşünme tekniği ile ele alındığı bir öğretmeöğrenme ortamında öğrenciler konu ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştur:
• İlk olarak Amerika'da yaygınlaşmıştır.
• Sevinçlerimizi, üzüntülerimizi özgürce paylaşabildiğimiz yerlerdir.
• Reklam, pazarlama ve eğitim amaçlı da kullanılması önemli bir yenilik olacaktır.
• İnsanların özel günlerini takip edebildiğimiz ve kutlayabildiğimiz faydalı bir iletişim aracıdır.
• Yararlı ve zararlı yönlerini değerlendirdiğimizde ulaştığımız sonuç: Kullanım süremiz kontrollü ve amacına uygun olmalıdır.
Buna göre hangi renk şapkaya ilişkin görüşlere yer verilmemiştir?
A
Beyaz
B
Kırmızı
C
Sarı
D
Siyah
E
Mavi
Soru 61
Otobüste yaşlılara yer vermenin gereğine inanma ile ilgili bir drama düzenleyen öğretmen aşağıdaki hangi alan ile ilgili bir davranış kazandırmaya çalışmaktadır?
A
Bilişsel
B
Algısal
C
Duyuşsal
D
Psiko-motor
E
Uygulamalı
Soru 62
I. Öğrencilerin edindikleri bilgileri günlük hayata aktarmasını sağlamak
II. Öğrencilere araştırma-inceleme alışkanlığı kazandırmak
III. Öğrenilmiş bilgileri tekrar etmek
IV. Derste çeşitli nedenlerden dolayı işlenemeyen konuları öğrencinin tek başına öğrenmesini sağlamak
V. Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmesini sağlamak
Numaralanmış ifadelerden hangileri öğretmeöğrenme sürecinde ev ödevlerinin kullanılma amaçlarındandır?
A
I, II ve III
B
I, III ve V
C
II, III ve IV
D
I, II, III ve V
E
II, III, IV ve V
Soru 63
Aşağıdakilerden hangisi demokratik sınıf yönetimi anlayışının özelliklerinden değildir?
A
Olumsuz davranışlardan çok olumlu davranışa vurgu yapılır.
B
Öğrenciler her istediklerini sınıf ortamında yapabilir.
C
Sınıf kurallarının oluşturulmasına öğrenciler de katkıda bulunur.
D
Hedefe ulaşmada teşvik ve rehberlik ön plandadır.
E
Esnek ve yapıcı sınıf atmosferi vardır.
Soru 64
Sınıf içi iletişim sürecinde aşağıdakilerden hangisi hatalı bir öğretmen davranışıdır?
A
Mesajlardaki anlamı güçlendirmek için beden dili kullanmak
B
İletişim biçimiyle ilgili öğrencilerden gelen dönütleri dikkate almak
C
Sınıfın dikkatini canlı tutmak için sürekli yüksek sesle konuşmak
D
Ne yapılmaması gerektiğinden ziyade ne yapılması gerektiğini vurgulamak
E
Dersle ilgili anahtar noktaları tekrarlamak
Soru 65
Farklı değişkenlerin birlikte işleyişe katıldığı etkili bir sınıf yönetimi sürecinde aşağıdakilerden hangisi en az etkiye sahiptir?
A
Öğrenci
B
Öğretmen
C
Öğretim yöntemi
D
Okul yönetimi
E
Sınıf atmosferi
Soru 66
Öğretmen, öğretim sürecinin en önemli rollerinden birini üstlenir. Fakat bu rolü yanlış anlayan bazı öğretmenler, kendisini tek karar merkezi olarak görüp baskıcı, katı disipline dayanan bir sınıf atmosferi oluşturur. Bu durum, öğrencileri iç denetimden ve içsel güdülenmeden yoksun hâle getirecektir.
Sınıf yönetimi süreci açısından, bu paragrafta ele alınan öğretmen tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A
İlgisiz
B
Demokratik
C
Otokratik
D
Hümanist
E
Koruyucu
Soru 67
Öğrencilerimizi gözleyerek ve denetim altında tutarak kurallara uymalarını sağlamak çağdaş bir yöntem değildir. Öğrencilerin, bir otoritenin varlığı söz konusu olmadığında da kurallara uyması, olumlu öğretmen tutumuyla sağlanabilir. Öğrenciler yanlış davranışlar sergilediğinde onlara kişilik zedeleyici ve fevri tepkiler verilirse bu durum onlara olumsuz model olacak, onları istendik davranışlardan uzaklaştıracaktır.
Bu paragrafa göre olumlu öğretmen tutumunun öğrencilerde aşağıdaki özelliklerin hangisinin gelişimine katkı yaptığı söylenebilir?
A
Öz denetim
B
Analitik düşünme
C
Eleştirel düşünme
D
Akademik özgüven
E
Bilişsel giriş davranışları
Soru 68
Etkili bir sınıf yönetimi sürecinde öğretmenin, öğrencilerini güdülemek için aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir?
A
Öğrenciyi bir mizah unsuru görme
B
Güncel konuları sınıf ortamına getirme
C
Öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarını dikkate alma
D
Ders konusu ve gerçek yaşam bağlantısı kurma
E
Öğrencilerin birbirlerine soru sormalarını, tartışmalarını sağlama
Soru 69
Emre Öğretmen, sınıf içi etkinliklerini planlarken öğrencilerin fiziksel ve duygusal özelliklerini dikkate alır. Ayrıca birbirini olumsuz etkilemesinden endişe duyduğu öğrencilerinin sınıfta etkileşime giremeyecekleri yerlere oturmalarını sağlar. Gerek gördüğünde ödül ve cezaya da başvurur.
Bu paragrafa göre Emre Öğretmen'in sınıf yönetiminde temel aldığı model aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gelişimsel
B
Bütünsel
C
Tepkisel
D
Önlemsel
E
Davranışsal
Soru 70
Aşağıda ekiple çalışma yerleşim biçimi gösterilmiştir. Buna göre;
Aday Öğretmen Deneme Sınavı 1
I. Öğrenciler arası rekabeti arttırmaya yönelik olması
II. Etkileşimin daha çok öğretmen-öğrenci arasında olması
III. Öğrencilerin birbiriyle etkileşimini kolaylaştırması
IV. İş Birlikli Öğrenme etkinliklerinin verimini arttırması
ifadelerinden hangileri ekiple çalışma yerleşim biçiminin özelliklerindendir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 71
Aşağıdaki öğretmen özelliklerinden hangisi çağdaş sınıf yönetimi anlayışına uygun değildir?
A
Öğrencilere teşvik edici yaklaşmak
B
Konudan çok öğrenciyi merkeze almak
C
Farklı inanç ve görüşlere saygılı olmak
D
Kuralları oluştururken öğrencilerden görüş almak
E
Öğrencilerin her isteğine olumlu dönütler vermek
Soru 72
Merve Öğretmen, öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerini geliştirmek için öğrencilerden kazalar ve nedenleriyle ilgili bir kompozisyon yazmalarını istemiştir. Kompozisyonları okurken öğrencilerin neredeyse tamamının sınıf arkadaşları Şeyda'nın trafik kazasında yaralanmış olmasına değinmesi Merve Öğretmen'in dikkatini çekmiştir.
Buna göre öğrencilerin çoğunluğunun bu olaya değinmiş olması sınıfın hangi yapısal özelliğiyle ilgilidir?
A
Açıklık
B
Çok boyutluluk
C
Ortak tarih
D
Eş zamanlılık
E
Öngörememe
Soru 73
Çoğu üniversite mezunu, yabancı dilini geliştirmek için o dilin konuşulduğu ülkelerdeki kurslara, staj programlarına katılmaktadır. Uzmanlar da bunu etkili bir yol olarak görmektedir.
Bu durum hangi öğretim ilkesi ile yakından ilgilidir?
A
Bütünlük
B
Yakından uzağa
C
Öğrenciye görelik
D
Basitten karmaşığa
E
Yaparak yaşayarak öğrenme
Soru 74
Aşağıdakilerden hangisiön organize edici bilgi değildir?
A
Konunun temel çerçevesini veren örnek
B
Önceki konuda öğrenilen bilgi
C
Konuyu gösteren şema
D
Konunun ana hatları
E
Konunun hedefleri
Soru 75
Okulundaki müzik yarışmasında finale kalan Aydın, finalde rakiplerine göre daha düşük performans göstermiştir. Buna rağmen jürideki öğretmenlerin sevdiği yöresel bir türküyü seslendirerek ve performansı sırasında jüriyle etkili bir iletişim kurarak ön plana çıkmış, yarışmada birinci olmayı başarmıştır.
Buna göre yarışmada Aydın'a avantaj sağlayan zekâ alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ritmik
B
Uzamsal
C
Doğacı
D
Öze dönük
E
Sosyal
Soru 76
Öğrencilere konu ile ilgili yeni bir problemi çözmeleri için ödev verme aşağıdaki öğretim etkinliklerinden hangisini gerçekleştirir?
A
Öğrenme rehberi sağlama
B
Transferi sağlama
C
Dikkat çekme
D
İpucu verme
E
Güdüleme
Soru 77
Nurettin Topçu, öğretmenlikle ilgili olarakTahammülsüzlüğün, şikâyetin başladığı yerde muallimlik davası biter. Muallim, daima muvaffakiyetsizliğin, zaaflarının sebebini arayarak kendisini düzeltmeye çalışmalıdır. Gandi, talebelerinde hata görürse bunun sebebinin kendi nefsindeki kifayetsizlik olduğunu kabul ederek oruç tutardı. ifadesini kullanmıştır.
Bu paragrafa göre bir öğretmenin öncelikle aşağıdaki düşünme becerilerinden hangisine sahip olması beklenir?
A
Yansıtıcı
B
Yaratıcı
C
Analitik
D
Yakınsak
E
Iraksak
Soru 78
Öğretmen sınıfa çeşitli büyüklüklerde konserve kutuları getirmiştir. Öğrenciler bu konserve kutularının çevrelerini iple ölçerek çevrelerinin uzunluğunu elde etmişlerdir. Daha sonra kutuların çaplarını ölçmüşler ve her bir kutunun çevresini çapına böldüklerinde 3,14 sayısının çıktığını görmüşlerdir. Böylece pi sayısını tanımlamışlardır.
Bu durumda öğretmen aşağıdaki öğretme stratejilerinden hangisini kullanmıştır?
A
Sunuş
B
Tümdengelim
C
Buluş
D
İlke-Örnek
E
Soyuttan Somuta
Soru 79
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Teması kapsamında bir tarih öğretmeni öğrencilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, TBMM'ye ve Emniyet Müdürlüğüne götürmüş ve buralarda vatan sevgisi, millî birliktelik, demokrasi kavramları hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Daha sonra öğrenciler deneyimlerini sınıf ortamında birbirleriyle paylaşmışlardır.
Buna göre öğretmenin kullandığı yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gösteri
B
Gözlem
C
Görüşme
D
Gezi
E
Sergi
Soru 80
Ali Öğretmen, Osmanlı devlet yapısını anlatmak için beş öğrencisine padişah, sadrazam, vezir, kazasker, defterdar olarak görev dağılımı yapmış ve öğrencilerden bu kişilerin görevlerini öğrenerek sınıfta canlandırmalarını istemiştir. Hazırlıklarını yapan öğrenciler sınıfta arkadaşlarının önünde etkinliği gerçekleştirmiştir.
Buna göre Ali Öğretmen'in kullandığı öğretim yöntem veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yaratıcı Drama
B
Eğitsel Oyun
C
Gösteri
D
Örnek Olay
E
Rol Oynama
Soru 81
Bloom'unOkulda Öğrenme Kuramına göre öğrenme ürünlerindeki değişkenliğin en önemli belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir? 
A
Nispeten değişmez olan genel yetenek düzeyi
B
Değişmeye açık bilişsel giriş davranışları
C
Öğretim hizmetlerinin niteliği
D
Öğrenciye sunulan ipuçları
E
Akademik öz güven
Soru 82
Aday öğretmen yetiştirme sürecinde bir danışman öğretmen, aday öğretmenin kendi anlattığı dersle ilgili eksiklerini fark edip öz değerlendirme yapmasını istiyor. Ayrıca aynı ders anlatımıyla ilgili diğer aday öğretmenlerden de değerlendirme yapmalarını istiyor.
Buna göre danışman öğretmenin, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanması en uygundur?
A
Mikro Öğretim
B
Gösterip-Yaptırma
C
Örnek Olay
D
Beyin Fırtınası
E
İş Birlikli Öğrenme
Soru 83
Bir öğretmen, üniversite tercihi yapacak öğrencilerinePuanınızla yerleşebileceğiniz en yüksek puanlı bölümler yerine en çok istediğiniz bölümleri tercih ediniz. Gelecekte sevdiği işi yapan, mutlu ve verimli bireyler olmanız sizin için daha önemlidir. şeklinde bir öneride bulunmuştur.
Öğretmenin bu önerisine göre öğrenciler bölüm tercihi yaparken aşağıdakilerden hangisini ön planda tutmalıdır?
A
Sınav puanlarını
B
Üniversite kalitesini
C
Psikomotor becerilerini
D
Bilişsel giriş davranışlarını
E
Duyuşsal giriş özelliklerini
Soru 84
Bireyin kendi düşünme ve öğrenme yollarının farkında olması, kendi öğrenmesini etkili biçimde düzenleyebilmesi aşağıdaki stratejilerden hangisini kullanmasını gerektirir?
A
Karşılıklı öğretim
B
Doğrudan öğretim
C
Yürütücü biliş (Üst biliş)
D
Okuduğunu anlama
E
Bellek destekleyiciler
Soru 85
Bir öğretmen, öğrencilerine mevsimleri öğretmek için sınıfı dörder kişilik gruplara ayırmış ve her bir grup üyesinin tüm mevsimlere çalıştıktan sonra bir mevsim seçmesini istemiştir. Daha sonra grup üyeleri aynı mevsimi seçen diğer grup üyeleri ile bilgi paylaşımı yapıp edindiği yeni bilgileri kendi grubunda paylaşmasıyla etkinlik gerçekleştirilmiştir.
Bu öğretmenin kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Birleştirme I
B
Birleştirme II
C
Düşün-Eşleş-Paylaş
D
Takım-Oyun-Turnuva
E
Takım Destekli Bireyselleştirme
Soru 86
Bir araştırmacı Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine uyguladığı ölçek ile öğretmenlerin çalıştıkları okul türlerine göre mesleki doyum düzeyleri arasındaki farkı incelemiştir.
Buna göre bu araştırmadaki bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ölçek
B
Öğrenciler
C
Okul türleri
D
Öğretmenler
E
Mesleki doyum düzeyleri
Soru 87
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçülebilen bir özelliktir?
A
Zekâ düzeyi
B
Futbol yeteneği
C
Akademik başarı
D
Günlük çalışma süresi
E
Matematiğe karşı tutum
Soru 88
Aylin Öğretmen, yaptığı sınavın sonuçlarını okuduktan sonra birkaç öğrenci aşağıdaki itirazlarda bulunmuştur:
• Sınavı günün son dersinde yapmanız nedeniyle yorgunluğumuz, yeterince odaklanmamızı engelledi.
• Pencere kenarında oturmamız nedeniyle güneş ışınları doğrudan bize geliyordu. Soruları okurken çok zorlandık.
• Çok fazla soru sormanız nedeniyle sınavdaki bazı soruları yetiştiremedik.
• Bu sınavın puanının geçme notuna etkisi % 80 olduğu için çok fazla gerildik.
• Kâğıtlarımızı incelediğimizde bazı cevaplarımızı puanlamadığınızı fark ettik.
Buna göre Aylin Öğretmen'in yaptığı sınavı etkileyen hata kaynaklarından hangisine değinilmemiştir?
A
Ölçülen özellikten
B
Ölçme aracından
C
Ölçmeyi yapan kişiden
D
Ölçmenin yapıldığı gruptan
E
Ölçmenin yapıldığı ortamdan
Soru 89
Bir üniversite, öğretim üyesi alımı için gerçekleştirdiği mülakatta değerlendiricilere aşağıdaki formu vermiştir.
Aday Öğretmen Deneme Sınavı 1
Değerlendiriciler her bir yeterlik için adaya en fazla 20 puan verecektir. Mülakat sonunda adaylar toplam puanlarına göre sıralanıp en yüksek puana sahip ilk 3 aday öğretim üyesi olacaktır. Buna göre öğretim üyesi alımında yapılan bu değerlendirmenin amacı ve ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Düzey Belirleme Mutlak
B
Düzey Belirleme Bağıl
C
Biçimlendirme Mutlak
D
Tanıma ve Yerleştirme Bağıl
E
Tanıma ve Yerleştirme Mutlak
Soru 90
Aşağıdaki tabloda, bir sınavın alt testleri arasındaki korelasyon değerleri verilmiştir.
Aday Öğretmen Deneme Sınavı 1
Tabloya göre sınavın alt testleriyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur?
A
II. alt test, sınavın en kolay testidir.
B
En düşük ilişki I. ve V. alt testler arasındadır.
C
III. ve IV. alt testler arasındaki ilişki en düşüktür.
D
IV. alt test, öğrencilerin en başarısız olduğu testtir.
E
Öğrenciler, en yüksek puanları I. alt testten almıştır.
Soru 91
Öğrencilerin kuvvet ve hareket konusuyla ilgili bilgilerini ölçmek isteyen bir fen bilimleri öğretmeninin hazırladığı testteki bir maddeyi, öğrenciler sadece matematik bilgisini kullanarak çözebilmektedir.
Bu durumda maddenin öncelikle hangi geçerlik türü zayıflar?
A
Yapı
B
Kapsam
C
Yordama
D
Görünüş
E
Uyum
Soru 92
Ahmet Öğretmen ders dönemi sonunda öğrencilerine bir sınav uygulamıştır. Sınav sonrası kâğıtları incelediğinde öğrencilerden bazılarının sınavda kopya çektiğini tespit etmiştir. Bu durumda öğretmen ceza olarak her bir öğrencinin sınav puanını 5 puan düşürmüştür.
Sınav uygulama süreci ve sonrasında sırasıyla aşağıdaki hata türlerinden hangisi ortaya çıkmıştır?
A
I: Tesadüfi II: Sabit
B
I: Sistematik II: Tesadüfi
C
I: Sabit II: Sistematik
D
I: Tesadüfi II: Sistematik
E
I: Sistematik II: Sabit
Soru 93
Yeni öğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirme anlayışını aşağıdaki ölçme ve değerlendirme tekniklerinden hangisi daha az yansıtır?
A
Kavram Haritaları
B
Yapılandırılmış Grid
C
Kısa Cevaplı Testler
D
Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
E
Performans Değerlendirme
Soru 94
Bir spor kulübü, futbolcu seçme çalışmaları için antrenörlere bir ölçek hazırlamıştır. Fakat hazırlanan ölçek, sporcuların hangi yeteneğe ne düzeyde sahip olduklarını değil sadece yeteneğinin olup olmadığını belirlemektedir.
Bu paragrafa göre spor kulübünün hazırladığı ölçek aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Portfolyo
B
Kontrol Listesi
C
Bütüncül Rubrik
D
Dereceleme Ölçeği
E
Yapılandırılmış Grid
Soru 95
Öğrencilerin temel alanlardaki becerilerini ölçme ve değerlendirmeye yönelik küresel çapta uygulanan PISA sınavında, katılımcı her ülkenin kazandırmak istediği kazanım ve beceriler dikkate alınmaktadır. Katılımcı ülkeler açısından bu kazanım ve becerilerden ortak hedefler PISA sınavında soru olarak yer almaktadır.
PISA sınavının geliştirilmesinde yukarıda yer alan süreç, test geliştirme basamaklarından hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?
A
Deneme maddelerinin seçimi
B
Testin amacının belirlenmesi
C
Deneme maddelerinin yazılması
D
Deneme maddelerinin düzeltilmesi
E
Belirtke tablosunun oluşturulması
Soru 96
Musul, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile İngiltere himayesindeki Irak'a bırakılmıştır?
A
Atina Antlaşması
B
Lozan Antlaşması
C
Moskova Antlaşması
D
Ankara Antlaşması
E
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Soru 97
Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM'nin siyasi varlığını tanıyan ilk İslam ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Afganistan
B
Pakistan
C
Hindistan
D
İran
E
Endonezya
Soru 98
I. Dünya Savaşı'ndan sonra, Osmanlı Devleti'nin durumunu görüşmek ve paylaşma tasarılarını gerçekleştirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
A
Sevr Antlaşması
B
Lozan Antlaşması
C
Berlin Kongresi
D
Paris Barış Konferansı
E
Moskova Antlaşması
Soru 99
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde tüm eğitim-öğretim kurumlarını tek bir çatı altında toplayarak eğitimimize millilik vasfı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir?
A
Teşkilâtı esasiye’nin kabulü
B
Türk Dil Kurumunun kurulması
C
Türk Tarih Kurumunun açılması
D
Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
E
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
Soru 100
Türkiye'de Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın uygulanmaya konması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?
A
Cumhuriyetçilik
B
Milliyetçilik
C
Devletçilik
D
Laiklik
E
Halkçılık
Toplam 100 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir