18 Aralık 2016 Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı Çıkmış Sorular

18 Aralık 2016 Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı Çıkmış Sorular ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen yönetmelikler aşağıdakilerden hangisinin kararı ile yürürlüğe konulur?
A
Başbakanlık
B
Maliye Bakanlığı
C
Bakanlar Kurulu
D
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Soru 2
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaDevlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır. şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sınıflandırma
B
Kariyer
C
Liyakat
D
Sadakat
Soru 3
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi genel haklardan değildir?
A
Toplu eylem ve hareketlerde bulunma
B
Kovuşturma ve yargılama
C
Uygulamayı isteme
D
Sendika kurma
Soru 4
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanun'la tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar hangi hizmet sınıfını teşkil eder?
A
Mülki İdare Amirliği Hizmetleri
B
Genel İdare Hizmetleri
C
Yardımcı Hizmetler
D
Teknik Hizmetler
Soru 5
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır?
A
5
B
6
C
7
D
10
Soru 6
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını ve gerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az kaç gün önce Resmî Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile duyurur?
A
7
B
10
C
15
D
20
Soru 7
I. Kademe ilerlemesinin durdurulması
II. Aylıktan kesme
III. Kınama
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre adaylık süresi içinde yukarıdaki cezalardan hangilerini almış olanlar, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 8
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hâli ne kadar süreyi aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir?
A
20
B
30 gün
C
45 gün
D
60 gün
Soru 9
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göreyıllık izinlerin kullanılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.
B
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten yirmi gün sağlık izni verilir.
C
Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
D
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Soru 10
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na görememur bilgi sistemi, özlük dosyası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Memurlar, kurum sicil numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar.
B
Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.
C
Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur.
D
Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.
Soru 11
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göregörev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
A
Kınama
B
Uyarma
C
Aylıktan kesme
D
Kademe ilerlemesinin durdurulması
Soru 12
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre disiplin cezalarına itiraz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
B
Disiplin amirleri tarafından verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
C
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür.
D
Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulamaz.
Soru 13
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre ilde görevli öğretmenler hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vali
B
İl Millî Eğitim Müdürü
C
Cumhuriyet Başsavcısı
D
Maarif Müfettişleri Başkanı
Soru 14
I. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınmaz.
II. Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.
III. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göresoruşturma izninin kapsamı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 15
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göresoruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi üzerine dosyanın gönderileceği merci aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı
B
Yetkili ve görevli mahkeme
C
Yargıtayın ilgili ceza dairesi
D
İl Ağır Ceza Mahkemesi
Soru 16
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göreokul açma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Diğer bakanlıklara bağlı okullar, Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir.
B
Askerî eğitim kurumlarının dereceleri ve müfredatı, Millî Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir.
C
Diğer bakanlıklar tarafından açılmış veya açılacak okulların derecelerinin tayini, Millî Eğitim Bakanlığına ait değildir.
D
Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanır.
Soru 17
I. Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.
II. Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.
III. Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre öğretmenlik mesleği ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 18
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre aşağıdakilerden hangisi Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?
A
Bakanlık öğretmenleri ile talepleri hâlinde özel öğretim kurumları eğitim personeline yönelik olarak; meslek öncesi ve meslek içi eğitimi vermek veya verdirmek, gelişmeleri için kurslar açmak veya açtırmak, uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek
B
Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik politikaları oluşturmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak
C
Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak
D
Öğretmenlere yönelik olarak verilecek eğitime ilişkin konularda inceleme ve araştırmalar yapmak
Soru 19
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hukuk Müşavirliği
B
Strateji Geliştirme Başkanlığı
C
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
D
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Soru 20
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde kaçından az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür?
A
1
B
3
C
5
D
7
Soru 21
I. Eğitim bölgesinin öğrenci sayısı
II. Öğrencinin ailesinin gelir düzeyi
III. Yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu
IV. Desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre eğitim ve öğretim desteği yukarıdaki hangi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilebilir?
A
I ve II
B
I, III ve IV
C
II, III ve IV
D
I, II, III ve IV
Soru 22
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, diekçe sahibiyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
A
İmzası
B
T.C. kimlik numarası
C
İş veya ikametgâh adresi
D
Adı ve soyadı
Soru 23
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?
A
Başbakan
B
Cumhurbaşkanı
C
Bakanlar Kurulu
D
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Soru 24
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması durumunda kurum ve kuruluşlar bilgi veya belgeye erişimi en geç kaç iş günü içinde sağlamalıdır?
A
15
B
20
C
25
D
30
Soru 25
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre ilköğretim okullarında öğretmenlerin yaz tatili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İlköğretim okullarında yaz tatili, sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer.
B
Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay kullandıkları izinleri içinde meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.
C
Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile sıra ile izinlerini kullanırlar.
D
Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri, bölge maarif müfettişleriyle, ilçe millî eğitim müdürü tarafından okul ve kurumların korunması göz önünde tutularak ayarlanır.
Soru 26
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?
A
3
B
5
C
7
D
10
Soru 27
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
A
Adli birimler
B
Okul müdürü
C
Millî eğitim müdürü
D
Mahalli mülki amir
Soru 28
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göreders seçimi okulun imkânlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından ne zaman yapılır?
A
İkinci dönemin ilk haftasında
B
İkinci dönemin son haftasında
C
Birinci dönemin ilk haftasında
D
Birinci dönemin son haftasında
Soru 29
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göreders süresi ve günlük çalışma saatleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır.
B
Dersler, okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresiyle sınırlıdır.
C
Dersler arasındaki dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlenir. Normal öğretim yapan okullarda dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz.
D
Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri il çalışma takvimine uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkanları ve okul öğrenci temsilcisinden oluşan komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir.
Soru 30
I. Derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler
II. Öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri
III. Dini bayram günleri
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göreders yılının süresi yukarıdakilerden hangileri sayılarak hesaplanır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 31
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göreortaöğretime geçiş esasları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrenciler, beceri ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla ve/veya beceri/yetenek sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına geçiş yaparlar.
B
Ortaöğretim kurumlarına geçişle ilgili başvuru, tercih, yerleştirme ve kayıtlara ilişkin açıklamalar Bakanlıkça her yıl yayımlanacak kılavuz/kılavuzlarda belirtilir, elektronik ortamda yayımlanarak kamuoyuna duyurulur.
C
Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine öğrenci alımı ve kayıt işlemleri Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere göre yapılır.
D
Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirmeye esas nakil işlemleri puan üstünlüğü ve okulların açık kontenjanlarına göre kılavuz hükümleri doğrultusunda valilikçe yürütülür.
Soru 32
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin kaç iş gününden az olmaması esastır?
A
150
B
160
C
180
D
190
Soru 33
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre okul öncesi eğitim kurumlarındaetkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Bir gruptaki çocuk sayısının 8’den az, 18’den fazla olmaması esastır.
B
Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz.
C
Eğitim ve öğretim yılı içinde çocuk sayısı 10’un altına düşen gruplar öncelikli olarak diğer gruplarla birleştirilir. Bunun mümkün olmaması durumunda bu gruplar eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar eğitimine devam eder.
D
Günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile ikili eğitim yapılır. Ancak, ana sınıflarında kayıt alanındaki tüm çocukların kayıtlarının yapılmasına rağmen, ikili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde normal eğitim de yapılabilir.
Soru 34
I. Yatılı bölge ortaokullarında etüt için her gün iki ders saati süre ayrılır.
II. Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 15 dakika ayrılır.
III. Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 30, en çok 75 dakika süre verilir.
IV. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır.
V. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında dersler, öğretmenler kurulu kararı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresini aşamaz.
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre ilköğretim kurumlarındaetkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A
II, IV ve V
B
II, III ve IV
C
I, IV ve V
D
I, III ve V
Soru 35
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre ilköğretim kurumlarında öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde en fazla kaç güne kadar izin verilebilir?
A
10
B
15
C
20
D
30
Soru 36
Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara - - -, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise - - - defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
A
1 - 2
B
1 - 3
C
2 - 3
D
2 - 4
Soru 37
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göreSosyal Etkinlikler Kurulunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Okul-aile birliğini temsilen iki veli
B
Müdürün görevlendireceği bir rehber öğretmen
C
Danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen
D
Kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci
Soru 38
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre toplum hizmeti çalışmalarında esas alınan aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
A
Öğrenciler, sosyal etkinlikler projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu okul müdür yardımcısına verirler.
B
Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar.
C
Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.
D
Öğrenciler, ilköğretimin 1, 2 ve 3’üncü sınıflarında yılda 5 saat; 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarında 10 saat; ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfları dâhil tüm sınıflarında 15 saatten az olmamak üzere ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.
Soru 39
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre sınıf/şube rehber öğretmenleri, ders öğretmenleri veya danışman öğretmenlerce, herhangi bir ders veya sosyal etkinlik kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili gezi planları en az kaç gün önce okul müdürlüğüne verilir?
A
3
B
5
C
7
D
10
Soru 40
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'ne göreüniversitelerin ilgili bölümlerinden birinde psikolojik ölçme araçları konusunda lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde tarama, inceleme, tespit, teşhis ve benzeri amaçlarla kullanılacak psikolojik ölçme araçlarını uygulamayı bilen ve gerekli olanları geliştiren personel aşağıdakilerden hangisidir?
A
Psikolog
B
Psikolojik danışman
C
Eğitim programcısı
D
Psikometrist
Soru 41
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisibireysel rehberlik hizmetleri verilirken dikkate alınan hususlardan biri değildir?
A
Öğrencilerin davranış, duygu, düşünce ve tutumlarına karşı duyarlık gösterilerek gizlilik ilkesine özellikle dikkat edilir.
B
Öğrenciye ve velisine; öğrencinin özellikleri, iş dünyası, meslekler ve bunları edinme yollarına ilişkin güncel bilgiler sistemli olarak aktarılır.
C
Öğrenci herhangi bir sorun ifade ettiğinde, bu alanda psikolojik danışmanın vereceği hizmet, öğrencinin sorununu onun adına çözmesi anlamına gelmez.
D
Öğrenci, sorununu çözme sorumluluğunu üstlenmek durumundadır. Psikolojik danışman, öğrenciyi sorununu çözme çabasında, alanın bilimsel yöntemlerine göre destekler.
Soru 42
I. Okul öncesi eğitim ve ilköğretimde hizmetler genel olarak; öğrencinin kendisi, öğretmeni/öğretmenleri ve ailesi tarafından yetenek, beceri ve diğer özelliklerinin fark edilmesine, öğrencinin yetiştiği ortamın iyileştirilmesine, bireysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine yöneliktir.
II. Ortaöğretimde hizmetler genelde; üst öğrenime, meslek alanlarına ve mesleğe yönelmede, etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmede, bireysel ve sosyal gelişimin sürdürülüp yetişkin yaşamına hazırlanmada yoğunlaşır.
III. Yaygın eğitimdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri genelde kursiyerlerin mesleğe ve işe yönlendirilmesini, iş yaşamına hazırlığı, bireysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesini kapsar.
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'ne göreöğretim kademelerine göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 43
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'ne göre yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda aynı dersten dönemlik açılan kursun süresi kaç ders saatinden az olamaz?
A
16
B
20
C
25
D
32
Soru 44
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'ne göre bir kursun sınıf mevcudunun kaçtan fazla olmaması esastır?
A
10
B
12
C
15
D
20
Soru 45
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'ne göre kurslarda öğretmen görevlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kurslarda kadrolu öğretmenler dışında öğretmen görevlendirmesi yapılamaz.
B
Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir.
C
Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir.
D
Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-kurs modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur.
Soru 46
Günlük ders planı hazırlama süreciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kullanılacak araç-gereçler (film, kitap vs.) planda belirtilmelidir.
B
Günlük ders planında birden fazla kazanım yer alabilir.
C
Farklı öğretim teknikleri bir planda yer alabilir.
D
Her kazanım için eşit süre belirlenmelidir.
Soru 47
Öğrenme-öğretme sürecini planlama çalışmaları sırasında aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulundurulması zorunlu değildir?
A
Okul-çevre ilişkisi
B
Eğitimdeki yeni gelişmeler
C
Ders kitaplarındaki konu sırası
D
Millî eğitimin temel ilke ve amaçları
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme faaliyetlerini planlama sürecine öğrencilerin katılmasının amaçlarındandır?
A
Öğretmenin ders yükünü hafifletme
B
Öğrencileri ilgi ve isteklerine göre yetiştirme
C
Eşit bilgi birikimine sahip öğrenci profili oluşturma
D
Sınavlara yönelik öğrenme-öğretme süreci oluşturma
Soru 49
Sınıfa elinde çeşitli temizlik ürünleriyle gelen Melike Öğretmen, öğrencilerine temizlikle ilgili bir çalışma yaptıracağını söylemiş ve temizliğin günlük hayatımızdaki öneminden bahsetmiştir.
Yukarıdaki paragrafta geçen süreç günlük ders planının hangi bölümünde yer alır?
A
Giriş bölümü
B
Geliştirme bölümü
C
Değerlendirme bölümü
D
Dersin diğer derslerle ilişkisi
Soru 50
Öğretimin planlanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Ders sürecinin verimliliğini arttırır.
B
Öğretmenin derse hazır bir şekilde başlamasını sağlar.
C
Kültürel farklar gözetilmeksizin her yerde aynı şekilde yapılmalıdır.
D
Ders sürecinin eğitimin ekonomiklik ilkesine uygun biçimde yürütülmesini sağlar.
Soru 51
I. Sınıf yönetimi sorunlarının azalması
II. Öğretmenin konu yetiştirme kaygısının azalması
III. Bütün öğrencilerin aynı düzeyde başarıya ulaşması
İyi planlanmış bir öğrenme-öğretme sürecinde yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 52
Öğretmen dersin başında öğrencilere hangi konuda kaldıklarını sordu. Sonra önündeki kitapları karıştırıp içlerinde konu ile ilgili örnekleri bulmaya çalıştı. Çözülen örneklerden sonra öğretmen tekrar konu hakkında örnekler aramaya koyuldu. Bu sırada öğrenciler dersten kopmaya ve kendi aralarında konuşmaya başladılar. Öğretmen öğrencileri susturmaya çalışırken zil çaldı ve bir ders süresi, çözülen bir-iki örnek ile sonlandı.
Öğrenme-öğretme ortamlarında yaşanan bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Plansız yürütülen ders süreci
B
Buluş yöntemini uygulama sorunları
C
Yapılandırmacı yaklaşımın sınırlılıkları
D
Öğrenci merkezli eğitim anlayışının sınırlılıkları
Soru 53
Öğrenme-öğretme ortamında soru-cevap tekniğini kullanan bir öğretmen, sorduğu sorulara yanlış cevap alması veya cevap alamaması durumunda ilk olarak aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Doğru cevabı söylemeli.
B
Soru ile ilgili ipucu vermeli.
C
Başka bir öğrenciye söz vermeli.
D
Öğrenciyi notla değerlendirmeli.
Soru 54
Öğrenme-öğretme ortamında beyin fırtınası tekniğini kullanan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir?
A
Benzer fikirleri gruplandırması
B
İlgisiz ve saçma fikirleri de tahtaya yazması
C
Mümkün olduğunca çok fikir üretilmesini sağlaması
D
Fikirleri yazmadan önce sınıfça uygunluğunu tartışması
Soru 55
Öğrenme ortamında münazara tekniğini kullanmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki konulardan hangisini seçmesi daha uygun olur?
A
İnternet kullanımının faydaları nelerdir?
B
Kentsel dönüşüm projeleri nerelerde uygulanır?
C
Seçimlerimizi mantığımızla mı yoksa duygularımızla mı yapmalıyız?
D
Tarihi mekânların restorasyonları yapılırken nelere dikkat edilmelidir?
Soru 56
Sınıf öğretmeni, arkadaşlarıyla sürekli suçlayıcı ve aşağılayıcı bir dille konuşan Ahmet'i tahtaya çıkarıpŞimdi yanına üç arkadaşın gelip sana olumsuz tepkiler vererek seni eleştirecekler. Bu durum karşısında nasıl davranacağını ve neler söyleyeceğini canlandırmanı istiyorum.'' demiştir. Daha sonra üç öğrenciyi tahtaya çıkarıp uygulamayı başlatmıştır.
Buna göre öğretmenin uyguladığı yöntem/teknik ve Ahmet'e kazandırmak istediği beceri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rol oynama - Psiko-motor
B
Eğitsel oyun - İş birliği
C
Drama - Empati
D
Beyin fırtınası - Yaratıcılık
Soru 57
Öğrenme-öğretme sürecini Yapılandırmacı Yaklaşım İlkeleri'ne göre yürüten bir öğretmenin aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanması beklenmez?
A
Bilgiyi sadece kitaplardan değil, gerçek yaşamdan da bulacağız.
B
Öğrencilerin öğrenebilecekleri öğretmenlerinin bildiği kadardır.
C
Öğrencileri sadece notlarıyla değil, öğrenme süreçleriyle de değerlendirmeliyiz.
D
Her öğrenci aynı öğrenme stiline sahip olmayabilir, her birinin farklı yaşantıları ve ön bilgileri vardır.
Soru 58
Öğrenme-öğretme ortamlarında Araştırma İnceleme Stratejisi'ni kullanan bir öğretmenin aşağıdaki etkinliklerden hangisini seçmesi daha uygundur?
A
Yenilenebilir enerji kaynaklarına örnekler verme
B
Çarpım tablosunu renkli kartlara yazarak pano oluşturma
C
Tarihsel olayların kronolojik sırasına göre görsel bir sunum hazırlama
D
Sigara kullanımı nedenleri ve mücadele yolları ile ilgili bir çalışma yapma
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme ortamlarında Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı'nı kullanan bir öğretmen davranışı değildir?
A
Herkesin aynı çözüme ulaşması için problemin çözümüne bir standart getirmek
B
Öğrencilerin gerçek yaşam durumlarına bilimsel açıdan bakmasını sağlamak
C
Eleştirel düşünmeleri için öğrencilere rehberlik etmek
D
Gruplar hâlinde çalışmayı teşvik etmek
Soru 60
Öğrenme-öğretme ortamlarında Sunuş Yolu Stratejisi'ni daha etkili ve verimli hâle getirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?
A
Kavram haritaları ve ön organize edicileri etkili kullanmak
B
Konuları öğrencilere paylaştırıp yıl boyunca anlattırmak
C
Öğrenci-öğretmen etkileşimini üst düzeyde tutmak
D
Anlatımı farklı örneklerle desteklemek
Soru 61
Hasan Öğretmen, engellilerin günlük hayattaki erişim sorunlarına yönelik bir çalışma için sınıfı gruplara ayırmıştır. Gruplar belirli bir süre bu sorun hakkında çalışmalarını yapıp dönem sonunda engellilerin günlük hayatını kolaylaştıran kendi tasarladıkları ürünleri sınıfta arkadaşlarına sunacaktır.
Buna göre Hasan Öğretmen'in öğrenme-öğretme ortamında kullandığı öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kuantum Öğrenme
B
Kaynaştırma Eğitimi
C
Proje Temelli Öğrenme
D
Bireyselleştirilmiş Eğitim
Soru 62
Öğrenme-öğretme ortamlarında aşağıdaki uygulamalardan hangisi Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi'ne uygun değildir?
A
Öğrencide merak uyandırılması
B
Konu ile ilgili ilk örneğin öğrenciden istenmesi
C
Öğrenci merkezli öğrenme ortamı düzenlenmesi
D
İlke ve genellemelere öğrencilerin ulaşmasının sağlanması
Soru 63
Günümüzde dünyadaki hızlı değişimleri, toplumların içinde bulunduğu koşulları göz önüne aldığımızda iş dünyasında ve çalışma hayatında daha güçlü ayakta durabilmek için bireysel başarıdan ziyade grup başarısının önemi artmıştır. Bundan dolayı kurumlar ve kurum yöneticileri grup çalışmalarını desteklemelidirler.
Paragrafa göre öğrenme-öğretme ortamlarında aşağıdaki strateji, yöntem veya tekniklerden hangisinin kullanılması beklenmez?
A
Programlı Öğretim
B
Proje Temelli Öğrenme
C
Ayrılıp-Birleşme Tekniği
D
Probleme Dayalı Öğrenme
Soru 64
Öğrenci bir denek değildir. Öğrencinin, cezadan kurtulmak için olumsuz davranıştan kaçınması ya da ödüle ulaşmak için olumlu davranışlar sergilemesi esas amaca hizmet etmez. Ayrıca ceza ile bastırılan olumsuz davranış halının altına süpürülmüş toz gibidir. Sürekli bu modeli kullanan öğretmenin sınıf yönetimi bilgisinin yeterli olmadığı söylenebilir.
Paragrafta sınırlılıklarından bahsedilen sınıf yönetim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gelişimsel
B
Demokratik
C
Tepkisel
D
Önlemsel
Soru 65
Emre Öğretmen öğrencilerin sürekli kendi aralarında gülüşüp birbirlerine bir şeyler fısıldadığını fark etmiştir. Bu durumdan rahatsız olmuştur.
Buna göre Emre Öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Konuyu rehberlik servisine taşımalı.
B
Bir branş arkadaşıyla sınıfları değişmeli.
C
Sınıfa gözdağı verip kuralları hatırlatmalı.
D
Bu davranışların nedenini öğrenmeye çalışmalı.
Soru 66
Etkili bir öğrenci-öğretmen iletişim sürecinde, öğretmen verdiği mesajın öncelikle hangi özelliğini dikkate almalıdır?
A
Sözel olarak iletilebilmesi
B
Açık, net ve anlaşılır olması
C
Dolaylı bir biçimde iletilebilmesi
D
Beden diliyle desteklenebilir olması
Soru 67
Yeni atanan Salim Öğretmen dersine girdiği bazı sınıflarda öğrencilerinin ilgisini toplarken zorlanmakta ve sınıf yönetimi sorunları yaşamaktadır.
Bu sorunların azaltılabilmesi için Salim Öğretmen'in aşağıdakilerden hangisini yapması çağdaş eğitim anlayışına uygun değildir?
A
İyi hazırlanmış bir ders planı ile süreci yürütmesi
B
Bireysel farklılıkları gözetmeden etkinliklerini hazırlaması
C
İlgisiz öğrencilere seviyelerine uygun sorumluluklar vermesi
D
Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak süreci zenginleştirmesi
Soru 68
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sınıf içi iletişim unsuru olarak ben diline örnektir?
A
Neden olduğun sorunlar dayanılmaz boyutta!
B
Ben de isterim başarılı olmanı fakat yeterince çalışmıyorsun.
C
Sınıf arkadaşların da bu durumdan rahatsız, onları çok iyi anlıyorum.
D
Derse geciktiğinde başına bir şeyler geldiğini düşünerek kaygılanıyorum.
Soru 69
Burak Öğretmen sınıfa girdiğinde kimseden ses çıkmaz. Sınıf içi kuralları kendi belirler ve uymayanları cezalandırır. Öğrenciler, sadece o izin verdiğinde konuşur ve sorularını sorarlar. Hakan Öğretmen'in ise sınıfta varlığı bile fark edilmez. O, sınıfta hiçbir olaya müdahale etmez. Bu yüzden derslerinde sürekli bir gürültü ve kargaşa hâkim olur.
Buna göre Burak ve Hakan Öğretmenin sınıf yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otokratik - İlgisiz
B
Demokratik - Otokratik
C
Otokratik - Demokratik
D
Demokratik - İlgisiz
Soru 70
Sınıf içerisinde bir öğretmeni onlarca göz takip eder. Bu yüzden öğretmenin değiştirdiği gözlüğün, pantolonundaki lekenin, yüzündeki mutsuz ifadenin veya tahtada yapacağı bir hareketin öğrencilerin gözünden kaçması neredeyse imkânsızdır. Öğretmenin tüm davranışları öğrencilerin gözleri önünde gerçekleşir.
Yukarıda sınıfın hangiyapısal özelliği vurgulanmaktadır?
A
Gizliliğin olmaması
B
Ortak geçmiş
C
Öngörememe
D
Süreklilik
Soru 71
Ders anlattığı sırada arka taraflarda iki öğrencinin sürekli konuştuğunu fark eden bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden daha sonra tercih etmelidir?
A
Görmezden gelme
B
Göz teması kurma
C
Öğrencilerin adını söyleme
D
Sesinin tonunu değiştirme
Soru 72
Öğretmenlerin sınıf yönetiminde demokratik bir tutum sergilemesi öğrencilerin öz saygı, kendine güven ve iç denetim geliştirmesine katkıda bulunur.
Buna göre demokratik bir sınıf ortamındaki öğrencilerde aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi beklenmez?
A
Yeterliliklerinin farkında olur.
B
Öğrenme sorumluluğunu üstlenir.
C
Güçlükleri çabalayarak aşmaya çalışır.
D
Başarısızlık nedenini dış faktörlere yükler.
Soru 73
I. Bireysel farklılıklar önemsenir.
II. Öğretmenin beklentileri önceliklidir.
III. İletişim ve anlayış temelli bir süreç yürütülür.
IV. Ceza ve ödüle dayalı bir disiplin anlayışı vardır.
V. Olumsuz davranıştan çok olumlu davranış vurgulanır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri çağdaş sınıf yönetimi anlayışının özelliğidir?
A
I ve II
B
III ve IV
C
I, III ve V
D
II, IV ve V
Soru 74
Üniversite öğrencileri belli dönemlerde aldıkları staj derslerini bir külfet olarak görmektedirler. Gerçek yaşam durumlarıyla karşı karşıya kalmadan sadece üniversitede aldıkları teorik bilgilerle iş hayatına atılmak istemektedirler. Elleri yağ olmamış, bir makinenin arızasını çözmemiş bir mühendisin bilgisinin kalıcılığına ve yeterliliğine şüphe ile bakılmalıdır.
Bu açıklamada aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
A
Ekonomiklik
B
Yakından uzağa
C
Somuttan soyuta
D
Yaparak yaşayarak
Soru 75
Yaratıcı ve bağımsız düşünceyi sınırlandırdığı, üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasında yetersiz olduğu söylense de soyut kavramların açıklanmasında ve kısa sürede çok bilgi aktarılmasında etkili ve ekonomiktir.
Paragrafta aşağıdaki öğretim stratejilerinden hangisinin özellikleri açıklanmıştır?
A
Sunuş Yoluyla Öğretim
B
Buluş Yoluyla Öğretim
C
Proje Temelli Öğretim
D
Araştırma İnceleme Yoluyla Öğretim
Soru 76
Hiç güneşi görmemiş bir çocuk, duvara vuran gölgesini gerçek bilir. Asıl gerçeğin güneş ve kendi bedeni olduğunu ona saatlerce anlatsanız bile güneşi tam anlamıyla öğrenemeyecektir. Ama siz güneşi görebilmesi için ona rehber olup başını çevirmesini söylerseniz bu ikiniz için de daha kolay olacaktır. Böylelikle çocuk kendi zihnindekilerle güneşi birleştirip onu öğrenmiş olacaktır.
Bu paragrafta aşağıdaki öğretim yaklaşım, yöntem veya tekniklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır?
A
Tam Öğrenme
B
Yapılandırmacılık
C
İşbirlikli Öğrenme
D
Gösterip Yaptırma
Soru 77
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) bir çalışması olan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) projesi, ʻokuryazarlıkʼ kavramına odaklanır. Okuryazarlık kavramı, öğrencilerin problemleri çözerken veya yorumlarken bilgi ve becerilerini kullanma, analiz etme, mantıksal çıkarım yapma ve etkili iletişim kurma kapasitesi olarak ifade edilir. Ayrıca okuryazarlık, okulda edinilen bilginin günlük hayata aktarılmasıyla da ilişkilidir.
Buna göre aşağıdaki yaklaşım, strateji veya yöntemlerden hangisinin öğrencilerin okuryazarlığına katkısı diğerlerinden daha azdır?
A
Yapılandırmacılık
B
Proje Tabanlı Öğretim
C
Sunuş Yoluyla Öğretim
D
Probleme Dayalı Öğrenme
Soru 78
Delfi'deki Apollon Tapınağı'nın girişinde ʻgnothi seautonʼ yani ʻkendini bil' yazar. Burada kastedilen kendini bilmek, akrabalarının kimler olduğu, nerede doğduğun veya soy ağacın değildir. Kendini bilmek, zihinsel becerilerinin, yeterliliklerinin neler olduğunun farkında olmaktır. Kendini bilen kişi neleri yapıp neleri yapamayacağını bilir ve de yapamayacağı şeylerin yapabileceklerini engellemesine izin vermez.
Bu paragrafta aşağıdaki bilişsel yeterliliklerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?
A
Yaratıcı düşünme
B
Eleştirel düşünme
C
Hipotetik düşünme
D
Metabilişsel düşünme
Soru 79
Pareto ilkesine göre toplam etkinin % 80'i etkenlerin % 20'sinden gelir. Örneğin; bir gruba verilen görevin % 80'i grup üyelerinin % 20'si tarafından tamamlanmıştır. Bu da bize grup üyelerinin bazılarının gruba katkıları arasında büyük farklılıklar olduğunu gösterebilir.
Buna göre bu durum İşbirlikli Öğrenme'nin hangi ilkesi ile çelişir?
A
Grup ödülü
B
Sosyal beceriler
C
Bireysel sorumluluk
D
Bireysel değerlendirilebilirlik
Soru 80
Matematik Öğretmeni Ece ile öğrencisi Elif arasında yaşanan bir tartışmada Elif: ʻMatematiği sevmiyorum. Bu yüzden de matematik ödevlerine zaman ayırmıyorum. Ayrıca matematiğin hayatımızda hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum. Sanırım hiçbir zaman matematikte başarılı olamayacağım.ʼ demiştir.
Elif'inMatematiğin hayatımızda hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum. sözü Bloom'un Tam Öğrenme Modeli'ne göre aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
A
İlgi
B
Tutum
C
Yetenek
D
Akademik özgüven
Soru 81
İngilizce dersindeki başarısızlık nedenlerini araştıran Merve Öğretmen, öğrencilerin;
I. Kelime bilgisinde yetersiz oldukları
II. Yabancı dil öğrenmeyi gereksiz buldukları
III. Ana dilleri hakkında birçok eksik bilgiye sahip oldukları
IV. Eski İngilizce öğretmenlerinden şiddet gördükleri için dersi sevmedikleri sonuçlarına ulaşmıştır.
Buna göre başarısızlık nedenlerinden hangileri Bloom'un Tam Öğrenme Modeli'ne göre duyuşsal giriş davranışlarıyla ilgilidir?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
Soru 82
Bir yaygın eğitim faaliyeti olan Muhtarlar Akademisi ile yıllar önce örgün eğitim çatısından ayrılmış muhtarlar, bilgi ve yeterliliklerini arttırma fırsatı yakalamıştır. Bu durum bize eğitimin yalnızca hiyerarşik yapılandırılmış ve kronolojik derecelendirilmiş bir sisteme ihtiyaç duymadığını, yaşamın her anında ve alanında devam eden bir süreç olduğunu göstermektedir.
Bu paragrafta vurgulanan öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Okulda Öğrenme
B
İşbirlikli Öğrenme
C
Basamaklı Öğrenme
D
Hayat Boyu Öğrenme
Soru 83
Aday öğretmen yetiştirme sürecinde her aday öğretmenin bir danışman öğretmeni vardır. Aday öğretmenler, danışman öğretmenlerinin derslerini takip ederek onların problem durumlarında nasıl davrandıklarını ve sınıf ortamında süreci nasıl yönettiklerini somut bir şekilde görme fırsatı yakalarlar. Böylelikle aday öğretmenler, kendi sınıflarında derse girdiklerinde süreci daha etkili ve verimli bir şekilde yöneteceklerdir.
Buna göre aday öğretmen yetiştirme sürecinde kullanılan strateji, yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilişsel Çıraklık
B
Programlı Öğretim
C
Bireyselleştirilmiş Öğretim
D
Bilgisayar Destekli Öğretim
Soru 84
Bir üniversite öğretim üyesi, öğretmen istihdamı konusuyla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığından üç uzmanı sınıfa davet edip uzmanlara soruları yöneltmek üzere iki öğrenciyi görevlendirmiştir. Diğer öğrencilerin dinleyici olarak katılımıyla etkinlik gerçekleştirilmiştir.
Buna göre gerçekleştirilen etkinlik, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisine daha uygundur?
A
Münazara
B
Kollegyum
C
Sempozyum
D
Sokratik Tartışma
Soru 85
Ayşe, kuş gözlemi için katıldığı kamplarda yeni insanlarla tanışıp yeni dostluklar geliştirmeyi tercih eder. Arkadaşlarıyla birlikte dağ ve orman yürüyüşleri yaparak bütün kuş türlerini severek gözlemlemeye çalışır.
Çoklu Zekâ Kuramı'na göre Ayşe'nin öne çıkan zekâ alanları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A
Öze dönük - Bedensel
B
Sosyal - Öze dönük
C
Mantıksal - Doğacı
D
Doğacı - Sosyal
Soru 86
Bilimsel araştırma sürecinde evrenin tümüne ulaşmak zaman, maliyet ve emek açısından zor olduğundan evreni temsil edecek ve evren hakkında genellemelere ulaşmamızı sağlayacak örneklem üzerinde çalışılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi evren-örneklem ilişkisine daha yakın anlamdadır?
A
İstanbul’u anlamak, Türkiye’yi anlamaktır.
B
Eğitime yapılan yatırımların, suç oranının düşmesinde etkili olması beklenmektedir.
C
Adana ve Mersin illeri sosyokültürel açıdan benzer özellikler göstermektedir.
D
Sigara kullanımı kansere yakalanma riskini arttırmaktadır.
Soru 87
Bir A ülkesinde üniversiteye giriş için öğrencilerin lise hayatı boyunca yapmış olduğu çalışmaların kayıtları incelenir ve sürecin de sonuç kadar önemli olduğu performansa dayalı bir ölçme aracı kullanılır. Bir B ülkesinde ise yalnızca çoktan seçmeli maddelerin yer aldığı bir sınavla öğrenciler üniversiteye yerleştirilir. A ülkesinde üniversiteye geçiş için yılda 14 bin öğrenci başvuruda bulunurken B ülkesinde bu sayı 5 milyondur.
Bu paragrafa göre ölçme aracı-nüfus ilişkisi incelendiğinde ölçme aracının hangi özelliğinin daha önem kazandığı söylenebilir?
A
Kullanışlılığı
B
Kapsam geçerliği
C
Şans başarısı
D
Yordama geçerliği
Soru 88
Aşağıdakilerin hangisinde verilen değişkenler arasındaki korelasyon kat sayısının negatif olması beklenir?
A
Olumlu öğretmen tutumu - Öğrencilerin derse ilgisi
B
Okuma alışkanlığı - Sözel beceriler
C
Tesadüfi hata - Güvenirlik
D
Soru sayısı - Güvenirlik
Soru 89
89 ve 90. soruları aşağıda verilenlere göre cevaplayınız.
Bir sınıftaki öğrencilere beş ayrı dersten dörder maddelik çoktan seçmeli testler uygulanmış ve tablodaki madde güçlük indeksleri elde edilmiştir.
Aday Öğretmen Sınavı Çöz 1
Matematik testindeki en kolay madde aşağıdakilerden hangisidir?
A
Madde 1
B
Madde 2
C
Madde 3
D
Madde 4
Soru 90
Öğrencilerin başarısının en yüksek olduğu test aşağıdakilerden hangisidir?
A
Biyoloji
B
Fizik
C
Türkçe
D
Kimya
Soru 91
Gökşen Öğretmen'in A, B ve C sınıflarına uyguladığı bir sınavdan öğrencilerin aldıkları puanların dağılım grafiği aşağıda verilmiştir.
Aday Öğretmen Sınavı Çöz 1
Bu grafiğe göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?
 
A
Üç sınıfın ranjı eşittir.
B
En başarılı sınıf C’dir.
C
En başarısız sınıf A’dır.
D
Üç sınıfın mod değeri aynıdır.
Soru 92
Aşağıdaki yazılı sınavların puanlamasında kullanılan tekniklerden hangisinin güvenirliği diğerlerine göre daha yüksektir?
A
Sınıflama yoluyla puanlama
B
Sıralama yoluyla puanlama
C
Rubrik kullanarak puanlama
D
Genel izlenimle puanlama
Soru 93
Bir öğretmen, öğrencilerine uygulayacağı çoktan seçmeli testte öğrencilerin 100 sorudan 50'sini seçerek cevaplayabileceğini ve puanlamayı 50 soru üzerinden yapacağını belirtmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri olamaz?
A
Sınavın kapsam geçerliği olumsuz etkilenir.
B
Öğretmen test yarılama yöntemini kullanmış olur.
C
Öğrencilerin puanlarının kıyaslanabilirliği düşecektir.
D
Öğrencilerin istedikleri soruyu seçebilmeleri motivasyonu arttırır.
Soru 94
Millî Eğitim Bakanlığı, Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi ile öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeyi hedeflemiştir. Bu yüzden proje kapsamında çoktan seçmeli madde tipinin yetersiz kaldığı üst düzey bilişsel becerileri ölçmek için farklı bir madde tipi daha kullanılmıştır.
Buna göre ABİDE projesinde çoktan seçmeli madde tipine ek olarak kullanılan madde tipi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Açık uçlu
B
Boşluk doldurma
C
Eşleştirmeli
D
Doğru - Yanlış
Soru 95
Bir şirketin işe alım için gerçekleştirdiği sınava katılan 20 kişinin puanlarının dağılımı aşağıdaki sütun grafiği ile gösterilmiştir. Grubun puanlarının aritmetik ortalaması üzerinde puan alanlar işe alınacaktır.
Aday Öğretmen Sınavı Çöz 1
Buna göre işe alınacak kişi sayısı ve işe alımda kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
7 - Mutlak
B
7 - Bağıl
C
9 - Bağıl
D
9 - Mutlak
Soru 96
Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi'nde yapılan çalışmalardan biri değildir?
A
Sivas Kongresi’nin toplanması
B
Tekâlifimilliye Emirleri’nin çıkarılması
C
Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
D
Misakımillî kararlarının kabul edilmesi
Soru 97
Millî Mücadele tarihimizdeDumlupınar Meydan Savaşı olarak da bilinen savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başkomutanlık
B
Sakarya
C
I. İnönü
D
II. İnönü
Soru 98
Atatürk'ün vefatı sırasında başbakanlık görevinde bulunan devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Abdülhalik Renda
B
Cemal Gürsel
C
İsmet İnönü
D
Celâl Bayar
Soru 99
Aşağıdakilerden hangisi Halifelik ile birlikte kaldırılmıştır?
A
Düyûnuumumiye İdaresi
B
Erkan-ı Harbiye Vekâleti
C
Osmanlı Saltanatı
D
Darülfünun
Soru 100
9 Şubat 1934 tarihli Balkan Antantı hangi şehirde imzalanmıştır?
A
Bükreş
B
Ankara
C
Atina
D
Paris
Toplam 100 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir